Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKMAGYAKORLÁS BpMK, 2016. február 8 Szabó Zsuzsanna osztályvezető Építésjogi és Hatósági Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKMAGYAKORLÁS BpMK, 2016. február 8 Szabó Zsuzsanna osztályvezető Építésjogi és Hatósági Főosztály."— Előadás másolata:

1 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKMAGYAKORLÁS BpMK, 2016. február 8 Szabó Zsuzsanna osztályvezető Építésjogi és Hatósági Főosztály

2 Törvényi felhatalmazás, jogszabályi háttér Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet Az építésfelügyeleti bírságról szóló 235/2008. (X.25.) Korm. rendelet

3 TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK felelős műszaki vezetői tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatásának feltétele területi szakmai kamara titkárának engedélye és névjegyzékbe vétele, nem áll ezen tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű, szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, folyamatos továbbképzés.

4 Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. Kivétel:munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás FMV irányítása nélkül is végezhet olyan - építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót.

5 NÉVJEGYZÉKET VEZETŐ SZERV a kérelmező lakóhelye szerinti Területi építész kamara titkára (első fok) MÉK főtitkár (másod fok) ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik, valamint építési szakterület műemléki részszakterületére Területi mérnöki kamara titkára (első fok) MMK főtitkár (másod fok) ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

6 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELELŐSSÉGE (Étv. és 191/2009.) felel: jogosultságának meglétéért, a szakmunka irányításáért, az engedélyezési valamint a kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

7 Felelős műszaki vezetői tevékenységek SZAKTERÜLETEI általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület, sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület, szakági felelős műszaki vezetői szakterület. RÉSZSZAKTERÜLETEKET a 266/2013. Korm rendelet 1. melléklet tartalmazza.

8 2014. Január 1-jét követően kiadott engedélyek Építési szakterület Építési szakterület részszakterülete Építési szakterület műemléki részszakterülete (2015. VII.5-től) Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület Építménygépészeti szakterület, Építménygépészeti szakterület részszakterülete Építményvillamossági szakterület Építményvillamossági szakterület részszakterülete

9 2015 július 5-től „ismét” műemléki részszakterület Szakmai gyakorlat tekintetében eltérő feltétel: 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő felelős műszaki vezetői,építőipari kivitelezési, beruházói, egyetemi oktatói, tervezői vagy szakértői tevékenység idejét kell igazolni. legfeljebb 3 évet igazolhat a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység idejével is.

10 SZERZETT JOG 2013. december 31-ig kiadott meglévő engedélyek a továbbiakban is érvényesek a szakmai továbbképzés teljesítésével „C”, „B” „ÉG” és „ÉV” kategóriák

11 Építési szakterület A műszaki vezetés nem vonatkozik a szakági kivitelezési dokumentáció kötelező készítése esetén a szakági munkára. (300 m2 szintterületű, három építményszinttel rendelkező, vagy 1000 m3 bruttó térfogatú méretet meghaladó építményt, építményrész építése esetén) ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, a 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele,

12 Szerzett jog esetén „B” kategóriában: legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig, az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék- elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.

13 Szerzett jog esetén „C” kategóriában: legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése: legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építési-szerelési munkák esetében korlátozás nélkül.

14 KÉRDÉS alaphelyzet: családi ház építése nem generálkivitelezésben történik, mert a gépész és a villanyszerelő másik vállalkozó, 3 db főnapló van (építési munkák, gépészet, villanyszerelés). a gépésznek és a villanyszerelőnek rendelkeznie kell-e szakági felelős műszaki vezetővel? Megteheti-e azt mondjuk a gépész vállalkozó (kivitelező- napi jelentésért felelős szerepkörben), hogy FMV nyilatkozatot tesz az e-napló lezárása érdekében (elvileg a szoftver megengedi...)? VÁLASZ: jogosultság függő, kivitelezés feltétele legyen felelős műszaki vezető, ha a munkák szakági kivitelezési dokumentációt is igényel szakági felelős műszaki vezető kell,

15 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI TEVÉKENYSÉG részletszabályai 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 13. és 14. § és V. fejezet 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 22. §, 1. melléklet IV. rész és 2. melléklet III. rész. Összeférhetetlenség, Jogkövetkezmények (szankciók)

16 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI TEVÉKENYSÉG folytatása A vállalkozó kivitelezővel tagsági, munkavállalói, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízási szerződés) áll.

17 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik könyv, XVI. CÍM 6:272. § - 6:280. § 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, VI. fejezet 22. §

18 A megbízási szerződést írásban kell megkötni, a szerződés tartalmazza a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét, a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét, a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét, a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

19 Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

20 13. § b)-k) b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

21 f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

22 i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó - 14. § szerinti tartalmú - nyilatkozat megtétele, k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,

23 13. § n)-p) n) értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési- bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket, o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,

24 p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.

25 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Felelős műszaki vezető tevékenységet nem végezhet azon építési-szerelési munka esetén ahol az a gazdálkodó szervezet lát el építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan amelynek az FMV tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

26 JOGKÖVETKEZMÉNYEK Építésfelügyeleti hatóság Figyelmeztetés, Bírság, Névjegyzéket vezető szervnél eljárás kezdeményezés, Névjegyzéket vezető szerv Figyelmeztetés, Bírság, Tevékenység gyakorlásának megtiltása Megtiltja a tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a névjegyzékből,

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 2016. Február 8. Szabó Zsuzsanna osztályvezető Építésjogi és Hatósági Főosztály zsuzsanna.szabo2@me.gov.hu


Letölteni ppt "FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKMAGYAKORLÁS BpMK, 2016. február 8 Szabó Zsuzsanna osztályvezető Építésjogi és Hatósági Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések