Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Haj, reg ő rejtem…. FOGALMA B Hiedelemvilág, nem vallás: nincs elvont filozófiája nincsenek tételes erkölcsi törvényei B Azon képzetek halmaza, amellyel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Haj, reg ő rejtem…. FOGALMA B Hiedelemvilág, nem vallás: nincs elvont filozófiája nincsenek tételes erkölcsi törvényei B Azon képzetek halmaza, amellyel."— Előadás másolata:

1 Haj, reg ő rejtem…

2

3 FOGALMA B Hiedelemvilág, nem vallás: nincs elvont filozófiája nincsenek tételes erkölcsi törvényei B Azon képzetek halmaza, amellyel a szibériai halász, vadász és állattenyészt ő ember szabá- lyozni akarta a természeti er ő kkel való viszo- nyát. B Kulturális létforma

4 MOSTOHA TERMÉSZET B zord hideg, B diderget ő csíp ő s szél B kevés napfény B sarki sugárzások B féléves sötétség, féléves fehér éjszakák B gyér növényzet B tundra, tajga minden emberi méretet felülmúló roppant végtelensége

5 ÉLETVISZONYOK  létük a természett ő l és az állatoktól függ  állandó alkalmazkodás a természethez  egyoldalú táplálkozás: csak hús és tej növényi táplálék hiánya vitaminhiány  kevés napfény  tartós, nagy hidegek

6 SARKI HISZTÉRIA A sarki ember idegrendszeri sajátosságai: B érzékenység, labilitás B hajlam a depresszióra B hirtelen hangulatváltások B érthetetlen cselekedetek B fejlett utánzó képesség B hallucinációra való hajlam Számukra ez a normális állapot, ám egyes kutatók idegbetegnek tekintik ő ket.

7 SÁMÁN Tudó ember, tudós (mandzsu-tunguz)  varázsló, mágus  gyógyító  jós  közvetít ő emberek és szellemek között  áldozatokat mutat be  halottak lelkét kíséri  elveszett dolgokat talál meg

8 SÁMÁNI VILÁGKÉP  függ ő leges világkép  középpontjában a világfa, életfa áll  testet elhagyó, vándorló lelkek  szellemhit (szellem ő sök, állatszellemek)  a sámán közvetít ember és szellemek között  animizmus elemei  természettisztelet

9 VILÁGOK VILÁGA Három világ van egymás fölött:  föls ő : nap, hold, csillagok jó szellemek szellem ő sök  középs ő : emberek  alsó: csúszómászók (kígyók, békák) rossz szellemek A természett ő l függ ő, de társadalmilag szabad emberek észjárását tükrözi.

10 VILÁGFA B a világ tengelye B összeköti a három világot B a sámán sátra el ő tt sámánfaként áll B ezen keresztül jut a sámán az alsó és fels ő világba B a sámán életét is jelenti

11 A HÁROM VILÁG

12 TEST ÉS LÉLEK Három lélek van:  igazi lélek: tudat (önkívület)  továbbviv ő lélek: életer ő (halál)  küls ő lélek: vándorló lélek Mindegyik elhagyhatja a testet.

13 SÁMÁN SZÜLETIK fölös csonttal 6-7 ujjal foggal fogsorral burokban jön világra

14 TÁLTOSGYEREK I sokáig szopik I csendes I zárkózott I igen erős I éles eszű I érzékeny I nyugtalan  koraérett  emberkerülő  látomásai vannak  szellemekkel társalog  tekintete éles

15 TÁLTOS

16

17 ELHÍVÁS Serdül ő korban a szellemek eljönnek a jelöltért és megszállják testét, ha nem engedelmeskedik. Az elhívás ideje és a sámáni képesség között összefüggés van: 3-5 évesen = kiváló sámán 5-9 évesen = középszer ű 12-18 évesen = silány táltos

18 NEM AKARJA A jelölt a sámánságra  kiválasztott  elhívott  kényszerített Ha ellenáll  megbetegszik, szellemek kínozzák, rááll  ha végleg nem vállalja, meghal

19 MIÉRT NEM AKARJA? F egész élete fokozott idegtevékenység F sok veszély fenyegeti F bármikor meghalhat F meg ő rülhet F nem élhet hétköznapi emberként F nagy a felel ő ssége

20 SÁMÁNBETEGSÉG Ha nem vállalja rögtön a sámánságot: Begész teste görcsbe rándul, reszket B ő rjöng, tagolatlanul üvöltözik Bszemét forgatja Btengelye körül forog, majd földre rogy Bmély ájulásba zuhan

21 REJT Ő ZÉS, ALVÁS I napokig tartó önkívület I a szellemek ekkor feldarabolják a testet I megkeresik a fölös csontot I újra összerakják I nagy sámánokat háromszor is I kijárja a sámániskolát

22 DOBKÉSZÍTÉS • dob a sámán lova: ezzel idézi meg a szellemeket és ezzel utazik hozzájuk • minden sámán maga készíti • sámán ő sök útmutatása alapján kell csinálni • anyaga: fakéreg, állati b ő r • be kell mutatni a sámán ő söknek • ha nem úgy készítette, próbát kell kiállnia • amíg nincs dob, csörg ő t, sámánbotot használ

23 PARAZSAT ESZIK

24 SÁMÁNAVATÁS B az els ő utazás B sámán bemutatkozása a szellem- világban B a szellemek oltalmazóerejének ki- B próbálása

25 SEGÍT Ő SZELLEMEK A minden sámánnak van A elkísérik túlvilági útjain A tanácsokkal látják el A védelmezik A minden feladata közben segítik a sámánt A ki ű zik a betegséget

26 SÁMÁNÖLTÖZÉK  fejdísz I köpeny díszekkel I öv I keszty ű I csizma

27 ÖLTÖZÉK

28 TELJES DÍSZBEN

29 JELKÉPES RUHÁZAT A sámán öltözete is a világfelfogást tükrözi: I feje a fels ő világot I törzse a középs ő t I lába az alsót jelképezi

30 FEJDÍSZ B homlokszalag B korona B süveg, sapka

31 FEJDÍSZEK

32 FEJÉK ÉS KORONA

33 KÖPENY B b ő rb ő l, szövetb ő l készül B gazdag díszítés: rajzolt,festett minták, rátétek, hímzések, csörg ő k, cseng ő k, fémlapok, tükrök, szalagok B csontkultusz: emberi, állati csontmo- tívumok a

34 ESZKÖZÖK  dob I dobver ő I sámánbot I sámánfa

35 SÁMÁNDOB Miért dob? Szuggesztív, különlegesen hat az idegekre B kávája fából készül B ellipszis, ritkán kör alakú (világtojás) B b ő r csak egyik oldalán van (fél dob) B b ő rön díszítés: világok, világfa, nap, hold, csillagok B fogantyúk, fémfügg ő k, fémkarikák

36 SÁMÁNDOB

37

38

39 SÁMÁNDOB SZEREPE B táltosló B ezen utazik a világok között a sámán B több is készül bel ő le: 3-9 db B az utolsó dob halálával a sámán is meghal

40 DOBVER Ő B változatos alakú B fából, agancsból készített sulyok B páratlan B gyakran díszített B üt ő felülete prémmel bevont B a sámán korbácsa, ezzel biztatja „lovát”

41 SÁMÁNBOT több ágú faragott arcos díszített (szalag, lánc, csörg ő )

42 SÁMÁNFA B a sámán jurtájában vagy mellette áll B út a fels ő világba: a révül ő sámán lelke ezen kúszik fel B ha kivágják, a sámán meghal B világfa és életfa egyszerre

43 SZERTARTÁS Aszínész Aénekes Atáncos Azenész Arendez ő Adíszlettervez ő Hatásos drámai el ő adás, ahol a sámán Szuggesztív tömegpszihózis.

44 RÉVÜLÉS A sámán utazása táltos lovon a szellemekm világába

45 ZENE F változatos dobszó F dobon lév ő függ ő k, karikák hangja F a sámán ruháján lév ő díszek (csörg ő k, cseng ő k stb.) zenéje

46 DROGOK A révülés nélkülözhetetlen kellékei:  növényi f ő zetek (légyöl ő galóca  illatos növények füstje (vadrozmaring, boróka- feny ő )  dohány  alkohol (pálinka)  vér (szarvas, sertés)  tengervíz

47 SÁMÁNÉNEK B a szertartás céljától függ ő rögtönzés B szerkezete: invokáció, refrén B rendkívül ritmikus B a refrén igen s ű r ű n ismétl ő dik B indulatszavak ismételgetése segíti el ő idézni az eksztázist

48 KARAGASZ ÉNEK Megmarkolom-óroj!-dobom, gúnyám-óroj! Révülgetek-óroj!-rejtezgetek-óroj! Gazdalelkek-óroj!-tanyájukat-óroj! Egyt ő l egyig-óroj!-végigjárom-óroj! Meg nem állok-óroj!-hét tengerig-óroj! Énekmondó-óroj!-leszek, híres-óroj! Zeget-zugot-óroj!-végigjárok-óroj! Révülgetek-óroj!-rejtezgetek-óroj! (mondókáink, varázsigéink, népdalaink, József Attila költészete).

49 LÁTVÁNY B leny ű göz ő, magával ragadó B minden színházi el ő adásnál hatásosabb B bekapcsolja a képzelet csodálatos vetít ő gépét B zene, tánc, ének, látvány, illatok, színek, misz- tikus légkör, felfokozott hangulat leírhatatlan kavalkádja

50 SEGÍT Ő I a sámán emberi segéde I segíti a révületbe esést I melegíti a dobot I öltözteti a sámánt I révülés után vigyáz rá I szertartás alatt kiáltásokkal biztatja I „kezeli” a tüzet: szítja, lohasztja, illatosítja, színezi I férfi, n ő egyaránt lehet, többen vannak I „társadalmi munka”

51 RÉVÜLETBEN

52 TÁRSADALMI SZEREP A nélkülözhetetlen a közösségben A a közösség kultikus vezet ő je A a törzs- és nemzetségf ő vel együtt szerepel minden közösségi eseményen

53 KERESZTÉNYSÉG  t ű zzel-vassal irtotta  István törvényei szigorúan büntetik  Arany sajnálkozva mondja, hogy nem érhet ő már tetten…DE TÉVED  Meséinkben, mondáinkban, népdalainkban, szokásainkban, gyermekdalainkban, nyelvünkben, mondókákban, faragásokban, hímzésmotívumainkban, regösénekeinkben húsvétitojás-festésünkben szívósan továbbél.

54 „SÁMÁNUTÓDOK” A Szent István A Szent László A IV. Béla A Ady Endre

55 MA IS  Új életre kel: Szibéria, Bels ő -Ázsia Észak-Amerika, Európa  Folyamatosan fennmaradt: Amazonas vidéke, Afrika elzárt népei

56 DUNAÚJVÁROS C nekünk még táltosunk is volt C Berceli Jóska Dunapentele C a 20. század fordulóján élt C utcát is nevezett el róla a nép: Táltos utca C régészeknek segített kincseket keresni C gyógyított C táltospárbajban gy ő zött

57

58 Köszönöm a figyelmet! Széder Ildikó


Letölteni ppt "Haj, reg ő rejtem…. FOGALMA B Hiedelemvilág, nem vallás: nincs elvont filozófiája nincsenek tételes erkölcsi törvényei B Azon képzetek halmaza, amellyel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések