Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áfa-változások július

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áfa-változások július"— Előadás másolata:

1 Áfa-változások 2009. július

2 Adómérték változása általános adókulcs 25%-ra változik
közbülső kedvezményes kulcs 18% tej, tejtermékek kenyér és pékáruk lakossági távhőszolgáltatás (amennyiben az EU nem emel kifogást) 5%-os kör változatlan

3 Adómérték átmeneti rendelkezések 1.
előleg a július 1. előtt kézhez vett, jóváírt előleg a 20%-os adómértékkel adózik az új adómérték csak az előleggel le nem fedett ellenérték részre vonatkozik 100% előleg esetén teljes egészében a régi adókulcs foglaló előleggel esik egy tekintet alá részteljesítés ha július 1-jét megelőző teljesítési időpontú, a régi adómértékkel adózik

4 Példa Pl január 10-én kötött szerződés értelmében a lakás ára 12 mFt + áfa foglaló január 27-én 3 mFt előleg március 4-én 3 mFt előleg június 25-én 3 mFt összes előleg (áfa-san) június 30-ig 9 mFt Az Áfa tv. 59. § (2) bekezdés értelmében az előleg összege a fizetendő adót is tartalmazza. A példa szerinti előleg áfa-tartalma:(9 mFt*0,1667= Ft)

5 Példa A végszámla a használatba vételkor 2009.szeptemberben:
végszámla: Ft Ft = Ft le előleg: –( Ft Ft = Ft) pénzügyileg teljesítendő: Ft Ft = Ft ( eFt–7.499,7 eFt =4.500,3 eFt *0,25=1.125,075 eFt az áfa-ja az előleggel le nem fedett vételár összegnek. Előleg után megfizetett áfa= ,3 eFt Teljes ellenértékre jutó áfa = ,375 eFt)

6 Adómérték átmeneti rendelkezések 2.
Áfa tv. 58. §-a alá tartozó ügyletek július 1-jét megelőzően lezáruló elszámolási időszak adómérték 20% még akkor is, ha az említett időszakra vonatkozó fizetési esedékesség július 1-jén vagy azt követően merül fel. (pl. elszámolási időszak: május 15-június 15 közötti, a fizetése esedékessége július 5.)

7 Adómérték átmeneti rendelkezés 3.
Áthúzódó elszámolási időszak fizetési esedékesség július 1-jét megelőző időpontra esik, az időszakot érintő teljes ellenérték 20%-os adómértékkel adózik. (pl. elszámolási időszak: június 15-július 15. közötti, a fizetés esedékessége június 30.)

8 Adómérték átmeneti rendelkezések 4.
áthúzódó elszámolási időszak fizetési esedékesség július 1-jén vagy azt követő időpontban merül fel az időszakot érintő ellenérték időarányos részeit 20, illetve 25%-os áfa terheli olyan arányban, amilyen arányban az áthúzódó időszak naptári napjai július 1-je előttre és utánra esnek. (pl. elszámolási időszak: június 15-július 15. közötti, a fizetés esedékessége július 5.)

9 Példa az áthúzódó elszámolási időszakra
Ha az ellenérték (100 ezer Ft + áfa) július 20-án esedékes, az érintett időszak pedig június 15-től július 15-ig tart, akkor a díj egyik részét 20%, másik részét 25% áfa terheli. Az időarányos megbontás a következőképpen történik: Az időszak naptári napjainak száma: 31 2009. július 1-jét (az adómérték-változás hatálybalépésének időpontját) megelőző időpontra eső naptári napok száma: 16 2009. július 1-jétől kezdődő időszakra eső naptári napok száma: 15 A nettó ellenérték 16/31-ed része 20%-os adómértékkel adózik, az áfa Ft (100 ezer Ft * 16/31 * 0,2) A nettó ellenérték 15/31-ed része 25%-os adómértékkel adózik, az áfa Ft (100 ezer Ft * 15/31 * 0,25)

10 Pénztárgépek, taxaméterek
Legkésőbb augusztus 31-ig az arra illetékes szervizzel az adókulcsot át kell állíttatni. Az Áfa tv §-a szerinti nyugtát kibocsátó pénztárgép (tehát amely adókulcsot nem tüntet fel) nyugtaadásra addig is használható, a pénztárgép bruttó módon tárolja az értékesítési adatokat, a nyugtán az adókulcs nem jelenik meg. A zárási bizonylaton az általános adókulcsú rekesznél 20% jelenik meg az átállításig, de a felülről számított adómértéket július 1-jét követően már az új előírás szerinti felülszorzással (25%-nak 20 a felülről számított adómértéke) kell majd megállapítani. Amennyiben a pénztárgép számlaadásra is képes, ezt a programelemét az átállításig használni nem lehet, a vevő kérésére kézi kitöltésű egyszerűsített számlát kell adni.

11 Európai Bíróság ítéletéből fakadó arányosítási korrekció
2004. május 1. és december 31. között az államháztartási támogatással megvalósított beszerzések áfa-ja csak a nem támogatott hányad erejéig volt levonható EU Bíróság C-74/08. számú ítélete ezt a közösségi joggal ellentétesnek minősítette adólevonási jog utólag érvényesíthető (erről és napokon részletes tájékoztató jelent meg az APEH honlapján)

12 Arányosítási korrekció
adózás rendjéről szóló törvény új 124/D. §-ának rendelkezései önellenőrzés legkésőbb október 20-ig ellenőrzéssel lezárt időszakra is benyújtható jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot fizet az állam nem jár vissza, ha a támogatást (a nem levonható áfa-részre tekintettel) eleve bruttó módon folyósították, vagy az ellentételezésre további államháztartási támogatást folyósítottak

13 Arányosítási korrekció és más törvények összefüggése
Szja és társasági adó bevallásokat módosítani nem kell Számviteli vonatkozások: az utólag érvényesített levonható adót az önellenőrzés benyújtásának napjával, a számított kamatot az adózó bankszámláján való jóváírás napjával tárgyidőszaki bevételként kell elszámolni. kettős könyvvitelt vezető halasztott bevételként is kezelheti

14 Változatlan, de közérdeklődésre számot tartó előírások
utazásszervezőre február 1-jétől érvényes előírások ingatlan bérbeadással kapcsolatos ügyletek személygépkocsi számla, módosító számla, gyűjtőszámla

15 Utazásszervező 1. az utas fogalmának szűkítése, az árrés-adózás üzleti ügyfélre nem alkalmazható üzleti ügyfélről van szó, ha az utazó fél cég nevére szóló számlát kér utazási irodák egymás közötti ügyleteiben árrés-adózás nem alkalmazható

16 Utazásszervező 2. üzleti ügyfélre az Áfa tv. általános szabályai az irányadóak teljesítési hely szabályok szerint bírálandó el, terheli-e a szolgáltatást belföldi áfa szálláshely-szolgáltatás teljesítési helye az ingatlan fekvése szerint ítélendő meg (külföldi szálláshely belföldi utazásszervező által történő értékesítése a hazai áfa tv. hatályán kívülinek minősül)

17 Utazásszervező 3. ha a cég turisztikai céllal meghirdetett útra fizeti be alkalmazottját a teljesítési hely az utazásszervező székhelye (belföldi utazásszervező, belföldi áfa) ha a cég saját üzleti útjához kér menetjegyet, szállást a teljesítési hely külön-külön minősítendő (külföldre irányuló személyszállítás mentes, külföldi szálláshely Áfa tv. hatályán kívüli)

18 Személygépkocsi Beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonása tilos kivéve, ha: továbbértékesítési célú, bérbeadási célú, személytaxi szolgáltatáshoz szerezték be Értékesítése adómentes a 87. § alapján, ha a beszerzéshez kapcsolódó áfa levonási tiltás alá esett (magánszemélytől, különbözeti adózótól beszerzett szgk.-ra a mentesség nem alkalmazható

19 Módosító, érvénytelenítő számla
az elnevezés nem számít, a számlán lehet helyesbítő vagy storno elnevezés is azonos módon kezelendő, a storno nullára történő helyesbítést eredményez (77. §) csökkenő helyesbítés és storno abban a megállapítási időszakban amikor a módosító vagy érvénytelenítő számla a jogosult rendelkezésére áll a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti (78. § (3) bekezdése) 2008. május 1-jétől a módosító, érvénytelenítő számlában már nem kötelező feltüntetni az okirat kibocsátójának és címzettjének nevét és címét sem, csak azt a számlaszámot, amit ez az okirat kétséget kizáróan módosít (a hivatkozott számon lévő számla úgy is tartalmazta ezeket az adatokat).

20 Módosító számla mit jelent az, hogy jogosult személyes rendelkezésére áll? nem kell a módosító vagy érvénytelenítő számlát tértivevénnyel vagy egyéb módon átvetetni, ilyen plusz tárgyi feltételt a törvény a hivatkozott bizonylatok vonatkozásában nem ír elő. a számlabefogadó részére időben való eljuttatás tényét az ellenőrzés során felmerülő kétség esetén kell csak bizonyítani (pl. a postára adás dátumát igazoló postakönyvvel, elektronikus számla esetében az ott alkalmazott technikákkal stb.). a magánszemély felé kiállított módosító, érvénytelenítő számla alapján a korábban bevallott adó az Áfa tv. 78. § (3) bekezdés b) pontjának előírása szerinti időpontban csökkenthető, amikor a jogosultnak az ellenértéket vagy az előleget visszafizetik.

21 Gyűjtőszámla 1. gyűjtőszámlát (164. §) a 171. §-ban tárgyalt adattartalommal kell kibocsátani. a gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot adó ügylet adóalapját tételesen fel kell tüntetni adómérték, illetve adómentesség szerinti csoportosításban. A gyűjtőszámlának nincs saját teljesítési időpontja, a teljesítési időpont az egyes ügyletekhez van rendelve.

22 Gyűjtőszámla 2. a gyűjtőszámla nem mosható össze az elszámolási időszakhoz kötött teljesítési időpontú ügyletekkel. az 58. §-a szerinti teljesítési időponthoz kötött ügyletben a felek között több ügylet teljesül, de azt egyetlen teljesítési időponthoz kötik, ami az elszámolási időszakhoz rendelt ellenérték fizetési esedékességének a napja. Ez egyetlen számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet. ezzel szemben a gyűjtőszámlában több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet összefoglalása történik meg egyetlen számlában úgy, hogy az egyes teljesítési időpontokhoz tartozó ügyleteket tételesen fel is kell tüntetni.

23 Ingatlan bérbeadása 1. ingatlan bérbeadása főszabály szerint adómentes (86. § (1) bekezdés l) pont választható az adókötelezettség is (88. § (1) bekezdés b) pont) új elem a törvény módosítást követően, hogy választható az adókötelezettség úgy is, hogy azt csak a lakóingatlantól különböző ingatlanokra választják (2008. évi VII. tv. 4. §-a iktatta be a évi CXXVII. tv. 88. § új (4) bekezdéseként)

24 Ingatlan bérbeadása 2. a lakóingatlan bérbeadása megmaradhat adómentesnek, míg az ettől eltérő ingatlanok bérbeadására az adóalany adókötelezettséget választhat az adóhatósághoz a kihirdetést követő 30 napon belül (2008. ápr. 16-ig) jelezni kellett a választást ennek elmulasztása esetén az első választástól számított 5. év végéig nem választható a lakóingatlanokra elkülönült adómentesség az új előírás (határidőben tett bejelentés esetén) a módosító törvény kihirdetését követő naptól alkalmazható (ez legkorábban március 18. napja volt)


Letölteni ppt "Áfa-változások július"

Hasonló előadás


Google Hirdetések