Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa VIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa VIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa VIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Kössünk szerződést!

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Jogviszony és szerződés? „A jogviszony jogilag szabályozott társadalmi viszony. Tárgya az emberi magatartás, amelyre a jogosultság és kötelezettség irányul. A jogviszony alanya lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az állam.” Forrás: jogi-asszisztens.blog.hu

5 Jogviszony és szerződés? „A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.” Forrás: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:58. §

6 Milyen szerződést kössünk? -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

7 Önállótlan munkavégzések közszféra munkaviszonyai közalkalmazott közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyok magánszféra munkaviszonyi tipikus atipikus

8 Mi alapján választunk jogviszonyt? Költsége Munkajogi szabályok kikerülése Adminisztráció

9 A színlelt szerződés 27. § (1) Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre. (2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. ----------------------------------------------------------------------- Az egyoldalú színlelés a szerződés érvénytelensége és értelmezése szempontjából közömbös BH 1997,583.

10 Mi alapján válasszunk jogviszonyt? A felek szándéka (a jogviszony tartalma)

11 „Bejelentés” Mi köze a bejelentésnek a jogviszony létrehozásához?

12 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 16. § (4) A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezőgazdasági őstermelőt, valamint a Tbj. 56/A. §-a szerinti kötelezettet is) - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát.

13 Foglalkoztató - munkáltató Tbj. 4. § a) Foglalkoztató: 1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat, 1997. évi LXXX.tv.(Tbj.)

14 Biztosított Tbj. 5. § (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban… b) a szövetkezet tagja, aki … c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy, e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

15 Biztosított-folyt. 5. § (1) E törvény alapján biztosított g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, h) az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast, i) a mezőgazdasági őstermelő…. betöltötte.

16 Biztosított-folyt. 5. § (2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője, gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, szövetkezet vezető tisztségviselője, … amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. (3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.

17 Biztosítási jogviszony A biztosítási jogviszony = munkavégzésre irányuló jogviszony?!

18 „Alkalmazás módja” 20 munkaviszony… 71 közalkalmazotti jogviszony 72 közszolgálati jogviszony 63 kormányzati szolgálati 23 közfoglalkoztatási jogviszony 15 szövetkezeti tag munkaviszonyban 46 tanulószerződés… 44 ösztöndíjas foglalkoztatás 30 kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő társas vállalkozó 35 társas vállalkozó munkaviszony mellett 39 társas vállalkozó társas vállalkozás mellett…

19 Még mindig az elkülönítés A szolgáltatás kiterjedése, módja Megbízás: a rábízott ügy ellátása Munkaviszony: keretjellegű (beltartalma egyoldalúan szabályozható), személyes, tartós,

20 Tulajdonos-cégvezető, mint cégvezető 2013. évi V. tv. VI Fejezet A jogi személy ügyvezetése 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselő megbízatás keletkezése] (1)A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. (2)A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekében megfelelően köteles ellátni.

21 Tulajdonos-cégvezető, mint cégvezető 2013. évi V. tv. XX Fejezet A gazdasági társaság szervezete 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága] (1)A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. XII.CÍM A betéti társaság 3:156. § [Ügyvezetés] A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.

22 Tulajdonos-cégvezető, mint „munkakört betöltő” Megítélése? Kockázata (hatósági ellenőrzéseken)? Leggyakrabban elkövetett hibák: –„csak” bejelentjük –típusszerződést kötünk (utánkövetés nélkül)

23 Egy szerződés tartalma Megbízási szerződés (akár szóban is?) Kötelező adatok Megbízás tárgya Utasítás kiterjedése, kölcsönös tájékoztatási kötelezettség Megbízási díj Felmondás Ingyenes megbízási szerződés (költségtérítéssel) Munkaszerződés Kötelező tartalmi elemek, kötelező adatok Természetes elemek (időtartam, mérték, munkába lépés napja, munkavégzés helye stb. Lehetséges tartalom (próbaidő, versenytilalmi megállapodás, többletjuttatások) Papagájklauzulák veszélyei!

24 Megbízási szerződés tartalma Változhat a hatálya alatt? Módosításának lehetőségei. Mt. szabályok alkalmazása: –fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályok –munkaerő-kölcsönzésben (kölcsönbeadó-kölcsönvevő) –iskolaszövetkezet és tagja között (iskolaszövetkezet- szolgáltatás fogadója) –tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás

25 Mit írjunk egy munkaszerződésbe? Attól (is) függ, mi a cél! Kötelező adatok Kötelező tartalmi elemek Természetes elemek Lehetséges tartalmi elemek

26 Kötelező adatok a munkaszerződésben Melyek a kötelező adatok? 23. § (2) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatait.

27 Kötelező adatok a munkaszerződésben Munkáltató lényeges adatok? Munkavállaló lényeges adatok?

28 Képviselet-munkáltató Ki írja alá a munkaszerződést? 20. § (1) A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. (2) A munkáltatói joggyakorlás rendjét - a jogszabályok keretei között - a munkáltató határozza meg. (3) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára. (4) A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el, ha a munkavállaló a körülményekből nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára.

29 Képviselet-munkavállaló 21. § (1) A munkavállaló a jognyilatkozatát személyesen teheti meg. Jognyilatkozatot meghatalmazott képviselője útján is tehet, az erre irányuló meghatalmazást írásba kell foglalni. Ilyen meghatalmazás hiányában is eljárhat a munkavállaló képviseletében hozzátartozója, amennyiben a jognyilatkozat megtételében a munkavállaló akadályozva van. Vita esetén az akadályoztatás tényét igazolnia kell. …

30 Kötelező tartalmi elemek a munkaszerződésben Alapbér időbér Mikor melyik praktikusabb alapbérként: ÓRA/HAVI-bér?

31 Kötelező tartalmi elemek a munkaszerződésben Munkakör –Mi köze a megbízási szerződés „tárgyához”? –Mi ez? –Mi a FEOR? A feladat-meghatározás részletezettségi fokozatai: –Munkakör a munkaszerződésben (FEOR?) –Munkakörbe tartozó feladatok a tájékoztatóban –Munkaköri leírás

32 Kötelező tartalmi elemek a munkaszerződésben Lehet-e két (három) munkakör egy munkaszerződésben?

33 A munkaszerződés természetes tartalma Jogszabály alapján a felek akaratától függetlenül része a szerződésnek: -Munkaidő mértéke -Munkaviszony időtartama -Munkába lépés napja, ha … -Szabadság, ha … -Felmondási idő, végkielégítés, ha … -Munkavégzés helye

34 A munkaszerződés természetes tartalma Munkavégzés helye 45. § (3) A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi.

35 A munkaszerződés természetes tartalma Munkavégzési hely meghatározása (tv. indokolása): –Egy konkrét hely –Több konkrét hely –Nagyobb földrajzi egység Ideiglenes munkahely-meghatározás

36 A munkaszerződés lehetséges tartalma A Felek akaratától függően pl: –Próbaidő –Többletjuttatások (praktikus?) –Pihenőidők (praktikus?) –Versenytilalmi megállapodás –Tanulmányi szerződés –Együttműködés/tájékoztatás speciális szabályai –Felmondás lehetőségének kizárása max. 1 évre –…

37 A munkaszerződés lehetséges tartalma Próbaidő: –Próbaidő meghosszabbítása (időtartam, más munkakör) –Ha nem írják le az időtartamát… –Muszáj a munkaszerződésben rögzíteni? –Próbamunka v.s.próbaidő??? –Megbízási jogviszonyban? –Megbízási jogviszonyt követően munkaviszonyban?

38 Mit ne írjuk egy munkaszerződésbe? Papagájklauzulákat! Tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó elemeket (munkarend, munkáltatói jogkör gyakorlója stb.). Munkáltatói kötelezettségvállalást! Jogellenes tartalmat! Érvénytelen tartalmat!

39 Meddig kell megkötni a munkaszerződést? 42. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. 48. § A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap.

40 A megírt munkaszerződés sorsa Példányszám? Megőrzési helye? Megőrzési ideje? Esetleges pótlása?

41 Tájékoztatási kötelezettség Alapja 91/533/EK irányelv – 2001. Munkafeltételek megismerhetősége Írásbeli formája: –Mellőzhető: –Kiegészítendő: –Változáskövetés is! (nem érdemes többlettájékoztatást beilleszteni) –Teljes bizonyító erejű magánokirat (jogvitában a bíróság kötelezhet, kártérítés)

42 Tájékoztatási kötelezettség Tartalma 1. rész: –Napi munkaidő pl: 8 óra/4 óra teljes munkaidő/4 óra részmunkaidő –Alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások pl: bérpótlékok a hatályos Mt. Szerint/műszakpótlék 37%/6-14 óráig 18%, 14-22 óráig 31%, pihenőnapon 64% stb./ munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint stb.

43 Tájékoztatási kötelezettség Tartalma 2. rész: –A munkabérről való elszámolás módja, a bérfizetés gyakorisága és a kifizetés napja pl: havonta utólag, tárgyhót követő hónap XX napján a munkavállaló által megadott bankszámlaszámra –A munkakörbe tartozó feladatok pl: a mellékelt munkaköri leírásban foglaltak szerint/a kijelölt irodahelyiségek általános napi takarítása, amely magába foglalja a bútorok portalanítása, a hulladéktárolók kiürítése, porszívózás, felmosás stb….

44 Tájékoztatási kötelezettség Tartalma 3. rész: –A szabadság mértéke, számítási módja, és kiadásának szabályai pl: Mt. 115-125. § szerint/Mt. 115-125. § és a felek megállapodása szerint/20 nap, számítása napban történik, kiadása: a munkavállaló 7 munkanap felett rendelkezik, a többi szabadságnap a munkáltató döntése szerinti időpontokban kerül kiadásra, melyből a munkáltató 1*14 napot egybefüggően ad ki.

45 Tájékoztatási kötelezettség Tartalma 4. rész: –A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai pl: Mt. 68-70. § szerint/a felmondási idő mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondása esetén 100 nap a felek megállapodása alapján, a felmentés időtartama… –A munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e: igen/nem –A munkáltatói jogkör gyakorlója: pontos meghatározás – miért?

46 Meddig kell a tájékoztatást megadni? A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

47 Munkaköri leírás Célja: –Külső –belső Milyen (hosszú) legyen? Leggyakoribb hibái: –Semmitmondó, sablonos, általános –Túl egyszerű, túl bonyolult –Avult –Papagájklauzulák –Munkaszerződéssel ellentmondó –„feladata minden más, amivel munkahelyi vezetője megbízza”

48 Munkaköri leírás-például Kinek szól, mely szervezetben/egységben Mely munkakörre (feladatcsoportra) Szükséges feltételek (szakmai és egyéb kompetenciák) Szervezetben elfoglalt hely (felettes, helyettes) - !!! Lehet más dokumentumban is szabályozva Tartalma Felelősség, hatáskör, illetékesség, kapcsolatok Egyebek Kiadás dátuma, aláírások

49 Tájékoztató/Munkaköri leírás átadása Rendeltetésszerűség? Jelentősége? Szükséges? Változás-követés (részelemek változásai?) Jognyilatkozat közlése-lehetséges formái

50 Tájékoztatás 18. § (1) A jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. (2) A tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.

51 Tájékoztatás 24. § (1) Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.

52 Meddig kell a munkaköri leírást átadni? Mi a célja? Lehet dolgozni ennek hiányában?

53 Nyilvántartásba vétel 1997. évi LXXX. tv. 46. § (2) A foglalkoztató a biztosítottakról - az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól - köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a foglalkoztató adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. A Munka Törvénykönyve Az Mt. XVI. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilvántartásba venni. Szankciója?

54 Bejelentés igazolása Igazolás bejelentésről lehetséges fajtái

55 Előző munkáltató igazolásai Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor Adatlap 2014. Adatlap 2014. II. OEP Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához + 1. pótlap Igazolás a megállapított járulék alapot képező kifizetésekről és a levont járulékokról, adókról Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához ------------------------------------------------------------------ TB igazolvány

56 Képzettséget igazoló dokumentumok Melyek szükségesek? Készletező adatkezelés tilos!

57 Orvosi alkalmasság 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet Munkaköri Személyi higiénés (Szakmai) Foglalkoztathatósági szakvélemény

58 Orvosi alkalmasság Mely jogviszonyokban szükséges? Mely időpontban kell elvégeztetni? Mikor, milyen gyakorisággal szükséges? Eredménye? Alkalmatlanság esetén mi történik a már létrehozott munkaviszonnyal? Feltétel? Elállás?

59 Nyilatkozatok, kedvezmények Bankszámlaszám, igazolvány másolatok Kinek a felelőssége az alábbi nyilatkozatok megléte, vagy hiánya? családi kedvezmény pótszabadság személyi kedvezmény

60 Komplex feladat Az alábbi munkafeladatról döntse el, milyen jogviszonyban végeztetné, készítse el valamennyi szükséges egy- és kétoldalú jognyilatkozatot, tegyen eleget (írja le, hogyan végezné) bejelentési kötelezettségeinek és hajtsa végre a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Tegyen eleget a szükséges tájékoztatási kötelezettségeinek is.

61 Komplex feladat Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását kezdi Magyarországon. Az ehhez szükséges humán erőforrás szervezet felállítása és a munka elindítása az Ön feladata.

62 Komplex feladat Munkafeladatok humán erőforrásigénye: szállítás (be, ki) összeszerelés, csomagolás értékesítés adminisztráció Lehetséges munkavégzésre irányuló jogviszonyok?

63 Mit kell elvégezni? Szükséges „munkakörök”: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

64 Milyen jogviszonyban? Milyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt tud elképzelni a feni „munkakörökhöz”?

65 Lehetséges atipikus munkaviszonyok? Mely atipikus munkaviszonyok alkalmazhatóságát érdemes megfontolni a jelzett munkakörök betöltésére? –Határozott idejű –Részmunkaidős/behívás alapján –Több munkáltatós –Bedolgozó –Munkaerő-kölcsönzés –Iskolaszövetkezeti diákmunka

66 Keressük meg a megfelelő személyzetet! Toborzás, kiválasztás… –Bizonyítványok, jogosítványok –Előző munkahelyi igazolások –Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat

67 Előzetes munkaköri orvosi alkalmasság

68 Időszakos munkaköri orvosi alkalmasság

69 Orvosi alkalmassági vélemény

70 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a kötelező adatok? munkáltató munkavállaló

71 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a kötelező tartalmi elemek? A munkavállaló alapbére(i): A Felek … Ft/… alapbérben állapodnak meg. A Felek tisztán teljesítménybéres díjazásban állapodnak meg.

72 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a kötelező tartalmi elemek? A munkavállaló munkaköre(i):

73 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a természetes tartalmi elemek? A munkavégzés helye: ---- település, utca, házszám Győr Magyarország Olaszország és Magyarország

74 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a természetes tartalmi elemek? A munkaidő mértéke: ---- A foglalkoztatás teljes munkaidőre jön létre. A munkaidő mértéke napi 8 óra. A Felek megállapodása szerint jelen munkaviszony 6 órás részmunkaidős.

75 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a természetes tartalmi elemek? A munkaviszony időtartama: ---- A foglalkoztatás határozatlan időre jött létre. Jelen munkaviszony 2014. 01.01-12.30-ig tart. A munkaviszony határozott idejű, xy helyettesítésére – fizetés nélküli szabadsága időtartamára jött létre, várhatóan 2015. december 20-ig.

76 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a természetes tartalmi elemek? A munkába lépés napja: ---- Munkába állás 2014.02.28. A munkaviszony kezdete 2014.03.03.

77 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a természetes tartalmi elemek? Felmondási idő: ---- A felmondási idő 90 nap, bármely fél felmondása esetén.

78 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a lehetséges tartalmi elemek? Próbaidő: A Felek 2 hónap próbaidőt kötnek ki. A Felek próbaidőben állapodnak meg. ???

79 Mit írjunk a munkaszerződésekbe? Melyek a lehetséges tartalmi elemek? Versenytilalmi megállapodás pl: A Felek megállapodnak, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követően 2 évig nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt Magyarországon olyan foglalkoztatóval, amely tényleges tevékenységében XXXX –t végez. E korlátozás ellenértékeként a munkavállaló XXX Ft-ra jogosult, melyet két részletben fizet meg a munkáltató. 50%-t a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg, 50%-t a tilalmi idő lejáratakor.

80 Készítsünk tájékoztatót! Napi munkaidő: Alapbéren túli munkabér, egyéb juttatások: Elszámolás módja, bérfizetés gyakorisága, kifizetés napja: Munkakörbe tartozó feladatok: Szabadság mértéke, számításának módja, kiadásának szabályai: A felekre irányadó felmondási idő megállapításának szabályai: A munkáltató KSZ hatálya alá tartozik-e: A munkáltatói jogkör gyakorlója: Kiadva:

81 Plusz tájékoztatási kötelezettség Külföldi munkavégzés – csak 15 napot meghaladó időtartam esetén! 47. § szerint

82 Készítsünk munkaköri leírást! Munkakör megnevezése: Szükséges iskolai végzettség: Egyéb szükséges kompetenciák: Helyettes: Felettes: A munkakörbe tartozó feladatok felsorolása: Felelősség Hatáskör Kiadva

83 Megállapodási lehetőségek Munkaszerződésben, egyes megállapodások akár külön: Munkaközi szünetről Egybefüggően kiadható szabadság minimális időtartamáról Osztott napi munkaidő alkalmazhatóságáról Vétkes kötelességszegés anyagi hátrányt okozó jogkövetkezményéről Egyes rendkívüli munkák szabadidőben történő ellentételezéséről Alapbéresített bérpótlékról, pótlékátalányról a tételes bérpótlék elszámolás helyett Életkori pótszabadság következő évre történő átvitelének lehetőségéről Bérfizetés módjáról

84 Mt. 56. § Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása KSZ, ha nincs, munkaszerződés/módosítás Eljárási szabályok nem kötöttek, de -Határidők (szubjektív, objektív) -Írásban, indokolással ellátott határozatban -Azonnali hatályú fm. azonos indokával tilos -Mentesítési lehetőség (munkavégzés, rendelkezésre állás)

85 Mt. 56. § Munkaviszonnyal összefüggő, határozott időre szóló Nem sérthet személyhez fűződő jogot, emberi méltóságot Pénzbüntetés max. 1 havi alapbér Kötelességszegés súlyával arányos

86 Mt. 56. § Alkalmazható pl: –Béremelésből való kizárás –Jutalom csökkentés, megvonás, –Alapbér csökkentés –Határozott idejű áthelyezés (munkakör, munkahely)

87 Egyéb munkáltatói feladatok Bejelentés, arról igazolás kiadása Nyilvántartásba vétel, igazolás kiadása Szociális feltételek Munkaruha, egyéni védőeszközök

88 Egyéb munkáltatói feladatok A tervezett működéshez szükséges munkaidő-beosztás megszervezése A munkaidő-beosztás közlése Munkaidő-nyilvántatás vezethetősége feltételeinek biztosítása

89 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa VIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések