Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága"— Előadás másolata:

1 A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága
Balogh Zsolt György egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék

2 Adatvédelem és adatbiztonság
Adatvédelem: „Az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik.” Adatbiztonság: „Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere.” (ITB 8. sz. ajánlása)

3 Történet 1970 - adatvédelmi törvény Hessenben
információs önrendelkezési jog Európai és amerikai szabályozási modell elválása - Privacy – „the right to be left alone” (Brandeis) vs. Információs önrendelkezés

4 Történet 1981 Európa Tanács adatvédelmi egyezménye
95/46/EK sz. irányelv (1998-ig implementálandó a tagállamok jogába) 2000/31/EK 2002/58/EK

5 Történet – Magyar szabályozás
15/1991 (IV. 13.) AB-határozat - információs önrendelkezési jog “az Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jognak ... az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról”

6 Történet: magyar szabályozás
15/1991 (IV. 13.) AB-határozat a jog „aktív”, információs önrendelkezési jog célhozkötöttség elve (meghatározott, jogszerű célból szabad csak adatot kezelni) általános, egységes személyazonosító kód használata tilos átlátható adatkezelés hozzájárulás vagy törvény kell bármely adatkezeléshez

7 Történet – Magyar szabályozás
1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről információs önrendelkezési jog! tv. néhol maga is korlátozza! novella hatályos január 1-től

8 Történet – Magyar szabályozás
Szektorális törvények 1992. évi LXVI. tv. – személyi adat és lakcímnyilvántartás 1995. évi CXIX. tv. – direkt marketing: áttöri az információs önrendelkezési jogot

9 Történet – Magyar szabályozás
1996. évi XX. tv. – azonosító kódok: TAJ, adóazonosító jel, személyazonosító jel 1997. évi XLVII. tv. – egészségügy ...

10 Személyes adat az Avtv. szerint
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

11 Adatfajták Azonosító adatok Leíró adatok Természetes azonosítók
Név, Lakcím, Szül. idő, hely… Mesterséges azonosítók Algoritmus alapján képzett kód TAJ; Adószám; Személyi azonosító jel; EHA-kód; Leíró adatok Az adatkezelés célja szempontjából releváns adat A leíró adatok egyik csoportja a különleges (érzékeny) adat

12 Különleges adat az Avtv. szerint
a faji eredetre, a nemzeti, és etnikai kisebbséghez (!) tartozásra , a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, és a bűnügyi személyes adat ;

13 Adatkezelési módszerek
Hagyományos módszer Papír Kartoték Iratgyűjtő Automatizált Informatikai eszközök Hálózat

14 Adatkezelés Adatkezelés: személyes adaton végzett bármely művelet, műveletek összessége gyűjtése, felvétele és tárolása feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) törlése megváltoztatása további felhasználásuk megakadályozása ...

15 Adatfeldolgozás Korábban: „Adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése” Novella nyomán: „Adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése” Problémák: adatfeldolgozás terjedelme (outsourcing, követeléskezelés)

16 Adatkezelő Aki az adatkezelés célját meghatározza
az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet Egyes esetekben mérlegeléssel állapítható meg (munkáltató/munkavállaló, stb.)

17 Adatfeldolgozó Az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi („megbízott adatkezelő”) adatfeldolgozás = adatkezelési műveletek végrehajtása elhatárolás: van-e az adatkezelési műveletekkel kapcsolatban döntési joga, ő határozza-e meg a célt felelőssége korlátozott

18 Az Avtv. hatálya Tárgyi hatály: minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozik Személyi hatály: minden adatkezelőre és adatfeldolgozóra vonatkozik Kivétel: természetes személy saját, személyes céljait szolgáló adatkezelés

19 Adatkezelés feltételei
Személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az adatalany hozzájárult azt törvény, ill. annak alapján helyi önkormányzat rendelete elrendeli („arra törvény lehetőséget ad”)

20 Adatkezelés feltételei
Különleges adat csak akkor kezelhető, ha érintett írásban hozzájárult egészségügyi adatoknál törvény elrendeli a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó adatok esetén ha az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli

21 Adatkezelés feltételei
Hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében

22 Adatkezelés feltételei
Adatvédelmi biztos gyakorlata szerint a hozzájárulás: önkéntes határozott tájékozott

23 Az érintett jogai Tájékoztatáshoz való jog:
adatkezelőről, adatfeldolgozóról adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról adattovábbításokról  adattovábbítási nyilvántartás vezetésének kötelezettsége (5, 20 év min.) 30 napon belül, írásban

24 Az érintett jogai Helyesbítéshez és törléshez való jog:
a valóságnak meg nem felelő adatot helyesbíteni kell törölni kell az adatot, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, hiányos v. téves ill. jogszabály alapján kezelt adat kivételével akkor, ha az érintett kéri értesíteni kell azt, akinek továbbították (kivéve..)

25 Adatvédelem garanciái
Célhozkötöttség Személyes adat csak meghatározott célból kezelhető Arányosság Csak a cél megvalósulásához elengedhetetlen adat kezelhető, a szükséges mértékben és ideig Adatintegráció tilalma Tilos a különböző helyen, eltérő célra felvett adatkezelések összekapcsolása Adattovábbítás korlátozottsága Az adattovábbítás az érintett hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

26 Adatvédelem garanciái
Bírósági út Soronkívüliség Bizonyítási teher megfordul Bírósághoz fordulhat az is, akinek hiányzik a perbeli cselekvőképessége Adatvédelmi biztos

27 Adatvédelmi biztos Ogy. választja 6 évre – 2/3-os többséggel
Ajánlásokat ad ki (kivétel: indokolatlan titokminősítés) Vizsgálatot folytathat. Nyilatkozattételre szólíthat fel Adatkezelésbe betekinthet Adatkezelés helyére beléphet Titoktartási szabályok rá is vonatkoznak Eljárási határidők nincsenek. Közigazgatási hatáskörök és hatósági beavatkozási jogkörök nincsenek. Vezeti az adatvédelmi nyilvántartást

28 A közérdekű adatok nyilvánossága

29 A közérdekű adatok nyilvánossága
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

30 A közérdekű adatok nyilvánossága
Célja A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása Korlátai Személyes adat Államtitok Szolgálati titok

31 A közérdekű adatok nyilvánossága
Megvalósulása Tájékoztatás hivatalból – elektronikus információszabadság Tájékoztatás kérelemre 15 napon belül érdemi válasz vagy 8 napon belül indokolt elutasítás

32 A közérdekű adatok nyilvánosságának garanciái
Bírósági út Soronkívüliség Bizonyítási teher megfordul Bírósághoz fordulhat az is, akinek hiányzik a perbeli cselekvőképessége Adatvédelmi biztos


Letölteni ppt "A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések