Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató Fórum 2009.10.16. 1. Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mez ő gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató Fórum 2009.10.16. 1. Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mez ő gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató Fórum 2009.10.16. 1

2 Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mez ő gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeir ő l. a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2

3 A rendelet célja : Ez a rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának el ő segítése érdekében meghirdetésre kerül ő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenl ő ség elveinek figyelembevételével. 3

4 A támogatás igénybevételének általános feltételei: E rendelet alapján támogatás vehet ő igénybe az illetékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER tervben foglaltaknak megfelel ő en az alábbi jogcímek keretében megvalósuló fejlesztésekre: a) LEADER közösségi célú fejlesztés, b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, c) LEADER rendezvény, d) LEADER képzés, e) LEADER térségen belüli együttm ű ködés, f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttm ű ködés, g) LEADER tervek és tanulmányok. E rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. 4

5  Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat.  A pályázat benyújtására nyitva álló id ő szakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.  Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési id ő szakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.  Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200 000 eurónak megfelel ő forintösszeget. A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget. 5

6 E rendelet alapján támogatás vehet ő igénybe az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában megjelölt támogatási célterületre a HPME katalógusban meghatározott alábbi feltételek együttes betartása mellett: a) támogatás-intenzitás, b) maximális támogatási összeg, c) minimális támogatási összeg, d) egyéb alanyi feltételek, e) egyéb tárgyi feltételek, f) támogatható tevékenységek, g) elszámolható kiadások, h) megvalósulás helye. 6

7 Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követ ő en kezdhet ő meg. Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevékenységek vonatkozásában az e rendelet szerinti elszámolható kiadások körét az illetékes LEADER HACS HPME katalógusa határozza meg. Kizárólag olyan tevékenységre igényelhet ő támogatás, amely megfelel a pályázati felhívás horizontális feltételeinek, és szerepel az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában. 7

8 A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltér ő en a tradicionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két árajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakért ő által megállapított értéken történik, b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltér ő en az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart, c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltér ő en az üzemeltetési kötelezettség id ő tartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. 8

9 Az UTIRO LEADER EGYESÜLET ÁLTAL MEGHÍRDETETT JOGCÍMEK A 2009.10.01-11.02 KÖZÖTTI ID Ő SZAKBAN Jogcímek és Célterületeik : 1. Rendezvény: 1.1 Hazai Ízek rendezvény 1.2 Helyi identitást er ő sít ő programok 2. Térségen belüli együttm ű ködések: 2.1 Turisztikai együttm ű ködések 2.2 Szabadid ő s és ifjúsági programok 3. Vállalkozási alapú fejlesztések: 3.1 Helyi márkák kialakítása 9

10 1.Rendezvény: 1.1 Hazai Ízek rendezvény Támogatás vehet ő igénybe:  Hazai ízek: a falvak közvetlen élelmiszerellátását el ő segít ő rendezvények tartására.  Szakmai és közösségi rendezvénysorozatok a helyi mez ő gazdasági termékek el ő állításának és értékesítésének népszer ű sítésére.  A helyi kistermel ő k ( ő stermel ő k) szakmai és m ű ködési segítése, a helyi termékek értékesítésének népszer ű sítése, valamint eladhatóságának segítése (jogszabályi feltételeknek való megfeleltetés) és a helyi termékek értéknövelése, min ő ségi és ökológiai szempontú fejlesztési lehet ő ségek bemutatására. 10

11 1.Rendezvény: 1.1 Hazai Ízek rendezvény Támogatás mértéke: Az igénybe vehet ő támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzet ű területen 13.000 eurónak megfelel ő forintösszeg. Az igénybe vehet ő támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzet ű területen 23.529 eurónak megfelel ő forintösszeg. A támogatás mértéke nem hátrányos helyzet ű területen az összes elszámolható kiadás: - Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100% - Non-profit szervezetek esetében 100% - Egyházak esetében 100% - Mikro-,KKV esetében 60% - Egyéni vállalkozó esetében 60%. 11

12 1.Rendezvény: 1.1 Hazai Ízek rendezvény Jogosult települések: mind a 30 település, mely beruházás, fejlesztés az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén valósul meg. Elszámolható kiadások: a) rendezvény költségei ( fellép ő k ktgei; sátrak, eü mobil eszközök bérlési ktgei; eszköz- helyszínbérlés ktgei, stb.) b) marketing tevékenység (meghívók, hirdetések ktgei; kiadványok,szórólapok ktgei; promóciók ktgei; stb.) c) infrastruktúra-fejlesztés ( tereprendezés, elektronikus hálózatra történ ő csatlakozás, stb.) d) eszközbeszerzés ( a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelr ő l szóló 2000.évi C. törvény 80 § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis érték ű tárgyi eszköz) e) a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 31§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások ( engedélyezési eljárás díja, szabadalmi jogok és licencek ellenértéke) 12

13 1. Rendezvény 1.2 Helyi identitást er ő sít ő programok Támogatás vehet ő igénybe:  Helyi identitást er ő sít ő kulturális programok támogatására,  A helyi kulturális, nemzetiségi, oktatási, ifjúsági, szabadid ő s és egyéb lakossági programok és együttm ű ködések támogatására, színvonalának emelésére, térségi és ezzel idegenforgalmi jelent ő ségének és elérhet ő ségének fejlesztésére,  A térség hagyományait, nemzetiségi kultúráját bemutató és a helyi identitást er ő sít ő programok, rendezvénysorozatok, valamint új és hiánypótló közösségi rendezvények támogatása és idegenforgalmi vonzerejének er ő sítésére. 13

14 1. Rendezvény 1.2 Helyi identitást er ő sít ő programok Támogatás mértéke: Az igénybe vehet ő támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4000 eurónak megfelel ő forintösszeg. Az igénybe vehet ő támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 19606 eurónak megfelel ő forintösszeg. A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:  Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a,  Non-profit szervezetek esetében 100%-a,  Egyházak esetében 100%-a,  Mikro-, KKV esetében 60%-a,  Egyéni vállalkozó esetében 60%-a. 14

15 1. Rendezvény 1.2 Helyi identitást er ő sít ő programok Jogosult települések: mind a 30 település, mely beruházás, fejlesztés az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén valósul meg. Elszámolható kiadások: a) rendezvény ktgei (fellép ő k ktgei; sátrak, eü mobil eszközök bérlési ktgei; eszköz-helyszínbérlés ktgei, stb.) b) marketing tevékenység (meghívók, hirdetések ktgei; kiadványok,szórólapok ktgei; promóciók ktgei; stb.) c) infrastruktúra-fejlesztés ( tereprendezés, elektronikus hálózatra történ ő csatlakozás kiépítése) d) Eszközbeszerzés ( a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvény 80. (2) bekezdésben megfogalmazottak alapján kis érték ű tárgyi eszköz) e) a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 31§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások ( engedélyezési eljárás díja, szabadalmi jogok és licencek ellenértéke) 15

16 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.1 Turisztikai együttm ű ködések Támogatás vehet ő igénybe: Turisztikai együttm ű ködés: komplex térségi turisztikai kínálat kialakítása és turisztikai hálózat létrehozása. Az Aktív (turisztikai) Régió versenyképességének növelése tematikus UTAK (Egészség Útja, Kultúrák Útja, Ínyencek Útja) koncepciók kidolgozásával és érdekelt együttm ű köd ő k bekapcsolásával. Támogatás mértéke: Az igénybe vehet ő támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 13000 eurónak megfelel ő forintösszeg. Az igénybe vehet ő támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 23529 eurónak megfelel ő forintösszeg. 16

17 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.1 Turisztikai együttm ű ködések Támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: - Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a, - Non-profit szervezetek esetében 80%-a, - Egyházak esetében 80%-a, - Mikro-, KKV esetében 60%-a, - Egyéni vállalkozó esetében 60%-a. Jogosult települések: mind a 30 település, mely beruházás, fejlesztés az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén valósul meg. 17

18 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.1 Turisztikai együttm ű ködések Elszámolható kiadások: a) rendezvény ktgei (fellép ő k ktgei; sátrak, eü mobil eszközök bérlési ktgei; eszköz-helyszínbérlés ktgei, étel-italfogyasztás, helyi termék bemutató ktgei, stb.) b) oktatás, képzés költségei ( oktatók javadalmazása; képzéshez kapcsolódó anyagköltség; terembérlet; meghívók; eszközbérlés; oktatói segédanyagok ktg; stb.) c) kiadvány készítés ktgei ( adatgy ű jtés ktgei; szerkesztési ktgei; terjesztési ktgei; nyomdai ktgei; fotó és grafikai ktgei; stb.) d) marketing tevékenység ( hirdetések ktgei; kiadványok,szórólapok ktgei; promóciók ktgei; honlap készítés ktgei; kiállítások részvételi ktgei; stb.) e) kapcsolattartás ktgei ( úti ktg; kommunikációs ktg; szállás-étkezés ktgei; napidíj; stb.) f) infrastruktúra-fejlesztés ( tereprendezés) 18

19 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.2 Szabadid ő s és ifjúsági programok Támogatás vehet ő igénybe : Szabadid ő s és ifjúsági programok támogatása együttm ű ködés keretében. A helyi lakosság és a turisták kulturált és min ő ségi szabadid ő töltéséhez kapcsolódó programok, programsorozatok, szolgáltatások (sport, kézm ű ves szakkörök, tudományos klubok, néptánc, mobil játszóház) kialakítása és beindításának támogatása, illetve meglév ő programok továbbfejlesztése, térségi szint ű kiterjesztése. A fejlesztés kiemelt célja, egyrészt a helyi életmin ő ség javítása, az egészséges és környezettudatos életmód népszer ű sítése, másrészt az aktív egészséges és családi turizmushoz nyújtson jó min ő ség ű szabadid ő s és sportolási szolgáltatásokat. 19

20 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.2 Szabadid ő s és ifjúsági programok Támogatás mértéke : Az igénybe vehet ő támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4000 eurónak megfelel ő forintösszeg. Az igénybe vehet ő támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 19606 eurónak megfelel ő forintösszeg. A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: - Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a, - Non-profit szervezetek esetében 80%-a, - Egyházak esetében 80%-a, - Mikro-, KKV esetében 60%-a, - Egyéni vállalkozó esetében 60%-a. 20

21 2. Térségen belüli együttm ű ködés 2.2 Szabadid ő s és ifjúsági programok Jogosult települések: mind a 30 település, mely beruházás, fejlesztés az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén valósul meg. Elszámolható kiadások: a) rendezvény ktgei (fellép ő k ktgei; sátrak, eü mobil eszközök bérlési ktgei; eszköz-helyszínbérlés ktgei, étel-italfogyasztás, helyi termék bemutató ktgei, stb.) b) oktatás, képzés költségei (oktatók javadalmazása; képzéshez kapcsolódó anyagköltség; terembérlet; meghívók; eszközbérlés; oktatói segédanyagok ktg; stb.) c) kiadvány készítés ktgei (adatgy ű jtés ktgei; szerkesztési ktgei; terjesztési ktgei; nyomdai ktgei; fotó és grafikai ktgei; stb.) d) marketing tevékenység (hirdetések ktgei; kiadványok,szórólapok ktgei; promóciók ktgei; honlap készítés ktgei; kiállítások részvételi ktgei; stb.) e) kapcsolattartás ktgei (úti ktg; kommunikációs ktg; szállás-étkezés ktgei; napidíj; stb.) f) infrastruktúra-fejlesztés ( tereprendezés) 21

22 3. Vállalkozási alapú fejlesztés 3.1 Helyi márkák kialakítása Támogatás vehet ő igénybe:  A helyi szolgáltatások és termékek értékét növel ő, versenyképességét meger ő sít ő, a helyi értékekre épül ő, a térség sajátosságait hordozó márkák kialakítására és piacra vitelére,  A helyi vidékfejlesztés húzóágazatainak továbbfejlesztését célzó, a meglév ő helyi min ő sítési rendszer továbbfejlesztését, bevezetését segít ő együttm ű ködési hálózat kiépítésére. Támogatás mértéke: Az igénybe vehet ő támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 9500 eurónak megfelel ő forintösszeg. Az igénybe vehet ő támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 29008 eurónak megfelel ő forintösszeg. 22

23 3. Vállalkozási alapú fejlesztés 3.1 Helyi márkák kialakítása A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: - Non-profit szervezetek esetében 60%-a, - Mikro-,KKV esetében 60%-a, - Egyéni vállalkozó esetében 60%-a. Egyéb alanyi feltétlek :  Nem támogatható csak egy termel ő, ill. vállalkozás által kialakított olyan márka, amely csak egy helyi termel ő által el ő állított alapanyagokból készül.  Nem támogatható azon márkák kialakítása, amely nem az Egészséges Utak Régiójában el ő állított, ill. feldolgozott térségi helyi terméket népszer ű síti.  Nem támogatható azon márkák kialakítása, melyek csak a márka kialakítását valósítják meg és nem tudják garantálni a pályázók, hogy a márka használata a kialakítást követ ő 3. hónapba legalább 5 termékkel nem indul meg. 23

24 3. Vállalkozási alapú fejlesztés 3.1 Helyi márkák kialakítása Egyéb tárgyi feltételek: Min. 3 helyi termel ő vel vagy vállalkozással kell a pályázónak megállapodást kötni a márkázott termékek el ő állítására vagy feldolgozására vagy forgalmazására. Jogosult települések: mind a 30 település, mely beruházás, fejlesztés az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén valósul meg. 24

25 3. Vállalkozási alapú fejlesztés 3.1 Helyi márkák kialakítása Elszámolható kiadások: a) a Vhr. 30.§-ában foglaltaknak megfelel ő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák (új épület építése; meglév ő épület felújítása, b ő vítése, korszer ű sítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszer ű sítése) b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kislépték ű infrastruktúra-fejlesztések (t ű zi-vízi hálózat kiépítése; földgázvezeték, távh ő vezeték kiépítése, stb.) c) min ő ség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése d) tradicionális eszközbeszerzés (hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszer ű sítésének ktgei ) e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez köt ő d ő tárgyi eszközök beszerzése f) a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások g) marketing ktgei ( hirdetések ktgei; kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének ktgei; promóciók ktgei; helyi termék végjegy rendszerének elkészítési ktgei, stb.) 25

26 Csatolandó dokumentumok:  A 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletben (Vhr.) el ő írt mellékletek, dokumentumok,valamint  A 122/2009. (IX.17.) FVM rendeletben el ő írt mellékletek, valamint  Valamint az illetékes LEADER HACS HPME katalógusában el ő írt mellékletek. 26


Letölteni ppt "Tájékoztató Fórum 2009.10.16. 1. Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mez ő gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések