Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás 2012. Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B. Megyei Adóigazgatóság Kereskedelmi és Iparkamara 2012.február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás 2012. Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B. Megyei Adóigazgatóság Kereskedelmi és Iparkamara 2012.február."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás 2012. Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B. Megyei Adóigazgatóság Kereskedelmi és Iparkamara 2012.február 28.

2 Módosítások oka A gyakorlati képzést szervező, és a befizetéssel teljesítő adózók teljességvizsgálata nem volt elvégezhető (NSZIF, és NAV felé is teljesítettek ) ÁSZ jelentés ( a szakképzési hozzájárulás felhasználása célszerűségének ellenőrzéséről ) megállapításai a bevallásra és elszámolásra kialakított rendszer biztosítja-e a járulék minél teljesebb körű beszedését a kontrollok biztosítják-e a kifizetések, elszámolások jogszerűségének szakmai ellenőrzését

3 Módosítások oka ÁSZ jelentés megállapításai : a szakképzési hozzájárulás felhasználása nem hatékony jogi szabályozása nehezen áttekinthető, lehetővé teszi, hogy a pénzügyi forrásait ne csak szakképzési- fejlesztési célokra használják 4 év alatt a pénzügyi források (97,9Mrd Ft ) 36,2%-át (53,3Mrd Ft )fordították közvetlenül szakképzési célokra, 12,5 % működési költség elszámolás (33,8MrdFt ) 51,3 %-ról (49,9Mrd Ft )nem mutatható ki, hogy mekkora hányada szolgált szakképzési célokat.

4 Módosítások oka ÁSZ jelentés megállapításai : a szaktárcák nem alakítottak ki mérési és értékelési eljárásokat, beszámoltatási és információs rendszert bevallásokat a NAV,vagy az NSZFI felé nyújtották be, az adatszolgáltatást a Munkaügyi Központok felé kellett teljesíteni nem szűrhető ki a jogosulatlanul költséget elszámolók a saját munkavállalók képzését elszámolók átl.42%-a (3450 vállalkozás ) nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének a bevallások feldolgozására és ellenőrzésére kialakított rendszer nem zárt, nem biztosított a járulék teljes körű beszedése

5 Az új szabályozás A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény: 2011.évi CLV. tv (Szakhoz.tv. ) A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

6 A kötelezettek köre I. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett - a belföldi székhelyű a) gazdasági társaság, kivéve  a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, ( függetlenül attól, hogy rendelkezik-e közhasznú besorolással !)  a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot, valamint az olyan társaságot, amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett, b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet, c) állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,

7 A kötelezettek köre I. d) ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, e) közjegyzői iroda, f) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, ( átalányadózó egyéni vállalkozó nem kötelezett ! ) g) egyéni cég

8 Kötelezettek köre II. belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.

9 Nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni a) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató (tul.formától, és fenntartótól függetlenül ) -feltéve, hogy  az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és  nem költségvetési szervként működik  az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után, (Eü.tv. 3.§.e.) pontjában felsorolt tevékenység, és részben vagy egészben támogatja az államháztartás )

10 Nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni c) az egyéni vállalkozó –a saját - szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, d) az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, valamint e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

11 A szakképzési hozzájárulás alapja és mértéke A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja  azután a személy után kell szakképz.hozzájár. fizetni, aki után szoc.ho-t kell fizetni  a magánszemély részére kifizetett, szocho.adó alapját képező jövedelem után mindig keletkezik szakképz.ho. fizetési kötelezettség is (kivéve : végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag után ) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

12 A szakképzési hozzájárulás alapja a szoc.ho alap gazdasági társaságok személyesen közreműködő főfoglalkozású tagjai esetében van szoc.ho alap akkor is, ha nincs kifizetés : legalább a minimálbér 112,5%-a több társaságban személyesen közreműködő tag esetében (többes jogviszony ) a főfoglalkozású tagi jogviszonyon kívül kifizetett, szocho alapot képező jövedelem esetén is keletkezik szakképzési hozz.fizetési kötelezettség minden esetben kell szakképzési hozzájárulást fizetni – biztosítási jogviszonytól függetlenül !! – a Tbj.5.§.(1) g.) és (2) bek. szabályozott jogviszonyokkal összefüggésben kifizetett jövedelmek után (díjazás ellenében egyéb jv.,választott tisztségviselő ) Start kártyákkal foglalkoztatottak után is keletkezik kötelezettség,mert 2012.01.01.-től a kedvezmény nem adóalapot csökkent, hanem adókedvezmény lett !

13 A kötelezettség megállapítása A szakképzési hozzájárulást a naptári évre kell megállapítani A szakképzési hozzájárulás kiszámításához a) a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában, b) az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában, c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania.

14 A hozzájárulás kötelezettség teljesítése A szakképzési hozzájárulás teljesíthető: a teljes összeg befizetésével - a gyakorlati képzést nem szervezők kötelezettségüket NEM csökkenthetik január 1.-től fejlesztési támogatás nyújtásával, saját munkavállaló képzésével gyakorlati képzés szervezésével

15 A hozzájárulás kötelezettség teljesítése A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján (iskolai rendszerű szakképzésben,nappali tagozaton,vagy nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban történjen ! ) vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével, ( lehetőség lesz teljesítési megbízott igénybevételére, átirányítással, max. a képzési idő 50%-ban )

16 A hozzájárulás kötelezettség teljesítése A szakképzési hozzájárulás teljesíthető b) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött ( 2012. szeptembertől : külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján )

17 A bruttó kötelezettség csökkentése A gyakorlati képzés szervezésével teljesítő a bruttó kötelezettsége mértékét : a) 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alap normatíva alapján, b) a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott alap normatíva alapján, az erről szóló 280/2011.(XII.20.) Korm.rendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.

18 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai I. Aki kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tétel összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

19 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai II. Ha a kötelezett csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentő tételt.

20 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai III. Ha a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentést Ha a hozzájárulásra kötelezett tanulószerződést a határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni ( az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint )

21 A kötelezettség csökkentés és a visszatérítés korlátja Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban meghatározott időtartamot meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerződéssel nem rendelkezik A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés

22 Bevallás és befizetés A kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető Az előleg összegét havonta maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, vagy visszaigényli azt A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni

23 Átmeneti szabályok A hozzájárulási kötelezettség 2011. évre vonatkozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2011. december 31-éig hatályos szabályokat kell alkalmazni. Bevallás 2012. febr. 25-éig :  gyakorlati képzést szervezők NSZFI,  gyakorlati képzést nem szervezők NAV felé

24 Az eltérő üzleti évesek átmenete A 2011. évben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett a) az üzleti év első napjától december 31. napjáig időarányosan a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint, b) 2012. január 1-jétől a 2011. évi CLV. törvény szerint teljesíti.

25 Az eltérő üzleti éves elszámolása Soron kívüli bevallás 2012. febr. 25-éig a 2011-es időszak tekintetében. Saját munkavállaló képzéséről adatszolgáltatás a munkaügyi központ felé

26 Gyakorlati képzést szervezők Ha a kötelezett felsőfokú szakképzés keretében gyakorlati képzés szervezésével teljesítette hozzájárulási kötelezettségét, és a gyakorlati képzésre a) együttműködési megállapodás alapján került sor, e törvény hatálybalépését követően az együttműködési megállapodás szerinti időtartamból még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a normatíván alapuló csökkentést kell alkalmazni, b) hallgatói szerződés alapján került sor, e törvény hatálybalépését követően a hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél a normatíván alapuló csökkentést és a visszaigénylésre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

27 Eva hatálya alá tartozók kötelezettsége Eva tv. 16/A §.szerint teljesítenek: munkaviszonyban foglalkoztatottak után kell bevallani, befizetni ( éves Eva bevallásban ) Adóév első három negyedévére adóelőleget fizet a foglalkoztatás minden megkezdett hónapjára ( akár 1 nap után is, részmunkaidő esetén,és gyes, gyed, fizetetlen szabadság, táppénz alatt is ) magánszemélyenként havonta, a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 %-a Együttműködési megállapodás alapján a bruttó kötelezettségét csökkentheti tanulónként, havonta- de nem haladhatja meg bruttó összeget

28 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás 2012. Földesiné dr.Péter Ildikó Nemzeti Adó és Vámhivatal Sz.-Sz.-B. Megyei Adóigazgatóság Kereskedelmi és Iparkamara 2012.február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések