Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A néprajz, mint modultantárgy Szanyi Mária Szanyi Mária néprajzkutató néprajzkutató 2004. november 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A néprajz, mint modultantárgy Szanyi Mária Szanyi Mária néprajzkutató néprajzkutató 2004. november 16."— Előadás másolata:

1 A néprajz, mint modultantárgy Szanyi Mária Szanyi Mária néprajzkutató néprajzkutató 2004. november 16.

2 Roppant nagy tévedés, ha valaki netán azt hiszi, hogy a múlt eltüntetésével dolgozik helyesen a jövőért. A rombolók műveltsége sivár és hideg, mint egy tűzfal. (Szalatnai Rezső)

3 A modul Az életszerű tanítás projektekben valósítható meg – a tananyag komplex témaköröket tárgyal •A projekt olyan keret, amelyet – modulokra bontva – szakirodalom és egyéni alkotómunka révén sok-sok egyéni ötlettel gazdagíthatunk •Egy-egy modulnak számtalan helyi változata születhet az adott földrajzi-néprajzi tájegység sajátosságai szerint

4 Célok A magyar nemzeti kultúra humán- értékorientált, élményszerű átadása A néprajzi értékek, a magyar néphagyományok megismertetése

5 Célok A szomszéd népek, de elsősorban a velünk együtt élő szlovákok hagyományainak megismerése A kultúrák azonosságainak és különbözőségeinek megismerése Toleranciára, a másság elfogadására való nevelés

6 Célok A kisgyermekkorból (óvodából) hozott játékos kedv megőrzése A fantázia, a kreativitás fejlesztése Gazdag játékkultúra kibontakoztatása A játék nem cél, hanem eszköz az oktatási- nevelési célok megvalósításában.

7 Célok A szocializáció segítése A világra nyitott, harmonikus, közösségi, alkotó (kreatív) emberré nevelés

8 Célok Minden gyermek egyéni adottságainak figyelembevételével történő személyiségfejlesztés Az egyéniség kibontakoztatása Az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése Közösségépítés Az egyén csoporthelyzetének segítése

9 Célok Az egymásba kapcsolódó művészeti ágak sajátosságainak felfedeztetése A gyermekek művészetszemléletének, ízlésének megalapozása Művészet értő és -szerető közönség nevelése

10 Célok A verbális és nonverbális kommunikációs készség kialakítása és fejlesztése Az előadói képességek és a beszédtechnika fejlesztése A kommunikációs eszközök beépítése valamennyi műveltségi terület eszköztárába

11 Célok Az esztétikai, művészeti, erkölcsi értékek felismerése Az ének-zenei, a mozgás-, a vizuális- a technikai kultúra fejlesztése A kézügyesség fejlesztése

12 Cél Az iskola saját hagyományainak megteremtése és ápolása. Az iskola saját hagyományainak megteremtése és ápolása.

13 Célok elérése • Az iskola különböző életkori sajátosságú osztály- és kisközösségit átfogó tevékeny- ségrendszer biztosítása •Tanítási órákon és azon kívül szerveződő komplex művészeti nevelés •Az évszakokhoz kötődő néprajzi kalendárium évről-évre gazdagodó anyagának élményszerű megélése

14 Célok elérése •Múzeumok, kiállítások, folklórrendezvények látogatása •Műalkotások, művészeti élmények elemzése

15 Eszközök A mindennapokat és az ünnepeket átfogó események felidézése: tánc-, dráma-, báb-, kézműves- és egyéb komplex foglalkozások

16 Ajánlás •Ajánlott óraszám: heti 2-3 óra 15-20 perces blokkokban •Ajánlott óraszámok forrásai: Heti 1-2 óra a nem kötelező tantárgyak terhére, amelyek óraszáma 1-2 óra. Heti 1 óra a művészeti és nevelési tantárgyak zenei nevelés képzőművészeti/esztétikai nevelés munkára nevelés testnevelés terhére

17 Ajánlás •Heti 1 óra a környezeti nevelés a természetismeret a honismeret a magyar nyelv és irodalom a történelem a földrajz terhére

18 A modul jellemzői  Személyiségfüggő  Személyiségfüggő (meghatározó a hozzáállás és a műveltségi ág)  Helyfüggő  Helyfüggő (a helyi hagyományok és lehetőségek meghatározók)  Szakirodalomhoz terepmunkához kötött  Szakirodalomhoz, könyvtárhoz és terepmunkához kötött

19 A modul jellemzője  Személyfüggő (jó, ha iskolánként legalább egy-két, a hon- és népismerethez, a néptánchoz, népzenéhez, a dráma- és bábjátékhoz, a vizuális kultúra iskolai felhasználásához értő és/vagy kedvet érző pedagógus dolgozik)

20 Néhány modul Hogyan jártak iskolába dédszüleink ? Mire írtak nagyon régen? Hogyan? Palatábla, régi könyvek, füzetek felkutatása. Találós kérdések szólás-mondások az őszi jeles napokkal, őszi termésekkel kapcsolatban Időjóslások, időjárás megfigyelése

21 Néhány modul Betakarítás a szüret kezdete beszélgetés a szüretről élő szokások megfigyelése rajzok készítése Mindenszentek napja szokások a temetőben, a házaknál dísz készítése termésekből, száraz virágokból

22 Néhány modul Őszi jeles napok: Egyed, Ferenc, Márton, Katalin, András Jósló- és varázscselekmények Advent, a karácsonyvárás ideje Harc a globalizáció ellen „harc az ünnepért“ A népszokások alakulása, terjedése Adventi koszorú készítése

23 Néhány modul A természet változásainak befolyása az emberi tevékenységre Gazdasági folyamatok rendszerbe illesztése Farsang gyertyaszentelő – időjóslások, balázsolás – egészségvédelem, stb. farsangfarka – alakoskodások,

24 Néhány modul Téli munkák fonó, tollfosztás, disznóölés stb. Párválasztás Ismerkedési alkalmak Gyermekbálok Nevelés, erkölcs

25 Néhány modul Húsvéti ünnepkör, pünküsd, Tavaszi jeles napok Gergely-járás, Gyümölcsoltó Boldogasszony Márk napja, stb. Település, településszerkezet. Telekelrendezések, építkezés Bútorzat, lakásbelső, díszítőelemek,lakásbelső konyha-, kamraleltárak, stb.

26 Követelmények •A tanuló legyen képes tudatosítani  az évszakok, a hétköznapok és ünnepek ritmusát,  figyelemmel kisérni az élet természetes rendjét, az emberi élet fordulóit. •Eligazodni a gazdasági élet főbb mozzanataiban,  ezekhez szokásanyagot társítani.

27 Követelmények •Egy-egy szokás dramatizálása, életszerű megjelenítése a saját közösségen belül •Faliújság, kiállítás készítése •Leírás (fogalmazás, iskolaújságba való cikk, versenydolgozat, stb.) az adott témáról

28 Követelmények •Az osztály legyen képes  barátságok,  kis közösségek kialakítására,  kötetlen társulások létrehozására •Kezdeményezőkészség •Céltudatos cselekvések •Helyes önértékelés

29 Követelmények •A tanulók legyenek képesek együttműködni a közös feladatokban. •A tanuló legyen képes beilleszkedni az iskola rendjébe •Alkalmazkodás az iskolai élethez és a közösséghez

30 Követelmények •A tanulók ismerjék fel a saját kultúra értékeit •Tudjanak eligazodni a pénzvilágra épülő fogyasztói társadalom hamis érték- rendjében

31 Értékelés •Kiscsoportos együttműködés közben a tanulók folyamatosan értékelik a csoportmunkát, –a csoporton belül az egyéni teljesítményt. •Az értékelésnél fontos, hogy senki se bújhasson el a közösségben, mégis a közösséggé formálódás legyen az értékrend mérvadója.

32 Értékelés •Folyamatos, segítőcélzatú, szóbeli értékelés. •Az értékelés figyelembe vehető/veendő az egyes tantárgyak (műveltségi területek) osztályzásánál.

33 Ha meghal egy öreg ember, az annyi, mintha leég egy könyvtár Ha meghal egy öreg ember, az annyi, mintha leég egy könyvtár Afrikai mondás


Letölteni ppt "A néprajz, mint modultantárgy Szanyi Mária Szanyi Mária néprajzkutató néprajzkutató 2004. november 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések