Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Általános tűz és munkavédelmi elvárások  Tűz esetén elvárt helyes magatartás  Tűzvédelmi eszközök, felszerelések  Munkavállalók és tanulók munkavédelme.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Általános tűz és munkavédelmi elvárások  Tűz esetén elvárt helyes magatartás  Tűzvédelmi eszközök, felszerelések  Munkavállalók és tanulók munkavédelme."— Előadás másolata:

1

2  Általános tűz és munkavédelmi elvárások  Tűz esetén elvárt helyes magatartás  Tűzvédelmi eszközök, felszerelések  Munkavállalók és tanulók munkavédelme  Elsősegélynyújtás  Magatartási irányelvek baleset esetén  Szabadtéri rendezvények bíztosítása  Tanulói és dolgozói munkabalesetek bejelentési kötelezettségei 2

3 3  Jelenléti ív, jegyzőkönyv készítés  Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) vizsgálat; felülvizsgálat  régi-új dolgozók ( évente !!!)

4 4  szaktantermek használati rendje; teremhasználati szabályozás a tanulók részére – ismertetése az első tanórán  osztálynapló  tanulói munkafüzet  kémia szaktanterem – használt és tárolt vegyi anyagok  Biztonsági adatlap; egyéni- és kollektív védőeszközök juttatási rendje  vegyi anyagok nyilvántartása (kémia szertár; méregszekrény; veszélyes hulladék tárolása, nyilvántartás ) Anyaghasználat nyomonkövetése az intézménybe érkezéstől kezdve. Nyilvántartani az ártalmatlanítást is.

5 5  Iskola-,sportudvar, játszóeszközök állapota  a nyári szél- és viharkárok felmérése (letörött gallyak, megbontott tetőszerkezet stb.  A veszélyek elkerülése érdekében a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírja a játszóeszközök használatbavételt megelőző, és az azt követő, kétévenkénti ellenőrzését. Az MSZ EN 1176 szabványsorozat segíti az Intézmények önellenőrzését. (szabadtéri pad és hűsölő!)  villamos dugaszoló aljzatok ellenőrzése ( vakdugók; törésmentes burkolat )

6 6  Villamos kéziszerszámok, taneszközök éves szigeteléstechnikai vizsgálata  villanyszerelő (nem elégséges a karbantartó vizsgálata) Hivatalos igazolás kell!

7  Valamennyi alkalmazott kötelessége: - az iskola bármely területén a tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása - az elektromos és egyéb berendezések üzembiztonságának ellenőrzése a berendezések használat utáni áramtalanítása, - a kijelölt menekülési utak szabadon tartása, - a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvétel és a tűzoltó készülék kezelésének ismerete, - a tűz esetén a tűzoltóság riasztása, illetve ennek jelentése vezetőjének, - a tűzoltásban való részvétel. 7

8  munkarendet, munkaidő kezdését  felelős munkahelyi irányító személyét ( FŐNÖK )  jelentési, tájékoztatási kötelezettséget a munkáltató felé  dohányzás, tűzgyújtási ismereteket(dolgozók esetén)  a megjelenés és öltözködési elvárásait  munkaruha használatát, tárolását és tisztítását  védőruha használatát, tárolását  egy adott munkavégzés, munkaterület esetén melyek a munkairányító elvárásai, engedély nélküli távozás, munkakezdés – munkabefejezés, ellenőrzés gyakorisága stb.( takarítás, anyagmozgatás stb.) 8

9  Az intézményben (irodahelyiségekben, termekben, közlekedési utakon, egyéb helyiségekben) tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolni és nyílt tüzet gyújtani tilos.  Tüzet gyújtani csak az arra kijelölt helyen szabad. A tüzet őrizetlenül hagyni tilos.  A tűz eloltása esetén meg kell győződni arról, hogy a tűz valóban kialudt.  Csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. 9

10  A épületek közlekedési útjait, szabadon kell tartani.  Az udvar bejáratának és területének a tűzoltó gépjárművek számára járható állapotban kell lenni.  A belső közlekedési utakat folyosókat, átjárókat, lépcsőházakat továbbá a kiürítési és menekülési útvonalakat tilos eltorlaszolni vagy leszűkíteni, illetve tárolásra igénybe venni.  Tilos az épület(ek) helyiségek elektromos kapcsolóit, a közművek nyitó és záró szerkezetét, a tűzvédelmi felszereléseket és készülékeket és azok jelzőtábláit bármilyen módon takarni. 10

11  Iroda, tanári, közösségi helyiség, lakóhelyiség, gépjárműtároló helyiség-> „D” osztályú: Mérsékelten tűzveszélyes terület (tűzv.ut.40/3.)  Könyvtár-> „C” osztályú Tűzveszélyes helyiség, terület (tűzv.ut.42/4.)  Szertárak->”C” osztályú Tűzveszélyes helyiség, terület  Fizika-Kémia szertár: „A” és „B” osztályú Fokozottan Tűz és Robbanásveszélyes helyiség, terület (tűzv.ut.43/5.)  Közlekedők, folyosók->”D” osztályú Mérsékelten tűzveszélyes helyiség, terület (tűzv.ut.44/6.)  Tantermek->”D” osztályú Mérsékelten tűzveszélyes helyiségek, területek (tűzv.ut.45/7.)  Kazánház-> >”D” osztályú Mérsékelten tűzveszélyes helyiség, terület (tűzv.ut.46/8.) 11

12  A tüzelő- és fűtőberendezések és a környezetükben lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, - illetve hőszigetelést kell alkalmazni -, hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés mellett sem haladja meg a..60.Celsius fokot.  Tűz és robbanásveszélyes anyagot vagy éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől..0,5 méteres távolságon belül nem szabad elhelyezni.  A fűtőberendezést csak az arra kioktatott személy (fűtő) kezelheti. A központi fűtőberendezést felügyelet nélkül hagyni tilos 12

13  Csak adattáblájukon feltüntetett méretezésük szerint terhelhetők  Javításukat csak szakember végezheti  Bármely szerelést az elektromos hálózat bármely pontján csak villanyszerelő képesítésű szakember végezhet. (az elvégzett munkáról köteles megfelelőségi igazolást kiállítani!!!) 13

14  A leggyakoribb tűzkeletkezési ok az elektromos áram szakszerűtlen használata.  A tűz megelőzése érdekében a villamos berendezések és a készülékek csatlakozó zsinórját a munka befejezése után a helyiséget utolsónak elhagyó személynek ki kell húzni a dugaszoló aljzatból (kávéfőző, teaforraló stb. ). 14.

15  Helyhez kötött berendezéseket munkaidő végén áramtalanítani kell.  A villamos berendezéseket csak méretezésüknek, adattáblájuknak megfelelően szabad igénybe venni, javításukat csak szakképzett és erre a célra kijelölt, megbízott személy végezheti.  Villanyszerelői szakképesítés hiányában senki sem javíthat, szerelhet villamos berendezést, készüléket. 15

16  Az irodákban, tantermekben, munkahelyeken csak a napi tevékenység folytatásához szükséges anyagok tárolhatók !  Irodákban, tantermekben tűzveszélyes folyadék még átmenetileg sem tárolható ( kivétel szaktanterem, labor ahol a speciális tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások az érvényesek !). 16

17  Az irodákat, tantermeket utolsónak elhagyó személy - tanár, oktató, alkalmazott -, köteles meggyőződni arról, hogy tüzet előidéző ok nem áll fenn.  Az épület védelmére elhelyezett tűzoltó készülékek állandóan megközelíthetőek legyenek. Azokat eltorlaszolni, illetve rendeltetésüktől eltérő célra használni, vagy helyükről eltávolítani még átmenetileg sem szabad.( a tűzoltókészülékek rongálásáért a legsúlyosabb fegyelmi büntetés jár ! )  A közlekedő utakat leszűkíteni, kijárati ajtókat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 17

18  Hevesy út: Az iskola területén kívül, legközelebb a főbejárattól 5 m. –re, balra.  Park út: Az épület főút felőli oldalán az épületen kívül 5m.-re  Iskola út: az utcán az épület bejáratától távol  Tabán út: az iskola területén kívül 18

19  Az épületben tartózkodók számára hangjelzés:  Szaggatott csengőhang  Kolompolás  Alarm-szignál  TŰZ VAN kiáltás 19

20 Tűzoltás:  A tüzet észlelő személy, ha azt megítélése szerint el tudja oltani, haladéktalanul kezdje meg a tűz oltását, s ezzel egyidőben jelezze a tüzet az épületben tartózkodók felé.  amennyiben lehetőség van rá, az égő anyagot el kell távolítani a tűzfészek közvetlen környezetéből  villamos tüzek oltása ( áramtalanítás, szakaszolás )  kisebb tüzek olthatók a környezetében található takaróval, ruhaneművel, (tűz letakarásával az oxigén utánpótlás megszüntetése). 20

21  Tető 1-5 tantermekből a lépcsőkorlát baloldala mellett, - a lépcsőfordulónál a balra haladást megtartva- a főbejáraton át jobbrafordulva a salakos pályára sietni.  -Gépteremből, könyvtárból a lépcsőkorlát jobboldala mellett- lépcsőfordulónál a jobbra haladást megtartva-. a főbejáraton jobbrafordulva a salakos pályára sietni.  -Emelet 3-4 termekből a hátsó vészkijáraton át balra fordulva a tornaterem külsőfala mellett haladva a pályára sietni.  -Emelet 1-2 és a kémiából a lépcsőkorlát jobboldala mellett- a lépcsőfordulónál a jobbra haladást megtartva az aula 1 ajtón át a pályára sietni.  -Étkezdéből az aula 1 ajtón át a pályára.  -Földszint 1-2 termekből az aula 2 ajtón át a pályára sietni.  -Földszint 3 teremből a büfé melletti ajtón át a pályára jutni.  -Földszint 4 teremből a hátsó vészkijáraton át a pályára jutni.  -Tornateremből, öltözőkből, biológiából, technikából a tornateremmel szembeni ajtón át a pályára.  -Konyhából a hátsó kijáraton át a pályára.  -Eéf. teremből a pályára jutni 21

22  Emeleti tantermekből a lépcsőn balra tartva a főbejáraton át az udvar melletti dombra  A földszinti tanteremből és az ebédlőből a főbejáraton szintén a dombra.  A konyhából az épületet megkerülve szintén a dombra.  Áramtalanítás: takarító feladata  Gázfőcsap elzárás: konyhai személyzet 22

23  Kivonulás a wc blokktól távolabbi füves területre.  Áramtalanítás: ->tanítók  Gázfőcsap elzárása:-> takarító 23

24 24

25  Riadó jelzés továbbítása az alsó épület és a tornaszobában tartózkodók számára  Alsó tabán : az ábra alapján! 25

26 26

27 27

28  Minden esetben a menekülési útvonal betartásával a kijelölt helyre történjen a távozás. 28

29 29

30 Tűzoltó készülék:  Az épületek védelmére 6 kg-os porral oltó készülékek vannak rendszeresítve, mely készülékek folyadék-szilárd- légnemű anyagok tüzeinek oltására alkalmasak.  A készülékkel elektromos berendezések tüzei is olthatók 1000 V feszültségig. 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38  (4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet. (Gyermeknap!)  (5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni.

39 39  (6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák: a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát, a szervező megnevezését, címét, a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét, a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét, a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.

40 40  (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.  (5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.  (6) Szabadtéri rendezvény befogadóképességét úgy kell meghatározni, hogy az 1 főre eső terület legalább 0,5 m2 legyen. A terület meghatározásánál a tereptárgyakat, felszíni vízfelületeket, fákat, bokrokat figyelmen kívül kell hagyni.

41 41 (1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:  a) a széksorok között haladva 15 m,  b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,  c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,  d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve  e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.

42 42 (1) Szabadtéri rendezvényen  a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,  b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,  c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű  tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.  (2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

43  Mindenkinek jól kell ismernie munkakörnyezetét, munka és tárgyi eszközeit, továbbá köteles azokat rendeltetésének megfelelően használni.  Hibás, nem megfelelően működő berendezést eszközt használni tilos és életveszélyes!(hibás hosszabbító!!!)  Munkatársa(i) testi épségét nem veszélyezteti gondatlan szakszerűtlen munkavégzésével.  Tanulói környezetben körültekintőbb. 43

44 A munkavállalói/tanulói iskolába/munkahelyre járás általános munkavédelmi feltételei : MUNKAHELY = ISKOLA  a munkájával, munkahelyével kapcsolatos veszélyeket és ártalmakat ismeri,  az előírt szakmai alkalmassági/iskolaorvosi/üzemorvosi vizsgálaton megjelent  az előírásokat betartja és magatartása a munkahelyi biztonságot erősíti. 44

45  Tartsa be az adott szaktantermek rendjét  Tegyen eleget az „egyéb” teremhasználati rendnek  Tartsa be a házirend iskolába való megjelenésről, és magatartásról szóló előírásait.  az alapoktatás ténye tanévkezdéskor kerüljön az osztálynaplóba, míg a szaktantermi ( kémia, fizika, biológia, számítástechnika, tanműhely ) házirend és a teremhasználat pedig a tanulói munkafüzetbe. ( így elkerülhetőek a későbbi félrehallások )  Az első órákon a szaktanár az elvárásait így egyértelműen közölheti ( munkaruha, felszerelés, személyi feltétel stb. )  Dokumentáció: pirossal a naplóba bejegyezve  Oktatás: évente ismétlő oktatás szükséges 45

46 Az elsősegélynyújtás biztosításának rendje  az iskola területén mentődoboz hol található ?  Kik az elsősegélynyújtók ?  baleset esetén minden személy köteles legjobb tudása és szakértelme szerint elsősegélyt nyújtani. 46

47  Minden dolgozó, ill. minden tanuló legjobb tudása szerint köteles elsősegélyt nyújtani  Ne keltsünk pánikot! 47

48  Dolgozói baleset esetén:  Orvos, mentők értesítése  Gazdasági és Üzemeltetési Csoport vezetőjének értesítése  Munkáltató és munkavédelmi felelősének értesítése, aki jegyzőkönyvet készít és a vizsgálatot koordinálja  Tanulói baleset esetén:  Az észlelő személy értesíti az ügyeletes nevelőt és/vagy az osztályfőnököt  A nevelő értesíti az orvost, mentőket és minden esetben a szülőt.  Értesítési kötelezettséggel tartozik a nevelő a munkavédelmi megbízottnak is, aki a balesetről jegyzőkönyvet készít. 48

49  Az orvost és/vagy a mentőszolgálatot tájékoztatni kell:  Milyen jellegű a sérülés  Sérültek száma és neme  Milyen közvetlen veszély áll fenn  Hol történt a baleset  Bejelentő neve, azonosítása 49

50  Mentődoboz épületenként:  Porta  Tanári szoba  Testnevelési szertár  Szakműhelyek  Fizika-Kémia szertár  Konyha  Takarítószertár 50

51 51 Megnevezés MéretMennyiség ragasztó - szalag5m x 25mm1 db steril mull - lap10 cm x 6 cm8 db sztenderd kötésközepes8 db sztenderd kötésnagy8 db kötöző égésre40 cm x 60 cm3 db kötöző égésre60 cm x 80 cm3 db rugalmas pólya6 cm x 4 cm3 db rugalmas pólya8 cm x 4 cm3 db hővédő takaró160 cm x 200 cm1 db sebkötöző pólya10 cm x 10 cm10 db háromszögletű kendő96 cm x 96 cm x136 cm2 db olló1 db gumikesztyű5 pár

52 Mentők, iskola-, üzemorvos értesítése : mindig annak a pedagógusnak/személynek a feladata, aki teljes körű információt tud adni a sérültről és a balesetről ! 52

53 Minden balesetről tájékoztatni kell a munkahely munkavédelmi felelősét - A balesetes/sérült tanuló/dolgozó esetleges orvosi ellátásáért/annak elmulasztásáért az órát tartó tanár/közvetlen munkahelyi vezető a felelős, tehát minden esetben figyelemmel kell kísérni a sérült kezelését, vagy szülői átvételét ( szaktanár, osztályfőnök, munkahelyi vezető, ) 53

54 Tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak :  az un. kulcsos tantermekben  szaktantermek szertáraiban  Sportpályán (foci, különböző labdajátékok stb.) 54

55  Az iskola egész területén tilos a fogyasztása, tartása, árusítása.  Ha a tanuló az oktatás közben vélhetőleg alkoholos állapotban van, akkor az adott nevelő kötelessége erről a gyermekorvost tájékoztatni, majd alkoholszondás vizsgálattal megbizonyosodni.  Ha a dolgozó a munkavégzés ideje alatt vélhetően alkoholos befolyásoltság alatt van, az intézmény vezető utasítására köteles alkoholszondás vizsgálaton részt venni.  Ugyanezek a rendelkezések állnak fenn drog- befolyásoltság esetén.( minden esetben orvosi szakvélemény szükséges) 55

56


Letölteni ppt " Általános tűz és munkavédelmi elvárások  Tűz esetén elvárt helyes magatartás  Tűzvédelmi eszközök, felszerelések  Munkavállalók és tanulók munkavédelme."

Hasonló előadás


Google Hirdetések