Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÓDOSÍTÁS (T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÓDOSÍTÁS (T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)"— Előadás másolata:

1 A MÓDOSÍTÁS (T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról)

2 Alapvető célok Ésszerűsítés Gyorsaság Hatékonyság Minőség Indokolatlan adminisztratív terhek csökkentése

3 A módosítással érintett törvények Ket. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény) STB.

4 A legfontosabb újdonságok, sarokpontok

5 1. A kérelemre induló és a hivatalbóli eljárások hangsúlyosabb elhatárolása (például eljárási költségekkel összefüggésben) A hivatalból folytatott eljárásra a hivatalból indított eljárás szabályai irányadók (29. § (1a) bek.) A hivatalbóli eljárást kezdeményező személyt, szervet kérelmére tájékoztatni kell az eljárás megindításáról, a foganatosított intézkedésről (29. § (8) bek.)

6 2. A rendeltetésszerű hatáskörgyakorlás, szakszerűség és együttműködés elve mellett alapelvi szintű rögzítése a jóhiszemű, az ügyfél jogait, jogos érdekeit (gazdasági érdekeit is!) szem előtt tartó ügyintézői eljárás követelményének (1. § (2) bek.)

7 3. Az ügyintézési határidő meghosszabbítása csak kivételesen indokolt esetben,az indokok kifejezett megjelölése mellett lehetséges (33.§ (7) bek.)

8 4. Ágazati jogszabályokban lehetőség nyílik a Ket. ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokra vonatkozó rendelkezéseinek kizárására (33.§ (3) bek.)

9 5. 2014. január 1-jétől 21 napra csökken az ügyintézési határidő (Ezzel összefüggésben a hatóság hallgatásának beleegyezésként, hozzájárulásként való értékelése válik főszabállyá.)

10 6. A belföldi jogsegély teljesítésére nyitva álló határidő differenciálása a megkeresés tartalma alapján (26.§ (5) bek.) - Tanú meghallgatására, szemle lefolytatására irányuló megkeresést 30 napon belül - Hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás megengedettsége esetén elektronikus nyilvántartásból kért adatra vonatkozó megkeresést 5 napon belül

11 Megjelenik a nyilvántartó szerv nyilvántartásából történő közvetlen lekérdezés lehetősége (26. § (5a) bek.) A teljesítést ösztönző rendelkezések (26. § (7) és (8) bek.) Teljesítés elmaradása esetén: -Tájékoztatást kér a megkereső hatóság az okról -Végső esetben a megkereső által is elvégezhető a cselekmény -Felügyeleti eljárás kezdeményezése -A többletköltségek megkeresett szerv által történő megtérítésének kötelezettsége

12 7. Meghatározott ügyekben az általános ügyféli jogálláson túl egyes ügyféli jogok biztosításának jogszabályi lehetősége a civil szervezetek számára (Ket. nyilatkozattételi jog 15. § (5) és (5a) bek.)

13 8. A cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes ügyfelek idézésére, nyilatkozattételére, tanúvallomására speciális szabályok megállapítása (pl. törvényes képviselő kötelező jelenléte) (51. §)

14 9. A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeinek megállapítása, a szerződés megszegése esetén a végrehajtás elrendelése helyett a szerződés módosítása kezdeményezésének lehetősége a Ket.-ben rögzített szempontok mérlegelésével, amennyiben a közérdek védelmét ez jobban szolgálja

15 10. Az ellenőrzési terv készítése és az ellenőrzési jelentés nyilvánosságra hozatala (VI. Fejezet) Indokok, célok -Élő gyakorlat az ellenőrzési terv készítése -Generálprevenció

16 11. VI/A. Fejezet Egységes dogmatikai alap, eljárásjogi keret biztosítása a közigazgatási anyagi jogi bírságolás, ágazati bírságolás számára A bírságkiszabás lehetőségének 5 éves objektív és 1 éves szubjektív határidő szabta keretek közé szorítása

17 12. A végrehajtás elrendeléséről történő önálló döntéshozatali kötelezettség megszűnik De! Jön a megindítás, melyről szintén végzést kell hozni, kivéve ha az eljárt elsőfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást (127. §)

18 13. A másodfokú döntés végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Feltétel: A fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítás feltételei fennállnak (pl. életveszéllyel fenyegető helyzet, személy tartásáról, gondozásáról rendelkező döntés, nemzetbiztonsági érdek stb.). (101. § és 105. §)

19 14. Az eljárási költségekről szóló IX. Fejezet újraszabályozása Azonos érdekállású ügyfelek egyetemleges megelőlegezési, költségviselési kötelezettsége – eltérő megállapodás hiányában stb..

20 15. Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó X. Fejezet átfogó módosítása -Technológiasemlegesség elvének rögzítése = műszaki megoldás módjától független jogszabályi követelmények -Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a hatóság jogosult elektronikus ügyintézést folytatni, de az ügyfél ügyintézési rendelkezését ilyen esetben is köteles figyelembe venni -Állam által kötelezően biztosítandó, mindenki által hozzáférhető ügyintézési szolgáltatások meghatározása

21 16. Önálló fejezet (X/A.) a Ket.-ben az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére Az ennek tárgyában folytatandó vizsgálat, az ezt ellenőrző hatóság eljárásának szabályai

22 Hatálybalépés főszabály: 2012. febr. 1-jén - egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatos módosítások: kihirdetést követő 8. napon - helyi önkormányzatokra és ügyészségre vonatkozó szabályozással összefüggő módosítások: 2012. jan. 1-jén - elektronikus ügyintézés szabályai: 2012. ápr. 1-jén

23 Miniszteri hatáskörök felülvizsgálata Kiindulópont a miniszter és a minisztérium alapvető rendeltetése: -Ágazati irányítás és ellenőrzés -Jogalkotási feladatok -Stratégiaalkotás stb. Feladat-meghatározás: Az egyedi hatósági ügyek intézéséből a minisztereket kivonni (a felügyeleti jogosítványok kivételével). A felülvizsgálat eredményeként a miniszteri hatósági hatáskörök 40%-a más szervhez kerül, vagy megszűnik. Az erre vonatkozó rendelkezések 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MÓDOSÍTÁS (T/4855. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések