Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE. 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE. 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI."— Előadás másolata:

1 MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

2 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI

3 a) Munkáltató a) Munkáltató

4 KI LEHET MUNKÁLTATÓ? Bárki, aki jogképes: - Természetes személy - Jogi személy - Állam?

5 A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÓJA Írásbeli tájékoztatás kötelező eleme: mely szerv vagy személy gyakorolja a munkáltatói jogokat

6 A MUNKÁLTATÓI JOGOKAT GYAKORLÓ - Munkáltató jogosult kijelölni - Lehet szerv vagy személy - Egységes vagy megosztott - Normatív jelleggel (belső szabályban) vagy egyedileg (munkaköri leírásban).

7 ÉRVÉNYTELENSÉG Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított gyakorolja: - AZ ELJÁRÁS ÉRVÉNYTELEN

8 KÉT KIVÉTEL 1. a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró szerv/személy jogosultságára 2. Utólagos jóváhagyás

9 b) Munkavállaló b) Munkavállaló

10 10 Általános munkavállalói feltételek: -16. életév betöltésétől -Korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselő hozzájárulása -Cselekvőképtelen: nevében törvényes képviselője tesz jognyilatkozatot

11 Fiatal munkavállalók 16 ÉVNÉL IDŐSEBB 15 ÉVNÉL IDŐSEBB nappalis tanuló iskolai szünet alatt törvényes képviselő hozzájárulása 15 ÉVNÉL FIATALABB gyámhatóság engedélye alapján művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység

12 2. MUNKASZERZŐDÉS 2. MUNKASZERZŐDÉS

13 a) JOGVISZONY-ALAPÍTÓ SZEREP Munkaszerződés nélkül nincs munkajogviszony – jogi oka Kétoldalú jogügylet – felek egybehangzó akarata szükséges. Kötelező tartalom – tartalmi feltétel

14 b) TARTALOM-MEGÁLLAPÍTÓ SZEREP - Kötelező tartalom - Munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól eltérés

15 15 Elállás a munkaszerződéstől? - Ha a munkaszerződés megkötése és kezdete közötti időben bármelyik fél körülményeiben lényeges változás állna be, a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat (clausula rebus sic stantibus); - Feltétel: a körülmény a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

16 16 A munkaszerződés tartalmi elemei 1. Kötelező tartalmi elemek 2. Természetes tartalmi elemek 3. Eshetőleges tartalmi elemek

17 3. A MUNKASZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMA

18 A munkaszerződés két kötelező tartalmi eleme 1. Munkakör 2. Alapbér EZEK NÉLKÜL A MUNKASZERZŐDÉS NEM JÖN LÉTRE!!!

19 a) MUNKAKÖR Munkakör: mindazok a feladatok, amelyeket a munkaviszonyban el kell látni. Általában egy szavas megnevezés Több hasonló munkakör, akkor közelebbi meghatározás: pl. CRC esztergályos

20 Munkaköri leírás A munkakör pontos leírása: - a munkakör megváltozás a munkaszerződés módosításának minősül Lehet többes munkakör – arányok meghatározása. Írásbeli tájékoztatásban!

21 b) ALAPBÉR Alapbér fogalma: - a munkaszerződésben meghatározott pénzösszeg, - amely a munkavállalónak a munkájáért egy meghatározott időegységre jár. Időbér: óra/nap/hónap Teljesítménybér?

22 Korlátai Minimálbér - Be nem tartása: részleges érvénytelenség - Munkabér további elemei: Bérpótlék, jutalom, prémium

23 4. A MUNKASZERZŐDÉS EGYÉB KIKÖTÉSEI 4. A MUNKASZERZŐDÉS EGYÉB KIKÖTÉSEI

24 TERMÉSZETES TARTALOM Mindenképpen része a munkaszerződésnek

25 MUNKAHELY 1. Egy konkrét hely 2. Több konkrét hely 3. Terület Korlátja: általános elvek Egyébként: szokásos munkahely

26 26 A munkaviszony kezdete - munkaszerződés tartalmazza; - egyébként a munkaszerződés megkötését követő nap - Keletkezés és kezdet

27 27 Lehetséges tartalmi elemek Versenytilalmi klauzula Versenytilalmi klauzula Fegyelmi Fegyelmi Többletjuttatások (pl. prémium, cafeteria) Többletjuttatások (pl. prémium, cafeteria) Titoktartási kötelezettség részletei Titoktartási kötelezettség részletei Vezető állásúvá minősítés Vezető állásúvá minősítés

28 PRÓBAIDŐ Munkaszerződésben Munkaszerződésben munkaviszony létesítésekor munkaviszony létesítésekor 3 hónap 3 hónap Egyszer hosszabbítható Egyszer hosszabbítható azonnali hatályú megszüntetés azonnali hatályú megszüntetés

29 BH 2007/388 A próbaidőt követően, a próbaidő céljának megfelelő okból megkötött határozott idejű munkaviszony nem felel meg a törvénynek.

30 BH 2005/441. A próbaidő kikötését a munkába lépést követően akár néhány napos késedelemmel sem lehet joghatályosan pótolni.

31 BH1995. 608. A próbaidő alatt a munkaviszony minden kötöttség nélkül azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethető. A munkaviszonynak ebben a formában történő megszüntetésére is vonatkozik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.

32 5. ALAKI KÖVETELMÉNYEK

33 Formai követelmény Írásban Munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

34 ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ Munkaszerződéskor szóban Írásban 15 napon belül Kötelező tartalom Munkabér egyéb elemei Munkába lépés napja

35 35 Beléptetés Adatkérés korlátai… Adatkérés korlátai… Munkakör-átadás (Mt. 80. §) Munkakör-átadás (Mt. 80. §) Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) Munkavédelmi oktatás (Mvt. 55. §) Bejelentési kötelezettség (Art., 16. §) Bejelentési kötelezettség (Art., 16. §)

36 A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS

37 I. A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

38 Munkaviszony módosulása/munkaszerződés módosítása M UNKAVISZONY MÓDOSULÁSA A munkaviszony tartalma automatikusan, felek akaratától függetlenül változik meg (pl. JSZ, KSZ változása miatt). M UNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A felek a munkaszerződést egybehangzó a.nyilatkozattal módosítják.

39 A munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályok Végleges, tartós jellegű változtatás MSZ megkötésére vonatkozó szabályok: – közös megegyezéssel, – írásba kell foglalni, – kötelező tartalmi elemek, – szóban kötött megállapodás érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat 30 napon belül.

40 BH 2002/458. A szerződés módosítása a felek egyező akaratnyilvánításával történhet. A szerződési szabadsággal összeegyeztethetetlen az az álláspont, amely szerint a felmondás okszerű indokát képezheti, ha az egyik fél nem járul hozzá a munkaszerződés-módosításhoz.

41 MUNKAIDŐ Tájékoztatás: teljes és részmunkaidő határozatlan idejű jogviszony távmunka Munkáltató mérlegelési jogköre 15 napon belül dönt az ajánlatról

42 1.A munkaszerződés módosítása mikor szükséges? 2.Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei 3.A munkaszerződés kötelező módosításának esetei

43 1. A munkaszerződés módosítása mikor szükséges?

44 MUNKAKÖR MÓDOSÍTÁSA KELL, ha tartósan/véglegesen a munkakörébe nem tartozó munkát végez. KELL, ha a munkaköri leírás módosítása megváltoztatja a munkakört. NEM KELL, ha a munkaköri leírás egyetlen feladattal bővül, amely nem változtatja meg a munkakör jellegét.

45 Mikor szükséges módosítani a munkakört? Ha tartósan megváltozik az elvégzendő munkák jellege. Példák: 1.Ha a takarítót az iroda takarítása mellett az öltözők takarítására utasítják – Nem szükséges módosítás. 2.Ha a recepcióst marketing vezetői feladatokkal is megbízzák – Közös megegyezés.

46 MUNKAVÉGZÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA KELL, ha a munkavállalót véglegesen vagy tartósan a szokásos vagy a szerződéses munkahely által körülhatárolt helyen kívül kívánja foglalkoztatni.

47 2. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei

48 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Kirendelés, kiküldetés, átirányítás helyett – Korlátok: Méltányos mérlegelés elve (Mt. 6. § (3) bek.) Időbeli korlát: 44 munkanap/352 óra naptári évenként KSZ felfelé is eltérhet -Alapbér összege

49 3. A munkaszerződés kötelező módosításának esetei

50 a) Várandós munkavállaló munkaköre Nő terhessége megállapításától – gyermeke 1 éves koráig: – állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakört kell felajánlani, ha munkakörében nem foglalkoztatható - orvosi vélemény – Ha nincs megfelelő munkakör: munkavállalót fel kell menteni és alapbért kell fizetni.

51 További esetek b) Kisgyermekes munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatása – napi munkaidő felére c) Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság után a munkabér módosítása – átlagos béremelés

52 II. VÁLTOZÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN - MUNKAJOGI JOGUTÓDLÁS

53 1. A MUNKAJOGI JOGUTÓDLÁS UNIÓS JOGI SZABÁLYAI 77/187/EGK 98/50/EK irányelvek 2001/23/EK Európai Bíróság joggyakorlata

54 A munkáltatói jogutódlás hatása a munkaviszonyokra Jogelőd (A) Jogutód (B) Munkavállalók (x + y) Munkavállalók (x + y) Jogok Köt. Vállalat átruházása Jogok és kötelezettségek átszállása

55 A munkáltatói jogutódlás fogalma az uniós jogban 2001/23/EK irányelv: „Ezt az irányelvet kell alkalmazni valamely vállalkozás, üzlet vagy ezek egy részének más munkáltató részére szerződés alapján történő átruházása vagy összefonódása esetén” [1. cikk (1) bek. a) pont]. Nem jogutódlás: a vállalkozás tulajdonjogának megszerzése részvények vagy üzletrészek megvásárlásával (share transfer)

56 C- 24/85 Spijkers A vállalatot működő egységként adták el? vállalat vagy üzlet típusa a vállalat vagyontárgyait, épületeket, ingóságokat átruházták-e az új munkaadó átvette-e a munkavállalók többségét vagy sem a vevőkört átruházták-e az átruházás előtt és azt követően folytatott tevékenység hasonlósága volt-e és milyen ideig a tevékenység folytatásában megszakítás

57 2. A MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS A MAGYAR MUNKAJOGBAN A.Jogszabályon alapuló (általános) jogutódlás – nem nevesített B. Jogügyleten, megállapodáson alapuló (különös) jogutódlás

58 JOGÜGYLETEN ALAPULÓ JOGUTÓDLÁS 36. § (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

59 BH 2009/90. vállalkozási szerződés vállalkozási szerződés ‚A’ társaság játékautók összeszerelésével foglalkozott, a helyiségeket az önkormányzattól bérelte ‚A’ társaság részére ‚X’ fővállalkozó biztosította a bérmunkát ‚A’ társaság + ‚X’ fővállalkozó ‚szándéknyilatkozatot’ írt alá ‚B’ társasággal a bérmunka átvételére és a munkavállalók továbbfoglalkoztatására ‚A’ társaság elbocsátotta a munkavállalókat – másnap ‚B’ társaság ismét felvette őket, 60 nap próbaidőt kötött ki. (A) társaság X fővállalkozó (B) társaság ÖK

60 BH 2009/90. Gazdasági egység megőrizte identitását, mert a munkavállalók azonos munkakörben, munkahelyen, munkafeltételekkel továbbdolgoztak a jogutódnál, a jogutód továbbfolytatta a vállalkozási szerződésben meghatározott bérmunkát, átvette a munkaeszközöket.

61 A MUNKAJOGI VÉDELEM HÁROM PILLÉRE 1.A munkaviszony(ok) automatikus átszállásának elve 2.Felmondási védelem 3.A munkáltatók tájékoztatási és konzultációs kötelezettsége

62 1. A munkaviszony(ok) automatikus átszállásának elve A jogutódlás időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át Munkaviszonyok átszállása ex lege bekövetkezik: – Nem szükséges a jogelőd és jogutód munkáltatók nyilatkozata, – Nem szükséges az érintett munkavállaló(k) hozzájárulása!

63 Jogelőd és jogutód munkáltatók egyetemleges felelőssége Átszállást megelőzően esedékessé vált követelésért (pl. elmaradt munkabér) Jogutódlást követő egy évig

64 2. Felmondási védelem A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat munkaviszony felmondással történő megszüntetésének indokául De: egyéb okból pl. átszervezésre, vagy a tevékenység megszüntetésére hivatkozással a munkaviszony megszüntethető.

65 Munkavállalói felmondás Ha a munkafeltételek a jogutódlást követően a munkavállaló hátrányára megváltoznak: – a munkáltatói rendes felmondás esetén járó juttatásokat munkavállalói felmondás esetén is biztosítja, de – indokolási kötelezettség, – munkáltatói jogutódlást követő 30 napon belül.

66 3. Tájékoztatási és konzultációs kötelezettség (265. §) Tájékoztatás: – ÜT Jogutódlás megelőző időpontban: legkésőbb a jogutódlást megelőzően 15 nappal Jogelőd és jogutód munkáltatót is terheli Konzultáció követi

67 A konzultáció tartalma Konzultációnak ki kell terjednie: – Intézkedések elveire – Hátrányos következmények elkerülésének módjára, eszközére, enyhítését célzó eszközökre. „Megállapodás megkötése érdekében” kell folytatni (?)

68 Tájékoztatás Munkavállalók közvetlen tájékoztatása, ha azok önhibájukon kívül nem rendelkeznek képviselővel: – időpontra/tervezett időpontja – oka – munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következmények

69 KSZ sorsa (282. §) Az átvétel időpontjában hatályos kollektív szerződést egy évig köteles fenntartani. Nem terheli, ha a)a kollektív szerződés hatálya egy évnél korábban megszűnik, vagy b)az átvevőnél van kollektív szerződés.

70 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE. 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI 1. A MUNKAVISZONY ALANYAI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések