Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – 2016 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TŰZVÉDELMI TAGOZAT Beépített tűzjelző-tűzoltó berendezések A szabályozás aktuális újdonságai MMK Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – 2016 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TŰZVÉDELMI TAGOZAT Beépített tűzjelző-tűzoltó berendezések A szabályozás aktuális újdonságai MMK Szakmai."— Előadás másolata:

1

2 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – 2016 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TŰZVÉDELMI TAGOZAT Beépített tűzjelző-tűzoltó berendezések A szabályozás aktuális újdonságai MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

3 Magyar Közlöny ik száma: 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól Hatályos: január 1-től MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

4 1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés) - létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés), - használatbavétele vagy - megszüntetése iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

5 1.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon* túl – tartalmazza: a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését, b) a berendezés megnevezését, jellegét, c) a létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga- bizonyítványának számát, és e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását. *Lásd a Ket. 29.§ (1) és (9) bekezdéseit MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

6 Az elsőfokú eljárás Az eljárás megindítása 29. § (1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg. (1b) A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, b) nincs ellenérdekű ügyfél és c) az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János Akkor egy kis Ket

7 (1c) Ha a hatóság megállapítja, hogy az (1b) bekezdésben meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és függő hatályú döntést vagy a 71/A. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőben az ott meghatározott valamely döntést hoz. 71/A. §(6) Az (1) bekezdésben meghatározott döntést mellőzi a hatóság, ha a) az eljárás megindításától számított nyolc napon belül aa) érdemben dönt, ab) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ac) az eljárást megszünteti, ad) az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja, vagy ae) nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul; MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János Akkor egy kis Ket

8 (9) Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság értesíti a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről, b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint … MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János Akkor egy kis Ket

9 1.§ (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell: a) létesítés esetén az 1. melléklet, b) használatbavétel esetén a 2. melléklet, c) megszüntetés esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

10 1. § (4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikus adathordozón rögzített formában nyújtható be. Elektronikus adathordozón rögzített dokumentáció esetén azt PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal kell benyújtani. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

11 2. § (3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha: a)a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

12 2. § (4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, a kivitelező, illetve az üzembehelyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított, c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított, d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon, vagy e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

13 2. § (5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő, b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

14 mellékletek a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez: 1. m.: a létesítéshez (átalakítás és bővítés is) 2. m.: a használatbavételhez 3. m.: a megszüntetéshez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

15 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – 2016 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TŰZVÉDELMI TAGOZAT A tűzeseti vezérlések koncepciója, funkcionális összefüggései MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

16 1.Elnagyolt történeti áttekintés 1.1 … az égés és a tűz 1.2 … a tűzjelzés 1.3 … a tűzjelző berendezés 1.4 … a tűzjelző berendezés vezérlő funkciói 1.5 … és a jövő csodái MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

17 1.1 … az égés és a tűz MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

18 Az égés kémiai változás: az éghető anyag és az oxigén egyesülése, mely során új fizikai és kémiai tulajdonságú anyagok keletkeznek (hőfejlődés és fényjelenség kíséretében) A tűz: térben és időben szabályozatlanul terjedő égési folyamat (és melyet jellemzően füst és láng jelenség mellett hő kibocsátás jellemez) ISO IEC Glossary 1.1 … az égés és a tűz MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

19 1.2 … a tűzjelzés Kezdetben: figyelőpontok, őrjárat (időszámítás előtti Kína, Róma) jelzés: hang (kiabálás) és fény (tűz) Régen: figyelőpontok, őrjárat (középkori magyar városok) jelzés: hang (ágyú, harang, hangszer) és fény (lámpás, zászló) Nem is oly rég: figyelőpontok, őrjárat (újkori magyar városok) jelzés: hang (harang, kürt, lövés) A közelmúltban: tűzfigyelő járőrök (a XVIII-XIX. századi városok) jelzés: harang, távíró, telefon, utcai tűzjelző pontok Manapság: tűzjelző berendezés automatikus érzékeléssel jelzés: telefon (vonalas és mobil), automatikus átjelzés (telefon, rádió, internet) MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

20 1.3 … a tűzjelző berendezés MSZ /2002-es BM r. 9/2008-as ÖTM r. 28/2011-es BM r. 54/1015-ös BM r. MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

21 1.4 … a tűzjelző berendezés vezérlő funkciói Riasztás Leállítás Terjedés akadályozása Indítás Nyitás MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

22 1.5 … és a jövő csodái

23 2.A tűzeseti vezérlések koncepciója, funkcionális összefüggései 2.1 Igények 2.2 Előírások 2.3 Lehetőségek 2.4 Koncepció 2.5 Funkcionális összefüggések 2.6 Igények MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

24 2.A tűzeseti vezérlések koncepciója, funkcionális összefüggései 2.1 Igények 2.2 Előírások 2.3 Lehetőségek 2.4 Koncepció 2.5 Funkcionális összefüggések 2.6 Igények működjön, akkor, ott, úgy mi, mikor, hol, hogyan, miért tervezés MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

25 2.A tűzeseti vezérlések koncepciója, funkcionális összefüggései 2.1 Igények 2.2 Előírások 2.3 Lehetőségek 2.4 Koncepció 2.5 Funkcionális összefüggések 2.6 Igények működjön, akkor, ott, úgy mi, mikor, hol, hogyan, miért tervezés MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János

26 Köszönöm a figyelmet, figyeljük a következő előadásokat! MMK Szakmai továbbképzés – január 27. Mészáros János


Letölteni ppt "SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS – 2016 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TŰZVÉDELMI TAGOZAT Beépített tűzjelző-tűzoltó berendezések A szabályozás aktuális újdonságai MMK Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések