Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit MÁK ülés 2012.02.28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit MÁK ülés 2012.02.28."— Előadás másolata:

1 Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit MÁK ülés

2 Hatályba lépés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályba lépése fokozatos: 2012. január 1. megyei önkormányzat az önkormányzatok vagyona törvényességi felügyelet 2012. április 15. rendeletalkotási felhatalmazás a „kirívóan közösségellenes magatartások” szabályozására 2013. január 1. önkormányzati feladat- és hatáskörök a helyi önkormányzat, szerveik és működésük új hivatalalakítási szabályok (közös önkormányzati hivatal) társulások, területszervezés 2014. évi helyi önkormányzati választások helyi önkormányzati képviselői jogviszony a képviselői jogok, kötelezettségek, az összeférhetetlenség MÁK ülés

3 2012. január 1. Megyei önkormányzatok
A évi CLIV. törvény hatályon kívül helyezte a régi Ötv. azon rendelkezéseit, amelyek a megyei önkormányzatok által ellátott feladatokat tartalmazták. Az új Ötv. megállapítja a megyei önkormányzat jogállását, egyben delegálja részére a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint a koordinációs feladatokat. A szervezete tekintetében január 31-ig maradnak a régi Ötv. rendelkezései MÁK ülés

4 2012. január 1. Az önkormányzati vagyonra vonatkozó előírások – részben az új Ötv., részben a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendezi Törvényességi ellenőrzés helyett – törvényességi felügyelet MÁK ülés

5 Szabálysértési tényállás nem lehet
2012. április 15. Az új felhatalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a KT rendeletében kirívóan közösségellenes magatartásokat állapítson meg, és ezek elkövetőjével szemben pénzbírság kiszabásáról rendelkezzen. Szabálysértési tényállás nem lehet Bírság kiszabása a Ket. 94/A. § alapján MÁK ülés

6 2013. január 1. Kiemelt cél az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél pontosabb, egyértelműbb, differenciáltabb meghatározása Feladatellátás – egymástól is átvállalhatják az önkormányzatok megállapodással A hivatal alakításának új szabályai A jegyző is az önkormányzat egyik szerve lesz Jegyző feletti munkáltatói jog gyakorlása a polgármesternél Minden hivatalban kötelező lesz aljegyzőt kinevezni Jegyző, aljegyző hiánya esetén Kormányhivatal „pótlási” jogköre MÁK ülés

7 2014. évi választások Minden,
a képviselői jogviszony keletkezésével, megszűnésével, képviselői összeférhetetlenséggel, méltatlansággal, vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos szabály MÁK ülés

8 Törvényességi felügyelet az Alaptörvényben
A Kormány a megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét (34. cikk (4) bekezdés) Az Alaptörvény a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései között az alábbi felügyeleti eszközökről rendelkezik: Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése (32. cikk (4) bekezdés Aktuspótlás törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén (32. cikk (5) bekezdés) MÁK ülés

9 Törvényességi felügyelet a 2011. évi CLXXXIX. törvényben
A törvényességi felügyelet célja A törvényességi felügyelet tárgya A törvényességi felügyelet eszközei Eljárási szabályok MÁK ülés

10 A törvényességi felügyelet célja
A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának a célja, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere (megyei közgyűlés elnöke) társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működésének jogszerűségét. MÁK ülés

11 A törvényességi felügyelet tárgya
A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja, a helyi önkormányzat szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét, döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét, törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését MÁK ülés

12 A törvényességi felügyelet tárgya
A törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki azokra az önkormányzat és szervei által hozott határozatokra amelyek alapján munkaügyi, vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának, vagy jogszabályban meghatározott bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott Ezekben az esetekben is vizsgáljuk a döntéshozatali eljárás jogszerűségét. MÁK ülés

13 A törvényességi felügyelet eszközei
1. Törvényességi felhívás jogszabálysértés észlelése esetén, legalább harminc napos határidő tűzésével a kormányhivatal felhívja az érintettet annak megszüntetésére Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. MÁK ülés

14 A törvényességi felügyelet eszközei
2. Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése a helyi rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter útján, az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével egyidejűleg kezdeményezi a Kormánynál az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítványt a Kormánynak megküldött kezdeményezéssel egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. MÁK ülés

15 A törvényességi felügyelet eszközei
3. Jogszabálysértő önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. MÁK ülés

16 A törvényességi felügyelet eszközei
4.1. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. MÁK ülés

17 A törvényességi felügyelet eszközei
4.2. Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség pótlása Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője jogosult. MÁK ülés

18 A törvényességi felügyelet eszközei
5. Az önkormányzat határozata felülvizsgálatának kezdeményezése a Törvényszéknél A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. A törvényszék a határozat végrehajtását felfüggeszti, ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna MÁK ülés

19 A törvényességi felügyelet eszközei
6. Önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettségének elmulasztása A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél a helyi önkormányzat törvényen alapuló: határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést, vagy feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való kötelezést. (határidő tűzésével) MÁK ülés

20 A törvényességi felügyelet eszközei
7. A képviselő-testület ülésének összehívásának kezdeményezése, valamint a törvényben meghatározott esetben annak összehívása A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület ülésének összehívását, ha törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt. Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól. MÁK ülés

21 A törvényességi felügyelet eszközei
8. A képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése A kormányhivatal javasolhatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellenétesen működő képviselő-testület feloszlatását. 9. Központi költségvetésből járó támogatás visszatartásának, vagy megvonásának kezdeményezése MÁK ülés

22 A törvényességi felügyelet eszközei
10. Per indítása a polgármester ellen A kormányhivatal pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester ellen. 11. Fegyelmi eljárás kezdeményezése A kormányhivatal fegyelmi eljárást kezdeményezhet a képviselő-testületnél a polgármester ellen, a polgármesternél a jegyző ellen MÁK ülés

23 A törvényességi felügyelet eszközei
12. Állami Számvevőszék vizsgálatának kezdeményezése A kormányhivatal kezdeményezi az ÁSZ-nál a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását 13. Szakmai segítségnyújtás A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben MÁK ülés

24 A törvényességi felügyelet eszközei
14.1. Törvényességi felügyeleti bírság A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg: ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének; ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének; ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő eredménytelenül eltelt; ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást. MÁK ülés

25 Kormányhivatal információkérési joga
A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni. A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni. MÁK ülés

26 Eljárási szabályok Alkotmánybíróság:
Alaptörvénybe ütköző helyi rendelet Kúria (önkormányzati tanácsa): Jogszabálysértő helyi rendelet Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása Törvényszék: Önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata Határozathozatali kötelezettség elmulasztása Feladat ellátási kötelezettség elmulasztása MÁK ülés

27 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály elérhetőségei
Pauerné Csaba Judit (34) Horváthné Szabó Ildikó - (34) Lorbert Ferenc (34) Dr. Tolnai Szilvia (34) Dr. Erdélyi Helga (34) MÁK ülés

28 Köszönöm szépen a figyelmet!
MÁK ülés


Letölteni ppt "Az új önkormányzati törvény, különös tekintettel a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörére Pauerné Csaba Judit MÁK ülés 2012.02.28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések