Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Villamosenergiai Munkavédelmi Képviselők Fóruma 2009. November 4-5. Gyula A paritásos munkavédelmi testületek működésének jelentősége. A testületek működésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Villamosenergiai Munkavédelmi Képviselők Fóruma 2009. November 4-5. Gyula A paritásos munkavédelmi testületek működésének jelentősége. A testületek működésével."— Előadás másolata:

1 Villamosenergiai Munkavédelmi Képviselők Fóruma 2009. November 4-5. Gyula A paritásos munkavédelmi testületek működésének jelentősége. A testületek működésével kapcsolatos általános tapasztalatok. Hartai Ferenc Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány fhartai@freemail.huhartai@freemail.hu 30.521.61.37

2 Az előadás témái: I.A munkahelyi munkavédelmi érdekegyeztetés kereteinek változása a Mvt. hatályba lépésétől napjainkig. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a munkáltatói kötelezettséggel kapcsolatban. II.A paritásos munkavédelmi testület, működésük tapasztalatai, további feladatok. III.A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány. 2.

3 I. A munkahelyi munkavédelmi érdekegyeztetés kereteinek változása. •1994. jan. 1. Az Mvt. hatályba lépése. •A választás lehetősége, mint munkavállalói alanyi jog. •Létszámkorlátok (választás, munkavédelmi bizottság létrehozása) •A munkáltató nem tagja a munkavédelmi bizottságnak. •A létszámkorlát eltörlése. •2004. május 4. Az Mvt. módosítása. •Választás megtartásának kötelezővé tétele. •MT. hatálya alá tartozó, 50 fő feletti gazdálkodó szerve- zeteknél kötelező a választás megtartása. •A választás megtartása, a választás feltételeinek biztosí- tása a munkáltató kötelezettsége. •Ahol munkavédelmi képviselők működnek, 50 fő feletti foglalkoztatás esetén paritásos testület működik. 3.

4 • A képviselői jogok bővülése: • Bővült azoknak a munkáltatói döntéseknek a köre, amelyekkel kapcsolatban a munkavédelmi képviselőnek (munkavédelmi bizottságnak) véleményezési joga van: • Szakemberek előírt foglalkoztatása (8. §, 57-58. §-ok) • A munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és meg- szervezése. • A hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit. • A munkavédelmi képviselőt 4 évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájé- koztatni kell. • A képviselő – átlagkeresettel fizetett – munkaidő kedvezménye a havi munkaideje legalább 10 %-a. • A munkavédelmi képviselőt megválasztását követő 1 éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. 4.

5 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.411/2007/3. számú ítélete. • A Közép-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelőség a 2006. március 1-jén lefolytatott ellenőrzés eredményeként hozott határozatával kötelezte a tatabányai Tesco Hipermarketet, hogy a munkavédelmi képviselőválasztás lebonyolításának feltételeit biztosítsa. • Indokolás: A Tesco Hipermarket megszegte az Mvt. 70/A § (1)a., pontját: - a munkavédelmi képviselő választás lebonyolítására nem került sor; - a választás feltételeit a munkáltató nem teremtette meg. • A Tesco Hipermarket fellebbezett. 5.

6 • A másodfokú határozat helyben hagyta az elsőfokú határozatot. Indokolás: Mvt. 70/A § (1)a., pontjában foglaltak: Kötelező a munkavédelmi képviselő választása a vizsgált egységben. - Mivel a választás megszervezése, lebonyolítása, a feltételek biztosítása mindenképpen a munkáltató kötelezettsége, a vele szemben hozott határozat jogszerű. • A munkaügyi bíróság: ítéletével a határozatot hatályon kívül helyezte. - Ítéletének indoklása: Az Mvt. 70/A. § (1)a., pontja, illetve a (3) bekezdése értelmében a munkavállalók döntésén alapul, hogy élnek-e a törvényben biztosított jogaikkal. A munkáltató kötelezettsége arra nem terjed ki, hogy ezt kezdeményezze, illetve a munkáltatónál működő szakszervezetet erre kioktassa. A felperesnél a dolgozók és a szakszervezet sem kezdeményezte, hogy e jogosítványával élni kíván, így a felperest nem terheli mulasztás a választás lebonyolításával kapcsolatban. 6.

7 A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során hozott ítéletében kimondta: • A felperesnél munkavédelmi képviselő választást kell tartani, mert a hivatkozott törvény kötelezővé teszi azt a munkavállalók létszámára való tekintettel. • Mivel a törvény szerint a választás megtartása kötelező és a választás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettségeként írja elő, a felperes nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a választási jogosultságukkal élni kívánnak. • Az a körülmény, hogy a munkavállalók az őket megillető e jog gyakor- lásával kívánnak-e élni, csak a megtartott választás érvényességét, illetve eredményességét befolyásolja. (Az alkalmazandó MT.51.§ - 51/A. § szerint.) 7.

8 • T éves tehát az a jogszabály értelmezés, miszerint a munkáltatót a választás megtartásának lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak akkor terheli, ha a választást a munkavállalók, vagy a szakszervezet kezdeményezi. A törvény érintett rendelkezése ugyanis ilyen feltételt nem szab! (lásd: www.mvkepviselok.hu/Aktuális, Munkavédelmi képviselők) 8.

9 II. A paritásos munkavédelmi testület. Annál a munkáltatónál,ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet hoz létre, amelyben egyenlő létszámban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői. (MVT.70/B.(1)) Miért indokolt a létrehozása? Létrehozásának célja: - A munkáltató és a munkavállalók közötti tanácskozás, döntés előkészítés intézményes fórumának megteremtése. Létrehozásának feltétele: - A munkáltatónál legalább ötven főt foglalkoztassanak; - Legalább két munkavédelmi képviselő működjön. Összmunkáltatói szinten működik. A testület összetétele: - A testületben egyenlő létszámban vesznek részt a munkáltató és a munkavállalók képviselői. (Rendes és póttagok). 9.

10 - A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, a rendes tag megbízatásának megszűnése esetén helyére lép. - A paritásos testület oldalainak összetétele: Munkavállalói oldal: - A munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelölik (rendes és póttagok) Munkáltatói oldal: a tagokat a munkáltató jelöli ki. - Döntésre jogosult vezető állású munkavállaló (MT. 188. §); - munkáltatói munkavédelmi feladatokat ellátó személy (szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő!) A munkáltató kezdeményezi a bizottság létrehozását A munkáltató biztosítja a közvetlen titkos választás feltételeit. 10.

11 A paritásos testület működése: - Az elnöki tisztet a munkáltató és a képviselők felváltva gyakorolják. A munkáltató és a munkavállalók képviselői megállapodnak: - a testület rendes és póttagjainak számában, - a tagok megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjében; - az elnöklési és működési rendben; - a testület ügyrendjében; - a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben. A testület létrehozását a munkáltató kezdeményezi és biztosítja működésének feltételeit. 11.

12 A paritásos munkavédelmi testület érdekegyeztető tevékenységet folytat. Ennek keretében: - rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását; - megállapítja a munkavédelmi helyzettel összefüggő szükséges intézkedéseket; - megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; - állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről; -ügyrendje szerint egyéb kérdéseket tárgyal (pl: hatósági el- lenőrzések tapasztalatai, rendkívüli események, stb…) 12.

13 A paritásos munkavédelmi testület működése nem érinti - a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság jogállását; - a munkáltatónak törvényben meghatározott felelősségét. 13.

14 A munkavédelmi érdekképviselet működésének tapasztalatai, további feladatok. A munkavédelmi képviselet működésének eddigi 12 éve alatt: - bebizonyosodott, hogy a munkavállalók részvételének fontos intézménye; - reprezentatív felmérések alapján elsősorban az 50 fő feletti vállalatoknál választottak képviselőket; - a megválasztásukat túlnyomó részben a szakszervezetek és az üzemi tanácsok kezdeményezték; - a Mvt. 2004. évi módosítását követően - számos új helyen választottak képviselőket; - azokon a területeken - pld. egészségügy - is választottak képviselőket, ahol a törvény azt nem teszi kötelezővé; 14. 14.

15 - a munkavédelmi képviseletek elsősorban bizottsági szinten tevékenykednek; - kevés a képviselők munkahelyi szintű egyéni kezdeményezése; - nehezen valósul meg a munkahelyeken a munkáltató képviselőivel a munkát irányító közvetlen vezetőivel való együttműködés. Tapasztalatok szerint a paritásos munkavédelmi testületek az arra kötelezett területek mintegy ötven százalékánál jöttek létre; Ennél is alacsonyabb arányban működnek érdemben. A törvényes működést akadályozó leggyakoribb okok: - gyakori szervezeti, személyi változások, - a munkáltatói oldalon helyet foglalók elfoglaltsága, - a testület működési rendjét, ügyrendjét nem szabályozzák, (nem egyedi eset, hogy a munkavállalói oldal kér segítséget az ügyrend kidolgozásához). 15.

16 További feladatok: - a munkavédelmi képviselői szervezet további fejlesztése; - a munkavédelmi képviselők képzési, továbbképzési színvonalának fokozása; - a munkavédelmi képviselők munkafeltételeinek javítása, munkajogi védelmének fokozása; - a paritásos testületek létrehozása és működtetése az arra kötelezett területeken; - a munkavédelmi képviselők és a munkáltató és a munkáltató által megbízott személyek közötti együttműködés fokozása; - a munkáltató és megbízottai felelősségérzetének fokozása. 16.

17 Legfontosabb feladatunk: El kell érni, hogy a munkavédelmi követelmények a munkahelyeken a munkavégzés helyén megvalósuljanak. A munkáltató és a megbízottjai, valamint a munkavállalók és képviselőik teljesítsék kötelezettségeiket, éljenek jogaikkal. Csak az a munkavédelem, ami a követelményekből a munkahelyeken megvalósul. A többi csak bürokrácia! (A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet missziójának megállapítása a tripartit realizáló értekezleten. 1993.) 17.

18 III. Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért •Az Alapítvány célja • Az Alapítvány tevékenysége • Az Alapítvány elérhetősége: www.mvkepviselo.hu mvkepviselo@t-online.hu Tel.: 321-1969 • Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Dr. Váró György • Az Alapítvány kuratóriumának titkára: Péterfy Lajos 18. 18.

19 Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon (36-1) 461 2458 Fax: 461-2485 E-mail: mvkepviselo@t-online.hu Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró Györgymvkepviselo@t-online.hu AKTUÁLIS, HÍREK BEVEZETŐ FIGYELEMFELHÍVÁS RENDEZVÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉPVISELŐI FÓRUMOK EURÓPAI UNIÓ JOGI ISMERETEK MUNKABIZTONSÁG MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KÉMIAI BIZTONSÁG SZABVÁNYOSÍTÁS BALESETBIZTOSÍTÁS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK MAGYAR FÓKUSZPONT TAPASZTALATCSERE KÉRDÉSEK-VÁLASZOK HÍRLEVÉL KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK KAPCSOLATOK Intézmények Intézmények Folyóiratok Civil kapcsolatok Civil kapcsolatok JOGSZABÁLYOK RENDELET-TERVEZETEK ÜZLETI VILÁG Köszöntjük a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány www.mvkepviselo.hu honlapján Az Alapítvány üdvözli a munkavédelmi képviselőket, a munkavédelmi bizottságokat, paritásos munkavédelmi testületeket, a szakszervezetek tisztségviselőit, az üzemi-, közalkalmazotti tanácsok tagjait, a munkavédelmi szakembereket és a munkavédelem iránt érdeklődő kollégákat. A honlap elsősorban a munkavállalók választott képviselőinek szól, de reméljük hasznosan használhatják a téma iránt érdeklődő más szakemberek is. A honlap egységben kezeli a munkavédelem két alappillérét: a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet, nem feledkezve meg más kapcsolódó rokon területekről sem. Legfontosabb teendőnknek 2004-ben az Európai Unióba történő minél zökkenőmentesebb integrálódás elősegítését tartjuk. Így tehetünk legtöbbet a magyar munkavállalók munkakörülményeinek javításáért, egészségük megóvásáért, biztonságukért. Eredményes munkát kívánva várjuk javaslataikat. Szerkesszük együtt a honlapot! dr. Váró György a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratóriumának elnöke

20 Az Alapítvány elérhetőségei: Cím: Budapest, VI. ker. Benczúr u. 45. Telefon: 1-461 24 58 E-mail: mvkepviselo@t-online.hu Az Alapítvány titkára: Péterfy Lajos Kérjük, hogy a munkavédelmi érdekvédelemmel, érdekképviselettel kapcsolatos kérdéseikkel, javaslataikkal, észrevételeikkel forduljanak Alapítványunkhoz. Hartai Ferenc e-mail: fhartai@freemail.hu telefon: 06-30-521-61-37


Letölteni ppt "Villamosenergiai Munkavédelmi Képviselők Fóruma 2009. November 4-5. Gyula A paritásos munkavédelmi testületek működésének jelentősége. A testületek működésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések