Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

G. Furulyás Katalin A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata ( különös tekintettel a szakfelügyeleti jelentések másodelemzéséből nyert tapasztalatokra)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "G. Furulyás Katalin A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata ( különös tekintettel a szakfelügyeleti jelentések másodelemzéséből nyert tapasztalatokra)"— Előadás másolata:

1 G. Furulyás Katalin A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata ( különös tekintettel a szakfelügyeleti jelentések másodelemzéséből nyert tapasztalatokra) című előadásának bemutatója Közművelődési szakfelügyelők országos munkaértekezlete Balatonszemes, 2004. október 8.

2 A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata 2004. MMI

3 A kutatás célja: a jogi környezet bemutatása, amely a közművelődést (mint a társadalom egy szféráját) körülveszi a jogi szabályozásból eredő következmények a napi gyakorlat szintjét befolyásoló elemek leírása

4 A kutatás módszere(i) interjúkon alapuló esettanulmányok a szakfelügyeleti jelentések másodelemzése jogi szakvélemények, állásfoglalások dokumentumelemzés csoportinterjúk adatlapos másodelemzés

5 A vizsgált szakfelügyeleti jelentések a szakfelügyeleti jelentések két csoportját vizsgáltuk ( törekedtünk : - településméret szerinti kiegyenlítettség - regionális kiegyenlítettség) 1.csoport 2002. előtt felvett jelentések (60 falusi jelentés) 2.csoport: 2003-ban felvett jelentések (60 falusi jelentés)

6 Megfigyelési egység települések közművelődési feladatellátása –a szakfelügyelők által jelzett jogsértések, szabálytalanságok, összeférhetetlenségek, anomáliák –tartalomelemzéssel kigyűjthető diszfunkcionális elemek

7 Kategóriarendszer jellemző jogsértések, anomáliák csoportjai ezek gyakoriságának vizsgálata, változása

8 A jogi szabályozás legfontosabb elemei Önkormányzati tv. 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról Kulturális tv. 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről mindkettő alapegysége a település

9 A szakfelügyeleti jelentések jogi hivatkozásai az említések %-ában 23% 28% 12% 6% 4% CXL. általánosan CXL.-en belül konkrétan 76. § - kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása 78. § - a közművelődési tevékenység folyamatos megvalósítása érdekében közösségi színteret, ill. közművelődési intézményt biztosít LXV. tv. 5/1999. (III.26.) NKÖM rend. a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 1992. évi XXXVIII.tv. az államháztartásról

10 Az önkormányzatiság elve Az önkormányzatok a lehető legnagyobb autonómiát élvezik a feladatellátásaik módjának megválasztásában (Alkotmány) ennek kereteit a magasabb rendű jogszabályok határozzák meg ezek az önkormányzatoknak kötelező feladat- és hatásköröket állapítanak meg az Önkormányzati tv. szerint ehhez az Országgyűlés biztosítja az anyagi feltételeket –(hozzájárulás formájában) –hozzájárul – biztosít

11 Az önkormányzati kötelező feladatok és vállalt feladatok közösségi színtér biztosítása A közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása (Önkormányzati tv. II. fejezete 8. §.) nem jelentenek valamennyi települési önkormányzat számára teljes terjedelemben teljesítési kötelezettséget (Önk. tv. u.ott. 2., 3., 4. bekezdés) kötelező ( obligatórius) kötelező, de nem teljes terjedelemben Kötelező feladat: A lakosság önművelődő közösségeinek támogatása A közösségekkel való együttműködés (Önk. tv.)

12 Az önkormányzatok kötelező feladatai (CXL. tv.) 73. § (2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata 76. § (1) Kötelező feladat a helyi közművelődési tevékenység támogatása kötelező feladat megosztott finanszírozás megosztott felelősség

13 TARTALOMCXL. tv. – helyi rendelet FORMAÖnk. tv. Közösségi színtér, CXL. tv. intézmény helyi rendelet, közműv. megáll. (szervezeti meghat.) MUNKAVÁLLALÓképesítési előírások KJT., Munka Törvénykönyve IGÉNYBEVEVŐ FELHASZNÁLÓ alkotmányos jog egyesülési jog önkorm. választás közművelődési tanács

14 A szabályozás minden eleme erős társadalmi aktivitást és tudatosságot feltételez

15 RENDELETEK 1000 fő alatt 1000 és 2000 fő között n = 19 2000 fő felett Összesen n = 60 Van rendelete 57536057 Nincs rendelete 43474043 Összesen100

16 A vizsgált települések hány %-ában volt elfogadott közművelődési rendeletük a településeknek RendeletA 2002 előtt készült jelentések mintájában A 2003-ban készült jelentések mintájában Van rendelete a településnek 5787 Nincs rendelete a településnek 4313 Összesen100

17 Típusproblémák a vizsgált rendeleteknél az összes említés %-ában

18 Típusproblémák a vizsgált rendeleteknél a meglévő rendeletek %-ában Típusprobléma% Sematikus, általános38 Helyzetelemzést nem tartalmaz27 Szakember igényről nem szól23 Hibás, teljesen ellentmondásos19 A finanszírozásról nem rendelkezik 17 Hiányos13 Ellentmondásos10 Hibás törvényi hivatkozást tartalmaz 6

19 A megállapodás nélküli feladatellátók az összes említés %-ában Sorszám2002. előtt felvett jelentések elemzett csoportjában A 2003-ban felvett jelentések elemzett csoportjában A megállapodás nélküli feladatellátók típusai % % 1.Civil szervezetek (alapítvány, egyesület) 31Iskola36 2.Iskola25Civil szervezetek22 3.Egyházak (közösségei, intézményei) 13Közösségek8 4.Közösségek (nyugdíjas klub, társaság) 9Könyvtárak8 5.Könyvtár9Szociális gondozás5,5 6.Óvoda6 5,5 7.Idősek napközije3Egyházak5,5 8.Egyéb3 8,5 9.Összesen100Összesen100

20 A közművelődési terek megállapodás (dokumentum) nélküli, más funkciójú használata A megjelenő funkciók típusainak eloszlása az összes említés %-ában (a legjellemzőbb típusok) Sorszá m 2002-ig felvett jelentések csoportjában %2003-ban felvett jelentések csoportjában % 1.Könyvtári funkció (nem többfunkciós intézmények esetében 18Könyvtári funkció (nem többfunkciós intézmények esetében 24 2.Testnevelés óra a nagyteremben (nem többfunkciós intézmények esetében) 18Testnevelés óra a nagyteremben (nem többfunkciós intézmények esetében) 17 3.Művészeti alapiskolák, zeneiskolák órái 27Teleház funkció14 4.Teleház funkció18Kábeltévé12 5.Kábeltévé5Egészségügyi, szociális funkció9

21 A szakfelügyelőnek adatot, dokumentumot nem adtak át 10 % / 0 %

22 Normatíva nem kötött normatíva közművelődési és közgyűjteményi normatív hozzájárulás a normatívának megfelelő összeg nem került a területre 20 % / 12 % csak a normatíva, vagy kevesebb 23 % / 13 %

23 a működés minimuma definiálatlan javult a biztosított színterek aránya nem jelöl ki színteret 23 % / 5 % (13 %-nak nincs érvényes rendelete) ettől lehet ilyen a településen minőség a vizsgált szakfelügyeleti jelentések 25 %-a nevesíti azt, hogy a rendelkezésre álló intézmény vagy színtér jelenlegi állapotában alkalmatlan Közösségi színtér

24 Intézmény vizsgálati kategória alapító okirat rendelet vezető a vizsgált települések 63 % / 65 %-ban működött „intézmény” Államháztartási tv. 88/A § (1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról) a költségvetési intézmények törzskönyvi nyilvántartásáról Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság Törzskönyvi Nyilvántartó Osztály (38%)

25 Intézmény Alapító okirat hiánya 13 % / 27 % –A létező alapító okiratok 27 %-a nem a valós állapotokat rögzíti –18 % hiányos volt (2003) Szervezeti és működési szabályzatok hiánya 50 % / 89 % Munkatervek hiánya 79 % / 64 % elfogadott munkaterv programterv (12 %) tervezés hiánya – pénzügyi bizonytalanság – az ellenőrzés, értékelés esetlegessége

26 Intézmény Egyéb dokumentáció munkanapló hiánya 29 % az intézmény, színtér használati szabályzatának hiánya (3 említés) (nem biztosítja a feladatok ellátásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket (3 említés))

27 Intézmény Ellenőrzés, értékelés Nem készült éves beszámoló 12 % / 38 % Tartalma (pénzügyi oldalról rögzített, szakmai beszámolót is kell tartalmaznia)

28 Alkalmazottak egyáltalán nincs munkavállaló a területen 18 % / 23 / csak megbízással 14 % társadalmi munkában 5 % csak gondnok, takarító 10 % Többfunkciós emberek 32 % Részmunkakörök, elkülöníthetetlen munkakörök köztisztviselők megjelenése (képesítés)

29 Vezetők nem volt az intézménynek vezetője 26 % / 25 % Típusproblémák a vezetőkkel kapcsolatban a vizsgálati intézmények %-ban TípusproblémákKorábbi2003. Pályáztatás nélkül kinevezett igazgatók 132 Nem volt a vezetőnek megfelelő képesítése 2113 Nem kapott a vezető megfelelő pótlékot 510 Mellékállásban23

30 Összeférhetetlenség 150/ 1992. (XI. 20.) Korm. rend. Nem bízható meg vezetéssel az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója vállalkozói tevékenységet folytat azonos alapfunkcióban (1 említés) A vezető és közeli hozzátartozója irányító, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba kerül a településen Felmentés (6. § (2.) bekezdés) a munkáltató „indokolt esetben” felmentést adhat 13 % / 15 %

31 Szervezeti átalakítások Nem véleményeztetik a Minisztériummal 13 % / 10 %

32 Gondatlan gazda Alkotmány 44/A § (1.) „b” – a képviselőtestület gyakorolja az önkormányzati vagyon feletti jogokat Önk. tv. 107. § (7) kommentár – a jó gazda gondosságával törődik a közösség vagyonával 17 % / 15 %

33 A polgármester Szerepkör% Aktív szervező33 Irányítja a területet30 A terület felügyeletét látja el 19 Fő döntnök7 Kézi vezérlő (van akit irányítson) 7 Mindenes4 A polgármester szerepköre a közművelődéssel kapcsolatban az összes említés %-ban 2003. a polgármester, mint feladatellátó 15 % /28 %

34 Testület az önkormányzati képviselőtestület SZMSZ-e nem szabályozza a testület működését e tárgykörben 27 % / 28 % a testület,a tanácsnokok, bizottság maga a feladatellátó 27 % / 15 % nem tárgyal a testület közművelődéssel kapcsolatos ügyeket 18 % a szóbeliség jelentősége

35 Kistérség Kisebb „kistérségi” társulás tagjai 53 % (2003) Ezek felének nem volt kulturális tartalma –9 %-nak nem volt semmilyen kulturális tartalma, 12 %-nak alig érzékelhető –A „van kulturális tartalma” jelzések 85 %-a eseti együttműködést fed (nagyrendezvények közös szervezése)

36 Összegzés 1.A jogi szabályozás alapkategóriája a település a figyelem központjában a működőképesség megtartása áll 2.A feladatellátás típusa nem választott a meglévő működések lefedése a jogszerűség kategóriáival szabályosnak vélt papírműködés létrehozása 3.Az írásbeliség és a szóbeli kommunikáció aránya

37 Összegzés 4.a dokumentumok és a valós működés jelentős eltérése 5.többfunkciós, differenciálatlan térhasználat 6.többfunkciós munkakörök, elkülöníthetetlen munkakörök 7. a szabályozórendszer hatását gyengíti a szankcionálás mechanizmusa

38 Összegzés a területre közvetlenül ható döntések helyi döntések a működések erősen szokásfüggőek


Letölteni ppt "G. Furulyás Katalin A közművelődést érintő jogszabályok hatásvizsgálata ( különös tekintettel a szakfelügyeleti jelentések másodelemzéséből nyert tapasztalatokra)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések