Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy egyszerű kérdésre keressük a választ…. Mi a zene? M AGYAR É RTELMEZŐ K ÉZISZÓTÁR 1.Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb nagyobb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy egyszerű kérdésre keressük a választ…. Mi a zene? M AGYAR É RTELMEZŐ K ÉZISZÓTÁR 1.Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb nagyobb."— Előadás másolata:

1 Egy egyszerű kérdésre keressük a választ…

2 Mi a zene? M AGYAR É RTELMEZŐ K ÉZISZÓTÁR 1.Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb nagyobb művé való egybekapcsolása, mint művészet.

3 Mi a zene? Platon (i.e. 427-347) görög filozófus A zene - harmonia – szabályozott hangkapcsolatok, - rhütmosz – táncos mozgás, - logosz – nyelv elemeinek egysége.

4 Mi a zene? Platon (i.e.427 – 347) görög idealista filozófus Ritmus és dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva magukkal – azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik – rendezett lelkű emberré teszik. A zene nem végződhet másutt, mint a szép szeretetében.

5 Mi a zene ? Egy keleti bölcs: A zene olyan, mint az élet. Sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen kell játszani, mintsem szabályok szerint.

6 Mi a zene? Konfuciusz, Kong fu ce, / i.e. 551- 478 / kínai bölcs és vallásalapító Emberi kultúránk gerince a jellem. A zene a jellem virágzása.

7 Mi a zene? Rabindranaath Tagore (1860-1941) hindu költő és zeneszerző A kezdet kezdetén a teremtés első hangjai a vizek nyelvén, a szél haragjában szólaltak meg. Bármennyire megváltozik is, a zene mindig az ember nagyszerű alkotása marad. …a zene legszebb emberi törekvéseinkre épít, és mélységesen gyógyító hatású,megteremti a testi és lelki, az érzelmi és értelmi élet harmóniáját, egyesíti a lelket és a testet.

8 Mi a zene? Georgiades, Theodor (1907- 1977) görög származású német zenetörténész A zenének az objektív valósághoz közvetlenül semmi köze nincs, látszólag minden közvetítés nélkül fejezi ki az ember legbenső lényegét.

9 Mi a zene? Arisztoxenosz - i.e. 354-300 tarentumi ógörög elmélettudós A zene két dologból áll: észlelésből és emlékezésből; -a keletkezőt észleljük, - a megtörténtre emlékezünk.

10 Mi a zene? Augustinus, Aurelius /Szt. Ágoston/ hippói püspök, *354 - †430. A zene […] a helyes mérték szerinti alakítás (modulálás) ismerete.”

11 Mi a zene? Cassiodorus, Senator, Flavius Magnus Aurelianus – kb. *485 - † 580 római író A zene az a tudomány, melynek tárgyát a hangokban rejlő számviszonyok alkotják.”

12 Mi a zene? Leibniz, Gottfried Wilhelm /1646-1716/ német filozófus és természettudós A zene a szellem rejtett számoló tevékenysége, amely nem veszi észre, hogy számol.

13 Mi a zene? Leibniz, Gottfried Wilhelm ( 1646-1716 ) filozófus, természettudós A zene a lélek öntudatlanul végzett aritmetikai művelete, viszont nem számviszonyokat érzékelünk, hanem szerkezeteket.

14 Mi a zene? Rousseau, Jean-Jacques /1712-1778/ francia gondolkodó (Az újkor egyik bölcse) A zene a hangok kombinálásának művészete a fül számára kellemes módon.

15 Mi a zene? Diderot, Denis ( 1713 - 1784 ) francia filozófus, író, esztéta Hogy lehet az, hogy a festészet, a költészet, a zene közül az utóbbi az, amelynek kifejezési eszközei a legönkényesebbek és a legkevésbé fontosak, mégis ez szól hozzánk és a lelkünkhöz a legerőteljesebben?

16 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A zene „a világ benső lényegének” képe és a metafizikában rejlik.

17 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A zene a hangok csodálatos művészete, számviszonyokra vezethető vissza, de hatásában mellőzi azok használatát.

18 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A zene egyedülálló művészet, mert a valóságot a többi művészettel szemben a világakaratot, ezt az ösztönös, vak erőt képezi le. Die Welt, als Wille und Vorstellung.” – 1814

19 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A világot egyaránt nevezhetjük testet öltött zenének, testet öltött akaratnak.

20 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur (1788-1860) német irracionalista filozófus A zene a filozofálni nem tudó lélek metafizikai gyakorlata.

21 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur /1788 - 1860/ A zene gyakran lélekemelően hat ránk, úgy tűnik, mintha más és jobb világról beszélne, mint a mienkről.

22 Mi a zene? Schopenhauer, Arthur /1788 - 1860/ A zene, hatásában sokkal erőteljesebb, mint a többi művészeté, mert a művészetek a világ árnyékát, míg a zene a világ lényegéről szól.

23 Mi a zene? Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847) német zeneszerző, karmester,zongora- és orgonaművész Amit nekem a zene mond, amelyet én szeretek, számomra a gondolat, márpedig nem az, amely túlságosan határozatlan ahhoz, hogy szóba lehessen hozni, hanem amely túlságosan határozott.

24 Mi a zene? Hanslick, Eduard (1825-1904) zenekrtikus, esztéta A zene a hangokban és művészi kapcsolataikban rejlik.

25 Mi a zene? Hanslick, Eduard /1825 – 1904/ zenekritikus, esztéta „A hangozva mozgó formák alkotják a zene egyedüli és kizárólagos tartalmát és tárgyát.”

26 Friedrich von Hausegger /1837-1899/ osztrák zeneesztéta A zene lényege: A k i f e j e z é s, az erkölcsileg megtisztított, legnemesebb hatássá fokozott kifejezés.”

27 Mi a zene? Webern, Anton /1883-1945/ osztrák zeneszerző A zene: „törvényszerű természet a hallásra vonatkoztatva”

28 Mi a zene? Nietzsche, Friedrich Wilhelm 1844 – 1900 német filozófus A zene, a schopenhaueri értelemben vett világlényeg, az akarat megjelenése, az Ős-eggyel, annak fájdalmával való összeolvadás ábrázolása, s mint ilyen,. nem szorul sem képre, sem fogalomra, csak megtűri maga mellett. 1

29 Mi a zene? Nietzsche, Friedrich Wilhelm 1844 – 1900 német filozófus A zene és a tragikus mítosz, ha egymásra lel, ha mély rokonságának tudatára ébred, a disszonancia mélyéig hatol; játékával mindkettő az egyetlen lehetséges módon, esztétikailag igazolja világunknak „minden lehetséges világ legrosszabbikának” létezését is Hallani akarjuk a diszharmóniát, egyben arra áhítozunk, hogy túllépjünk rajta.

30 Mi a zene? Webern Anton /1883-1945/ osztrák zeneszerző A zene nyelv. E nyelven az ember gondolatokat akar kifejezni; de nem olyan gondolatokat, amelyek fogalmakra ültethetők át, hanem zenei gondolatokat.

31 Mi a zene? Lukács György ( 1885 - 1971 ) filozófus, esztéta •A zene az érzések totalitását ábrázolja, minden érzést felszabadíthat. •Messze meghaladja azt a varászt, azt a lelki atmoszférát, amelyet maguk a szóösszefüggések alakítanak.

32 Mi a zene? Kurth, Ernst ( 1886 - 1946 ) svájci zenetudós A zene nem a természet visszatükröződése, hanem a természet talányos energiáinak önmagunkban való átélése.

33 Mi a zene? Eliot, Thomas Stearns ( 1888 - 1965 ) angol költő, kritikus, drámaíró, esszéíró A költészet és a zene olyan dolgokat fejez ki, amelyekre nincsenek szavak, de amelyeknek azért van jelentésük.

34 Mi a zene? Cage John Cage - /1912 - amerikai modern zeneszerző A kortárs zene legszembeszökőbb tulajdonsága az, hogy minden egyes művész a maga belátása szerint dolgozik, nem pedig széles körben elfogadott eljárások alapján; tízből kilenc esetben nem is értenek egyet egymással. A zene problémája a személyiség integrációjának problémájával párhuzamos… a zenében a tudatos és a tudattalan értelem, a Törvény és a Szabadság együtt létezik.

35 Mi a zene? John Cage – /1912- amerikai modern zeneszerző A zene archaikus célját – az Értelem megnyugtatását és lecsendesítését az isteni hatás befogadása előtt – ma az Értelemhez való viszonyában kell gyakorolnunk, mely Értelemnek a technológiai fejlődés révén mindannyian részesei vagyunk, s mely Értelem ma összezavarodott, nyugtalan és hasadt. Sokszor megkérdeznek, hogy miként határoznám meg a zenét. Hát így. Munka. Ez a végső következtetésem.

36 Mi a zene? Yehudi Menuhin (1916 - amerikai hegedűművész •A zene legszebb emberi céljainkat segíti; megteremti az értelmi és érzelmi élet harmóniáját, egyesíti a testet és a lelket. •A zene szavak nélkül is képes összekapcsolni az érzést a gondolattal.

37 Mi a zene? Yehudi Menuhin (1916 – amerikai hegedűművész A zene struktúrája része a természet struktúrájának.

38 Mi a zene? Hans Heinrich Eggebrecht /1919 – német zenetudós Az európai értelemben vett zene matematizált értelem vagy érzelemmel telített mathészisz.

39 Mi a zene? Stockhausen, Karlheinz /1928- német zeneszerző / az elektronikus zene egyik kezdeményezője / A zenének nem az dolga, hogy testmasszázs és hullámfürdő, hangzó pszichogram, hangokba átültetett gondolati program legyen; a zene mindenekelőtt a tudat fölötti kozmikus elektromosság hanggá lett árama.

40 Rihm, Wolfgang – ma élő „modern” zeneszerző „Vedd úgy, mint a jéghegy csúcsát: • a zene szabadság, időre szabott hang-jelírás, • alakok elképzelhetetlen sokaságának nyoma, • az idő színezése és formálása, • az energia érzéki kifejezése, az élet képe és igézete, ugyanakkor ellenképe, ellenvázlata: a M Á S I K (amelyről mint olyanról nem tudhatom meg, micsoda).”

41 Mi a zene? Wittgeinstein, Ludwig / 1889 – 1951/ osztrák filozófus A zene az a művészet, ami a maga eszközeivel megbabonázza értelmünket.

42 Mi a zene? A zene lényege: hangok sorozata, amelyek szenvedélyes érzésből születnek, következésképpen azt ábrázolják.

43 Mi a zene? Lukács György (1885-1971) filozófus, esztéta A zene a beszédhez képest képzeletszer ű, tárgyiassága meghatározatlan; a gondolkodás a valóságról folyik, a zene nyelvén. A zene egyidej ű leg van a legtávolabb és a legközelebb az élethez, a valósághoz.

44 Mi a zene? Vone Aout A zene az a kulcs, amely megnyitja a szellem rejtett ajtaját, hogy a lélek szabadon szárnyalhasson a végtelenben.

45 Mi a zene? Grandpierre Attila /1951 - A zene élet az élettelen fennsíkon. A zene az élet bűvös titka, az ősi szél maga.

46 Mi a zene? A kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a pluralizmus palettája egyre bővül: minél többet tudunk meg a zene természetéről, az emberi lélek érzelmeinek rejtelmeiről, annál közelebb kerülünk az igazsághoz, a zene lényegéhez. Mindnyájan jól tudjuk, hogy sem az igazság, sem a zene meghatározásához nem vezethet egyetlen út, nem lehet egyetlen mondattal kifejezni, egyetlen definícióba foglalni, legyen az bármilyen tudományos. Úgy tűnik, hogy a titkot megfejteni soha senkinek nem fog sikerülni, mert magában a z e n e szóban rejlik. Olyan, mint az atommag. Mélyen őrzi titkait.

47 Mi a zene? Senki nem tudja, mégis mindenki tudja, de másként.másként.


Letölteni ppt "Egy egyszerű kérdésre keressük a választ…. Mi a zene? M AGYAR É RTELMEZŐ K ÉZISZÓTÁR 1.Hangoknak a dallam, ritmus és harmónia eszközeivel kisebb nagyobb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések