Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Áfa törvény évi alkalmazásának lényegesebb szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Áfa törvény évi alkalmazásának lényegesebb szabályai"— Előadás másolata:

1 Az Áfa törvény 2013. évi alkalmazásának lényegesebb szabályai
S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

2 Pénzforgalmi elszámolás
Áfa tv. XIII/A. FEJEZET 196/A. § - 196/G. § Ki választhatja a pénzforgalmi elszámolást? Szervezeti feltételek: gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, nem választotta az alanyi adómentességet, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint a tárgy naptári év első napján kisvállalkozás, vagy annak minősülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna.

3 Ki a kisvállalkozás? A kis és középvállalkozási kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A kis és középvállalkozási kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot Adatok figyelembe vétele: Ft-ra számítás a dec. 31-i MNB árfolyam alapján A partner vagy kapcsolódó vállalkozások adatait együtt kell figyelni A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó feltételnek minden esetben teljesülnie kell, míg az éves nettó árbevételre, illetve a mérlegfőösszegre előírt vagylagos kritériumok közül elegendő az egyik teljesülése! A mikrovállalkozások a kisvállalkozásoknál kisebb méretűek, így ahol a Kkv. tv. kisvállalkozást említ, azalatt a mikrovállalkozást is érteni kell.

4 A választás és bennmaradás további feltétele
Az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 125 M forintnak megfelelő pénzösszeget (tehát nem az összes bevétel kell). Az értékhatárba nem számít bele: a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, a vállalkozásban immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékű jog végleges átengedése, az EU-s értékesítés, a MAA értékesítés (85. §, 86. §)

5 Hogyan lehet választani?
Amennyiben a feltételeknek megfelel, a választás adóévre vonatkozik. Az év közben induló vállalkozások a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg jelentkezhetnek be. A társaságok esetén a bejelentkezés a 13T2012T jelű nyomtatvány F02 lapjának 11-es rovata (a következő adóévre vonatkozóan itt lehet kijelentkezni is) A kijelentkezést akkor is meg kell tenni, ha az értékhatár év közben történt túllépése miatt nem állnak fenn a pénzforgalmi elszámolás feltételei. Kikerülés esetén a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet az adóalany.

6 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás a választás esetén? (1/2)
Amely adóalany a pénzforgalmi elszámolást választotta, az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után fizetendő áfa vonatkozásában kell alkalmazni. Nem alkalmazható a pénzforgalmi elszámolás a következő bevételekre vonatkozóan elszámolandó áfa tekintetében: EU-s termékértékesítés esetén; Zárt végű pénzügyi lízing, részletvétel esetén; Különös rendelkezés szerinti áfa megállapítás (mg-i kompenzációs felár, utazásszervezési tevékenység, használt ingóságokkal kapcsolatos árrés adózás) esetén; Belföldi és külföldi fordított adózás esetén; Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyleteknél.

7 Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás a választás esetén? (2/2)
Amely adóalany a pénzforgalmi elszámolást választotta, az általa beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában a rá áthárított adó (előzetesen felszámított adó) levonási jogának érvényesítésekor kell alkalmazni. Nem alkalmazható a pénzforgalmi elszámolás a következő beszerzésekre vonatkozóan elszámolandó áfa tekintetében: EU-s termékbeszerzés esetén; Szolgáltatás import esetén Zárt végű pénzügyi lízing, részletvétel esetén; Különös rendelkezés szerinti áfa megállapítás (mg-i kompenzációs felár, utazásszervezési tevékenység, használt ingóságokkal kapcsolatos árrés adózás) esetén; Belföldi és külföldi fordított adózás esetén; Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyleteknél.

8 Adófizetési kötelezettség pénzforgalmi elszámolás során
A pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített és ide sorolt összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után a fizetendő adót, nem az áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában, hanem az adót is tartalmazó ellenérték kézhezvételekor, jóváírásakor kell a fizetendő áfa-t megállapítani. Megfizetett a követelés: kp-ban átvétel, bankszámlán történő jóváírás, készpénzt helyettesítő fizetési eszközben történő jóváírás (pl.: utalvány), engedményezéssel megszűnik a követelésem, elengedem a követelésemet, beszámítás, vagy kompenzálás során szűnik meg a követelésem. Részletekben történt kifizetés esetén arányosan! De ha a szerződésben van kikötve a részletfizetés, akkor az már nem tartozik a pénzforgalmi elszámolás alá ezért az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik az áfa fizetés Napra pontosan, az adott időszakra vonatkozóan! Az egyenes adós, de adómentes ügyleteknél is (MAA) az adóalapot, még ha nincs is fizetendő áfa, a kifizetéshez igazodva kell bevallani!

9 Adólevonási jog pénzforgalmi elszámolás választása esetén
A pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel után az áthárított és levonható adót, nem az áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában, hanem az adót is tartalmazó ellenérték megfizetésekor, kiegyenlítésekor kell a levonható áfa-t megállapítani. Megfizetett a kötelezettség: kp-ban átadás, bankszámlán történő átutalás, készpénzt helyettesítő fizetési eszközben történő kifizetés (pl.: utalvány), engedményezéssel megszűnik a kötelezettség, elengedik a kötelezettségemet, beszámítás, vagy kompenzálás során szűnik meg a kötelezettségem. Részletekben történt kifizetés esetén arányosan! De ha a szerződésben van kikötve a részletfizetés, akkor az már nem tartozik a pénzforgalmi elszámolás alá ezért az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik az áfa levonási jog. Napra pontosan, az adott időszakra vonatkozóan!

10 Pénzforgalmi elszámolás jelzése
A számla kötelezető tartalmi eleme kibővül: „Pénzforgalmi elszámolás” kifejezést tartalmazza Na de hol? Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany nem tűnteti fel a választást igazoló jelzést, az adott ügylet tekintetében az Áfa tv. szerinti általános teljesítési szabályok élnek. Mulasztási bírság is lehet (bizonylat kiállítás).

11 Tehát mikor és miért éri meg választani a pénzforgalmi elszámolást?
Pl.: én határidőre fizetek rövid határidővel, de nekem rendszerint késve, vagy hosszú fizetési határidővel egyenlítik ki a követelésemet.

12 Pénzforgalmi elszámolást választó partnertől befogadott számla
A pénzforgalmi elszámolást választó és ennek tényét a számlán feltüntetett adóalanytól befogadott számlák vonatkozásában az adólevonási jog: nem az áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában, hanem az adót is tartalmazó ellenérték megfizetésekor, kiegyenlítésekor kell a levonható áfa-t megállapítani. Megfizetett a kötelezettség: kp-ban átadás, bankszámlán történő átutalás, készpénzt helyettesítő fizetési eszközben történő kifizetés (pl.: utalvány), engedményezéssel megszűnik a kötelezettség, elengedik a kötelezettségemet, beszámítás, vagy kompenzálás során szűnik meg a kötelezettségem. Részletekben történt kifizetés esetén arányosan! De ha a szerződésben van kikötve a részletfizetés, akkor az már nem tartozik a pénzforgalmi elszámolás alá ezért az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában keletkezik az áfa levonási jog. Napra pontosan, az adott időszakra vonatkozóan!

13 Hogyan könyveljük? Fizetendő és levonható áfa esetén is:
466 és 467-re nem a számla szerinti teljesítés időpontjában kerül az áfa. Érdemes az áfa összegét a 3/4 számlaosztályban az egyéb követelés/rövid lejáratú kötelezettségek között külön főkönyvi számlán kimutatni. Na de meddig? amíg a kiegyenlítés, vagy a követelés/kötelezettség meg nem szűnik.

14 Áfa levonási jog általános szabályai
Adólevonás és adófizetés főszabályként együtt jár 

15 Mi az áfa teljesítésének időpontja
Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Főszabály a tényállásszerű (Ptk.), fizikai teljesülés Kivételek: Áfa tv. 58. § szerinti részletfizetés Áfa tv. 58. § szerinti határozott időre szóló elszámolás Részteljesítés Ellenérték hatósági határozattal történő megállapítása és közlése

16 Adófizetési kötelezettség
Főszabály: Teljesítés napja Kivételek: Előleg (figyelni a foglalóra!) Pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynál

17 Adófizetési kötelezettség EU-s ügyleteknél
Mi a teljesítés időpontja: Főszabály a tényállásszerű teljesítés Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Tehát vélelmezett teljesítési időről van szó! EU-s termékértékesítéshez kapcsolódó előleg nem alapoz meg teljesítést!!!!  Belföldi előleg (Termékimport: Vámhatározat kivetéssel, vagy engedéllyel önadózás)

18 Fordított adózáshoz kapcsolódó teljesítés
Belföldi FAD fizetendő áfa = levonható áfa Számla kézhezvétele (nem a kelte!) Teljesítést követő hónap 15. napja Ellenérték kifizetése amelyik előbb történik. Azonban az adólevonáshoz nem kötelező a számla! Teljesítést igazoló bizonylat Kitől; Kinek; Mit; Mikor; Mennyiért ? EU-s termékbeszerzésnél Számla kelte, Teljesítést (tényállásszerű) követő hónap 15. napja Probléma lehet !

19 Külföldről igénybe vett szolgáltatás
Főszabály: az adóalany megrendelő székhelye, vagy telephelye szerint Kivételek: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, ahol fekszik; Éttermi szolgáltatás, ahol az étterem van; Személyszállítás esetén a megtett útvonal; Közlekedési eszköz rövid távú bérlete, ahol rendelkezésre bocsátják ; Belépésre jogosító szolgáltatások, ahol a rendezvény van Mikor: Tényállásszerű teljesítés időpontjában Egyéb esetben (amelyik előbb lesz): Számla kézhezvétele; Ellenérték megtérítése; Teljesítést követő hónap 15. napja.

20 Adólevonási jog keletkezése (1/2)
Mire? Főszabályként a termékbeszerzés és szolgáltatás igénybe vétel során az előzetesen felszámított és levonható adóra Mikor? Főszabályként a fizetendő adó megállapításakor. Ez lehet Számla, egyszerűsített számla szerinti teljesítés időpontja; Termékimportnál a kivetés időpontja, vagy engedély alapján önadózás során az adófizetés időpontja; Szolgáltatás importnál önadózás során az adófizetés időpontja; EU-s termékbeszerzés, saját rezsis beruházás, FAD-os beszerzés esetén az adófizetési kötelezettség időpontja; Új közlekedési eszköznél az értékesítés napja; Folyamatos szolgáltatásnál a fizetési határidő; Pénzforgalmi elszámolás esetén az adót is tartalmazó ellenérték kifizetésekor; Önellenőrzés esetén a nyilvántartásba vételt követő 15. napon.

21 Adólevonási jog keletkezése (1/2)
két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlen; levélszekrény hiánya miatt irat kézbesíthetetlen; helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően bizonyítható, hogy az adózó a székhelyén nem található; bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségnek nem tesz eleget a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, felszólítás ellenére sem. Adólevonási jog keletkezése (1/2) Meddig? Elévülési időn belül bármikor (pl. elkésett a számla is); Ha korábban felfüggesztették az adószámot (max. 180 napra), a felfüggesztés megszűnését követő napon; Adólevonás  Adóvisszaigénylés

22 Adólevonási tilalmak Olyan beszerzés, amelyet nem adóköteles tevékenységhez használnak; Motorbenzin (ha nem áru); Szgk, továbbá az ahhoz használt üzemanyag, termék; Kivéve ha áru, taxi, bérbeadott 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár (ha nem áru); Jacht, ill. sport, szórakozási célú víziközlekedési eszköz (ha nem áru); Lakóingatlan és ennek építéséhez, felújításához szükséges termék és szolgáltatás (kivéve továbbértékesítésre, ha bejelentkeztek áfa-ra); Élelmiszer, ital (ha nem áru); Vendéglátó-ipari, szórakoztatási célú szolgáltatás; Mi a személygépkocsi? VTSZ 8703 !!! Személy(ek) szállítására való Vezetővel együtt max. 9 főt Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G Közben melyek a tilalom alóli kivételek!!! Pl.: adókötelessé tétel

23 Korlátozott levonási tilalmak
Telefon áfa 30 %-a (figyelni a VTSZ számokra) Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás áfa 50 %-a Milyen szolgáltatás? Ha van benne termék is? Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható.

24 Levonható áfa változása (1/3)
Amennyiben a levonható áfa utólag csökken, akkor abban az adómegállapítási időszakban kell ezt elszámolni, amelyikben az eredetileg levonásba helyezett áfa-t módosító vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napjáig. Nincs önellenőrzés 1365 bevallás fizetendő áfa közé kell feltüntetni a 31-es sorba

25 Levonható áfa változása (2/3)
Amennyiben a levonható áfa összege utólag növekszik, legkorábban, abban az adómegállapítási időszakban lehet elszámolni, amelyben személyes rendelkezésére áll a különbözet alapjául szolgáló korrekciós bizonylat. Tehát ha szeptember 5-én kapom meg, akkor a szeptemberi bevallásba állíthatom be! Nincs önellenőrzés 1365 levonható áfa közé kell elszámolni

26 Levonható áfa változása (3/3)
től Amennyiben FAD vonatkozásában változik a levonható áfa, akkor abban az adó-megállapítási időszakban kell a módosítást elszámolni, amelyikben a fizetendő áfa összegét is el kell számolni. Tehát az ellenérték megtérítése, vagy a teljesítést követő hónap 15-e közül amelyik előbb van (mivel a számla kézhezvétele most történik, ezért ez a dátum nem játszik) 1365 bevallás fizetendő áfa közé kell feltüntetni a 31-es sorba Önellenőrzés van!

27 Levonási jog arányosítása
Amennyiben az adóalany végez adólevonási joggal rendelkező és nem rendelkező tevékenységet, vagy Részben magáncélú használat is történik, akkor köteles a beszerzések tekintetében a levonható áfa-t megosztani: tételes elkülönítés, vagy arányosítás.

28 Arányosítás Göngyölítve, folyamatosan, vagy
Tárgyévet megelőző arányszámmal egész évben, majd az év végén korrigálni. Levonási hányados (két tizedes jegyig) Adólevonásra jogosító nettó bev./összes bev. Arányosítással levonható áfa: Arányosításba bevont áfa x levonási hányados

29 Tárgyi eszközökre vonatkozó speciális levonási szabályok (1/2)
Mi a tárgyi eszköz: az ingatlan, valamint az olyan ingó termék, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását. Adólevonási jog: főszabály (vagy levonási tilalmak) Ha a beszerzett tárgyi eszközt használjuk adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységhez, akkor a levonható áfa vonatkozásában a figyelési időszak: ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónap, ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónap. Nyelvtanilag tehát az ingatlan akkor is tárgyi eszköz, ha továbbértékesítési céllal vettük, de a gyakorlat során csak akkor mondható, hogy tárgyi eszköz, ha a vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használat alapján, több min 1 évig szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását.

30 Tárgyi eszközökre vonatkozó speciális levonási szabályok (2/2)
Levonható áfa elszámolása: beszerzés évében a teljes összegre arányosítani, majd a következő évektől az adott évre eső arányszám szerint utólagosan kiigazítani az előzetesen felszámított adó összegének ingó esetében 1/5 részére, ingatlan esetében pedig 1/20 részére. Kiigazítani akkor kell, ha a különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget.

31 Példa tárgyi eszköz arányosításra (1/3)
Ingatlan vásárlás 2012-ben 10 M + áfa Figyelési időszak, így 240 hónap. 2012-ben végzett adómentes tevékenységet is a cég, melynek aránya 45 % Így a tárgyévben levonható áfa összege: e* 0,55 = e Ft 1 évre eső levont adó: 1.485 e / 20 = ,- Ft

32 Példa tárgyi eszköz arányosításra (2/3)
2013-ban már tárgyi eszköz arányosítást kell csinálni a 240 hónap figyelembe vételével. 1 hónapra jutó áfa e / 240 hó = ,- Ft 2013-ban is végzett adómentes tevékenységet a cég, melynek aránya 30 % Így a tárgyévi arányos áfa (12 hó * ) * 0,7 = ,- Ft DE! már 2012-ben erre az évre vonatkozóan levonásra került ,- Ft, ezért most – = ,- Ft helyezhető az év végén még levonásba.

33 Példa tárgyi eszköz arányosításra (3/3)
2014-ben is végzett adómentes tevékenységet a cég, melynek aránya felemelkedett 60 %-ra Így a tárgyévi arányos áfa (12 hó * ) * 0,4 = ,- Ft DE! már 2012-ben erre az évre vonatkozóan levonásra került ,- Ft, ezért most – = ,- Ft Mivel a különbözet negatív, ezért ezt az összeget befizetendőként kell az év végén elszámolni.

34 Üzletág átadás Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására. 2013-tól az apport és a jogutódláshoz hasonlóan, az üzletágátadás sem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget az átadó esetében Feltételek: az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, amelyre vonatkozóan az üzletágat átruházó adóalany az áfa kötelezettséget választotta, vagy amelynek értékesítése az üzletág-átruházás időpontjában új ingatlannak minősül az üzletágat megszerző adóalany az adókötelezettséget válassza. Az üzletágat megszerző adóalanynak ezen választásáról legkésőbb a megszerzés teljesítés időpontjában kell a NAV felé bejelentést tennie. (akkor amikor az adókötelezettség egyébként beállna)

35 Közlekedési eszköz bérbeadása 2013-tól (EU-s szabály)
Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó) Nem adóalany részére A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye! Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye. Előtte beszéljük át, hogy mi a főszabály Áfa tv. 37. § Mi a rövid távú és hosszú távú bérlet feltétele Mi van akkor, ha naponként hosszabbítok: nap rövid, következőtől hosszú távú

36 Előlegfizetés EU-s termékértékesítéshez kapcsolódóan
Az adómentes EU-s értékesítés esetén az előlegként átadott összeg áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Tehát az eladó nem köteles az átvett összegről számlát kibocsátani, és az összesítő nyilatkozatban sem kell azt feltüntetnie! Hogy volt 2012-ben? Mint a jelenlegi magyar előleg szabály!!!

37 Időszakos elszámolás alá tartozó, Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén
Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül: Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik Tehát vélelmezett teljesítési időről van szó!

38 Összesítő jelentésről általában
Miért volt szükség a bevezetésére? 1365M nyomtatvány (partnerenként) Bejelentési kötelezettség (áfa 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja): Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó) Egyedi értékhatár alatti beszerzési számlák esetén, ha az összevont levonható áfa az értékhatárt eléri, vagy meghaladja. Számlában feltüntetni a vevő adószámát! 2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a más adózók áfa összesítő jelentéseiben bevallott, a lekérdezőre - mint vevőre, vagy eladóra - vonatkozó adatok.

39 Belföldi összesítő jelentés (1/4)
Eladói oldalról a „Tételes összesítő jelentés” Egy számlán az áthárított áfa  2 M Kizárólag egyenes adós ügylet vonatkozásában A fizetendő áfa megállapításának időszakára vonatkozó bevallásban Ha EVA-s, abban az EVA bevallásban, ahol a számlát kiállította. Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany abban az időszakban állítja be, amikor (a kifizetéshez kapcsolódóan) először jelentkezik az adófizetési kötelezettsége A 1365M-01 lapon feltüntetendő adatok: Partner adószámának első 8 számjegye; Számla sorszáma; Teljesítés dátuma; Adóalap összege e Ft-ban; Adó összege e Ft-ban.

40 Belföldi összesítő jelentés (2/4)
Vevő oldalról a „Tételes összesítő jelentés” Egy számlán az áthárított (levonható) áfa  2 M Kizárólag egyenes adós ügylet vonatkozásában A levonható áfa megállapításának időszakára vonatkozó bevallásban EVA-s nem adhatja be Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany abban az időszakban állítja be, amikor (a kifizetéshez kapcsolódóan) először jelentkezik az adólevonási joga Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó partnertől kapott számla esetén a levonási jog keletkezésének első időszakára adható be (kifizetés!) A 1365M-02 lapon feltüntetendő adatok: Partner adószámának első 8 számjegye; Számla sorszáma; Teljesítés dátuma; Adóalap összege e Ft-ban; Adó összege e Ft-ban.

41 Belföldi összesítő jelentés (3/4)
Vevő oldalról az „Összevont összesítő jelentés” Egy partnertől több számla alapján az áthárított levonható áfa  2 M Kizárólag egyenes adós ügylet vonatkozásában A levonható áfa megállapításának időszakára vonatkozó bevallásban EVA-s nem adhatja be Pénzforgalmi elszámolást alkalmazó partnertől kapott számla esetén a levonási jog keletkezésének első időszakára adható be (kifizetés!) A 1365M lapon feltüntetendő adatok: Partner adószámának első 8 számjegye; Értékhatár alatti beszerzési számlák összevont adó összege

42 Belföldi összesítő jelentés (4/4)
Módosítás és érvénytelenítés a „Tételes összesítő jelentésbe” Amennyiben az áfa tartalom  2 M az Eredeti számlában és/vagy Módosított/érvénytelenített számlában Abban az időszakban kell szerepeltetni, amelyik időszakban a módosítás/érvénytelenítés figyelembe kell venni. A 1365M-01K és 02K lapokon feltüntetendő adatok: Partner adószámának első 8 számjegye; Eredeti számla adatait (plusz keltezés); Módosító/érvénytelenítő számla adatait (plusz keltezés). Az eredeti számla adatait akkor is fel kell tüntetni, ha annak egyedi adóértéke eredetileg nem érte el a 2 M Ft-ot! Feltűntethető bizonylat típusok: eredeti + módosító eredeti + érvénytelenítő (stornó) + új bizonylat

43 A készpénzfizetés korlátozásának 2013. évi szabályai
Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Ki a pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett: jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, Áfa fizetésére kötelezett magánszemély, ideértve az egyéni vállalkozót is Mulasztási bírság: 1,5 M feletti rész 20 %-a! Nem minősül készpénzfizetésnek: Kp-s fizetés bankszámlára Csekken történő befizetés Bankkártyás fizetés

44 Készpénzfizetés bejelentése
Bejelentésre kötelezettek mindazok az adózók, akik termék vásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az eladó felé 2 M Ft-ot – kapcsolt vállalkozások közötti ügylet esetén 1 M Ft-ot – meghaladó értékben készpénz szolgáltatást teljesítettek. Nincs bejelentési kötelezettség a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek. Nem kell bejelenteni a készpénzfizetést akkor, ha a kifizetésre nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenében, hanem munkaviszonyhoz, munkaviszony jellegű jogviszonyhoz kapcsolódóan kerül sor. Bejelentés a 40-es nyomtatványon 15 napon belül

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Áfa törvény évi alkalmazásának lényegesebb szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések