Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A birtokvédelmi alapeljárásban hozott döntések Koncz Gábor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A birtokvédelmi alapeljárásban hozott döntések Koncz Gábor"— Előadás másolata:

1 A birtokvédelmi alapeljárásban hozott döntések Koncz Gábor

2 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Érdemi döntések
Az jegyző általi birtokvédelemnek a birtokháborítást követő egy éven belül van helye. (A Ptk § (1) A Ptk (3) bekezdése szerint a jegyző az eredeti állapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha…. A birtokosnak ebben az eljárásban csak azt kell igazolni, hogy birtokban volt, birtoklásában önhatalmúlag megzavarták. A jegyzőnek vizsgálnia kell: Milyen volt az eredeti birtokállapot, és azt tilos önhatalommal megzavarták-e? Ha a válasz igen, akkor határozatával az eredeti birtokállapotot helyreállítja a birtoksértőt e magatartástól eltiltja A jegyző jogkérdést általában nem, csak kivételesen vizsgál

3 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Érdemi döntések
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet szerint „ a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban a Ptk-ban és a Ptké-ben szabályozott eljárási kérdésekben a Ket. rendelkezéseit – a 2. §-ban foglalt kivétellel - kell alkalmazni „ A jegyző a birtokvédelmi eljárásban az ügy érdemében A Ptk §-aiban foglaltak, A Ket. 71. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján HATÁROZATTAL dönt. A R. nem vette ki a Ket. alkalmazhatósági köréből a Ket. 72. §-ának rendelkezéseit, ezért a birtokvédelmi határozatnak is tartalmaznia kell a 72. § (1) bekezdésben előírtakat.

4 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Kérelemnek helyt adó határozat
A birtokvédelmi határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: A hatóság a kérelemnek helyt ad a birtoksértő magatartás ismertetését, a panaszolt kötelezését a birtoksértő magatartás, a zavarás megszüntetésére, az ennek érdekében megteendők elrendelését A panaszolt eltiltása jövőre nézve a hasonló birtoksértő magatartástól. Rendelkezni kell – a kötelezett a határozatban előírtakat három napon belül köteles végrehajtani (Ket. 72. (1) bek. df pont a teljesítés határidejére vonatkozóan) A jogosult ügyfelet célszerű felhívni annak bejelentésére, ha a kötelezett a rendelkezésnek nem tesz eleget. Rendelkezni kell az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeiről (Ket. 72. (1) bek. df) pont utalással a Ket.140.§ (1)bekezdésében foglaltakra a jogszabályhely megjelölése nélkül!! Rendelkezni lehet az eljárási költségekről, ha arról a hatóság nem külön dönt. (Ket. 72. § de) pont) Rendelkezés arról hogy a határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, de a határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az ellenérdekű féllel szemben keresettel fordulhat a bírósághoz a határozat megváltoztatása érdekében Tájékoztatás a kereset benyújtásának helyéről (Ket. 72. § (1) bek. da)pont a Ptk § (4) bek. és a 192.§ (1) bek. figyelemmel)

5 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Kérelmet elutasító határozat
A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: A hatóság a kérelmet elutasítja A továbbiakban a Ket. 72. (1) bek-ben előírt általános szabályok szerint. De értelemszerűen nem szerepel benne a birtoksértő magatartás ismertetése, a panaszolt kötelezése, eltiltása a jövőre nézve, a teljesítés határnapjára és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetés. Viszont lehet rendelkezni az eljárási költségekről, ha arról a hatóság nem külön dönt. (Ket. 72. § de)pont továbbá Rendelkezés arról, hogy a határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, de a határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az ellenérdekű féllel szemben keresettel fordulhat a bírósághoz a határozat megváltoztatása érdekében Tájékoztatás a kereset benyújtásának helyéről (Ket. 72. § (1) bek. da)pont, a Ptk § (4) bek. és a 192.§ (1) bek.figyelemmel)

6 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Az egyezség jóváhagyása
A Ket. 75. § (1) bek. Ha a hatósági eljárás során lefolytatott egyeztetési kísérlet eredményre vezet, a hatóság határozatba foglalja és jóváhagyja az egyezséget, feltéve, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére. A birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható a Ket. 75. § (2) bek. rendelkezése, mivel a R. 2. § (7) bekezdésének előírása szerint a birtokvédelmi eljárásban egyezség jóváhagyása esetén a határozat visszavonásának nincs helye.

7 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Jogorvoslat a birtokvédelmi eljárásban hozott határozattal szemben Ptk § (4) bek: A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani. A Ptk.192. § (1) bek. : Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A Ptké. 28. (2) bek. : A határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül indíthat keresetet. A Ptké. 28. § (3) bekezdése: A keresetlevelet akár a jegyzőnél, akár e szerv székhelye szerint illetékes helyi bíróságnál lehet benyújtani. A jegyző a keresetlevelet az ügyre vonatkozó iratokkal együtt három napon belül köteles a helyi bírósághoz áttenni.

8 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Jogorvoslat a birtokvédelmi eljárásban hozott határozattal szemben A jegyző határozatának megváltoztatása érdekében bármelyik fél a bírósághoz fordulhat. A keresetet nem a közigazgatási hatóság ellen, hanem az ellenérdekű fél ellen kell benyújtani. A perre kizárólag a jegyző székhelye szerinti bíróság az illetékes. A bíróság feladata – felülbírálja a jegyző határozatát, Ez azonban nem a Ptk §-a szerinti feltételek meglétének vizsgálatát jelenti. A bíróság ugyanis a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt, tehát a kereseti kérelem és ellenkérelem korlátai között a birtokláshoz való jognak megfelelő birtokállapot létrehozása felől rendelkezik. A perben a bíróság a hasznok,károk és költségek kérdésében hivatalból akkor is határoz, ha az érdekelt fél csak a birtoklás kérdésében indított keresetet. (Ptké.27. § (3) bek.) Ha a bíróság a perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról – a hasznok, károk és költségek kivételével– a jegyző gondoskodik. A határozatnak a hasznok, károk és költségek felől rendelkező része tekintetében a végrehajtás minden esetben a bíróság hatáskörébe tartozik. (Ptké. 27. § (1) bek.

9 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/1 Jogorvoslat a birtokvédelmi eljárásban hozott határozattal szemben A R. 2 § (5) bek.: A birtokvédelmi eljárásban újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A R. 2. § (6) bek.: A jegyző határozata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásnak helye nincs. A Ket. VII. fejezete rendelkezik a jogorvoslatról és a döntés-felülvizsgálatról. A) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján: Fellebbezés : döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján (Ket.103.§) fellebbezési eljárás- elbírálására jogosult hatós. dönt. (Ket.104. §-105.§) Bíróság felülvizsgálat: hatóság jogerős határozatának felülvizsgálata a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által (Ket.109.§) Újrafelvételi eljárás (Ket.112. §) B) Hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások A döntés módosítása vagy visszavonása a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság,a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntéseknél jogszabálysértés esetén (Ket.114.§) Felügyeleti eljárás (Ket §) Határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján (Ket.117. §) Ügyészi intézkedés (Ket. 120.§) Semmisség (Ket §)

10 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/2 Egyéb döntések
R. 1. § (1) bek. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban a Ptk-ban és a Ptké.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben a Ket. rendelkezéseit – a 2. §-ban foglalt kivétellel- kell alkalmazni. A Ket. 71. (1) bek. A hatóság az (5) és (6) bek-ben foglalt kivétellel – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A Ket. 72. § (2) bek. A végzésnek- ha jogszabály másként nem rendelkezik, tartalmaznia kell….. kizárólag az eljárást megszüntető végzésnek kell tartalmaznia az (1) bek. ee) pontja szerinti tájékoztatást, azaz az ügyintézési határidő leteltének napját, az ügyintézési határidő túllépése esetén az arról szóló tájékoztatást, hogy az ügyintéző a határidőt mely, az ügyfélnek felróható okból nem tartotta be, vagy hogy az ügyintézési határidő túllépése esetén a 33/A § alkalmazásának van helye.

11 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/2 A végzésekkel szemben előterjesztett jogorvoslatok Ket. 98. § (2) bek. Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg, kivéve a (3) és (4) bek-ben szabályozott eseteket. Törvény az önálló fellebbezést egyéb esetekben is lehetővé teheti. Ket. 98. § (3) Önálló fellebbezésnek van helye: Az ideiglenes biztosítási intézkedésről (R.2.§-a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható!!) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító Az eljárást megszüntető Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott A 33/A §-ban meghat.fizetési kötelezettséggel Természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelésére vonatkozó kérelemnek helyt adó Az eljárási bírságot kiszabó A fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító Az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és a Fizetési kedvezménnyel ,az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló ELSŐFOKÚ VÉGZÉS ELLEN. Fontos tudni: Ket. 98. § (4) bek. Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése, ill. a rá vonatkozó elsőfokú végzése ellen.

12 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/2 A birtokvédelmi alapeljárás során gyakran meghozott végzések A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása Ket. 30. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül öt munkanapon belül elutasítja, ha (Ket. 30. § a)-g) pontjai) Külön kiemelendő: a Ket. 30. § a- e) pontja alkalmazhatóak , a Ket. 30. f)pont: a kérelem nem az előterjesztésre jogosulttól származik (R. 2. §-a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható!!) a Ket. 30. g)pont: a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. (R. 2. §-a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható!!) Megjegyzés a b)ponthoz: a kérelem áttételének általában akkor nincs helye, ha az ügy elbírálása nem közigazgatási, hanem más közhatalmat gyakorló szerv hatáskörébe tartozik. Ilyen lehet pl: bíróság, Alkotmánybíróság, ügyészség. Az áttétel mellőzésének oka: más eljárási törvények a Ket-től eltérő rendelkezéseket tartalmaznak a beadvány (keresetlevél) formájára és tartalmára nézve, és e követelménynek a kérelem nem felel meg, az ügyfél szuverén joga eldönteni, ügyével akar e pl. bírósághoz fordulni, nem közigazgatási eljárásban esetleg lényegesen nagyobb a költségkihatása.

13 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/2 Az eljárás megszüntetése
A hatóság az eljárást megszünteti, ha (Ket. 31. § (1) bek. a)-h) pontjai alapján, mely közül a birtokvédelmi eljárásban a R. 2. § -a alapján a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható: az e) pont: az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn a g) pont: jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik. A Ket. 31. § (2) bek. A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, ……. A Ket. 31. § (3) bek. Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően az (1) c)pontja szerint visszavonja, a hatóság a határozatát visszavonja. (A R. 2. ‘§ alapján a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható!!) Megjegyzés: A törvény az (1) bek. új h) pontjában akként foglalt állást a kérdésben a befizetési fegyelem javítása érdekében is, hogy kötelező az eljárás megszüntetni ebben az esetben.

14 Alapeljárásban hozott döntések és kapcsolódó jogorvoslatok III/2 Az eljárás felfüggesztése
Az eljárás felfüggesztése a Ket. 32. § (1) – (9) bekezdései alapján lehetséges,mely bekezdések közül a birtokvédelmi eljárásban nem alkalmazható: A Ket. 32. § (3) bek. – az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelme alapján (a R. 2. §-a zárja ki) A Ket. 32. § (6) bek - a hatósági közvetítő kirendelés esetén az eljárás felfüggesztését (R. 2. §-a zárja ki) A Ket. 32. § (7) bek - ha a hatóság az eljárást a (3) bek. alapján függesztette fel….és az ügyfél az eljárás folytatását ……….(R. 2. §-a zárja ki)

15 IV/1 A birtokvédelmi eljárásban a végrehajtás
A jogszabályi előírások áttekintése során érdemes különválasztani: a Ket. novella hatálybalépése előtt, (2009. október 1-je ) ill. után indult eljárásokban hozott határozatok végrehajtását.

16 A végrehajtást első fokon eljáró hatóság
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/ 1. A végrehajtás elrendelése Ptk § (4) a birtoklás kérdésében hozott határozatot 3 napon belül végre kell hajtania, Ptké. 26.§ (2) … annak meghozatalától számított 3 napon belül, annak végrehajtásról a jegyző gondoskodik. A végrehajtást első fokon eljáró hatóság (jegyző) rendeli el végzéssel (Ket.130. § (1) ) Közölni kell: kötelezettel – végrehajtást kérővel, Kötelezett kifogással élhet (a végrehajtásra halasztó hatályú) A végrehajtási kifogásról a végrehajtást foganatosító szerv (jegyző) azonnal, de legkésőbb öt napon belül végzéssel dönt. (Ket § (2) bek.) E végzés ellen fellebbezésnek van helye.

17 Intézkedések elrendelése: VÉGZÉSSEL
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/2. A végrehajtás foganatosítása Ptk § (3) szerinti eredeti birtokállapot helyreállítása és/vagy a zavarástól eltiltás tartalmilag a Ket §-aiban előírt, meghatározott cselekmények végrehajtását jelentik. Meghatározott cselekmény elvégzésére,vagy meghatározott magatartásra vonatkozó elmaradás esetén: a foganatosító szerv a Ket § (1). a)-e) pontokra, továbbá a (2) bekezdésre figyelemmel intézkedik. A Ket. 140.§ (1) d) pontjához megjegyzés: „ Az eljárás akadályoztatásának következményei „ Ket.61. §-a Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer, legmagasabb összege - a 141. § (1) bek. eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer, jogi személy v. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. (Ket. 61. § (2) bek.) A bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi a Ket 61. § (4) bek.) A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv határoz. Azt az intézkedést kell megtennie, amely a leghatékonyabban biztosítja a végrehajtást. ( Ket § (1) bek. ) Intézkedések elrendelése: VÉGZÉSSEL Fellebbezni lehet: A költség viselésére, A pénzegyenérték megfizetésére, Az eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen.

18 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/3. A végrehajtás felfüggesztése végrehajtási eljárás folyamatának megszakítása és szünetelése az eljárás folytatásához vagy megszüntetéséhez szükséges feltételek tisztázásáig vagy bekövetkezéséig Jogintézmény célja: az eljárás felesleges vagy eredménytelen folytatásának megelőzése. Ket.novella hatálybalépését megelőzően indult eljárásoknál: csak a végrehajtást elrendelő szerv rendelheti el.

19 1. Kérelemre (Ket.148. § (1) bek.) 2. Mind az ügyfél kezdeményezésére,
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/ A felfüggesztés okai 1. Kérelemre (Ket.148. § (1) bek.) 2. Mind az ügyfél kezdeményezésére, mind hivatalból (Ket.148. § (4) bek.) 3. Kötelező: (Ket § (5) bek.) A végrehajtás felfüggesztése VÉGZÉSSEL, mellyel szemben fellebbezésnek van helye (Ket.148. § (6) A felfüggesztést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt. (Ket.148. § (7) bek.)

20 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/4 A végrehajtás megszüntetése A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésével külön eljárási cselekmény nélkül lezárul. Elrendelésére jogosult: végrehajtást elrendelő hatóság felügyeleti szerv A hatóság VÉGZÉSSEL megszüntet, ha (Ket § (1) bek. döntést visszavonták v. megsemmisítették, jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható végrehajtáshoz való jog elévült jogosult kéri végrehajtási cselekményektől eredmény nem várható, ha jogszabály elrendeli. A megszüntető végzéssel szemben fellebbezésnek van helye. (Ket § (4) bek.)

21 A jogorvoslati rendszer lényege:
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/5 Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban A megelőző szakaszokhoz képest alapvető eltérés: az ügy érdemében hozott határozat jogerőssé vált, az abban foglalt kötelezettség tovább már nem vitatható. A végrehajtási eljárás jogorvoslati eszközei nem irányulhatnak a végrehajtás alapjául szolgáló határozat v. végzés ellen. A jogorvoslati rendszer lényege: A végrehajtási eljárásban hozott végzés ellen – a tv-ben meghat. kivételtől eltekintve – nincs helye fellebbezésnek, a végrehajtást foganatosító szerv intézkedése végrehajtási kifogással támadható meg.

22 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/5 A végrehajtási kifogás ha a végrehajtási eljárásban hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, a közléstől számított nyolc napon belül a kötelezett, a jogosult, az, akinek jogát v. jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást foganatosító szerv törvénysértő intézkedése ellen v. intézkedés elmulasztása esetén VÉGREHAJTÁSI KIFOGÁST terjeszthet elő. (Nincs halasztó hatálya) (Ket § (1) bek.) A végrehajtási kifogásról: ha jogszabály másként nem rendelkezik a VÉGREHAJTÁST FOGANATOSÍTÓ SZERV AZONNAL, de legkésőbb öt napon belül VÉGZÉSSEL dönt. E végzés ellen fellebbezésnek van helye.(Ket.152.§ (2) bek.)

23 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je előtt indult eljárásokban IV/5 A Ket. az alábbi végzések ellen biztosít fellebbezési jogot: Pénzegyenértéket megállapító (Ket.142. § (2) Végrehajtási kts. viselésére köt. (Ket.142. § (2) Eljárási bírság megfiz.kötelező (Ket.142. § (2) Végrehajtás felfügg. elrendelő (Ket.148. § (6) Végrehajtást megszüntető (Ket.149. § (4) Végrehajtási kifogást elbíráló (Ket.152. § (2)

24 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/ 1. A végrehajtás elrendelése (Ket.129.§.) Ptk § (4)a birtoklás kérdésében hozott határozatát 3 napon belül végre kell hajtani. Változás: október 24-én hatályba lépett 228/2009. (X.16) Korm.r. (a továbbiakban: R) § (1) bek. szerint „ a birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A törvény újraszabályozza a végrehajtás elrendelésének rendjét (Ket.129. § (1)) Ha az elsőfokú hatóság a jogosult igazolása alapján megállapította, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem, vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt , a jogosult kérelmére elrendeli a végrehajtást. (Ket.129.§ (2) bek.) Önkéntes teljesítés elmaradásától számított öt munkanapon belül dönt a végrehajtás foganatosításáról végzéssel. (Ket.129. § (3) bek.) A végzés a végrehajtást foganatosító szervvel való közlést követő napon válik jogerőssé. Közölni kell: jogosulttal, kötelezettel – végrehajtást foganatosító szervvel. Ha a végrehajtást elrendelő és a végrehajtást foganatosító szerv azonos, a végrehajtás foganatosításáról nem kell külön végzést hozni, hanem a foganatosítást az önkéntes teljesítés elmaradásának megállapításáról számított öt munkanapon belül meg kell kezdeni. A végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. (Ket § (5) bek.) E végzés ellen fellebbezésnek van helye.

25 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/ 1. A végrehajtás elrendelése (Ket.129.§.) A gyakorlati tapasztalatok igazolták: a korábbi szabályozás indokolatlanul elodázta a végrehajtás foganatosítását, ezért a tv. átalakítja a végrehajtás elrendelésének szabályozását, hatályon kívül helyezték a 130. §-t és az új szabályokat a 129. §-ban helyezték el. A végrehajtást elrendelő döntés nem iktatható ki, mint a hatósági eljárás egy új szakaszának kezdő eleme, ha azonban a végrehajtás foganatosításáról rendelkező hatóság és a végrehajtást foganatosító szerv egybeesik, akkor már az első végrehajtási cselekmény foganatosításáról szóló végzés tölti be a végrehajtás foganatosításáról rendelkező döntés szerepét, egyedül ez ellen nyújthat be fellebbezést az arra jogosult. Lényeges változás: a Ket. korábbi alapállása az volt, hogy a végrehajtást elrendelő végzés ellen rendes jogorvoslati út biztosítására nincs szükség, csupán halasztó hatályú kifogást engedett. A kifogás, mint jogorvoslati intézmény mellett az szólt, hogy ebben az esetben jogkérdés nem merül fel, a hatóságnak csupán azt kell megállapítania, hogy a teljesítés ellenőrzését követő időszakban valóban megtörtént-e a teljesítés, e ténykérdés pedig gyorsan és egyszerűen tisztázható. A novella szakított ezzel a megközelítéssel és a végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés ellen fellebbezési jogot biztosít azzal a megszorítással, hogy halasztó hatály nem kapcsolódik.

26 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/2. A végrehajtás foganatosítása (Ket §-ai) Változások: Ket § (1) d) Eljárási bírság kiszabásánál nem kell vizsgálni a kötelezett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait. Ket.140. § (2) hatályon kívül helyezése. (indoka: az általános szabályok szerinti költségelőlegezés gyorsabb eljárást tesz lehetővé) Ket.141. § (3) hatályon kívül helyezve. Ket § (2) korábbi előírásának hatályon kívül helyezése. (Indoka: a speciális szabályozás indokoltsága megszűnt, a jövőben a tv. általános előírásai érvényesülnek. Ket § (2) bek. új rendelkezése: a végrehajtást foganatosító szerv a fizetési kedvezmény szabályainak megfelelő alkalmazásával a kötelezettnek részletekben történő teljesítést vagy halasztást engedélyezhet a teljesítésre. (Indoka: a jogalkotó az egységesítésre törekvés jegyében a meghatározott cselekmény végrehajtása körében is lehetőséget kíván teremteni a részletekben történő teljesítés és a teljesítésre adott halasztás ügyféli kérelemre történő engedélyezésére a fizetési kedvezmény szabályainak megfelelő feltételrendszer keretei között.

27 A végrehajtás folyamata a 2009
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/3. A végrehajtás felfüggesztése (Ket §) Lényeges változás: Ket. novella átírta a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket. A végrehajtás felfüggesztését elrendelheti: (Ket.148. § (1) bek.) Végrehajtást elrendelő hatóság Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság Felügyeleti szerv Bíróság. A végrehajtási eljárásban az eljárás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket a (2)-(6) bek-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A végrehajtást fel kell függeszteni, ha Ket.148. § (2) a)-g) pontjai ) A kötelezett kérelmére kivételesen , ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta és korábban nem sújtották eljárási bírsággal. (Ket.148. § (3)) Felfüggesztéséig a foganatosított végrehajtási cselekmények hatályosak maradnak. A felfüggesztés elrendelésétől a megszüntetéséig újabb végrehajtási cselekmény nem foganatosítható.(Ket.148. § (4) bek.) A végrehajtást elrendelő hatóság dönt a végrehajtás folytatásáról, ha az okot adó körülmény megszűnt. (Ket § (6) bek.) A novella egyértelművé teszi az eljárás megszüntetését szabályozó – Ket. 32. §-ba tagolt – általános szabályok, valamint a végrehajtási eljárás felfüggesztés útján történő szünetelésére vonatkozó rendelkezések viszonyát. Ebben az eljárási szakban is az általános szabályok az irányadóak, amiatt a 148. §-ban az eltérő és kiegészítő szabályok, mint specialitások jelennek meg.

28 1. Kötelező felfüggesztés (Ket.148. § (2) bek.)
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/ A felfüggesztés elrendelésének okai 2 csoport: 1. Kötelező felfüggesztés (Ket.148. § (2) bek.) 2. Kérelemre történő felfüggesztés (Ket.148. § (3) bek.) A Ket. korábbi előírásai nem tartalmaztak kifejezett rendelkezést arra nézve, hogy a felfüggesztés megszüntetése, vagyis az eljárás folytatása igényel-e önálló döntést. Mivel a felfüggesztés megszüntetése a végrehajtási eljárás folyamatának szempontjából a felfüggesztés elrendelésével egyenértékű lépés, ezért a felfüggesztés megszüntetéséről is azonos módon, végzéssel kell rendelkezni, ami ellen fellebbezésnek van helye. Ebből következik a módosított 71. § (1) bek. foglalt rendelkezésből is, amely szerint a hatóság az ügy érdemében határozattal dönt, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

29 A végrehajtást csak a végrehajtást elrendelő hatóság szüntetheti meg,
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/3. A végrehajtás megszüntetése (Ket.149.§) Változás: A végrehajtást csak a végrehajtást elrendelő hatóság szüntetheti meg, Új eset: ha a hatóság a teljesítési határidőt utólag hosszabbítja meg jogutódlásra tekintettel, A végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, ill. a kötelezett ellen felszámolási eljárás indult, Tv. korm.r. a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetővé teszi. A végrehajtás megszüntetéséről szóló döntés formájáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról a korábbiakkal ellentétben a Ket.149. §-a nem tartalmaz előírást, mivel arra vonatkozóan a Ket.71. § (1) bek. és a 152. § rendelkezése az irányadó.

30 A Ket. novella újraszabályozta a végrehajtás jogorvoslati rendszerét.
A végrehajtás folyamata a október 1-je után indult eljárásokban IV/3. Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban (Ket.152.§) A Ket. novella újraszabályozta a végrehajtás jogorvoslati rendszerét. A végrehajtást elrendelő döntése ellen fellebbezésnek a Ket. szerint önállóan fellebbezhető végzések közé tartozó döntések ellen van helye (Ket.98. § (3) bek.) A végrehajtást foganatosító szerv előbbi kategóriába tartozó döntése, intézkedése és az intézkedés elmulasztása esetén végrehajtási kifogásnak van helye, A fellebbezés előterjesztésére a Ket. jogorvoslati rendszerében foglalt szabályok az irányadóak, a kifogás előterjesztésére viszont a Tv. egy szubjektív és egy objektív határidőt is meghatároz. A korábbi szabályozással ellentétben a saját intézkedése ellen benyújtott kifogást nem a végrehajtást foganatosító szerv, hanem a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság bírálta el, A végrehajtási eljárás során előterjesztett fellebbezés és kifogás elbírálására tíz munkanapon belül A fellebbezésnek és a kifogásnak a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. Fontos tudni: a fellebbezés tárgyában hozott döntés a Ket § (2) bek. szerint a bíróság előtt megtámadható, a kérelemben a végrehajtás felfüggesztése is kérhető. Ezzel szemben a kifogás tárgyában hozott döntés bíróság előtt nem támadható meg.


Letölteni ppt "A birtokvédelmi alapeljárásban hozott döntések Koncz Gábor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések