Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Retorikai alapfogalmak. retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Retorikai alapfogalmak. retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan."— Előadás másolata:

1 Retorikai alapfogalmak

2 retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan mondja? quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando

3 szónoklat fajtája időcél sajátos téma (toposz) törvényszékimúlt vádolni vagy védeni igazságosság / igazságtalanság deliberatívjövő rábeszélni vagy lebeszélni jó/ méltatlan előnyös/ előnytelen ceremoniálisjelen dicsérni vagy elítélni erény/ bűn klasszikus típusok

4 a meggyőzés eszközei A meggyőzés eszközei éthosz erény gyakorlati bölcsesség jóakarat páthosz logosz toposzok

5 éthosz Éthosz erény osztozás a hallgatóság felfogásában tanúbizonyság karakterről gyengeségek felmutatása gyakorlati bölcsesség releváns tapasztalat flexibilitás középutasság jóakarat személyes érdek hiánya dekórum

6 páthosz Páthosz felkeltés sztori, a közönség személyes tapasztalata egyszerű szavak fokozatosság a szónokot spontán elfogó érzelem csillapítás eltávolítás túlzott azonosulás

7 emotional appeals (Bank) Dönts okosan! (Újság) A tájékozottság magabiztossá tesz. A vezető sör. Renault - Autókat alkotunk. (Mobiltelefon) A te hangod. (Betét) A tested nyelvén beszél. (Intim törlőkendő) Természetes intim védelem. (Sör) Egyszer élsz. (Autó) Szabadság. Szeretem. Érvelési és elemzési módszerek – Csak sikeres férfiaknak! Érvelési és elemzési módszerek – A nőnek, aki tudja, hogy különleges.

8 emotional appeal vizuálisan

9 Patton 1. Három okból vannak most itt. Először is, hogy megvédelmezzék az otthonukat és a szeretteiket. Másodszor, a saját önbecsülésük miatt, mert maguk sem akarnának sehol másutt lenni. Harmadszor pedig azért, mert igazi férfiak, és az igazi férfi szereti a harcot. Az igazi hősök nem olyanok, mint a mesében, mert nem egyedül harcolnak: mindenkinek fontos szerepe van. Senki, sohase csüggedjen! Senki se gondolja, hogy saját szerepe nem fontos! Mindenkinek van valami dolga, amit föltétlenül meg kell tennie. Mindenki fontos szem ebben a hatalmas láncban. Ugyan mi lenne, ha valamelyik teherautó sofőrjének elege lenne az aknák süvítéséből a feje fölött, hirtelen elsápadna és beugrana az árokba azzal a felkiáltással, hogy „nem fogok hiányozni, hiszen csak egy vagyok az ezer közül!” És mi lenne, ha mindenki pontosan így gondolkozna? Akkor hol a büdös francban lennénk mi most? Mi lenne a hazánkkal, a szeretteinkkel, az otthonainkkal, mi lenne az egész világgal?

10 Patton 2. Történik valami fontos, amit elmondhatnak majd, ha élve hazajutottak ebből a háborúból. Már előre örülhetnek neki, hogy majd húsz év múlva, amikor a kandallónál ülnek a kis unokájukkal a térdükön, és az megkérdi magukat, mit csináltak a második világháborúban, nem kell zavartan köhécselniük, átültetni a kis lurkót a másik térdükre, és azt mondaniuk: „Hát, a te nagyapád éppen trágyát lapátolt Lousianában”, hanem önérzetesen a szemébe nézhetnek, és azt mondhatják majd neki: „Fiacskám, a te nagyapád a dicső Harmadik Hadseregben harcolt Georgie Patton, a minden hájjal megkent kurafi parancsnoksága alatt.

11 apellációs fallációk Egymilliárd ember iszik Coca-Colát. Ennyi ember nem tévedhet. (ad populum) Na jó kislányom, elmehetsz a bulira. Majd leitatnak és megerőszakolnak. De ha akarsz, elmehetsz. (ad baculum) Tanár úr, én nagyon jól tudom, hogy a dolgozatom nem valami jól sikerült. De ha nem megyek át, nem lesz meg az előírt kreditszámom, és akkor csak költségtérítésesként folytathatom az egyetemet, amire nincs lehetőségem. Ezért ezen a jegyen múlik, hogy itt maradhatok-e az egyetemen. (ad misericordiam) Mindig is az autonómia volt az egyetemi képzés színvonalának a záloga. Az új felsőoktatási törvény ezt szünteti meg. (hagyományra apellálás) Ideje, hogy az egyetemek vezetésében is érvényesüljenek az új, korszerű igazgatási módszerek. A készülő felsőoktatási törvény erre teremt lehetőséget. (újdonságra apellálás)

12 ad hominem Te hiszel ennek? Ez egy náci. (gyalázkodó ad hominem) Hát persze, hogy támogatja a mostani adószabályokat. Egy valag pénzt keres, és három gyereke van. Az 300 ezret jelent neki havonta. (elfogultságon alapuló ad hominem)

13 toposz Toposz (eredetileg): olyan eszköz, amely rendszeresen bevethető adott típusú konklúzió elfogadtatására Mai leszármazottai: 1. Toposz, mint téma (irodalomtudomány): sok műben visszatérő motívum, többé-kevésbé standard jelentéssel, pl. ősz = elmúlás, öregedés, fürdés = megtisztulás valamitől (bűn, szégyen) 2. Érvelési séma

14 deák 1. A szerencsétlen Babics József Petesházán szegény sorsban született. Szülőinek nem vala módjuk, hogy őtet iskolába küldjék; helyben pedig sem templom, sem isteni szolgálat, sem pap vagy mester nincs, ki a gyermeket a keresztény hitvallásnak és az erkölcsiségnek elsőbb ágazataira oktatta volna. Ily elhagyattatás mellett szilajon fölnevelkedve, ifjúságának serdülő korában, midőn még minden jó és rossz behatásnak tárva van a szív és elme; midőn az érett megfontolást még a legjobbnál is oly gyakran elnémítják az indulatok: hogy kenyerét keresse, Becsehelyen, mint gulyás-bojtár szolgálatba állott. És éppen ez vala szerencsétlenségeinek legelső kútfeje; mert Becsehely a közvélekedés szerint is mindenkor kiirthatatlan fészke és tanyája volt a magokat rejtegető csavargóknak.

15 deák 2. Ezen vétkek barlangjában tehát Babics Józsefnek meg nem romlani majdnem lehetetlen volt. A példa és a társaság oly hatalmas eszközei jónak és rossznak; hogy még a míveltebb ember sem tagadhatja meg ezek hatalmát; s a legerősebb lelkű is beszívja vétkes szokásait azoknak, kikkel ifjuságától fogva kirekesztőleg társalkodott; […] Ezek szerint nem bocsánandó-e, hogy Babics József, kinek szívében az isteni és polgári törvények, a jónak és igaznak magvai nevelés által nem igen mélyen valának beplántálva, jó nem maradott egy oly társaságban, hol csak a véteknek örömei ismertettek, hol a jámbor élet kigúnyoltatott, az erkölcsös ember üldöztetett, és csupán a hasonlóul elvetemedett vétkes volt többi társainak barátságára érdemes?

16 deák 3. A halálos büntetésnek czélja nem bosszúállás, mert a bosszúállás kegyetlen indulat, ilyen indulatot pedig az igazság kiszolgáltatásának ismerni nem szabad. De elégtételt sem szerez a halálos büntetés; mert a meggyilkolt polgárok életét semmi büntetés, semmi kegyetlenség vissza nem adja többé a köztársaságnak. Ha azonban a kemény törvény szoros rendelését irgalom és könyörületesség mérsékeli; ha az ítélet nem csak törvényen, hanem felebaráti szereteten is alapul: megtartatik egy polgár, kinek élete a köztársaságnak még talán hasznára válhat. Csak olyan gonoszokat kell tehát halálos büntetésekkel kiirtani, kiknek megmaradása több kárt okozna a közjónak, mint a mit az egy polgárnak eloltott életében veszthet; de a hol a bűnös megtérni készül, a hol alapos reménység lehet jobbulásához, ott szebb és felségesebb, a közjóra hasznosabb, s talán ezért igazságosabb is az életet megtartó kegyelem, mint a halálos törvénynek pontos teljesítése.

17 deák 4. Ily tekintetet érdemel a szerencsétlen Babics József is. Megvallotta ő legterhesebb vétkeit önkényt és erőltetés nélkül, melyeket tökéletesen kinyomozni nem is lehetett volna; felfödözte minden bűntársait, s ez által módot nyujtott arra, hogy a büntető igazságnak hatalmas keze azokat is elérte, s további gonoszságaikat meggátolta. Kezességül szolgálhat ezen őszinte vallomása, hogy törődött szívvel bánja vétkeit, és ha a halálos büntetéstől megmenekedve, ideig tartó bármely kemény büntetését kiállhatná, ezen fenyíték által istenével, embertársaival megengesztelődve, tiszta kebellel léphetne ismét a világba; nyiltan és félelem nélkül keresné munkája által kenyerét […] a nyomorúság és életkorának haladása heves indulatjait lecsillapítanák; s így lenne idővel belőle hasznos és szorgalmatos polgár, ki veszedelem idején még hazájának védelmére is fölállhatna, s akkor rettenthetetlen bátorsága; mely eddig a nem igazlaton féktelenül kicsapongva, terhes vétkek szülő anyja lett, a legszentebb czélra vezéreltetvén, a közjónak nem csekély hasznot hajtana.

18 toposz mint séma Toposz, mint érvelési séma elfogadott nézet–––  elfogadtatandó nézet Módszer meggyőző érv szerkesztésére 1.vedd az elfogadtatandó nézetet 2.keress releváns toposzt 3.keress elfogadott nézetet, amely beilleszthető a toposzba Arisztotelész egy absztrakt toposza „az ellentét tagadása” (a kontrárius kontradiktórikusa) Barátaiddal cselekedj jót. (elfogadott) Ellenségeiddel cselekedj jót. (ellentét) Ellenségeiddel ne cselekedj jót. (elfogadtatandó = ellentét tagadása) újrafelfedezés: Perelman és Olbrechts-Tyteca: Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique (1958)

19 készítés és struktúra 1. Kiötlés (inventio) 2. Elrendezés (dispositio) 3. Megfogalmazás (elocutio) 4. Kimunkálás (pronunciatio, actio) 5. Memorizálás (memoria) 1. Bevezetés (exordium) 2. Elbeszélés (narratio) 3. Felosztás (partitio) 4. Bizonyítás (confirmatio) 5. Cáfolás (refutatio) 6. Befejezés (peroratio)

20 alakzatok és szóképek Alakzatok egyensúly (párhuzam, fokozás, stb.) szórend (felcserélés) kihagyás ismétlés Azt kérdik tőlem, mi a célunk. Egyetlen szóval válaszolok: a győzelem. Győzelem mindenáron, győzelem minden szörnyűség ellenére, győzelem, legyen a hozzá vezető út bármilyen hosszú és nehéz, mert győzelem nélkül nincs túlélés. Szóképek egyik dologra utalni a másikkal (pl. metafora) szójátékok helyettesítés (pl. tulajdonnév köznévi jelentésben) túlzás illetve ellentéte szemantikai inverziók (pl. irónia, paradoxon) Csak akinek kőből van a szíve, az olvashatja végig a szegény kis Nell történetét röhögés nélkül. A munka az ivósosztály átka.

21 iványi mi, normalitás, igazságők, abnormalitás, igazságtalanság a mi viselkedésünk  ahogy mi jöttünk ide  Isten szabad ege alatt az ő viselkedésük  ahogy a kormány  díszletek között amit mi akarunk  ahol a miniszterelnök normálisan megy operába  igazságosság  közös öröm ami van (amit teremtettek)  erőszakkal született törvények  félelemmel teli élet  igazságtalanság  különbség emberek között

22 Az R. J. Reynolds Tobacco Company a fiataloknak Ne dohányozz. Egyrészt, a dohányzás mindig is felnőtt szokás volt. És még a felnőttek estében sem egyértelmű a megítélése. [controversial] Ezért, bár dohánygyártók vagyunk, nem tartjuk jó gondolatnak, ha egy fiatal dohányzik. Tudjuk, hogy a fiataloknak adott ilyen tanácsok olykor visszafelé sülnek el. De ha csak azért kezdesz dohányozni, hogy bebizonyítsd, hogy felnőtt vagy, pontosan az ellenkezőjét bizonyítod be. Mert a dohányzás melletti vagy elleni döntést akkor kell meghoznod, amikor nem kell semmit bizonyítanod. Gondold át. Ha nem is vagy elég idős a dohányzáshoz, ahhoz elég idős vagy, hogy gondolkozz.

23 Retorikai eszközök tárgyalási helyzeben Éthosz szerény nem nyuszi őszinte nyitott figyelmes empatikus megoldásra törekvő (konstruktív) kész a kompromisszumra Páthosz nyugalom (partner vagyok, nem ellenfél) tisztelet (figyelnek az álláspontomra, megbecsülik a véleményem) bizalom (nem akar átverni vagy lenyomni) Logosz álláspontok helyett érdekekre fókuszálni

24 tárgyalási helyzet 2 fenyegetés negatív minősítés (erőszak, gúny) visszaszólás ajánlat határozott elutasítása egyetérteni (ahol lehet) agresszív lépéseket figyelmen kívül hagyni (elfogadhatatlan) ajánlatot újraértelmezni átfogalmazni és jóváhagyást kérni javaslatként fogalmazni tanácsot kérni a másik szakértelmére apellálva probléma megoldó kérdéseket feltenni


Letölteni ppt "Retorikai alapfogalmak. retorikai helyzet Retorikai helyzet Ki mondja? Mit mond? Hol mondja? Mikor mondja? Milyen eszközöket használ? Miért mondja? Hogyan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések