Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bethlen Gábor Bethlen Gábor ő seinek, a Neczpáli családnak Békés és Zaránd vármegyében voltak birtokai. A Bethlen család el ő nevét adó Temes vármegyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bethlen Gábor Bethlen Gábor ő seinek, a Neczpáli családnak Békés és Zaránd vármegyében voltak birtokai. A Bethlen család el ő nevét adó Temes vármegyei."— Előadás másolata:

1

2 Bethlen Gábor

3

4 Bethlen Gábor ő seinek, a Neczpáli családnak Békés és Zaránd vármegyében voltak birtokai. A Bethlen család el ő nevét adó Temes vármegyei Iktárt valószín ű leg a 14. században szerezték. Bethlen Gábor azonos nev ű nagyapja a mohácsi ütközetben hatszáz lándzsás vitézt vezetett, a csatavesztés utáni belviszályban Szapolyai Jánost támogatta Ferdinánd ellenében. Családja és gyermekkora

5 Apja, Bethlen Farkas eleinte Ferdinánd híveként a török elleni harcokban szerzett hírnevet, majd János Zsigmond hívására Erdélybe települt, ahol országos f ő kapitány lett. Az 1575-ös kerel ő szentpáli csatában Báthory István oldalán vett részt; itt tanúsított érdemeiért 1576-ban nyerte a marosillyei uradalmat. Bethlen Gábor anyja, Lázár Druzsina gyergyószárhegyi székely lóf ő családból származott. Bethlen Farkas és Lázár Druzsina gyermekei közül Gáboron kívül csak az 1584-ben született István, a kés ő bbi fejedelem, érte meg a feln ő ttkort.

6 A két fiú az apa 1590-ben vagy 1592-ben bekövetkezett haláláig a marosillyei várkastélyban nevelkedett. Noha írni-olvasni megtanultak a szül ő i háznál, oktatásukban a gyakorlati és katonai tudnivalókra helyezték a hangsúlyt. Bethlen Farkas tervezte ugyan, hogy Gábort a kolozsvári jezsuita akadémiában taníttatja, erre azonban korai halála miatt nem került sor.

7 Mivel Báthory Zsigmond a marosillyei birtokot elvette az árváktól, az özvegy fiaival Gyergyószárhegyre költözött bátyjához, Lázár Andráshoz. Az anya halála után a fiúkat Lázár András nevelte tovább; mivel katonai pályára szánta ő ket, m ű vel ő désükkel nem sokat tör ő dött. Bethlen Gábor utóbb felemlegette, hogy latinra nem tanították; ezt kés ő bb öner ő b ő l valamennyire pótolta.

8 Erdély fejedelme Bethlen fejedelemsége önállóságát biztosította II. Mátyással szemben, de a Porta ellenében is, amelyet 1616- ban Lippa várának átadásával állított maga mellé. Központosított nemzeti államszervezet kiépítésére törekedett

9 . Az ipar és a kereskedelem el ő mozdítására merkantilista jelleg ű gazdaságpolitikát kezdeményezett s országába külföldi iparosokat telepített (morva anabaptisták). Gyulafehérvári udvarát politikai és m ű vel ő dési központtá fejlesztette, ugyanitt 1622-ben református f ő iskolát is alapított. Támogatta a magyar diákok külföldi tanulmányait, f ő leg a polgári fejl ő dés élén járó Hollandiában és Angliában. Korszer ű hadsereget szervezett nagyrészt zsoldosokból, továbbá szabad hajdúkból és székelyekb ő l. Mátyás király óta ez volt az els ő állandó magyar hadsereg.

10 Bethlen célja kezdett ő l fogva a Magyar Királyság egységének helyreállítása volt. A harmincéves háború kitörése alkalmat adott arra, hogy megindítsa a harcot a Habsburgok ellen. 1619-ben, szövetkezve a cseh protestáns rendekkel, elfoglalta a királyi Magyarországot, s csapatai már Bécs alatt voltak, amikor Homonnai György Lengyelországból betörve, hátba támadta, mire kénytelen volt visszavonulni. A besztercebányai országgy ű lés 1620. augusztus 25-én magyar királlyá választotta, a csehek fehérhegyi veresége után azonban kénytelen volt a császárral béketárgyalást kezdeni. 1622. január 6-án a nikolsburgi békében lemondott a királyi címr ő l, ennek fejében viszont megkapta a német-római birodalmi hercegi címet, valamint a hét fels ő -tiszai vármegyét és Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségeket.

11 Második Habsburg-ellenes hadjáratával, 1624-ben újabb eredményt nem ért el, 1624. május 8-án a bécsi békében lemondott sziléziai birtokairól. Ezután kísérletet tett a bécsi udvarhoz való közeledésre, török elleni szövetséget ajánlott II. Ferdinándnak, ha kezébe adják az ország kormányzását és feleségül kapja a 13 éves Cecília Renáta Habsburg osztrák f ő hercegn ő t (els ő felesége 1622-ben meghalt). Ajánlatát azonban elutasították.

12 Erdely arnykora Miután az ország békés egyesítése ezzel meghiúsult, széles Habsburg-ellenes nemzetközi koalíciót próbált létrehozni a nyugat-európai országok és a kelet-európai népek között. A protestáns hatalmakkal létesített kapcsolatainak megszilárdítására 1626. március 1-jén feleségül vette György Vilmos brandenburgi választófejedelem húgát, Brandenburgi Katalint, és 1626-ban belépett a protestáns hatalmak westminsteri szövetségébe. Ugyanebben az évben Ferdinánd elleni hadjáratában kiszorította Magyarországról Wallenstein seregét, de a külföldi segítség elmaradása miatt meg kellett kötnie a pozsonyi békeszerz ő dést, amely lényegében a korábbi békekötéseket er ő sítette meg. További terveinek megvalósítását, amelyek svéd és orosz szövetségben a lengyel korona megszerzésére irányultak, 1629. november 15-én bekövetkezett halála akadályozta meg.

13 Vége

14


Letölteni ppt "Bethlen Gábor Bethlen Gábor ő seinek, a Neczpáli családnak Békés és Zaránd vármegyében voltak birtokai. A Bethlen család el ő nevét adó Temes vármegyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések