Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. 5."— Előadás másolata:

1

2 Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. 5

3 B e v e z e t é s I. A szaknyelvek (és ezen belül az informatikai szaknyelv) létezése ma már nem vita tárgya, de annál inkább vitatott a fogalom tartalma. Túl kell lépnünk azon a felfogáson, hogy a szaknyelv pusztán sajátos terminológia-csokorként értelmezhető. Főbb jellemvonásai: A szaknyelvek (és ezen belül az informatikai szaknyelv) létezése ma már nem vita tárgya, de annál inkább vitatott a fogalom tartalma. Túl kell lépnünk azon a felfogáson, hogy a szaknyelv pusztán sajátos terminológia-csokorként értelmezhető. Főbb jellemvonásai:  A köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciá- lódik, de arra épül, és annak nyelvi logikáját követi.  A köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciá- lódik, de arra épül, és annak nyelvi logikáját követi.  Sajátos szókincse és fogalmazási modora van.  Sajátos szókincse és fogalmazási modora van.  A közvetlen kommunikatív funkciót preferálja, hiszen a szaknyelvek konstitutív beszédcselekmények valamely technikai vagy tudományos munkaterületen, valamint kijelentések, amelyek a cselekedeteket kommentálják.  A közvetlen kommunikatív funkciót preferálja, hiszen a szaknyelvek konstitutív beszédcselekmények valamely technikai vagy tudományos munkaterületen, valamint kijelentések, amelyek a cselekedeteket kommentálják. Közte valamint a köznyelv között Közte valamint a köznyelv között  szintaktikai és szemantikai, továbbá  szintaktikai és szemantikai, továbbá  lexikális különbségek, korlátok léteznek.  lexikális különbségek, korlátok léteznek.

4 A szaknyelv szakmaspecifikus szókincsében és a felvonultatott grammatikai apparátus elemeinek gyakoriságában is eltér az általános nyelvtől. A szakszavakat jelentésük alapján az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: B e v e z e t é s II.  Egy bizonyos szakterület speciális szókincse, melyet máshol nem alkalmaznak (az informatikában pl. hipertext).  Szakszavak, amelyek több szakterületen használatosak, de szakmaspecifikusan eltérő jelentésűek (pl. converter).  Több területen használható általános technikai szókincs (kisebb-nagyobb jelentésbeli különbségekkel (pl. kaliber).  Szavak, amelyek mind az általános szókincs, mind a szak- szókincs körébe tartoznak, de más-más jelentéssel (pl. egér).

5 Szaknyelv tagoltsága  Láttuk, hogy a szaknyelv a szakemberek közötti kommunikációs eszköz komplex szakmai információk megfogalmazására és közlésére.  A szaknyelvek mind horizontálisan (szakterületek szerint), mind vertikálisan (alkalmazási helyzetek és partnerek szerint) tagoltak.  A szakmai beszédközösség által használt nyelv karakterisztikumait a szakma gondolkodási és cselekvési jellemzői határozzák meg.  Általában megállapítható, hogy a szaknyelvek az általános nyelvtől inkább a közösen használt nyelvi eszközök gyakoriságában, mint kifejezetten szakma- specifikus elemekben különböznek egymástól.

6 A szaknyelv dimenziói v. Hahn nyomán

7 A LEXINFO vizsgarendszer főbb jellemzői  A LEXINFO kétnyelvű vizsgarendszer (alkotó módon épít a vizsgázók anyanyelvére);  három fokozatú (alap-, közép- és felsőfok);  szintező (a jelentkezési lapon megjelölt szintnek megfelelően mér, nem teszi lehetővé a teljesítmény szerinti fel- vagy lefelé történő automatikus átminősítést);  választhatóan írásbeli és/vagy szóbeli részvizsgából áll.  szakmai (informatikai) nyelvvizsga-rendszer;  inkább a kommunikatív kompetenciát méri, mint a kódismereti kompetenciát. A nyelvvizsgáztatás korábbi gyakorlatában ugyanis a nyelvi, lingvisztikai kompetencia (a kódismeret) mérése indokolatlan előnyt élvezett. A csak a nyelvi kód ismeretét mérő vizsgák szakmailag elavulttá váltak.

8 A LEXINFO nyelvvizsga, középfok Szóbeli feladatok maximum pont időperc olvasott szöveg értése A vizsgázó 200-230 szavas idegen nyelvű szakmai szöveget olvas, 4 értést ellenőrző kérdést válaszol meg, és 1–2 mondatot lefordít magyar nyelvre. 206 szakmai kiselőadás A vizsgázó egy általa választott szakmai témakörben – PowerPointos technikával –előadást tart. 206 irányított szakmai beszélgetés A vizsgázó kifejti véleményét az önálló kiselőadás témájában, a vizsgáztató kérdéseit követve. 206 laborfeladat (bemutató következik) 2025 Írásbeli feladatok maximumpontidőperc A vizsgázó egy 1200–1500 leütés terjedelmű szöveget olvas el, és 10x3 idegen nyelvű állításról megállapítja, hogy igazak-e vagy hamisak. (Szótár nélkül dolgozik.) olvasott szöveg értése A vizsgázó egy 1200–1500 leütés terjedelmű szöveget olvas el, és 10x3 idegen nyelvű állításról megállapítja, hogy igazak-e vagy hamisak. (Szótár nélkül dolgozik.)2025 szakmai szókincsteszt szakmai szókincsteszt Szöveg kiegészítés: Összefüggő szövegben 10 üres helyre kell kiválasztani az odaillő szót, megadott listából néggyel több lehetőség közül. Egymáshoz rendelés: 10 definícióhoz párosítani kell a megfelelő szakszót, listából választással, néggyel több lehetőség közül. (Sz.)2025 témakifejtés A vizsgázó 2 megadott szakmai téma közül egyet választ, és arról adott szempontok alapján 220-250 szavas fogalmazást ír szótár segítségével. 2050 fordítás idegen nyelvről magyarra A vizsgázó szótárral lefordít egy kb. 10 egyforma gondo- lati egységre felosztott szakmai szöveget (150-200 szó). 2050

9 1a) ALAPFOKÚ NYELVVIZSGA Szóbeli készségek:  A vizsgázó megérti a hozzá intézett viszonylag lassú, rövidebb terjedelmű informatikai, szaknyelvi beszédet, kérdéseket stb.  Le tud szóban írni egyszerűbb, a szaknyelvhez kapcsolódó képet, ábrát, grafikont.  Képes egyszerű szaknyelvi közlésekre, bár beszéde lassú és kisebb hibákat vét.  El tud olvasni rövidebb, írott szöveget, azt nagyjából megérti, a róla szóló kérdésekre egyszerű válaszokat tud adni.  Megérti a rövidebb gépi párbeszédet vagy leírást, válaszolni tud az ehhez kapcsolódó egyszerűbb kérdésekre A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 1a

10 1b) ALAPFOKÚ NYELVVIZSGA Írásbeli készségek: A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 1b :  A vizsgázó megérti a rövidebb, egyszerűbb szakmai szövegeket, és tud az ahhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolni.  Ismeri az alapvető szakmai terminológiát.  Tud rövidebb összefüggő szöveget előállítani, ha ahhoz nyelvi segítséget kap.  Nyelvi szintjére jellemző az egyszerűbb szerkezetek használata, önálló szöveg előállítása során hibákat követ el.

11 2a) KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA Szóbeli készségek: Szóbeli készségek:  A vizsgázó megérti a szakmai és általános témájú, normális tempójú idegen nyelvi közlést, ebből a lényegi információt ki tudja szűrni gépi hang esetében is.  Képes a szakterület általános témaköreiben, illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen önállóan, normális beszédtempóban kifejteni véleményét.  Az olvasott szakszövegből megérti a fontosabb általános információkat, a szöveget össze tudja foglalni. A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 2a

12 A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 2b 2b) KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2b) KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA Írásbeli készségek: Írásbeli készségek:  A vizsgázó az általános szaknyelvi írott szövegben a tényszerű információkat megérti.  Képes kétnyelvű szótárt használni, illetve a szaknyelvi szöveget magyarra úgy átültetni, hogy az eredeti szöveg lényegi változtatásokat nem szenved.  Képes olyan írott általános szakszöveg előállítására, amelyben – helyes nyelvi formákat és szakszókin- cset alkalmazva – egyéni véleményét, a témában való ismereteit tolmácsolja.  Nyelvi szintjére jellemző a sokféle nyelvi szerkezet még kisebb hibákkal való használata, szakmai szókincse elég nagy, közlései tartalmi és formai szempontból általában érthetőek, célorientáltak.

13 3a) FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA Szóbeli készségek:  A vizsgázó képes a szakterület témaköreiben és általános témákban akár élő, akár gépi formában minimális információveszteséggel átlagos tempójú szöveget megérteni.  Képes a szakterület általános témaköreiben – illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen – önállóan, normális beszédtempóban gyakorlatilag hibátlanul kifejteni véleményét.  Az idegen nyelven olvasott szakszövegben megérti a részletes információkat, a szövegről összefoglalót tud adni.  A magyar nyelven olvasott szakszöveget össze tudja foglalni idegen nyelven úgy, hogy abból lényeges információk ne maradjanak ki. A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 3a

14 3b) FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA Írásbeli készségek:  A vizsgázó megérti a szakterületéhez kapcsolódó hosszabb írott szöveg részletes információit.  Képes kreatívan kifejteni gondolatait egy adott, a szakterülethez kapcsolódó témakörben úgy, hogy az előállított szöveg az idegen nyelv sajátosságainak figyelembe vételével természetesnek, gyakorlatilag hibátlannak tűnik.  Kreatívan képes magyar szakmai szöveget idegen nyelven összefoglalni úgy, hogy a lényeges információkat megfelelő nyelvi formában fejezi ki.  Nyelvi szintjére jellemző a közel hibátlan nyelvhasználat, gondolatai pontos formába öntése, gazdag, általános, nyelvi, valamint szakmai szókincsismeret. A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 3b

15 KINEK AJÁNLJUK A LEXINFO VIZSGÁT?  informatikát tanuló diákoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak  számítástechnikai/tudományi szakembereknek  informatika iránt érdeklődőknek  mindazoknak, akik munkahelye, oktatási intézménye feltételként kötötte ki a megfelelő szakmai nyelvvizsga bizonyítvány meglétét.  minden olyan angolul vagy németül kommunikáló, információt gyűjtő vagy cserélő felhasználónak, aki szívesen készül fel egy mindennapi tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó nyelvvizsgára

16

17 LEXINFOunikális innovatív innovatív autentikus piacorientált REZÜMÉ

18  Szervezeti egységeink:  Nyelvvizsga-központ. Feladata (az általános irányítás mellett) mindenekelőtt a vizsgaanyagok fejlesztése és a bizonyítványok, anyakönyvek kiadása.  Nyelvvizsga-hely(ek). Feladata a jelentkezések fogadása, a vizsgák lebonyolítása és a vizsga- eredmények meghatározása. (Jelenleg hét van, de továbbiak szervezését tervezzük.) További részletek kiadott tájékoztatónkban és Internet címeinken találhatók: www.lsi.huwww.lsi.hu; www.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx www.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx www.lsi.huwww.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Idegennyelvi Lektorátus 6. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely 7624 Pécs, Boszorkány út 2. FÉNY-SZOFT Kft. 7. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

19

20


Letölteni ppt "Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. Dr. Balázs Béla, Pécs, 2008. november 14. 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések