Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANÉVKEZDÉS 2010/2011. A változások irányai, területei •Politikai, ideológiai, hangulatjavító intézkedések •Pedagógusok szakmai működési feltételeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANÉVKEZDÉS 2010/2011. A változások irányai, területei •Politikai, ideológiai, hangulatjavító intézkedések •Pedagógusok szakmai működési feltételeinek."— Előadás másolata:

1 TANÉVKEZDÉS 2010/2011

2 A változások irányai, területei •Politikai, ideológiai, hangulatjavító intézkedések •Pedagógusok szakmai működési feltételeinek javítása •Iskolai rend, fegyelem feltételeinek biztosítása •Tanulókkal szembeni tanulmányi, magatartási elvárások szigorodása * Követelmények módosulása

3 Az oktatás irányítás A Magyar Közt.minisztériumai:2010. évi XLII. törvény •a) Belügyminisztérium, •b) Honvédelmi Minisztérium, •c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, •d) Külügyminisztérium, •e) Nemzetgazdasági Minisztérium, •f) Nemzeti Erőforrás Minisztérium, •g) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, •h) Vidékfejlesztési Minisztérium. •Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja – a feladat- és hatáskörök többsége tekintetében – a NEfMi

4 Az oktatási feladatot ellátó miniszter feladatai •212/2010.(VII.1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek…feladat és hatásköréről (M.K.111. szám) • nemzeti erőforrás minisztere - gyermek és ifjúságpolitika, - gyermek és ifjúságvédelem, - közoktatás, felsőoktatás,szakképzés általánosan művelő szakasza, - kultúra, sportpolitika - tudománypolitika •Szakterületével összefüggő jogalkotási tevékenység •Szakképzésért, felnőttképzésért a nemzetgazdasági miniszter felel

5 A közoktatási törvény változásai I. •2010. évi LI. Törvény (MK.102. szám) - Önkormányzati nevelési-oktatási intézmény átadása egyházi jogi személy fenntartásába (Kt. 83.§ (13) bek.) > Közoktatási megállapodás > kiegészítő normatíva > Eddig a kiegészítő normatívát öt évig az átadó önk. Fizette > Új szabály szerint az egyház az átvétel után az OH-val azonnal köthet megállapodást, azonnal jogosult az állam által fizetett kiegészítő normatívára (Kt. 118.§ (9) bek.) [Megállapodás megkötésére jogosult egyházak: Katolikus, Református,Evangélikus,Izraelita,HIT Gy, Evangéliumi Testvérköz. Baptista] > Kt. 81.§ (15) hatályon kívül > Visszamenőleges hatálybalépés

6 A közoktatási törvény változásai II. •2010 évi LXIII. Törvény (M.K.109. szám) - Oktatási intézmények megszüntetésével,átszervezésével kapcsolatos fenntartói eljárás > Az egyeztetési kötelezettség egyszerűsítése, gyorsítása > Három, vagy több intézményt fenntartó élhet vele > Egyes fenntartói döntéseknél nem alkalmazható (intézmény átalakítása, megszüntetése, vezető megbízása, visszavonása) > „Átalakítás” fogalma: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. 9.§ [Átalakítás=egyesítés (ami beolvadás v. összeolvadás); szétválasztás (ami különválás v. kiválás); > Nincs egyeztetési kötelezettség az intézmény költségvetése meghatározásánál, módosításánál. > Megváltozott határidők (döntések június, júliusban is születhetnek)

7 A közoktatási törvény változásai III. •2010. évi LXXI. Tv. (M.K.117. szám) - Évismétlés a második évfolyamtól (2010 szept. 1-től) Törölve az idegen nyelvi oktatás első évére vonatkozó buktatási tilalom is (Kt. 71.§ (1) bek.) - Szöveges értékelés Második évfolyam félévig szöveges, azt követően alternatív értékelés > Végrehajtás:Ped. program módosítása: 2010.dec. 31. Dokumentumok:biz., törzslap, napló - Nem szakrendszerű oktatás az 5 – 6. évfolyamon. (Iskola döntése alapján továbbra is maradhat!)

8 Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. módosítása •Szigorodó büntetési tételek; „három csapás” •A tv.módosítás érinti a nevelési-oktatási intézményben dolgozókat annyiban, hogy megemeli a a hivatalos személy elleni erőszak bűncselekmény elkövetéséért kiszabható büntetési tételeket, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott sérelmére követik el a cselekményt.

9 A közoktatási tv. változásai IV. •A 2010. évi LXXII. Törvény (M.K. 118. szám) •Az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi rendszer módosítás - Felsőoktatási felvételhez emelt szintű érettségi kell - a Korm. határozza meg a felvételihez szükséges emelt szintű vizsgatárgyakat - Korm. rendelet határozza meg 2010. okt. 30. – ig az egyes alapképzések, osztatlan képzések vizsgatárgyait - Felsőoktatási tv. módosult ennek megfelelően, lemondva az autonómia egy részéről - Alkalmazás: a 2013/14 – es felsőoktatási felvételihez, tehát a 2013. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszakban

10 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv., és a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv. módosítása a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben 2010. évi LXVI. Tv. •Családi pótlék lehet - nevelési ellátás, - iskoláztatási támogatás •A családi pótlék a gyermek védelembe vételével természetben adható a tankötelezettség nem teljesítésekor •A tankötelezettség mulasztásával és a családi pótlék természetben történő nyújtásával összefüggő rendelkezések •15. § Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva •a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre, •b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.

11 2010. évi LXVI.tv. II. •40.§ [(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl] c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv), • 68/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzője, ha c) alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, •a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék gyermek után járó összegének 100%-a erejéig - a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat. •(2) A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása legfeljebb hat hónap időtartamra, a döntést követő második hónap első napjával kezdődően rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető.

12 Közoktatási adatszolgáltatás, statisztika •Jogi háttér:Kt. 40. §, 2. sz. mell., 20/1997.(II.13.) Korm. rend., 218/1999.(XII.28.) Korm. rend. - OM azonosító - Októberi statisztikai adatszolgáltatás - Tanulói és alkalmazotti adatok - Pedagógus igazolvány - Közoktatási diákigazolvány

13 Iskolai tankönyvellátás és támogatás a 2010/11-es tanévben •Hivatalos tankönyvjegyzék:3559 közismereti 831 féle szakmai tk. 72 kiadó A tankönyvpiac rendjéről szóló tv.szerint ingyenes tankönyvellátás: - tartósan beteg, fogyatékos, halmozottan fogyatékos, - pszichés fejlődés zavarai miatt akadályozott, - három v. többgyermekes családban él, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, Formái:könyvtári beszerzés, kölcsönzés, használt könyvek, pénzbeli támogatás, napköziben elhelyezett könyvek

14 A 2010/2011. tanév rendje I. 22/2010. (V.13.) OKM rendelet •Szorgalmi idő, és egyéb határnapok.(Terv:2011.szeptembertől nincs töredékhét a tanév elején és végén. •Probléma:09.01.-hez,és 06.15.-höz jogok, kötelezettségek társulnak •Témák: szorgalmi idő, szünetek, vizsgák rendje, felvételi eljárás és beiratkozás, tanulmányi versenyek, mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés, 1 – 4 melléklet. •Új elemek:2.§ (4) bek. Rendkívüli szünet miatt kiesett tanítási napok elmaradása nem akadálya a tanulók továbbhaladásának, az iskola gondoskodik indokolt esetben az elmaradt tananyag feldolgozásáról a 11/12- es tanévben.

15 A 2010/2011.tanév rendje II. •11/1994-es rend.8.§ új (6) – (7) bekezdés - Különös közzétételi lista lehetséges megjelenési formái (szabad hozzáférés) - 4. sz. mell. 11.b) módosul:névváltozás esetén csere helyett bizonyítvány-másodlat; 11.d) másodlat formája, érettségi éy szakmai biz. esetén központi nyilvántartás értesítése; 11.c) hatályát veszti „az a)-b) pontban meghatározottak szerint” szövegrész. Új: „Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt [ ] ki kell cserélni. A cseréért díjat nem kell fizetni.

16 A 2010/2011- tanév rendje III. •5/2010. (I.29.) OKM rend. 15.§ (3) bek. módosul - Hátrányos helyzetűeket oktató, integrációt végző nem állami, nem önk. Intézményben dolgozó pedagógusok támogatása a költségvetési tv. XX. fej, 11.cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” szerint 2010 szeptemberében. 24.§ (3) bek. módosul - „(3) A támogatás folyósításáról a költségvetési tv. 5. sz. mell. 17. pont a) alpont szerinti forrás terhére az első részlet esetében a szeptember havi nettó finanszírozás keretében, majd havonta egyenlő részletben az önkormányzati miniszter, a nem állami, nem önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési tv. XX/11/2/3. jogcímcsoport terhére, …[vagy] ”Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére a miniszter utalványozása alapján a Kincstár intézkedik.”

17 Szakképzés •Tervezett megoldási koncepciók •A képzések szakmai tartalmát fokozatosan át kell dolgozni, gyakorlat- centrikussá kell tenni (szakképesítéstől függően 70-80 %-ban gyakorlati részeket tervezünk beépíteni az új központi programokba) •A szakmai és vizsgakövetelményeket feltétlenül egyszerűsíteni kívánjuk, rövid, maximum 3 napos záróvizsgák rendszerén dolgozunk, jóval kevesebb adminisztrációval és kisebb vizsgaköltséggel •Újra meg kívánjuk szervezni a képzés felügyeleti rendszerét, mely a gyakorlati és az elméleti oktatásra egyaránt vonatkozik •Tervezzük a szintvizsgák minél szélesebb körben történő bevezetését, a tapasztalatok szerint nagyon jó minőségellenőrzési módszerként működik

18 SzakképzésII. •Szakmák szerint differenciált iskolai normatív finanszírozási rendszert és tanulói ösztöndíj rendszert kívánunk kialakítani, a felnőttképzésben is alkalmaznánk (Kamara és RFKB döntések alapján) •Tervezzük a hároméves, 9. évfolyamtól kezdődő szakiskolai képzési rendszer fokozatos és egyre meghatározóbb bevezetését a gyakorlati készségekre épülő szakmáknál, amennyiben a tapasztalatok ebben a tanévben pozitívak lesznek •Terveink között szerepel a szakmai vizsga letétele után egyfajta gyakornoki rendszerben történő továbbfoglalkoztatás rendszerének a kidolgozása •Pályakövetési rendszer kialakítását is előkészítjük •TISZK-ek működését egyszerűsítjük, oktatási intézményi formát preferálunk a gazdasági helyett, felnőttképzési tevékenységbe bevonjuk a szervezeteiket

19 Szakképzés III. •Stratégiai fontosságú feladat szorosan bevonni a gazdaság szereplőit, elsősorban a Kereskedelmi és Iparkamarát a szakképzés megszervezésébe, irányításába •(természetesen a gazdaságot képviselő kisebb szervek is részt vesznek a munkában) •A kamarával közösen tervezett feladatok: •a gépészeti, építőipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítések tartalmi elemeinek átdolgozása a gazdaság igényeinek megfelelően (központi programok, szakmai és vizsgakövetelmények) •szintvizsgák rendszerének kibővítése •pályaorientációs, pályakövetési tevékenység kialakítása •szakmai felügyeleti tevékenység kibővítése (jelenleg csak a gyakorlati képzés személyi, tárgyi feltételeire terjed ki) •vizsgaelnöki delegálások kibővítése •a hiány, illetve preferált szakképesítések körének meghatározása (RFKB keretein belül) •a beiskolázási irányok és arányokhoz kötődő feladatok kibővítése (RFKB keretein belül)

20 Szakképzés összegzés •Fő cél az 1 millió új munkahely megteremtése Magyarországon! •Egyik legfontosabb előfeltétele a gazdaság igényeinek megfelelően képzett és kellő számban rendelkezésre álló szakember. •Elérésére gyakorlatcentrikus képzési struktúra kialakítására van szükség a szakképzésben és a felnőttképzésben egyaránt! •Ennek nálunk leginkább a német-duális képzési modell felel meg, jól előkészített pályaorientációval, pályakövetéssel, új felügyeleti és szakmák szerint differenciált finanszírozási, ösztönzési rendszer bevezetésével. •Fő cél az 1 millió új munkahely megteremtése Magyarországon! •Egyik legfontosabb előfeltétele a gazdaság igényeinek megfelelően képzett és kellő számban rendelkezésre álló szakember. •Elérésére gyakorlatcentrikus képzési struktúra kialakítására van szükség a szakképzésben és a felnőttképzésben egyaránt! •Ennek nálunk leginkább a német-duális képzési modell felel meg, jól előkészített pályaorientációval, pályakövetéssel, új felügyeleti és szakmák szerint differenciált finanszírozási, ösztönzési rendszer bevezetésével.

21 Tervek, koncepciók •Új közoktatási törvény •Nemzeti alaptanterv kibővítése tananyagokkal •Érettségi-felvételi rendszer átalakítása •Külső mérés, értékelés, ellenőrzés erősítése •Pedagógusok nagyobb megbecsülése, kiszámítható életpálya modell

22


Letölteni ppt "TANÉVKEZDÉS 2010/2011. A változások irányai, területei •Politikai, ideológiai, hangulatjavító intézkedések •Pedagógusok szakmai működési feltételeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések