Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hazai tervezés és a as időszak tervezésének aktualitásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hazai tervezés és a as időszak tervezésének aktualitásai"— Előadás másolata:

1 A hazai tervezés és a 2014-2020-as időszak tervezésének aktualitásai
Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály ETT fórum, január 29.

2 Nemzeti stratégiai tervezés – 2014-2020-as tervezés

3 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK célja A hazai fejlesztési célok és igények integrálása, azok területi dimenzióinak meghatározása A 2014 – 2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja. Az OFTK időtávja A következő európai uniós tervezési periódus ( ), de kiegészül egy hosszabb távú kitekintéssel 2030-ig. Jogszabályi háttér A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény

4 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Az OFTK kidolgozásáért felelős minisztérium Az OFTK-t Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága készíti a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével. Az OFTK tervezésének jelenlegi állása 2012. áprilisában bekérésre kerültek az ágazatok és a megyék stratégiai fejlesztési igényeire vonatkozó elképzelések, illetve az OFTK különböző munkaverziói többszöri visszamutatásra és véleményezésre megküldésre kerültek az érintett szereplők számára. Jelenleg is zajlik társadalmi egyeztetése (2012. december 17. – január 31.). Szabadon letölthető a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapjáról ( Országgyűlés általi elfogadása májusra várható.

5

6 Nemzeti stratégiai tervezés – 2014-2020-as tervezés

7 OFTK Megyei, térségi Integrált Programok
Hol áll az EU-s tervezési folyamat? Az Európai Bizottság június 29-én, közleményben hozta nyilvánosságra a 2014-ben induló kezdődő új tervezési időszak többéves pénzügyi keretéről (Multiannual Financial Framework, MFF) szóló javaslatát. A többéves pénzügyi keretről szóló javaslat megtárgyalása várhatóan hónapot vesz igénybe, míg valamennyi, a többéves pénzügyi keretből finanszírozandó többéves program és projekt jogalapjáról megállapodás születik. A kohéziós politika rendelet-tervezeteit október 6-án az Európai Bizottság nyilvánossá tette, ezek véglegesítése 2013 elejére várható, de a főbb tervezéshez szükséges keretek már ismertek. E szerint az Európai Unió szintjén kialakított Közös Stratégiai Keret (CSF) alapján a Bizottság és a tagállam között létrehozott Partnerségi Megállapodás fogja nemzeti és régiós szinten meghatározni a források felhasználásának célterületeit, amelyek az EU2020 Stratégia és a Tanács Országspecifikus Ajánlásaival lesznek összekapcsolva. A Partnerségi Megállapodás alapján készülnek el az operatív programok. A Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok véglegesítésének várható időpontja: 2013 vége. A fejlesztési időszakra a nemzeti stratégiai célokat meghatározó Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) tervezése az NGM koordinációjában már megkezdődött, az OTK felülvizsgálatáról szóló kormány előterjesztés közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok szakpolitikai ágazatai és a megyei önkormányzatok megküldték előzetes tervezési elképzeléseiket a két dokumentumhoz, feldolgozásuk folyamatban van. as Partnerségi Megállapodás: az Európai Bizottság és Magyarország között létrejövő megállapodás, amely rögzíti az európai és nemzeti célok megvalósítására irányuló valamennyi, közösségi forrásból megvalósítandó kötelezettségvállalásunkat. Fő célja a Nemzeti Fejlesztési Stratégiában meghatározott azon célok megvalósítása, amelyek összhangban vannak az EU prioritásaival és ennek megfelelően támogathatóak közösségi forrásból. Operatív Program: az Európai Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiájához való hozzájárulást meghatározó beavatkozási terv. Megyei, térségi Integrált Programok Nemzeti és ágazati Integrált Programok

8 Partnerségi Megállapodás
A as fejlesztési források tagállami felhasználásának kereteit rögzíti: Az Európai Bizottság és a tagállam köti, A tagállam készíti el a tervezésben érdekelt partnerek bevonásával, Célja: összhangba hozni a nemzeti prioritásokat (OFTK) az Európa 2020 stratégiából levezetett 11 tematikus céllal. A Partnerségi Megállapodásnak tartalmaznia kell: Célok, eredmények és a hozzájuk kapcsolódó mutatók, amelyek nemzeti és/vagy regionális környezetbe helyezik az Európa 2020 prioritásait, A területi fejlesztések integrált megközelítése, Intézkedések az eredményes végrehajtás érdekében, ( partnerek bevonása, előzetes feltételrendszernek való megfelelés, teljesítménykeret ) Intézkedések a hatékony végrehajtás érdekében. ( adminisztrációs kapacitás, adminisztrációs terhek csökkentése )

9 Az OFTK és a Partnerségi Megállapodás kapcsolata
A hazai és EU-s célok egymást támogatják kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I KKV-k versenyképességének elősegítése fenntartható közlekedés támogatása, infrastrukturális hálózat kapcsolatainak javítása foglalkoztatás és a munkahelyi mobilitás támogatása társadalmi befogadás erősítése, küzdelem a szegénységgel befektetés az oktatásba, szaktudásba és élethosszig tartó tanulásba intézményi kapacitás erősítése és a hatékony közigazgatás biztosítása környezetbarát és energiahatékony gazdaság megteremtése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése Versenyképes gazdaság, KKV bázison, nemzeti közszolgáltatási és nagyvállalati partnerségben Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé Útban az energia-függetlenség és hatékonyság felé Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása Területi integráció és fejlődés az erős helyi gazdasági közösségek bázisán Hazai prioritások 11 tematikus cél (példák)

10 Partnerségi Megállapodás és OP-k
A as időszakra felkészülés szabályozási háttere Közösségi szabályozás A as kohéziós politikai jogszabályok tárgyalása jelenleg is formálódó keretfeltételeket jelent a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok tervezéséhez. Hazai szabályozás A közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról” szóló 1600/2012 (XII.17.) kormányhatározat meghatározza a felelősök körét, legfőbb határidőket, iránymutatást ad a legfontosabb elvekre, jövőbeli prioritásokra és a közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív programok (OP) körére. Ennek értelmében: január 31-ig kell elkészíteni a Partnerségi Megállapodás első tervezetét és az operatív programok fő irányait, prioritásait február 28-ig kell elkészíteni az OP-kelső tervezetét

11 Partnerségi Megállapodás és OP-k
A források várható megoszlása A között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60%-át gazdasági fejlesztés céléjaira kell fordítani, míg a fennmaradó 40%-ot a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületek közt kell allokálni. Mi várható a végrehajtásban? Egyszerűsített eljárásrend a támogatási döntések meghozatalában, Elsősorban vissza nem térítendő támogatások nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerő minimalizálása mellett, A finanszírozási mechanizmusban a koncentrált, az integrált, illetve a területiség elvét figyelembe vevő forrásfelhasználás kerül előtérbe, Az intézményrendszert illetően nagyobb szerepet kapnak a megyék, Az eredményesebb forrásfelhasználás érdekében, a források felhasználása közelebb kerül a szakmai döntéshozatalhoz.

12 Operatív programok Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
Intelligens Közlekedés OP (IKOP) Környezeti és energetikai hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) „Vidékfejlesztés, halászat” OP Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) A fenti – mainstream – OP-kon kívül az EU a as időszakban jelentős szerepet szán „Európai Területi Együttműködések” cél alá tartozó programoknak is (az ERFA források 3,47%-a, 11,7 mrd €). Magyarország a jövőben is 7 határmenti, 2 transznacionális és 4 interregionális programban vesz részt. A határmenti és transznacionális programok tervezése megkezdődött. Az NGM részt vesz a határmenti programok tervezési munkacsoportjaiban, ugyanakkor felelős – a még meg nem jelent NFK határozat értelmében – a transznacionális programok tervezéséért és végrehajtásáért. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Koordinációs OP (KOP)

13 Az országos tervezési folyamatok áttekintése
2012 2013 szaktárcákkal történő egyeztetés társadalmi egyeztetés elfogadás OFTK Partnerségi Megállapodás A as kohéziós politika új eszközökkel törekszik az integrált területfejlesztési beavatkozások megvalósítására (ITI, CLLD). Az ETT-k számára potenciálisan hasznos lehet az ITI-kben és a CLLD-kben rejlő lehetőségek kiaknázása. Az ITI a különböző pénzügyi alapok által finanszírozott OP prioritásokat kapcsolja össze egy adott területen top-> down logikával. A CLLD szintén több alap támogatását integrálja helyi stratégiák (pl. város és városkörnyék) megvalósítására, viszont bottom->up logikára épül. Az ETT-k mindkét eszköz esetében alkalmasak az azokra épülő programok végrehajtására, így elősegíthetik a valódi, integrált területfejlesztés sikerét. Operatív Programok Jún. Nov. Febr. Máj. Jún.

14 Az országos és megyei tervezési folyamatok
2012 2013 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. Előzetes változat Törvényesítési folyamat OFTK Területi koncepció Preliminary version VI. Ágazati koncepció Operatív programok tervezése Megyék területfejlesztési koncepciói Az új önkormányzati és a módosított területfejlesztési törvény értelmében a regionális szintű tervezés kulcsszereplőivé a megyék váltak. A megyei önkormányzatok területfejlesztési koncepciót és területfejlesztési programot készítenek az OFTK-val szoros összhangban. Fontos, hogy az ETT-k fejlesztési céljaik megfogalmazásakor igazodjanak a megyei koncepciókhoz és partnerként tekintsenek a megyékre. Megyei területfejlesztési programok

15

16 A határon átnyúló kapcsolatok jelentősége

17 Hazánk stratégiai kapcsolatainak rendszere

18 Határon átnyúló közlekedési tengelyek

19 A térfunkciók stratégiai rendszere

20 Köszönöm a figyelmet! Salamin Géza


Letölteni ppt "A hazai tervezés és a as időszak tervezésének aktualitásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések