Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számviteli törvény évi változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számviteli törvény évi változásai"— Előadás másolata:

1 Számviteli törvény 2014. évi változásai

2 A kapcsolt vállalkozásokat érinti:
ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket = az értékesítés nettó árbevételét = az igénybe vett szolgáltatások értékét problémák, amelyek nincsenek szabályozva (bizonylatolás, teljesítési időpont, stb.)

3  Üzleti év a vállalkozó végelszámolása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak.  Amennyiben, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól az üzleti év végeként megjelölt napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak.

4  Bármely vállalkozó USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

5  Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.

6  Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással
egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is.

7 - társasági szerződésben kell rendelkezni róla
 Ha a jóváhagyott osztalék kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni.  Feltétele: - társasági szerződésben kell rendelkezni róla  Megjegyzés:nettó árbevétel szabályaiból egyébként következne

8 Devizát meg tudja tartani
 Európai Központi Bank árfolyamán is történhet  Mikor célszerű választani? Devizát meg tudja tartani Követelés és kötelezettség is devizában áll fenn

9  Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:  a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,  b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,  c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

10  A Ptk. 301/A.§-a (3) bekezdésének új előírása behajtási költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a kötelezett késedelme esetére. E szerint a késedelembe esett kötelezett - a késedelme kimentésétől és a behajtási költség tényleges felmerülésétől függetlenül - köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank - késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.

11  E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei - például a késedelmi kamat, a kártérítés - teljesítése alól. A 40 eurónyi minimális átalányösszeg megfizetésétől eltérő, azt kizáró szerződési kikötés semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. A jogosult a 40 eurót meghaladó behajtási költségét már csak annak tényleges bekövetkeztének és mértékének bizonyítása esetén érvényesítheti.

12 0. számlaosztályban kell nyilvántartani
 Késedelmi kamattal azonosan  Mérlegkészítés időpontjáig befolyt, egyéb bevétel 0. számlaosztályban kell nyilvántartani  Mérlegkészítés időpontjáig beterhelt és elfogadott egyéb ráfordítás

13 kötelező a „visszafizetéshez” kapcsolódóan feloldani
 a devizahitel kivezetendő könyv szerinti árfolyamon  a Ft hitel állományba veendő  devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét nem kötelező a „visszafizetéshez” kapcsolódóan feloldani - három üzleti évben egyenlő részletben feloldható (visszafizetés éve és azt követő két évben oldható fel) Következmény: céltartalék feloldódik

14 - Ha a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot
 Nagyságrendi mentesítéssel nem élhet  Tárgyévet követő üzleti évtől az a vállalkozó - Ha a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túli lejárt köztartozása van Következmény: mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót sem készíthet

15  Megszűntették, de most újra lesz
 április 1-ig kell felállítani

16 következmény: megszűnik az eva adóalanyiság
 Eddigi törvényalkotási hiba: evás adóalanyoknál nem került be az Eva törvénybe a kényszertörlési eljárás, most be fog kerülni következmény: megszűnik az eva adóalanyiság  Bevételi nyilvántartás vezetése esetén visszakerül a számviteli törvény hatálya alá nyitómérleg készítési kötelezettség beáll, könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni

17 Társasági adóváltozással összefüggésben
- nem jelentős hiba társasági adóhatását önellenőrzéssel nem kell javítani Számvitel: jelentős összegű hiba fogalmának változása 2013-tól  mérlegfőösszeg 2%-a, de legalább 1 millió Ft  500 millió Ft-os felső korlát törölve  más szabályok nem változtak (előjeltől függetlenül kell a hibát és hatásait figyelembe venni)

18 együtt megháromszorozódik
 Tárgyév forgalmában kell elszámolni, tartalmának megfelelően  Eredményt érintő hiba a hibahatásokkal együtt megduplázódik  Saját tőkét és eredményt érintő hiba a hibahatásokkal együtt megháromszorozódik

19  Az utat használót (azaz a fuvarozó céget) terheli
 Így nem a fuvart megrendelőt  Közvetített szolgáltatás fogalmát nem teljesíti  Fuvar árát lehet változtatni (szerződsés módosítása)

20  Példa: A pénztárgép – támogatással nem csökkentett – számlázott eladási ára Ft+27% áfa, támogatás összege Ft. Az üzembehelyezéskor a pénztárgép várható használati idejét 4 évben határozták meg, maradványérték nulla.

21 T 466. Előzetesen felszámított áfa 32.400Ft
 a pénztárgép beszerzőjénél (üzemeltetőnél)  A beszerzett pénztárgép elszámolása számla alapján T 16. Beruházások Ft T 466. Előzetesen felszámított áfa 32.400Ft K 45.Szállítók Ft

22 K 98. Rendkívüli bevételek
 A rendelet alapján igényelhető támogatás elszámolása a beszerzéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) 50.000Ft K 98. Rendkívüli bevételek A támogatás időbeli elhatárolása T 98. Rendkívüli bevételek Ft K 48. Passzív időbeli elhatárolások Ft

23 T 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés)
 A támogatás eladóra történő engedményezésének az elszámolása T 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) 50.000Ft K 96. Egyéb bevételek T 86. Egyéb ráfordítások K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni 50.000Ft követelés)

24 szembeni követelés) 50.000Ft pénzügyi rendezéskor 102.400Ft
 A támogatás összegének beszámítása  T 45. Szállítók Ft  K 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés) Ft  A beszámítás után fennmaradó tartozás kifizetése, pénzügyi rendezéskor  T 45. Szállítók Ft K 38. Pénzeszközök

25 T 141. Műszaki gépek, berendezések, járművek 120.000Ft
 Az üzembehelyezés (aktiválás) elszámolása T 141. Műszaki gépek, berendezések, járművek Ft K 16. Beruházások Ft  Az értékcsökkenési leírás elszámolása egy üzleti évre [ x25%= Ft] T 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ft K 149. Műszaki gépek, berendezések, járművek terv szerinti értékcsökkenése Ft

26 T 48. Passzív időbeli elhatárolások 12.500Ft
 Az értékcsökkenési leírással arányos támogatás feloldása [támogatási arány: Ft/ Ft= 41,66%, terv szerinti értékcsökkenéssel arányosan feloldandó támogatás összege: Ftx41,66%= Ft] T 48. Passzív időbeli elhatárolások 12.500Ft K 98. Rendkívüli bevételek vagy [a számviteli törvény 86. bekezdésének az előírása alapján] §-a (5) K 96. Egyéb bevételek

27 K 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 120.000Ft
 pénztárgép értékesítőnél  Az eladási ár elszámolása T 31. Vevőkövetelések Ft K 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Ft K 467. Fizetendő általános forgalmi adó 32.400Ft

28 T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés)
 Az értékesítőre (eladóra) engedményezett támogatás elszámolása az értékesítéskor T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) 50.000Ft K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben)

29  A támogatás összegének beszámítása
T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben) K 31. Vevőkövetelések 50.000Ft  A beszámítás után fennmaradó követelés kiegyenlítése, pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök K 31. Vevőkövetelések Ft

30  A kiutalt támogatás elszámolása, pénzügyi rendezéskor
T 38. Pénzeszközök Ft K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) Ft

31 Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket !


Letölteni ppt "Számviteli törvény évi változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések