Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V ÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LAKÓÉPÜLETEKET ÉRINTŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGINTÉZMÉNYÉRE L UKÁTS I STVÁN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V ÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LAKÓÉPÜLETEKET ÉRINTŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGINTÉZMÉNYÉRE L UKÁTS I STVÁN."— Előadás másolata:

1 V ÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LAKÓÉPÜLETEKET ÉRINTŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGINTÉZMÉNYÉRE L UKÁTS I STVÁN O SZTÁLYVEZETŐ Á LLAMI F ŐÉPÍTÉSZ É PÍTÉSÜGYI, H ATÓSÁGI, O KTATÁSI ÉS T ÖRVÉNYESSÉGI F ELÜGYELETI F ŐOSZTÁLY É PÍTÉSÜGYI O SZTÁLY

2 J OGSZABÁLYOK : 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL – É TV. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. RENDELET A LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉNEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSÉRŐL ÉS EGYES ÉPÍTÉSÜGYI TÁRGYÚ KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 312/2012. (XI. 8.) K ORM. RENDELET AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL ÉS ELLENŐRZÉSEKRŐL, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSRÓL 191/2009. (IX. 15.) K ORM. RENDELET AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

3 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL – É TV.

4 E GYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG 33/A. § (1) A LEGFELJEBB 300 NÉGYZETMÉTER ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETŰ ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSE ESETÉN A ) AZ ÉPÍTTETŐ AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGET A KIVITELEZÉS TERVEZETT MEGKEZDÉSE ELŐTT TIZENÖT NAPPAL - KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT - A NEVÉNEK ÉS LAKCÍMÉNEK, SZERVEZET ESETÉN A MEGNEVEZÉSÉNEK ÉS SZÉKHELYÉNEK MEGJELÖLÉSÉVEL BEJELENTI AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGNAK, ….. (2) A Z (1) BEKEZDÉS SZERINTI ÉPÜLETET A BEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTOTT TÍZ ÉVEN BELÜL FEL KELL ÉPÍTENI ÉS A FELÉPÍTÉS MEGTÖRTÉNTÉT TANÚSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT KELL KÉRNI A KORMÁNYRENDELETBEN KIJELÖLT SZERVTŐL. (3) H A A BEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTOTT TÍZ ÉVEN BELÜL NEM ÉPÍTETTÉK FEL AZ (1) BEKEZDÉS SZERINTI ÉPÜLETET, AZ ELKÉSZÜLT ÉPÍTMÉNYT LE KELL BONTANI.

5 (4) A (2) BEKEZDÉS SZERINTI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYÉRT AZ 1. MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAT KELL FIZETNI. 1. MELLÉKLET : ÉVEK SZÁMA IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 0-3 DÍJMENTES 3-4 200 000 FORINT 4-5 400 000 FORINT 5-6 600 000 FORINT 6-7 800 000 FORINT 7-8 1 000 000 FORINT 8-9 1 200 000 FORINT 9-10 1 400 000 FORINT >10 BONTÁS !

6 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 13. § (2) A 33/A. § (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT ÉPÜLET ÉPÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEI KÖZÜL KIZÁRÓLAG AZ ÉPÍTÉSI TELEK A ) MEGENGEDETT LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉGÉT, B ) MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGÁT VAGY BEÉPÍTÉSI MAGASSÁGÁT, C ) SZABÁLYOZÁSI VONALÁT ÉS D ) BEÉPÍTÉSI MÓDJÁT VAGY ÉPÍTÉSI HELYÉT KELL FIGYELEMBE VENNI.

7 T ELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁST AZ É TV. KIZÁRJA : 30/C. § (1) A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE A MEGKERESÉS BEÉRKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL AZ ILLESZKEDÉSI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN - AZ ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁSSAL NEM ÉRINTETT, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVTANÁCSRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET ÁLTAL NEM SZABÁLYOZOTT KÖRBEN, AZ (1 A ) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL - VÉLEMÉNYT ADHAT A JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYKÉRELEMHEZ. 30/D. § (1) T ELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ( FŐVÁROSBAN A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ) POLGÁRMESTERE, ILLETVE A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGAZGATOTT TERÜLET TEKINTETÉBEN A FŐPOLGÁRMESTER TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁST FOLYTATHAT LE - E TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRA KIADOTT KORMÁNYRENDELET KERETEI KÖZÖTT, E TÁRGYBAN HOZOTT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT ESETEKBEN ÉS MÓDON - HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ VAGY A 33/A. § SZERINTI BEJELENTÉSHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK, A REKLÁMELHELYEZÉSEK ÉS RENDELTETÉSMÓDOSÍTÁSOK TEKINTETÉBEN.

8 E LJÁRÁSREND 456/2015. (XII. 29.) K ORM. RENDELET

9 2. § (1) A BEJELENTÉS NEM MINŐSÜL KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMNEK, SEM HIVATALBÓLI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYNEK.

10 A LEGFELJEBB 300 M 2 ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETŰ ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSE ESETÉN EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KELL ÉLNI, ( ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT NEM LEHET KÉRNI - 312/2012. (XI.8.)K ORM. R ENDELET 17.§ (1) BEKEZDÉSE KIZÁRJA A Z EGYSZERŰ BEJELENTÉS MEGTÉTELE AZ ÉPÍTTETŐT NEM MENTESÍTI A MÁS JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT EGYÉB HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK, HOZZÁJÁRULÁSOK MEGSZERZÉSE ALÓL. ( PL. ÖRÖKSÉGVÉDELEM ) A Z ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET TARTALMAZZA AZ ÉPÜLET VALAMENNYI HASZNÁLATI SZINTJE ( BEÉPÍTETLEN PADLÁSTERET NEM ) HELYISÉGEINEK VAGY ÉPÜLETSZERKEZETTEL RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN KÖZREFOGOTT TEREINEK A LEGALÁBB 1,90 M BELMAGASSÁGÚ NETTÓ ( SZERKEZETEK NÉLKÜLI BELSŐ ) ALAPTERÜLETÉT. (253/1997. (XII. 20.) K ORM. R ENDELET - OTÉK)

11 A BEJELENTÉS AZ ÉPÍTTETŐ AZON - AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN ELSŐ FOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGKÉNT KIJELÖLT JEGYZŐHÖZ, FŐJEGYZŐHÖZ ( A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT : JEGYZŐ ) NYÚJTJA BE, AMELYNEK AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÁSKÖRE TEKINTETÉBEN IRÁNYADÓ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI TERVEZIK. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 1.§ (1) A BEJELENTÉST PAPÍR ALAPON VAGY ELEKTRONIKUS ÚTON AZ O RSZÁGOS É PÍTÉSÜGYI N YILVÁNTARTÁS HASZNÁLATÁVAL AZ ÉTDR ALKALMAZÁSBA KELL BENYÚJTANI.

12 A Z EGYSZERŰ BEJELENTÉSNEK TARTALMAZNIA KELL : AZ ÉPÍTTETŐ NEVÉT ÉS LAKCÍMÉT, SZERVEZET ESETÉN A MEGNEVEZÉSÉT ÉS SZÉKHELYÉT, AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TELEK CÍMÉT, HELYRAJZI SZÁMÁT, AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVEZŐ ( BELEÉRTVE A SZAKÁGI TERVEZŐT IS ) NEVÉT, ELÉRHETŐSÉGÉT, KAMARAI NÉVJEGYZÉKI BEJEGYZÉSÉNEK SZÁMÁT, SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉKET AZ ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET SZERINT MEGHATÁROZVA, AZ ÉPÍTTETŐ ALÁÍRÁSÁT. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 1.§ (2)

13 A BEJELENTÉS MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA : 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 1.§ (3) – 1. MELLÉKLET :

14 H ELYSZÍNRAJZ M=1:200 MÉRETARÁNYBAN, AMELY TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET : HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZERINTI ÉPÍTÉSI HELY ÉS ÉPÍTÉSI MÓD FELTÜNTETÉSE, AZ ÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ÉS A KÖZVETLENÜL SZOMSZÉDOS INGATLANOK JOGI HATÁRAI ÉS MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEI FÖLDHIVATALI ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN, AZ ÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ÉS A KÖZVETLENÜL SZOMSZÉDOS INGATLANOK MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT DOMBORZATA, NÖVÉNYZETE, A TERVEZETT ÉPÜLET TETŐIDOMMAL, CSAPADÉKELVEZETÉS MÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSÉVEL, A TERVEZETT ÉPÍTMÉNYEK, A TERVEZETT TEREPRENDEZÉS, TÉRBURKOLATOK ÉS FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, A TERVEZETT ÉS MEGLÉVŐ KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK HELYE ÉS KAPACITÁSA, A TERVEZETT KÖZTERÜLET - CSATLAKOZÁS, AZ ÉGÉSTERMÉK - ELVEZETŐ RENDSZEREK FELTÜNTETÉSE, VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI MÉRETEZÉS, AZ ÉPÍTTETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVEZŐ ALÁÍRÁSA.

15 U TCAKÉP M=1:200 MÉRETARÁNYBAN, AMELY TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET : UTCAFRONTTAL PÁRHUZAMOSAN FELVETT UTCAHOSSZMETSZET LEJTÉSEKKEL, AZ ÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ÉS A KÖZVETLENÜL SZOMSZÉDOS INGATLANOK JOGI HATÁRAI ÉS MEGLÉVŐ ÉPÜLETEI, ÉPÍTMÉNYEI HOMLOKZATTAL FÖLDHIVATALI ADATSZOLGÁLTATÁS, HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS / VAGY FOTÓDOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN, AZ ÉPÍTÉSSEL ÉRINTETT TELEK ÉS A KÖZVETLENÜL SZOMSZÉDOS INGATLANOK MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT DOMBORZATA, NÖVÉNYZETE, TEREPTÁRGYAI HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS / VAGY FOTÓDOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN, A TERVEZETT ÉPÜLET UTCAFRONTI TERVEZETT NÉZETE A TERVEZETT SZÍNEKKEL ÉS ANYAGOKKAL, KERÍTÉSSEL, VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI MÉRETEZÉS, AZ ÉPÍTTETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVEZŐ ALÁÍRÁSA.

16 N ÉZETRAJZOK M=1:200 MÉRETARÁNYBAN, AMELY TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET : A TERVEZETT ÉPÜLET SZOMSZÉDOK FELÉ FORDULÓ HOMLOKZATAI EGÉSZ TELKEN ÁTMENŐ TEREPMETSZETTEL, A TERVEZETT NÖVÉNYZET, TÉRBURKOLATOK, A TERVEZETT TEREPRENDEZÉS, VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI MÉRETEZÉS, AZ ÉPÍTTETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVEZŐ ALÁÍRÁSA. M ŰSZAKI LEÍRÁS, AMELY TARTALMAZZA A KÖVETKEZŐKET : TERVEZŐI NYILATKOZAT AZ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL, AZ ÉPÍTÉSI TELEK TERHELÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA, BEÉPÍTÉSI %, ÉPÜLETMAGASSÁG, ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET, ANYAGOK, SZÍNEK ISMERTETÉSE, LEÍRÁS A KÖRNYEZETHEZ VALÓ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSÁVAL, HELYISÉGLISTA ÉS TERÜLET - KIMUTATÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ISMERTETÉSE, GÉPÉSZETI RENDSZEREK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA, AZ ÉPÍTTETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI - MŰSZAKI TERVEZŐ ALÁÍRÁSA.

17 A HIÁNYOS BEJELENTÉS ESETÉN AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG NYOLC NAPON BELÜL TÁJÉKOZTATJA AZ ÉPÍTTETŐT ARRÓL, HOGY : A HIÁNYOS BEJELENTÉS NEM MINŐSÜL EGYSZERŰ BEJELENTÉSNEK, AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉS NÉLKÜLI FOLYTATÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL, VALAMINT A BEJELENTÉS VAGY A MELLÉKLETE HIÁNYAIRÓL. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 2.§ (2) A MENNYIBEN AZ INGATLANON, AMELYEN AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI TERVEZIK, AZ ÉPÍTTETŐN KÍVÜL MÁS SZEMÉLY TULAJDONJOGGAL RENDELKEZIK, A JEGYZŐ A BEJELENTÉSRŐL - ANNAK BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT NYOLC NAPON BELÜL - TÁJÉKOZTATJA A JOGOSULTAT. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 2.§ (3)

18 A Z EGYSZERŰ BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓTÓL VALÓ ELTÉRÉST TIZENÖT NAPPAL AZ ELTÉRÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGELŐZŐEN KELL AZ ÉPÍTTETŐNEK AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG FELÉ BEJELENTENIE A FENTIEKBEN RÉSZLETEZETT TARTALMÚ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 1.§ (5)

19 A JEGYZŐ A BEJELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATJA AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOT AZ É TV.- BEN MEGHATÁROZOTT ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 4.§ (1)

20 A Z EGYSZERŰ BEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTOTT TÍZ ÉVEN BELÜL KELL A LAKÓÉPÜLETET FELÉPÍTENI ÉS MEGKÉRNI A FELÉPÍTÉS MEGTÖRTÉNTÉT TANÚSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT. H A A BEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTOTT TÍZ ÉVEN BELÜL NEM ÉPÍTETTÉK FEL, AKKOR AZ ELKÉSZÜLT ÉPÍTMÉNYT LE KELL BONTANI. É TV. 33/A.§ (2), (3)

21 A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT KÉRELEMRE AZ INGATLAN FEKVÉSE SZERINTI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ÁLLÍTJA KI. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL : AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÖSSZESÍTŐ LAPJÁT, AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYT, VALAMINT A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK MEGFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSÁT. A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT A KIÁLLÍTÓJA A KIÁLLÍTÁSSAL EGYIDEJŰLEG FELTÖLTI AZ O RSZÁGOS É PÍTÉSÜGYI N YILVÁNTARTÁSBA. 456/2015. (XII. 29.) K ORM. R ENDELET 5.§ (1)-(3) M INDEN ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ, EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ VAGY TUDOMÁSULVÉTELI ELJÁRÁSHOZ KÖTÖTT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL ÉPÍTÉSI NAPLÓT KELL VEZETNI. 191/2009. (IX.15.)K ORM. R ENDELET 24.§ (1)

22 A Z ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ALKALMÁVAL ELLENŐRZI, HOGY AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÜLET ESETÉN AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN, ILLETVE A SZAKMAI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MEGTARTÁSÁVAL TÖRTÉNT - E. 312/2012. (IX.8.)K ORM. R ENDELET 62.§ (1) A Z ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG ÉPÍTÉSRENDÉSZETI ELJÁRÁST FOLYTAT LE, HA AZ ELLENŐRZÉSEN MEGÁLLAPÍTJA, HOGY A ) AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉT EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI DOKUMENTÁCIÓTÓL ELTÉRŐEN, B ) 1 AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN BEJELENTÉS NÉLKÜL VÉGEZTÉK. 312/2012. (IX.8.)K ORM. R ENDELET 67.§ (2)

23 E GYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK B ARANYA MEGYÉBEN 2016. FEBRUÁR 25- IG

24

25 A Z I. FOKÚ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGOKTÓL ÉRKEZETT EGYSZERŰ BEJELENÉS TÁRGYÚ ÉRTESÍTÉSEK SZÁMA 12 DB 2 DB

26 K ÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET !


Letölteni ppt "V ÁLTOZÁSOK AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LAKÓÉPÜLETEKET ÉRINTŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG JOGINTÉZMÉNYÉRE L UKÁTS I STVÁN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések