Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Távollevők között létrejött szerződések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Távollevők között létrejött szerződések"— Előadás másolata:

1 Távollevők között létrejött szerződések
Pénzügyi szolgáltatások távértékesítése © dr. Horváth Zsófia – Ujváriné dr. Antal Edit

2 Szabályozás 97/7/EK irányelv 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet

3 Fogalmak Távollevők között kötött szerződés:
értékesítő és fogyasztó által kötött szerződés (fogyasztói szerződés), ha kizárólag távközlési eszköz használata útján jött létre Távközlő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szerződési nyilatkozatok megtételére Pl.:katalógus, telefon, , televízió stb. Értékesítő: fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet Fogyasztó: aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból köt szerződést (Ptk. 685.§ d)

4 Rendelet hatálya nem terjed ki
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre; b) automatából történő értékesítésre; c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre; d) az építési szerződésre; e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre (kivéve a bérleti szerződést); f) az árverésen kötött szerződésre.

5 Értékesítő kötelezettsége I. Előzetes tájékoztatás
Szerződéskötést kellő időben megelőző (előzetes) tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen az alábbiakra: Értékesítő adatai, Dolog/szolgáltatás lényeges tulajdonságai, Ellenszolgáltatás, Elállási jog gyakorlása, Távközlő eszköz használatának díja(ha az eltér az alapdíjtól), Ajánlati kötöttség ideje. Tájékoztatás módja: közérthető, pontos, egyértelmű A rendelet a tájékoztatás nyelvére nem tér ki

6 Értékesítő kötelezettségei II. Írásbeli tájékoztatás
mikor? szerződés megkötését megelőzően kellő időben (DE: legkésőbb a szerződés megkötésekor) miről? (különösen) Előzetes tájékoztatóban közölt információk, Elállási jog gyakorlásának feltétele, módja,következménye, Szavatosság, Jótállás, Kiegészítő szolgáltatások, Fogyasztói kifogások érvényesítésének helye, szervezeti egység címe.

7 Értékesítő kötelezettségei III. Teljesítéssel kapcsolatban
1. Áru átadása, szolgáltatás nyújtása Erre nyitva álló határidő: (diszpozitív) Fogyasztótól kapott írásbeli felszólítást követő 30 nap 2. Értesítés a teljesítés meghiúsululásáról (ok: az áru vagy szolgáltatás nem áll rendelkezésre) vissza kell fizetni az addig szolgáltatott pénzösszeget (max.30 napon belül) (De: ez nem mentesít a szerződésszegésért való felelőssége alól!) b) a helyettesíthető áruval kapcsolatban ( ha a szerződés alapján helyettesíthető áruval is lehet teljesíteni)

8 Inercia szerződések (rendelés nélküli teljesítés)
Ha az értékesítő rendelés nélkül küld árut, teljesít szolgáltatást nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást nincs hallgatólagos elfogadás a fogyasztó részéről!

9 Fogyasztót megillető jog Elállási jog I.
indokolás nélküli és feltétlen nincs kártérítési kötelezettség HATÁRIDŐK 8 munkanap 3 hónap a) Szolgáltatás: szerződéskötéstől számítva áru : átvétel napjától számítva b) ha 3 hónapon belül sor kerül a korábban elmulasztott írásbeli tájékoztatásra ha az értékesítő nem adott írásbeli tájékoztatást

10 Elállási jog II. Nem gyakorolható eltérő megállapodás hiányában ha:
a szolgáltatás nyújtását az értékesítő megkezdte 8 munkanapos elállási határidő előtt és a fogyasztó ebbe beleegyezett; a szerződés tárgyának ára függ a pénzpiac ingadozásától; fogyasztó személyére szabott és kötött egyedi vagy gyorsan romló szolgáltatás; már felbontott videó-,magnókazetta vagy számítógépes szoftver; hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés; szerencsejáték-szerződés.

11 Elállás jogkövetkezménye
Az értékesítő a fogyasztó által kifizetett összeget köteles haladéktalanul visszatéríteni. legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (egyéb költség nem terheli). Az értékesítő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

12 Bizonyítási teher Gazdálkodó szervezet bizonyítja:
1. tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett, 2. határidőket betartotta, 3. beszerezte a fogyasztó hozzájárulását, hogy a szerződéshez faxot vagy automata hívókészüléket használjon.

13 Fogyasztói jogok védelme
Fogyasztó hátrányára való eltérés tilalma: a rendeletben foglalt szabályoktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni (egyoldalú kógencia) fogyasztó beleegyezése esetén sem lehet a rendelet szabályaitól eltérni

14 Pénzügyi szolgáltatások távértékesítése
2002/65/EK irányelv A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló évi XXV. törvény

15 Fogalmak Pénzügyi ágazati szolgáltatás
Pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (Hpt.), biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadói szolgáltatás (Bit.), befektetési, kiegészítő befektetési, árutőzsdei szolgáltatás (Tpt.)stb. Távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződés Pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződés, amelyet a szolgáltató és a fogyasztó köt egymással szervezett távértékesítés keretében kizárólag távközlő eszköz útján. Fogyasztó az a természetes személy, akinek a részére – gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívüli célra – a szolgáltatást nyújtják, illetve aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje Szolgáltató aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége keretében pénzügyi ágazati szolgáltatást nyújt

16 A szolgáltató kötelezettségei Tájékoztatás I.
Mikor? fogyasztó szerződéskötésre irányuló nyilatkozata előtt kellő időben Kit? fogyasztót Miről? szolgáltatóra vonatkozó adatok, szolgáltatás, szerződés, Jogvita esetén alkalmazandó eljárás Hogyan? egyértelműen, közérthetően, pontosan

17 Tájékoztatás II. Telefonos szerződéskötés
Mikor? ajánlattétel (vagy ajánlattételi felhívás) megtétele előtt Miről? (különösen) Cégnév, székhely, telefonszám Kifejezett figyelemfelhívás a szerződéskötési szándékra Egyszerűsített tájékoztatás: (Ha: fogyasztó kifejezetten hozzájárult) ki a fogyasztóval kapcsolatban álló személy Szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól ellenszolgáltatásról egyéb fizetési kötelezettségről fizetés, teljesítés feltételeiről elállás jogáról

18 Tájékoztatás III. szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatot és a tájékoztatást a fogyasztó rendelkezésére bocsátani papíron vagy más tartós adathordozón; (még mielőtt a fogyasztó nyilatkozatot tenne) fogyasztó kérésére a szerződési feltételeket bármikor a rendelkezésére bocsátani; szerződés fennállása alatt a fogyasztó bármikor jogosult megváltoztatni a távközlő eszköz fajtáját. (ha: ez összeegyeztethető a szerződés, illetve a szolgáltatás jellegével)

19 Fogyasztó jogai Elállás I.
Indokolás nélkül Nem illeti meg: Pl.:1 hónapnál rövidebb utazási és poggyászbiztosítás vagy egyes pénzügyi eszközök esetén (Bszt.)

20 Elállás II. HATÁRIDŐ (általános) 14 nap Kivétel:
Ha a fogyasztó tájékoztatást: a) egyáltalán nem kapott max. 1 év b) kapott, de nem megfelelően max. 3 hónap c) kapott, de nem az elállásról max. 1 év 14 nap (szerződéskötéstől számítva)

21 Elállás III. Elállásra nyitva álló határidő alatti teljesítésre csak a fogyasztó hozzájárulása esetén van mód. Ha a fogyasztó élt elállási jogával, akkor a szolgáltató a ténylegesen teljesített szolgáltatás ellenértékét követelheti a szerződéssel kapcsolatos szolgáltatással arányosan

22 Egyéb szabályok A fogyasztó által nem rendelt szolgáltatásért a szolgáltató nem követelhet ellenszolgáltatást (inercia). A fogyasztó kifejezett hozzájárulására van szükség ahhoz, hogy a szolgáltató telefaxot, illetve automata hívókészüléket használjon. (ez többletköltséget nem róhat a fogyasztóra)

23 Bizonyítási teher Szolgáltató bizonyítja:
Tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett Teljesítésre vonatkozó hozzájárulást vagy kérést a fogyasztó megadta Szerződést megkötötte


Letölteni ppt "Távollevők között létrejött szerződések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések