Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANTÁRGY-ORIENTÁLT IDEGEN NYELV OKTATÁS Istvánffy Miklós Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANTÁRGY-ORIENTÁLT IDEGEN NYELV OKTATÁS Istvánffy Miklós Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 TANTÁRGY-ORIENTÁLT IDEGEN NYELV OKTATÁS Istvánffy Miklós Általános Iskola

2  A tantárgy-orientált oktatás az idegen nyelv, mint tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti magasabb óraszámban és magasabb követelményekkel történő oktatását jelenti.  A megnövelt nyelvtanítási-nyelvtanulási idő hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló nyelvileg eljusson egy használható alapszintre.

3 A tantárgy-orientált nyelv oktatás célkitűzései: Lélektani célok:  Kedvet ébreszteni a nyelvtanulás és más idegen kultúrák megismerése iránt  Sikerélményhez juttatni a diákokat  Az idegen nyelvek iránti motiváció kialakítása és fenntartása

4 Nyelvi célok:  Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát  Megalapozni a későbbi nyelvtanulást: szóbeli kommunikatív, receptív készségek fejlesztése, továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiák kialakítása.  A nyelvi készségek megfelelő szintű megalapozása, alkalmazása a második idegen nyelv-tanulásban önállóan.

5  A tanuló a mindennapi, gyakorlati nyelvhasználat szintjén legyen képes sikerrel kommunikálni írásban és szóban egyaránt  A tanuló szerezzen alapos ismereteket a célnyelv országainak kultúrájáról, hagyományairól, mindennapi életéről és történelméről  Az idegen nyelv tanulása segítse hozzá a tanulót más tárgyakkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére (interdiszciplinaritás)

6  Az idegen nyelvet produktívan, változatos szókinccsel, sajátos nyelvi fordulatokkal használja  Távlati cél nem a szabályok alkalmazása, hanem a spontán, anyanyelv-elsajátításhoz hasonló nyelvelsajátításra építkezve a kommunikatív kompetencia elérése az adott idegen nyelven.

7  8. osztály végére a tanulók nyelvtudása érje el a B1 szintet (Közös Európai Referenciakeret által meghatározott nyelvi szint). Ezen a szinten képes megérteni a mindennapi beszéd lényegét, képes interakcióban sikerrel részt venni ismereti körének megfelelő témákban

8 A tantárgy-orientált nyelvoktatás feladatai:  a kommunikatív nyelvi kompetenciák körébe tartozó nyelvi, szociolingvisztikai és pragmatikai kompetenciák megalapozása és fejlesztése, ezen belül a lexikális, grammatikai, szemantikai, fonológiai, helyesírási és helyes kiejtési kompetenciák.  Differenciált és kooperatív technikák alkalmazásával továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiák kialakítása, a tanulók személyiségének fejlesztése

9  Emelt óraszámmal az esélyegyenlőséget megteremtve biztosítani a kiemelkedő képességűek tehetséggondozását, a lassabban haladók számára pedig felzárkóztatást  Projektmunkák  Az élményszerű nyelvtanuláshoz elengedhetetlenül szükséges játékok, dalok, mozgásos tevékenységek változatos alkalmazása

10 A tanulási program általános követelményei A tanuló  alkalmazza a nem verbális kommunikáció eszközeit  megfelelő lexikai, nyelvi struktúrákkal képes legyen interakciókban sikerrel részt venni  képes legyen elsajátítani a helyes kiejtés, hangsúly és intonáció használatát

11  tudja felismerni a beszélt, írott szöveg kommunikációs szándékait  a beszélt és írott szöveg mondanivalóját, lényegét értse meg, illetve tudja a speciális információkat kigyűjteni (skimming, scanning)  legyen tisztában az írásbeli közlésformák leggyakoribb formáival

12 Módszertani alapelvek  Kommunikatív feladatrendszer  Változatos módszertani munkaformák, tanulási technikák  A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek

13 Értékelés  Formatív értékelés  jutalomkártya, matrica  Diagnosztikus értékelés  fejlettségi szint, továbbhaladási ütem

14 Félévkor, év végén szöveges értékelés, szempontjai: Félévkor, év végén szöveges értékelés, szempontjai:  Beszéd  Szövegértés  Nyelvtan  Szókincs  Memoriterek  Órai aktivitás  Fegyelem


Letölteni ppt "TANTÁRGY-ORIENTÁLT IDEGEN NYELV OKTATÁS Istvánffy Miklós Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések