Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI KÉRDÉSEI A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI KÉRDÉSEI A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁBAN."— Előadás másolata:

1 INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI KÉRDÉSEI A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁBAN

2

3 Intézményi autonómia területei 2013.01.01. után??? Az igazgató a pedagógiai munka irányítója és első számú felelőse Igazgató? Intézményvezető?

4 Intézményi autonómia Külső és belső feltételek és az autonómia viszonya - Jogi környezet - Szervezeti jellemzők - Vezetési jellemzők Intézményi autonómia területei (2013.01.01. előtt) Szakmai önállóság Szervezeti önállóság Személyzeti önállóság Gazdasági önállóság Igazgatási önállóság ( Forrás: Baráth Tibor – Cseh Györgyi: Az intézményi autonómia feltételrendszere1 – szervezeti és jogi jellemzők I. – EPA)

5 És a feladatok….? A köznevelési intézmény vezetője „ felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,” A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért Forrás: CXC.tv. 69. § (1)

6 És kikkel? intézmény tanulópedagógus

7 Tanulók  Életkori sajátosságoknak megfelelő tananyag, tankönyv, tanulói óraszám A pedagógusok magas óraszáma és az intézmény által felhasználható órakeret miatt sok esetben nem lehetséges a szakmai szempontból indokolt és a jogszabály által előírt elégséges számú differenciált foglalkozás, szakkör, csoportbontás. Nkt. 27§ (4) Javaslat: A tankerületekben az egységes státusz és óratömeg számítás elvárható, valamint az Nkt.6. mellékletben foglalt órakeret teljes körű biztosítása.

8 Tanulók  Tanulmányi versenyek - A hatékony információcsere nem valósult meg: KLIK – POK – Intézmények között. - A helyi szintű versenyek a „szokások alapján” működnek, finanszírozás nélkül.  Feltételrendszer biztosítása -Mindennapos testnevelés (11-12. évfolyamon ne kerüljön bevezetésre, szakgimnáziumokban maradjon az eredeti 3 óra) -Hittan A hit- és erkölcstan órák szervezése egy időben szinte lehetetlen. (egyre növekvő tanteremhiány) A hittan és az erkölcstan órák egyidejű szervezésével a tanulók az osztályszintű, közösségépítő órákon nincsenek jelen. A hitoktatók nevelő-oktató tevékenységének ellenőrzése- értékelése nagyon sürgős feladat!!! Az egyházi jogi személy részéről történő ellenőrzés, különösen módszertani nem minden esetben várható el. NKT. 35/A. § átgondolandó!! NAT, Kerettantervek átdolgozása időszerű. Itt számítunk a tagozatok munkájára.

9 Pedagógusok A beiskolázási tervekben és továbbképzési programokban foglaltak megvalósításához nincs forrás - az Nkt. 62. § ugyanakkor előírja A pedagógusok átlag óraszáma 24-26 (nagyon magas) a osztályfőnöki, gyermekvédelmi, szabadidő szervezői és egyéb munka mellett. ( van ahol 22-23 közötti) A tanítással lekötött óraszámot 22 órában szükséges maximálni. A fennmaradó órákban lehetne ellátni az egyéb feladatokat és a helyettesítést. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (4) 63 A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha…. 63 (5) 64 A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. 64 Ésszerűtlen, kivitelezhetetlen, módosítás indokolt

10 Pedagógusok 17. § (7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. Nem életszerű, javasolt az eltörlése. A munkaidő kedvezmény alapján kieső órákra státuszbővítés indokolt! Mester, kutató, nyugállományba vonuló kollégák kieső óráira. Többségük rendszeresen helyettesít (22-26 óra felett), ezt a munkát többségében nem fizetik ki. Állandó helyettesítési rendszer kialakítása indokolt lehet! Főiskolai, egyetemi hallgatókat mentorálnak (pótlék nincs). Különösen fontos, mert 2017-től várhatóan kötelező az egy éves gyakorlat a pedagógusok képzésében.

11 Pedagógusok Munkaközösség-vezetők megnövekedett óraszáma, órakedvezmény nélkül (visszaállítása javasolt) ellehetetleníti az óralátogatásokat, egyéb középvezetői feladatok ellátását. Kistérségi munkacsoportok nem tudnak működni (magas óraszám, utazási költség) Konfliktusok száma emelkedik a tantestületekben. Mentálhigiénés programokra forrás biztosítása - szupervízió, coach, csapatépítő tréning Egész napos nevelés érdekében: minőségi foglalkozások kellenek, de a magas óraszámban történő munkavégzés ezt lehetetlenné teszi (szervezési kérdés). Az Nkt. szerint a könyvtárakat a tanulók és a pedagógusok igényei szerint kell fejleszteni. Igényfelmérést követően az indokolt fejlesztések történjenek meg.

12 Pedagógusok Az MA végzettségek - nem tanári szakos végzettségek - a jelenlegi rendszer szerint az általános iskolában nem vehetők figyelembe a besorolásoknál! Javaslat: Legyen elfogadott az olyan irányú egyetemi végzettség, amely az új típusú köznevelési feladatok ellátását segíti. Különösen:  Neveléstudományszakos bölcsész  Pedagógia tanár  Inkluzív pedagógia  Pedagógiai értékelés-mérés  Minőségfejlesztő tanár

13 Pedagógusok Az 5-8. évfolyamon az etika, erkölcstan, tánc és dráma és hon- és népismeret tantárgyak tanításánál legyen elfogadható a műveltségterületi végzettség, valamint a NAT tananyag tartalmát tartalmazó tantárgy tanításához szükséges más módon megszerzett ismeret, tudás, képesség, attitűd. Az intézményvezető felelőssége legyen, mely pedagógusra bízza a követelményrendszer feldolgozását! Utazó tanárok helyett több főállású pedagógus legyen az intézményekben. Pedagógusok többletmunkájának differenciált elismerésére forrás biztosítása. Tankönyvfelelős díjazása 500Ft/fő legyen. A kifizetés időben történjen meg. A szerződésben legyen kifizetési határidő megjelölve. amennyiben ez nem biztosítható, akkor a KELLO mint piaci alapon működő szervezet, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatokat - kivéve a rendelés leadását - intézze önállóan.

14 Pedagógusok Integrált nevelés-oktatás „kényszere” Javaslat: Nkt. 47§(2) módosítása indokolt Az intézményvezető döntési jogköre legyen: felveszi-e a tanulót vagy sem! Ha nincsenek meg a feltételek, legyen joga a felvétel elutasítására! A miniszteri kitüntetés mennyit számít az életpálya modellbe? Ez vitatott! Ne számítson az előmeneteli rendszerbe, mert ezek adományozásának nem mindig a teljesítmény volt az alapja. Az egységes cafetéria rendszer visszaállítása. (A KLIK SzMSz-e a lehetőséget biztosítja, óvodapedagógusok is kapnak) Gimnáziumi tanárok átmennek a szakgimnáziumba, mert ott van többletjuttatás!

15 A köznevelési rendszer intézményeinek intézménytípusra vonatkozó problémái középiskola: gimnázium, szakközépiskola szakképző iskola: szakközépiskola, szakiskola alapfokú művészeti iskola gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény pedagógiai szakszolgálat A beérkezett vélemények, kérdések megoldása: Kerekasztal

16 Életpálya szakaszok Az életpálya rendszere 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  Gyakornok Minősítő vizsga  Pedagógus I Minősítő eljárás  Pedagógus II. Minősítő eljárás  Mesterpedagógus Minősítő eljárás  Kutatótanár Minősítő eljárás

17 nem követi a minimálbér változását a pedagógusok béremelésének kommunikációja a médiában az elrendelt túlmunka díjazása, kifizetésre (óradíjjal számolva) intézményvezetők,intézményvezető-helyettesek pótléka intézménytípus sajátosságainak figyelembe vétele nyertesek - vesztesek Bértábla

18 Intézményvezető vagy igazgató? Kérjük az igazgató megnevezés visszaállítását. (Nem kerül pénzbe.) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) Intézményvezetői megbízás esetén az Nkt. 67. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásakor nem kell pályázatot kiírni. Az Nkt. módosítsa indokolt. A nyugdíj előtt állóknak is biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy az Nkt-ban megjelölt feltételek teljesülése nélkül kinevezhető legyen. (pl. a vezetői ciklus lejártát követően van 3-2-1 éve az irányadó öregségi nyugdíjig.) Önértékeléssel, tanfelügyelettel, minősítéssel kapcsolatos megnövekedett feladatok (részben megoldottak) DE! a vezetők „vezetői” tanfelügyeletének kérdése még nem! A hitoktatók végzettsége nem ismert az intézményvezető számára. Javaslat:a hitoktatók részére is legyen elvárás az önértékelésben a tanfelügyeletben a minősítésben való részvétel (erről az intézményvezető kapjon tájékoztatást.) Az intézményvezető vagy helyettese látja el a személyi, pénzügyi munkakör feladatait.

19 Az iskolatitkár feladatai megnövekedtek. A legnagyobb probléma! Javaslat: A köznevelési intézményekben a gazdasági ügyintézői munkakör visszaállítása az ellátandó feladatokra való tekintettel sürgős és indokolt! A műszaki, kisegítő munkakörű alkalmazottak esetében - ahol a fenntartás, működtetés külön vált - az intézményvezetőnek legyen megosztott munkáltatói jogköre. (felvétel, alkalmazás, ellenőrzés) Az NKT. 61. §(5) (6) módosítása szükséges A nyugdíjazás problémaköre jelenleg a feladatellátást veszélyezteti Javaslat: 1700/2012. (XII.29.) kormányhatározat azonnali módosítása Utazási költségek (Javaslat: videokonferencia!!!)) Változó jogcímen esedékes kifizetések időbeli csúszása (munkába járás, óraadói, tankönyvfelelősi) Adatszolgáltatás rövid határidős, többszöri, felesleges, több helyre (OH, KLIK, POK) statisztika: minden adat a fenntartónál van, a táblázatok nem intézmény specifikusak

20 Referencia intézmények helyzete Jó gyakorlatot nem tudnak megvalósítani eszköz- és anyaghiány miatt Internet szolgáltatás akadozása Szakmai segítés hiánya Tankerületek megerősítése indokolt, ha maradnak Jelenleg 7 hivatalos intézményhez tartozunk. KLIK Önkormányzat Oktatási Hivatal POK Kormányhivatal OFI KELLO Intézményvezetői munkaköri leírások nincsen mindenhol. (Jó lenne tudni hol vannak?) A leltárfelelősség az intézményvezetőn van. Miért is??? Vegye vissza a fenntartó/működtető!

21 Pedagógusképzés Intézményi – várható –feladatok Gyakorlatok „rejtett gyakorlat” közösségi pedagógiai gyakorlat tanítási gyakorlat összefüggő egyéni gyakorlat Intézményi szereplők vezetőtanár intézményvezető iskolai közösség diákok szülők mentorok Forrás: TÁMOP 4.1.2.B2-13/1-2013-0007 „Országos Koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”

22 KLIK 202/2012. (VII. 27.) Korm. Rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 1. §1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 1/A. §2 Az Intézményfenntartó Központ a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. TEHÁT NEM JOGALKOTÓ!!

23 KLIK KLIK pozitívumok - negatívumok -szakmailag hozzáértő vezetőség - szakmai hozzáértés hiánya -felkészült tankerületi vezetők - tankerületi vezetők felkészületlensége -politikai szempontból egységes fenntartói szemlélet - politikai szempontból nem egységes fenntartói szemlélet -tankerületi dolgozók jó szándéka - tankerületi dolgozók kevésbé jó szándéka(?) -szakmai kérdések támogatása, elsősorban tanügyigazgatás, HR feladatoknál -rendszeres egyeztetések - rendszeres egyeztetések hiányoznak -nyitottság, egységes eljárásrendek előfordulnak tankerületeken belül -szakos ellátottság több helyen 100%-os lett -pedagógus elbocsátások nem voltak

24 KLIK Járási, kerületi tankerületi igazgató kezdeményezi a megyeközponti, fővárosi tankerületi igazgatónál a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását. -a tárgyi feltételek nincsenek biztosítva, -a különböző tankerületekben a munkáltatói jogok értelmezése nem egységes (pályáztatás, új dolgozó felvétele, áthelyezés, helyettesítés, tartós távollét esetén) -nem egységes  az álláshelyek számítása  a törvényi órakeret számítása és engedélyezése  tantárgyfelosztás központi táblázata használhatatlan (különösen az összetett intézmények esetében) eltörlése javasolt -kincstári kártya  mikor lesz?  mennyi keret lesz?  mire használhatjuk?  egységes eljárásrend a használathoz  jogszabály előírja!!!!

25 KLIK 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet előírja az egyeztetéseket „……….Nemzeti Pedagógus Kar javaslattevő és véleményezési jogkörét a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint az Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata kialakítása, kiadása vonatkozásában.” A közjogi szervezetszabályozó eszközök vonatkozásában eddig még nem volt egyeztetés! Szükséges és indokolt!

26 KLIK Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról „(2)A gazdasági vezető felel azért, hogy az Intézményfenntartó Központ hivatali szervezete és a köznevelési intézmények működéséhez szükséges költségvetés külön-külön kerüljön megtervezésre. A köznevelési intézményi költségvetésen belül intézményenként kell megtervezni a feladatellátáshoz rendelkezésre álló fedezetet. (3) A gazdasági vezető gondoskodik arról, hogy a köznevelési intézmény vezetője ismerje a feladatai ellátásához rendelkezésére álló összeget.” Itt jön az a kérés, hogy legyen az intézményeknek önálló költségvetése, ha az önálló gazdálkodást nem is kapjuk vissza. (a múltban is voltak önálló és részben önálló gazdálkodók)

27 KLIK Ezen feladatnak a KLIK részben vagy egyáltalán nem felel meg. A költségvetési „egyeztetések” az év elején érdekes! és változó! módon történtek!! „10.§(2) 7. kezdeményezi a megyeközponti, fővárosi tankerületi igazgatónál a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,” A tárgyi feltételek biztosítása ügyében tett kezdeményezésekről az intézmények nem kapnak tájékoztatást. (4) A tankerületi igazgató nem rendelkezik utasításadási, intézkedési jogkörrel a köznevelési intézmény azon ügyeiben, a) amelyeket jogszabály az intézményvezető hatáskörébe utal, A tapasztalatok alapján vannak ilyen hatásköri túllépések!

28 KLIK - az intézményvezető jogosult a szabadság kiadására, engedélyezésére, a betegszabadság kiadására, a szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság engedélyezésére. Ezen ponton több tankerületi igazgató is „beavatkozik”, különösen a tavaszi, őszi, téli szüneti szabadságok kiadásánál. Miért is nem lehet ezen időszakra intézményen kívüli munkavégzést elrendelni?

29 KLIK tankerületek az SzMSz szerinti szükséges dolgozói létszámmal dolgoznak-e? milyen felügyeleti– ellenőrzési rendszer működik a tankerületekben? gyakori, hogy továbbítják, leadják az intézményeknek a tankerületekben elvégezhető munkát (adatszolgáltatás, egyebek) intézmények által a fenntartóhoz közvetlenül benyújtható pályázati lehetőségek kialakítása és a pályázati rendszer működtetése szükséges, a tanórán kívüli programok finanszírozása sem megoldott ( témanap, kirándulás, projektek, prevenciós programok) a tantárgyfelosztás időben történő egyeztetése, engedélyezése (legkésőbb június végéig) Ha nem! álláshelyek hirdetése későn történhet

30 KLIK NOKS álláshelyek bővítése indokolt (SNI, BTM ellátás esetében különösen), A megnövekedett gyermekvédelmi és a lemorzsolódással kapcsolatos feladatok miatt a gyermekvédelmi státusz visszaállítása indokolt. Az eredeti tervezethez a létszámarányokhoz igazítva! Az eszközbeszerzés, felújítás, karbantartás, ellehetetlenült, még mindig nem működik a fenntartó és a működtető közötti feladatmegosztás. Arany János Programok működési nehézsége Nincs átgondolt, megalapozott szakmai irányítás a tankerületekben.

31

32 Összefoglalva A köznevelés szereplői közötti folyamatos párbeszéd szükséges. A köznevelés változásával elérendő célok eléréséhez valamennyi feltétel biztosítása nélkülözhetetlen. A jogszabályi környezet módosítása és a jogharmonizáció szükséges a javaslatok megvalósításához. A jogalkotói munka előkészítésében vegyenek részt a szakmai tapasztalattal, tudással rendelkező köznevelési szakértők.

33 HA NEM! Így járhatunk!!!!

34

35 NEMZETI PEDAGÓGUS KAR Az eddig elvégzett feladatok megtekinthetőek a honlapon: www.nemzetipedkar.hu A következő időszak feladatai - választások - tagozati munka www.nemzetipedkar.hu

36 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella jeszenszky.gabi@gmail.com


Letölteni ppt "INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDTETÉSI KÉRDÉSEI A KÖZNEVELÉS RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések