Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi alapellátás fejlesztése"— Előadás másolata:

1 Egészségügyi alapellátás fejlesztése
DDOP-3.1.3/G-14 Szabó andrea Pályázati menedzser/ Projektmenedzser

2 AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI
ELJÁRÁSREND A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BEMUTATÁSA Célja Támogatható tevékenységek Elszámolható költségek Korlátozások - feltételek Csatolandó mellékletek köre Értékelési szempontok GY.I.K.

3 Szabályozási háttér 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 85/2014. (III. 18.) Korm. Rendelet az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Pályázati Felhívás, Általános Pályázati Útmutató és mellékleteik

4 Az eljárásrend Szakmai értékelés Befogadó levél Hiánypótlás kiküldése
IH döntés, jóváhagyás 7 nap Min. 7 - max. 15 nap Beadási határidő Értesítés: támogató levél TSZ Hiánypótlás beérkezése Helyszíni szemle Tisztázó kérdés Elő-terjesztés Pályázat beérkezése 30 nap + hiánypótlás Nem hiány-pótoltatható befogadási és jogosultsági kritériumok Tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok Teljességi kritériumok Tartalmi értékelés

5 A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALAPVETŐ CÉLJA
Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása és lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása érdekében – az ellátások kistérségi alapon történő optimalizálása, leromlott infrastruktúra fejlesztése, szükséges eszközök beszerzése Hozzáférés területi kiegyenlítése – társadalmi esélykülönbségek csökkentése Szolgáltatások minőségének javítása – hatékony feltételrendszer (épület, gép-eszköz, IT) megteremtésével

6 Részcélok A helyi önkormányzat főbb alapellátási szolgálatainak helyet adó ingatlanok infrastruktúrájának korszerűsítése – eszközbeszerzéssel és az épület felújításával, korszerűsítésével Alapellátási szolgálatok: Háziorvosi, házi gyermekorvosi Fogorvosi Központi alapellátási ügyelet Védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Az alapellátás minőségének javítása A munkafeltételek minőségének javítása

7 Részcélok Környezettudatos gondolkodásmód figyelembe vétele a fejlesztés során (energiahatékonyság, megújuló energiaforrások és környezetbarát technológiák használata) Akadálymentes hozzáférés biztosítása a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek részére Modern informatikai feltételek megteremtése – a háziorvosi szolgálatok és az ellátás progresszív szintjei közötti modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás érdekében

8 Pályázók köre A Pályázati Felhívás B. pontja alapján:
Helyi önkormányzatok és társulásaik Helyi nemzetiségi önkormányzatok Önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok – amelyeket önkormányzatok, vagy önk-i társulások hoztak létre Egyházi jogi személyek Központi költségvetési szervek Központi költségvetési szerv többségi tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságok - amelyek tulajdonában vagy vagyonkezelésében (állami tulajdon esetén vagyonkezelésében vagy használatában) lévő ingatlanban működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy működni fog.

9 Pályázók köre csak betöltött praxisra irányulhat a fejlesztés ( legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig) ha nem az önkormányzat, hanem szolgáltató (pl. vállalkozó orvos) működteti az alapellátást  be kell nyújtani az önk. és szolgáltató közötti megállapodást (feladatellátási szerződést) valamint az önk. támogató nyilatkozatát ha egy praxishoz tartozó több település pályázik  konzorciumban!  ekkor a konzorcium vezetője az elsődleges ellátási hely szerinti önkormányzat ha a praxishoz tartozó települések nem mindegyikén valósul meg a fejlesztés, a nem érintett települések nem szükséges a konzorciumban részt venniük (támogató nyilatkozat)

10 Támogatható tevékenységek
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: Eszközbeszerzés műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése – mobil eszközök preferálása mellett Szempont: Felhívás C.1.1. pontjában külön felsorolt és az eszközlista mellékleten szereplő eszközök szerezhetők be! 2. Épület felújítása, korszerűsítése meglévő közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező alapellátási szolgálatnak helyt adó helyiségek belső és külső felújítása, korszerűsítése – az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével engedélyköteles építési tevékenység esetén jogerős építési engedély benyújtása (legkésőbb a hiánypótlás keretében) kötelező Akadálymentesítés és energiahatékonysági fejlesztés önmagában, önállóan nem támogatható

11 Támogatható tevékenységek
II. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK: multifunkcionális helyiség kialakítása – egészségfejlesztési feladatok ellátására kötelezően előírt számú parkoló (és akadálymentes parkoló) létesítése udvarfelújítás, parkosítás, külterület-rendezés ügyletes autó tárolására garázs kialakítása (központi ügyelet) a projekt keretében beszerzésre kerülő járművek tárolására garázs/tároló kialakítása/felújítása

12 Támogatható tevékenységek
III. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK: nyilvánosság biztosítása - II. kommunikációs csomag! projektszintű könyvvizsgálat - támogatás > 50 millió Ft) akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés a Pályázati Útmutató C1.2 pontja alapján energiahatékonysági korszerűsítés – minden közhasználatú építményen kötelező! azbesztmentesítés - kötelező saját forrásból, ha azbeszttel szennyezett épületek adatbázisában szerepel

13 NEM támogatható tevékenységek
új építés, ingatlankiváltás, bővítés (kivéve garázs/tároló) projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzés betegtájékoztató kiadvány forgóeszközök, egyszer használatos eszközök beszerzése szállás/lakás célú ingatlanok fejlesztése képzés – beleértve a gépkezelés betanítását is minimálisan előírt számú parkoló-férőhelynél több ha az iskola-egészségügyi szolgáltatás közoktatási intézmény épületében működik háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok esetén: ha 216/2011. Korm.rend. eszköztámogatásában részesült eszközök beszerzése

14 Elszámolható költségek
ELŐKÉSZÍTÉS: engedélyezési és/vagy kivitelezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, egyéb műszaki tervek, előzetes tervezői költségbecslés költségei hatósági eljárási díjak költségei (pl. építési engedély eljárási díja) rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja amennyiben jogszabály előírja – tervellenőr alkalmazása közbeszerzések díja (pl. szakértő díja – fontos: közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe!) Javasolt: előkészítés és megvalósítás költségeire külön szerződéseket kötni!

15 Elszámolható költségek
MEGVALÓSÍTÁS: projektmenedzsment szolgáltatások igénybe vételének költségei: szakmai szolgáltatások: építési műszaki ellenőr, tervezői művezetés, rehab. környezettervező szakmérnök, hatósági eljárási díjak nyilvánosság biztosítása projektszintű könyvvizsgálat építési költségek: átalakítási, bővítési, felújítási  (bővítés csak garázs/tároló esetén) – a projekt végrehajtásához szükséges, értéknövelő felújítási költségek számolhatók el, amelyekhez támogatott tevékenységek köthetők eszközbeszerzések költségei immateriális javak beszerzése (szoftverek) ÁFA, valamint más adók és közterhek elszámolása

16 NEM elszámolható költségek
ha más forrásból komplex akadálymentesítést vagy energetikai korszerűsítést valósítottak meg (vagy folyamatban van)  az ingatlan ua. részére akadályment. nem elszámolható föld, telek, ingatlanvásárlás, ingatlanbérlés, lízing, értékcsökkenés, forgóeszközök posta, telekomm. díjak, banki költségek, jogi tevékenységek (kiv. közbesz.), képzési költség, tartalék, magvalósíthatósági tanulmány saját kivitelezés, saját vállalkozásban végzett tevékenység! Pályázati felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek!

17 A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS BELSŐ KORLÁTAI
Költségtípus Maximális %-os korlát/maximális elszámolható költség (ezer Ft) I. Projekt előkészítés költségei összesen: 8 % - Tervellenőr költsége 0,5 % - Közbeszerzés költsége 2% II. Megvalósítás költségei Projekt menedzsment 2 % Energiahatékonysági korszerűsítéshez tanácsadás és energiatanúsítvány költsége 300 e Ft Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés Nyilvánosság biztosítása Projektszintű könyvvizsgálat IT eszközbeszerzés (szoftver és hardver együttes költsége – alapellátási szolgáltatáshoz) 500 e Ft / háziorvosi, fogorvosi praxis, 500 e Ft / védőnő Járműbeszerzés költsége 4 millió Ft / személygépkocsi, 500 e Ft / segédmotor, 80 e Ft / kerékpár Immateriális javak (szoftver – betegellátáshoz) A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS BELSŐ KORLÁTAI

18 A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉS BELSŐ KORLÁTAI
Egyéb korlátozás: az építési költségekből számított fajlagos költség Tevékenység: Korlátozás mértéke: Felújítás, korszerűsítés; garázs/tároló esetén új építés/bővítés bruttó Ft / bruttó m2 Udvarfelújítás, átalakítás bruttó Ft / bruttó m2 Igazolás módja: a felhívás mellékleteként közzétett tervezői nyilatkozatok benyújtásával

19 SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK fizikai befejezés: a projekt megkezdésétől (ill. TSZ-kötéstől) számított 12 hónaponon belül, de legkésőbb június 30-ig 5 év fenntartás kötelezően megvalósítandó minimum 1 alapellátási funkció fejlesztése arányosítás (közös használatú v. nem támogatható tev.-nek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítása) vegyes praxisok esetében: önálló gyermek és önálló felnőtt rendelőhelyiség kialakítása nem támogatható kapacitásbővítés nem támogatható

20 Speciális kizáró okok csak műk. eng-el és OEP finansz. szerz-el rendelkező intézmény támogatható NEM nyújtható be pályázat olyan alapell. szolg. fejlesztésére, amely DDOP konstrukcióból támogatásban részesült! korábbi forrásból (más konstrukcióból!) támogatásban részesült tevékenységekre – nem pályázhat (más tevékenységre pályázhat!) TSZ megkötéséig a praxis betöltésre kerüljön a fejleszteni kívánt feladatellátási helyen legalább egy önállóan támogatható tevékenységnek (eszközbesz./építés) meg kell valósulnia HÁZIORVOSI rendelő fejlesztése esetén kritérium: a háziorvosi szolg. által ellátott betegek száma legalább 800 fő, gyermekorvosi szolg. esetén 500 fő (vegyes praxisnál felnőtt és gyermek ellátottak száma együtt 800 fő) igazolás módja: 7. sz. melléklettel = OEP által igazolt lakosságszám / kártyaszám alapján!

21 KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK Amire figyeljenek a pályázók: 5 év fenntartás
Monitoring mutatók (= indikátorok)  szankcionálandók: Épített, felújított rendelők száma Épített, felújított egyéb helyiségek száma Beszerzett új, nagy értékű orvosi eszközök, műszerek száma Sürgősségi eszközök beszerzése esetén – 5 év továbbképzés Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesítésére legalább két – két vállalást kell tenni

22 Támogatás mértéke, összege
Mértéke max.: 100% Minimum Maximum Támogatás összege: 10 millió Ft 60 millió Ft Rendelkezésre álló keret: Ft

23 Csatolandó mellékletek köre
1. számú melléklet: 1.) A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató (APU) 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet), azaz = jogi státusz adatait a pályázati adatlapon kell megadni DE: konzorcium esetében az együttműködési megállapodást kell csatolni aláírási címpéldány / ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (Nkft. esetén) / banki aláírás bejelentő karton + képviseletre való jogosultságot igazoló dokumentum (önk-nál /vagy aláírási címpéldány) 2.) Fenntartói nyilatkozat  PF melléklete „M5_Fenntartasi nyilatkozat”.doc 3.) szolgáltató önkormányzattal kötött megállapodása a feladatok átvételéről és önkormányzati nyilatkozat (felhívás B. pontja alapján), azaz = feladatellátási szerződés önk. támogató nyilatkozata

24 Csatolandó mellékletek köre

25 Csatolandó mellékletek köre

26 Csatolandó mellékletek köre
2. számú melléklet: Pénzügyi alkalmasság igazolása APU 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet) – amennyiben releváns, azaz = Kizárólag abban az esetben, ha elektronikusan nincs közzétéve az e-beszamolo.kim.gov.hu oldalon : utolsó két évi (konszolidált) vagy ut. két éves egyszerűsített éves beszámolót kell benyújtani (mérleg, eredménykim., kieg. mell.) Továbbá: Nkft. esetén  ha elektronikusan nincs közzétéve: induló vállalkozás esetén: nyitómérleg

27 Csatolandó mellékletek köre
3. számú melléklet: Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása APU 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.3.melléklet), valamint a Felhívás B. pontja szerinti vagyonkezelői, használati megállapodás, azaz = Támogatási szerződés kötésekor: tulajdoni lap, tulajdonosi nyilatkozatok stb. Vagyonkezelői megállapodás Használati megállapodás (állami tulajdon esetén) + PF melléklete: M6_Ingatlanhoz kapcsolódó nyilatkozatok használat és vagyonkezelés esetén, ill. ha a tul.lapon szerepel igény, bejegyzés

28 Csatolandó mellékletek köre
4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Engedély APU 1. számú mellékletébe (A.4. melléklet) szerint és a Pályázati Felhívás C1.1 pontjában foglalt speciális előírások figyelembevételével, amennyiben a pályázat építési tevékenységet is tartalmaz, azaz: APU 1. m. A4. szerint: Nem engedélyköteles beruházásnál: Tervezői nyilatkozat, arról, hogy a beruházás nem engedélyköteles Műszaki leírás és tervdokumentáció (helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi állapot bemutatása – fotódokumentáció stb.) Amennyiben bejelentés-köteles a beruházás: a hatósághoz érkeztetett bejelentés vagy a hatóság határozata a bejelentésről Műszaki leírás és tervdokumentáció

29 Csatolandó mellékletek köre
4. számú melléklet: APU 1. m. A4. szerint: Engedélyköteles beruházásnál: Jogerős építési engedély Engedélyezett tervdokumentáció! Felhívás szerint : 1.) Jogerős építési engedély  legkésőbb HP-ig jogerőre kell emelkednie! 2.) Fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlanról, egészségügyi szolgáltatóról 3.) Tervellenőri költség tervezése esetén az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolására, elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, eredeti példányban.

30 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 1.) Árbecslés, eszközlista.xls kiterjesztéssel ellátott munkafüzetként kell benyújtani, azaz= M3_a_kgvetes_pugyi_mellekletek nevű excel – PF melléklete!  Árbecslés és Eszközlista, Projekten kívüli eszközök nevű fülek!

31 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok APU 1. számú mellékletében szerint (A.6. melléklet) és a APU C2.2 pontjában foglaltak szerint, azaz = M3_a_kgvetes_pugyi_mellekletek nevű excel  Projekt nem elsz. költség füle! Pályázati adatlapon: Költségfunkció fül kitöltése!

32 Csatolandó mellékletek köre

33 Csatolandó mellékletek köre

34 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok folyt.köv.: Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: a pályázat benyújtását megelőzően megrendelt vagy teljesített szolgáltatásoknál: pontos feladat-meghatározás  Pályázati adatlap Költségfunkció szöveges indoklásban! megrendelő szerződés vagy költségszámla b) a pályázat benyújtását követően megrendelt szolgáltatásoknál: pontos feladat-meghatározás vagy árajánlat

35 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok folyt.köv.: Projektmenedzsment szolgáltatás esetén: szolgáltatás-megrendelés esetén: tételes árbecslés  Pályázati adatlap Költségfunkcióban bemutatva árajánlat b) pályázó szervezeten belül: bér- és járulékterv Pályázati adatlap Költségfunkcióban bemutatva

36 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok folyt.köv.: Eszközbeszerzés esetén: tételes árbecslés, műszaki specifikáció  Pályázati adatlap Költségfunkcióban bemutatva, és Eszközlista excelben benyújtva (VAGY árajánlat – nem releváns) Szolgáltatások esetén: tételes árbecslés, feladat-meghatározás, teljesítés gyakoriságának megadása  Pályázati adatlap Költségfunkcióban bemutatva (VAGY árajánlat – nem releváns)

37 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok folyt.köv.: Építési tevékenység esetén: Engedélyezési terv és nem engedélyköteles építési tevékenység esetén: munkanemenkénti költségbecslés: szakágak szerint munkacsoportokra bontva, új építés és átalakítás, felújítás stb. esetén, azok értelemszerű különbontásával (az egyes épületekre/ létesítményekre/ vonalas infrastruktúrára/ projektelemekre stb. külön-külön lebontva) az egyes épületekre/ létesítményekre/ vonalas infrastruktúrára/ projektelemekre stb. vonatkozóan a költségbecslés alapján számított fajlagos költségek táblázatos bemutatása (tervező által aláírt eredeti példány)

38 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 2.) Alátámasztó dokumentumok folyt.köv.: Építési tevékenység esetén: Kiviteli terv, tenderterv, vagy közbeszerzési dokumentáció esetén: tételes költségvetés: szakágakra, munkanemekre, anyag és munkadíjra bontott tételes költségvetés, rezsióradíj megjelenítéssel munkanemenként külön-külön, nettó+áfa=bruttó bontásban új építés és átalakítás, felújítás stb. esetén, azok értelemszerű különbontásával az egyes épületekre/ létesítményekre/ vonalas infrastruktúrára/ projektelemekre stb. vonatkozóan a költségvetés/árajánlat alapján számított fajlagos költségek táblázatos bemutatása (tervező/ajánlatadó által aláírt eredeti példány)

39 Csatolandó mellékletek köre
5. számú melléklet: 3.) A projekt vonatkozásában elkészített pénzügyi elemzés a közreadott segédlet szerint. Minden esetben beadandó! M3_c_Pugyi elemzeshez nevű excel (PF melléklete) Segédlet: M3_d_Segedlet pugyi elemzeshez c. dok. alapján! 4.) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató mellékletében szereplő segédlet szerint, eredeti példányban (amennyiben a projekt építési tevékenységet is tartalmaz). M3_b_aranyositasi segedlet nevű excel (PF melléklete)

40 Csatolandó mellékletek köre
6. számú melléklet: Tervezői nyilatkozatok, amennyiben a pályázat építési tevékenységet is tartalmaz: 1.) Akadálymentesítés pályázatnak való megfeleléséről (ha rehabilitációs szakmérnököt kíván igénybe venni, úgy a nyilatkozatot a tervező mellett a rehabilitációs szakmérnöknek is alá kell írnia) 3.) Parkoló–férőhely kialakítása esetén, tervezői nyilatkozat arról, hogy az engedélyes szintű tervdokumentáció kizárólag a hatályos jogszabályokban kötelezően előírt számú parkoló-férőhelyet tartalmazza 4.) Tervezői nyilatkozat arról, hogy a beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerül az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése) 5.) Tervezői kimutatás építési költségekről és fajlagos mutatókról jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közreadott formában  M3_b_tervezi kimutatas c. excel (PF melléklete)

41 Csatolandó mellékletek köre
7. számú melléklet: Fejlesztett szolgáltató kapacitásaira vonatkozó igazolások: 1.) Illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) által hitelesített összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, és OEP által hitelesített összesítés a fejlesztéssel érintett közfinanszírozott kapacitásokról  M7_Ossz_mk_eng_finansz_szerz_ig_OTH_OEP c. excel (PF melléklete)

42 Csatolandó mellékletek köre
7. számú melléklet: 2.) Amennyiben egy praxishoz több település tartozik a praxishoz tartozó, de a pályázatban nem érintett települések önkormányzatainak támogató nyilatkozata  nincs minta! 3.) Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtásához (amennyiben releváns), azaz= Konz megall_palyazathoz_ÚSZT_2012 c. minta a ROP APU mellékleteként letölthető! 8. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  ROP APU 19. sz. mellékleteként letölthető! Kötelező benyújtani – kitölteni nem kell, de aláírva beküldeni!

43 Csatolandó mellékletek köre

44 Fogalomjegyzék Átalakítás: Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka. Bővítés: Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység. Felújítás: Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység. Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

45 Szakmai értékelés Pontozással értékelt tartalmi-szakmai szempontok:
A megfogalmazott célok megfelelősége a felhívás céljával? – 8 Mennyire tükrözi a pályázat a célcsoportok igényeit? – 6 A beszerzésre kerülő eszközök összhangban vannak-e a bemutatott szakmai programmal? – 8 A projekt tevékenységek mennyire biztosítanak komplex fejlesztést? – 5 Releváns és koherens a szakmai program és kielégíti a megfogalmazott ellátási és szolgáltatási igényeket. – 8 Mennyire biztosított a pályázat megvalósulásának likviditása? A beruházás megvalósításának ütemezése és a pénzügyi terv milyen összhangban van egymással? – 6 A projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartása intézményi szempontból mennyire biztosított? – 6 Hogyan került kidolgozásra kockázatok listája és az arra kidolgozott kezelési terv? – 5

46 Szakmai értékelés ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONTOK: A beruházás hozzájárul az intézmény működési költségeinek csökkentéséhez, az üzemeltetési, karbantartási költségek bemutatása (beruházás előtt/beruházás után) reális. – 3 Az építészeti megoldások során mennyiben alkalmaznak a működési költségeket csökkentő környezetbarát technológiákat, megújuló energiaforrásokat? – 3 Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek olyan településeken valósulnak meg, amelyek nem rendelkeznek aktív járóbeteg ellátással. - 3 Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek olyan településeken valósulnak meg, amelyek nem rendelkeznek aktív fekvőbeteg ellátással. - 2

47 Szakmai értékelés 5.-6. A beruházás elmaradott települések (Korm.rend.) és/vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliségű települések valamelyikén valósul meg. – Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetén az egészségügyi szolgáltató több településen biztosít alapellátást A fejlesztett/kialakított alapellátási feladatot végző háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis), fogorvosi, védőnői szolgálat az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki. - 3

48 Benyújtás módja, helye A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen), a kitöltő program által generált nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni Amennyiben a Nyilatkozat nem kerül benyújtásra papír alapon, cégszerű aláírással ellátva, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül! Cím: DDRFÜ NKft, 7621 Pécs, Mária utca. 3. Határidő: június 26. Borítékon fel kell tűntetni: DDOP-3.1.3/G-14, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” és a pályázó nevét és címét Személyesen NEM nyújtható be!

49 Gyakran ismételt kérdések – GY.I.K.
I. Pályázók köre – ingatlan – praxis: Benyújtható pályázatok száma: Egy pályázó több pályázatot is benyújthat (különböző fejlesztésekre irányulóan) Javasoljuk egy pályázatban benyújtani az összes fejlesztendő szolgáltatást (értékelésben előny) Kizáró ok: ugyanarra a szolgáltatás fejlesztésére több pályázat nem nyújtható be, tehát ugyanarra a praxisra a települések egyesével nem nyújthatnak be pályázatot. Egy praxison/körzeten belül több ingatlan, (több hrsz.-on) is fejleszthető. Egy ingatlanon belül több praxis is fejleszthető.

50 Gyakran ismételt kérdések – GY.I.K.
Egészségügyi szolgáltató (pl. vállalkozó orvos) nem pályázhat – csak a B. pont szerinti pályázó. Csak meglévő eü-i rendelőnek/szolgálatnak helyt adó ingatlan fejleszthető! (C1.1. II. pont) Ingatlankiváltás kizárt! C8.2 pont alapján nem támogatható olyan új telephely, amely még nem rendelkezik működési engedélyekkel: „Nem támogatható azon intézmények fejlesztése, amely nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, és OEP finanszírozási szerződéssel.”

51 Gyakran ismételt kérdések – GY.I.K.
Pályázók körénél elvárás, hogy az ingatlan a Pályázó tulajdonában legyen  osztatlan közös tulajdonú ingatlanra tervezett fejlesztés NEM támogatható!

52 Gyakran ismételt kérdések
II. Eszközbeszerzés Személygépkocsi védőnői szolgálat részére is beszerezhető, azonban segédmotor/kerékpár csak védőnők részére szerezhető be. Ha a védőnő az ellátási helyen („rendelőn”) kívül is nyújt szakápolási, tanácsadási segítséget – nem kell megfelelni a „minimum 3 települést lát el” kritériumnak Iskola-egészségügyi szolgálat és ügyeleti szolgálat esetén nincs meghatározva az IT beszerzésre belső korlát (500e Ft-nál többet is fordíthatnak op.rendszer és hardver beszerzésre) Az IT beszerzésre vonatkozó 500e Ft/ védőnő korlát – védőnőnként értendő – preferálva a mobil eszközöket!

53 Gyakran ismételt kérdések
III. Építési tevékenység a projektből beszerzett kerékpárokra vonatkozóan tároló kialakítása/építése megengedett! új építés csak a garázs/tároló kialakítására vonatkozóan megengedett!  ezt csak a projekt keretében beszerzett jármű részére, vagy ügyelet fejlesztése esetén az ügyeletes autó számára lehet kialakítani átalakítás, felújítás, korszerűsítés a megengedett! a megújuló energia használatának költségei beszámítandók a felújítás/korszerűsítés költségeibe

54 Gyakran ismételt kérdések
IV. Akadálymentesítés A projekt célja felújítás, korszerűsítés  ezért PROJEKTARÁNYOS AKADÁLYMENTESÍTÉS: Pályázati Útmutató C1.2. pontja alapján! = közösségi funkciójú/ügyfélforgalmat bonyolító épületben/épületrészben biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének elérési útvonalának komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését! OTÉK (253/1997 Korm.rend.) és a Segédlet a közszolgáltatóások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” útmutató alapján! Rehabilitációs szakmérnök NEM kötelező, de AJÁNLOTT!

55 Gyakran ismételt kérdések
IV. Akadálymentesítés APU H14. fogalomjegyzékben: A pályázattal érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók miatt, a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.). Elektromos hálózat teljes felújításánál pl. a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni, stb. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, a célja, hogy a pályázat keretében végrehajtandó beruházással már „akadályt” ne építsünk.

56 Gyakran ismételt kérdések
V. Energiahatékonyság Törvényi rendelkezéseket szükséges betartani: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról PF: A beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerül az energia-hatékonysági korszerűsítés szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése)  Tervezői nyilatkozat Energiatanúsítvány NEM elvárás

57 Gyakran ismételt kérdések
VI. Egyéb IVS = Integrált városfejlesztési stratégia – a pályázati adatlap szöveges részében térjen ki erre (rendelkezik-e vele, a pályázatban foglalt tevékenység szerepel-e az IVS-ben) Nyilvánosság biztosítása: II. kommunikációs csomagot kell megvalósítani! Betöltött a praxis: ha az Országos Alapellátási Intézet Praxis I. (vagy Praxis II.) programjában igazoltan részt vesz Vegyes praxis esetében önálló gyermek és önálló felnőtt rendelőhelyiség kialakítása nem támogatható

58 Gyakran ismételt kérdések
VI. Egyéb kártyaszám/lakosságszám (800 fős minimumhatár): PF C8.2.: ellátottak számának számítása: a háziorvosi szolgálat által ellátott betegek száma = kártyaszám, VAGY az ellátási körzetbe tartozó lakosságszám vehető figyelembe  az OEP melléklet alapján a KSZ a magasabb számot fogja figyelembe venni! (A két szám nem aggregálható!)

59 Köszönöm a figyelmet. Várjuk pályázatát
Köszönöm a figyelmet! Várjuk pályázatát! Amennyiben további kérdései lennének, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz: 72/


Letölteni ppt "Egészségügyi alapellátás fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések