Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családiház építés a hatóság szemszögéből Az egyszerű bejelentés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családiház építés a hatóság szemszögéből Az egyszerű bejelentés."— Előadás másolata:

1 Családiház építés a hatóság szemszögéből Az egyszerű bejelentés

2 Egyszerű bejelentés Mire lehet? A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére.

3 Egyszerű bejelentés Hogyan kell számolni a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet? [Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklete szerint] Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete.

4 Egyszerű bejelentés Tehát a 300m2-be nagyon sokféle típusú terület beszámítandó az épületen belül (pl. a pince is, garázs, tárolók is, vagyis minden, ami az épületen belül van), de az épületszerkezetekkel részben körülhatárolt tér, pl. fedett terasz is.

5 Egyszerű bejelentés Mi minősül lakóépületnek és lakásnak? Az OTÉK szerint „Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület.” lakóépület tehát mindazon építmény, amely a fenti fogalomnak megfelel függetlenül attól, hogy beépítésre szánt vagy nem szánt területen, építési vagy nem építési övezetben, telken vagy építési telken, földrészleten helyezkedik el.

6 Egyszerű bejelentés [OTÉK 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.)

7 Egyszerű bejelentés úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése) ]

8 Egyszerű bejelentés a különálló építményben lévő pl. tárolók nem tartoznak már a lakóépület fogalmához még akkor sem, ha azok helyiségei rendeltetésük miatt kapcsolódnak a lakáshoz. bárhány számú (pl. egy telken több lakóépület is létesülhet bejelentés alapján, a HÉSZ keretei között) lakóépületre alkalmazható a szabály.

9 Egyszerű bejelentés A jellemzően kifejezés alkalmazása szerint az épület összes hasznos alapterületének többsége lakásterület (ne feledjük, hogy a lakásfunkcióhoz tartozó pl. tároló funkciójú helyiségek is lakásrészek és lakás-alapterületek.

10 Egyszerű bejelentés A 300m2 hasznos alapterületű lakóépület fogalmába belefér az az épület is, amiben van egy pl. 15m2-es fodrászat is, ha a terület többi része jellemzően lakó (lakáshoz tartozó) terület. De ugyanígy nincs meghatározva a kialakítható lakásszám sem, tehát, akár 10 db garzonlakás is kialakítható bejelentés alapján.

11 Egyszerű bejelentés Továbbá nincs korlátozva a szintszám sem, tehát adott esetben – ha a beépítési magassági paraméterek engedik – akár 4- 5 szintes épület is kialakítható bejelentés alapján.

12 Egyszerű bejelentés Csak új épületre alkalmazható a bejelentés? Igen, felújítás, bővítés, korszerűsítés esetén nem, akkor építési engedélyt kell kérni (pl. egy ablak nagyobbra cserélésekor)

13 Egyszerű bejelentés A bejelentés megtétele az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével az építésügyi hatóságnak jelenti be.

14 Egyszerű bejelentés Építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a 33/A. § szerinti építési tevékenység bejelentője az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója. Bejelentés napja Kivitelezés megkezdése 16. nap Türelmi idő lejárta 15. nap 15 nap intervallum

15 Egyszerű bejelentés 2016. július 1-től az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal - kormányrendeletben meghatározottak szerint - a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti az építésügyi hatóságnak,

16 Egyszerű bejelentés Hova kell bejelenteni? Az egyszerű bejelentést az építtető azon - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként kijelölt - jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a továbbiakban együtt: jegyző) nyújtja be, amelynek az építésügyi hatásköre tekintetében irányadó illetékességi területén az építési tevékenységet végezni tervezik.

17 Egyszerű bejelentés A bejelentés tartalmazza az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, a tervező nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát, számított építményértéket az építtető aláírását. A bejelentéshez egyszerű bejelentési dokumentációt és kivitelezési dokumentációt kell mellékelni.

18 Egyszerű bejelentés Ki készítheti a terveket? építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek minősül az egyszerű bejelentési tevékenység. építészeti-műszaki tervezési tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével és megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkezik.

19 Egyszerű bejelentés A tervező felel az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,

20 Egyszerű bejelentés az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

21 Egyszerű bejelentés A tervező feladata ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,

22 Egyszerű bejelentés A tervezési szerződés tartalmazza a) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét), c) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét, d) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait, e) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint f) tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el.”

23 Egyszerű bejelentés A szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési feladatokról. Amennyiben szakági tervező bevonását a szerződő tervező javaslata ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli felelősség.”

24 Egyszerű bejelentés Milyen követelményeket kell betartania a tervezőnek? a helyi építési szabályzatban meghatározott övezet, építési övezet területi lehatárolását ;

25 Egyszerű bejelentés az övezetre, építési övezetre vonatkozóan a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint, a megengedett legnagyobb beépítettséget, a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát,

26 Egyszerű bejelentés építészeti örökségvédelemmel, településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot

27 Egyszerű bejelentés a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot, a szabályozási vonalat, a beépítési módot, az építési helyet és a minimális zöldfelület mértékét;

28 Egyszerű bejelentés Az egyszerű bejelentésnél nincs polgármesteri településképi véleményezés (ezzel együtt helyi tervtanács) önkormányzati településképi bejelentés önkormányzati településképi kötelezés állami tervtanács. Van tervezői felelősség

29 Egyszerű bejelentés A bejelentés fogadása generál-e hatósági (ideértve a más hatóságot és a szakhatóságot is) eljárást az egyszerű bejelentés? NEM

30 Egyszerű bejelentés Közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez.

31 Egyszerű bejelentés Az egyszerű bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, ügynek és nem generál eljárást a hatóságnál, sem a szakhatóságnál. (nincs kérelem, nincs tényállástisztázás és nincs döntés. Nincs kötelezettsége sem a tervezőnek sem az építtetőnek, hogy a szakhatósággal előzetesen egyeztessen)

32 Egyszerű bejelentés Az egyszerű bejelentés, vagyis az a cselekménysorozat, amit a hatóság a bejelentést követően végez, nem minősül eljárásnak. [a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja]

33 Egyszerű bejelentés Kell-e illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat fizetni a bejelentésnél? Vizsgáljuk meg az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt

34 Egyszerű bejelentés 1. § (1) Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illetéket kell fizetni. Nincs eljárás – nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

35 Egyszerű bejelentés Mi a különbség az építésügyi hatósági engedélyezés és az egyszerű bejelentés között?

36 Egyszerű bejelentés Indítás, forma, tartalom Mellékletek Dokumentáció tartalma Illeték, díj Eljárás, szakhatóságok Tényállás tisztázása

37 Egyszerű bejelentés Ügyintézési határidő Döntés Ügyfél Jogorvoslat Ellenőrzés Szankciók

38 Egyszerű bejelentés Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Családiház építés a hatóság szemszögéből Az egyszerű bejelentés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések