Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintés a tervezett szociális, gyermek, ifjúsági és esélyegyenlőségi fejlesztésekről 2007-2013 Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintés a tervezett szociális, gyermek, ifjúsági és esélyegyenlőségi fejlesztésekről 2007-2013 Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság,"— Előadás másolata:

1 Áttekintés a tervezett szociális, gyermek, ifjúsági és esélyegyenlőségi fejlesztésekről 2007-2013 Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda.

2 Szociális ágazati fejlesztések fő irányai •Kiemelt figyelem a gyermekekre és fiatalokra, hogy sikeres és aktív tagjai legyenek a társadalomnak •A szociális ellátórendszer megújítása, hogy hatékonyabban támogassa egyrészt a fokozott segítségre szoruló csoportokat, másrészt a nehéz helyzetben lévők sikeres munkaerő-piaci integrációját. •A helyi közösségek és a civilek társadalmi részvételének erősítése. •A fogyatékos emberek érdekében az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, és a rehabilitáció feltételrendszerének fejlesztése •Fogyasztók és az ellátottak védelme. •A leghátrányosabb térségek, és a roma emberek és közösségeik felzárkózását •A leghátrányosabb térségek, és a roma emberek és közösségeik felzárkózását segítő és megalapozó programok.

3 A gyermekek esélyeinek növelése Szülői kompetenciákat, családi funkciókat erősítő programok (TAMOP) Szakemberek fejlesztő programjai (TAMOP) Szülők foglalkoztatása (TAMOP) 0-7 évesek, iskoláskorú gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TAMOP) Gyermekek napközbeni és gyermekjóléti szolgáltatásainak fejlesztése (ROP Gyermekintézmények korszerűsítése (TIOP) Gyermekjogok védelme (TAMOP) Diszkrimináció elleni küzdelem (TAMOP) További programok oktatási, kulturális és egészségügyi intézkedésekben Részletesebben a 4-5-6-7-8 diákon

4 A családi funkciókat erősítő, illetve a családi kríziseket kezelő programok A családi funkciók gyengülése, a család működési zavarai, illetve krízisek miatt veszélyeztetett vagy sérült gyermekek és szüleik számára biztosított programok (konfliktuskezelés, terápia, személyiségfejlesztő tréningek, stb.) a gyermek egészséges személyiségfejlődése érdekében. Ezeket a fejlesztéseket a Társadalmi Megújulás OP tartalmazza. Szakemberek fejlesztési programjai: A gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, készségfejlesztése (Biztos Kezdet programhoz, 0-7 évesek egységes felsőfokú képzése stb.) 4

5 A szülők foglalkoztatásának segítése Ilyen irányú a fejlesztéseket a Társadalmi Megújulás OP tartalmazza a következő intézkedések keretében: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, a foglalkoztathatóságot segítő alapkészségek, és kompetenciák fejlesztésével. Komplex munka-erőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért: Többek között az alacsony iskolai végzettségű emberek, és a munkaerőpiacra belépni vagy visszatérni szándékozó nők foglalkoztatását segítő programok a készségek és szaktudások megújításával, mobilitási, munkába járási támogatásossal, stb. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások: START+ és START Extra programok. A képzéshez való hozzáférés segítése: ezen belül a hátrányos helyzetűek képzési programjai, pl. Lépj egyet előre!, valamint átfogó kompetenciafejlesztő felnőttképzési programok. 5

6 0-7 éves gyermekek programjai •A korai képességfejlődés biztosítása és a sikeres iskolakezdés előkészítése: – –egyéni és társas, valamint a szülői kompetenciák fejlesztésével szakemberek felkészítésével, szakirányú továbbképzésével és a különböző ágazatokban dolgozó szakemberek közötti együttműködés javításával, a kori problémákat észlelő jelzőrendszer kialakításával. (pl. Biztos Kezdet program ) Ezeket a fejlesztéseket a Társadalmi Megújulás OP tartalmazza. •A családi és otthonközeli szolgálatok, valamint a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése –Bölcsődék, családi napközis férőhelyek bővítése, az integrált bölcsőde- óvoda intézmények kialakítása, elsősorban azokon a településeken, ahol a 3 éven aluli korosztály számára nincs napközbeni ellátás, illetve nincsen óvoda. Gyermekjóléti szolgáltatások. Ezeket a fejlesztéseket a Regionális Operatív Programok keretei között kell megvalósítani. 6

7 Iskolás korú gyermekek szabadidős, prevenciós programjai Társadalmi Megújulás OP keretében: •Az iskolás korú gyermekek és fiatalok részére az oktatási rendszeren kívüli prevenciós, és felzárkóztató, készségfejlesztő,, tehetséggondozó és egyéb szabadidős programok, valamint az iskoláskorúak manuális készségeinek fejlesztése, a felelős felnőttkor és a munkavilágának megismerését segítő programok. •Nyári szociális táboroztatás biztosítás, hogy minden 10-14 éves gyermek legalább egyszer nyaralhasson. •Közösségi terek, játszva megelőzős játszóterek” szakmai hátterének kialakítása. Regionális Operatív Programok keretei között: •Közösségi terek, pl. „Játszva megelőző” játszóterek építése, elsősorban a „lakótelepi, illetve hátrányos helyzetű településeken élő gyerekek, valamint a fiatalok számára. 7

8 Ifjúsági integrációs programok: Társadalmi Megújulás OP keretében: •Ifjúsági szolgáltatások, programok, a fiatalok elkallódását, a devianciákat (drog, alkohol, bűnözés) megelőző projektek támogatása sport- és egyéb szabadidős lehetőségekkel önsegítő csoportokkal, egészséges életmódra neveléssel, tanácsadó, felvilágosító tevékenységgel, aktív társadalmi részvételre való felkészítéssel stb. •A fiatalok számára munkatapasztalat megszerzését segítő programok, (önkéntesség, munkagyakorlat) Bentlakásos gyermek-intézmények modernizációja: Társadalmi Infrastruktúra OP keretében: • •A korszerűtlen nagy intézményekben élő gyermekek helyzetének javítása korszerű lakhatási formák (pl. lakásotthonok) kialakításával, tárgyi, technikai, informatikai eszközfejlesztésekkel. 8

9 A fogyatékossággal élők esélyeinek növelése UMFT horizontális szempont! •Akadálymentesítés (TIOP, ROP) •Munkaerőpiaci integráció támogatása (TAMOP) •Komplex rehabilitáció feltételeinek fejlesztése (TIOP, TAMOP) •A szociális szolgáltatások fejlesztése (TAMOP, ROP) •Bentlakásos intézmények modernizációja (TIOP) •Diszkrimináció elleni küzdelem (TAMOP) További programok oktatási, egészségügyi, információs, közlekedési, környezeti intézkedésekben Részletesebben a 10.-11. diákon

10 •Akadálymentesítés –Központi közigazgatás és közszolgáltatások (TIOP, KMROP) –Helyi közigazgatás és közszolgáltatások (ROP-ok ) –E-esélyegyenlőség (TIOP és EKOP) –Az akadálymentesítés szakmai és szakértői hátterének megteremtése ( –Az akadálymentesítés szakmai és szakértői hátterének megteremtése (TAMOP, TIOP) •A rehabilitáció rendszerének fejlesztése –Minősítési rendszer átalakítása () –Minősítési rendszer átalakítása (TAMOP) –Komplex rehabilitáció feltételeinek kialakítása (, TIOP, KMROP) –Komplex rehabilitáció feltételeinek kialakítása (TAMOP, TIOP, KMROP) –Elemi rehabilitációs, önálló életvitelt segítő szolgáltatások (TAMOP) 10

11 •A szociális és támogató szolgáltatások fejlesztése (, illetve ROP, KMROP ) •A szociális és támogató szolgáltatások fejlesztése (TAMOP, illetve ROP, KMROP ) •Fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeinek modernizációja •Fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeinek modernizációja (TIOP) – –nagy létszámú intézmények kiváltása – –ellátási körülmények javítása •Diszkrimináció elleni küzdelem (TAMOP) •Ellátotti jogok védelme (TAMOP) •Munkaerőpiaci integráció támogatása () •Munkaerőpiaci integráció támogatása (TAMOP) 11

12 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében Alacsony foglalkoztatási esélyű, inaktív emberek foglalkoztathatóságának és képezhetőségének segítése a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások elérhetővé tételével. (Tevékenységek: alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, önálló életvezetési készségek erősítése, szociális rehabilitációs szolgáltatások, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás, szükség szerint lakhatási támogatás, stb. ) (Célcsoportok: romák, fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű emberek, hajléktalan, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, emberek, gyermekgondozásból kikerülő fiatalok…) „Első lépés”

13 Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer megújítása Otthon- és családközeli szolgáltatások fejlesztése (ROP) A szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító szolgáltatások (pl. falu, tanyagondnok) fejlesztése ROP) Szociális szolgáltatások és igazgatás rendszerszerű fejlesztése (TAMOP) A jóléti szolgáltatások informatikai modernizációja (EKOP, TAMOP) Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP) Részletesen a 14-15 dián

14 Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer megújítása Stratégiai irányítás és területi tervezés, szolgáltatásfejlesztés •Kormányzati szociálpolitika megalapozását segítő elemzések, kutatások, adatgyűjtések, adatbázisok kialakítása •Szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében szakmai protokollok, és minőségi sztenderdek, hatékony menedzsment modellek kidolgozása •Szolgáltatásfejlesztéshez szakmai támogatórendszerek, szakmai hálózatok kialakítása, térségi alapú szolgáltatásszervezéshez együttműködési és szakmai feltételek kialakítása •Szakemberek egyéni kompetenciáink fejlesztése (coaching, szupervízió) •Ágazati és területi szociálpolitikai tervezés rendszerének erősítése, a módszertani munka fejlesztése pl. integrált szolgáltatások kialakítása érdekében Szociális szakemberek képzése, továbbképzése, készségfejlesztése •Szociális szakemberek, önkéntese, képzése, készségfejlesztése – kiemelten a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében Szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó információs rendszere fejlesztése •Szakmai ügyviteli és információs rendszerek kiépítése, adminisztráció harmonizálás, az intézményi szolgáltatások összehangolását lehetővé tevő szabványok, alkalmazások •Informatikai infrastruktúra fejlesztése

15 Otthon- és családközeli szolgáltatások fejlesztése (ROP) •Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat…) •Gyermekek napközbeni ellátásai (bölcsőde, családi napközi, alternatív napközbeni ellátások, integrált óvodai – bölcsődei ellátások kistelepüléseken •Idősek, fogyatékossággal élők, szenvedély- és pszichiátriai betegek, hajléktalan emberek nappali ellátásai •Integrált szolgáltatási formák, térségi szintű ellátásszervezés A szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító szolgáltatások fejlesztése ROP) A szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító szolgáltatások fejlesztése ROP) Pl. falu és tanyagondnok Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP) –Méltatlan ellátási körülmények javítása –Hajléktalan ellátórendszer korszűsítése –Integrált, korszerű lakhatási formák kialakítása (nagy intézmények kiváltásával) (Gyermekek, fogyatékossággal élők, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek… intézményei esetében) A jóléti szolgáltatások informatikai modernizációja (EKOP, TAMOP) •E-nyugdíj (EKOP), E-szociális (TAMOP), E-esélyegyenlőség (TIOP, EKOP) Szociális ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése 15

16 A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése, diszkrimináció elleni küzdelem, fogyasztó és ellátottvédelem • közösségfejlesztés • Helyi közösségi kezdeményezések és szakmai hálózatok támogatása, közösségfejlesztés, önkéntes munka támogatása. Helyi nyilvánosság és a helyi közélet, együttműködések, partnerség fejlesztése. (TAMOP) •civil társadalom támogatása •A civil társadalom támogatása (a szakemberképzéssel, stratégiai partneri szerepük, hosszú távú elköteleződésük valamint közfeladat átvállaló képességük erősítésével). (TAMOP) •Tolerancia erősítése •Tolerancia erősítése (az előítéletek csökkentését célzó kampányok, képzések, az e téren folyó hatósági munka erősítése). (TAMOP) •fogyasztók, illetve ellátottak védelmének •A fogyasztók, illetve ellátottak védelmének erősítése a civil szolgáltatások és érdekvédelem, valamint a hatósági munka támogatásával. (TAMOP) •Többfunkciós külső-belső közösségi terek kialakítása •Többfunkciós külső-belső közösségi terek kialakítása (ROP) (pl. (Játszva megelőző játszóterek is…)

17 Komplex térségfejlesztés Célzott, több operatív program közreműködésével zajló, összehangolt, a gazdaságra, lakossági infrastruktúrára, a közlekedési viszonyokra, a foglalkoztatásra, szakképzésre, oktatásra, egészségügyre és szociális szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő komplex programok az ország 28 leghátrányosabb helyzetű térségében. Mindkét program több operatív program több prioritását és intézkedését érinti, ezért a megvalósítás alapfeltétele a többszintű koordináció és folyamattámogatás, valamint módszertani megalapozás és a humánfeltételek kialakítása. Ezeket az elemeket a TAMOP önálló intézkedése tartalmazza. Településeken belüli szegregáció csökkentése komplex fejlesztésekkel Részben a komplex térségfejlesztéshez kapcsolódva, települési hátrányok mérséklése, pl. befogadó falu program, telepfelszámolás. (ROP-okból valósítható meg.

18 Komplex térségfejlesztés Komplex térségfejlesztési programok szakmai megalapozása „kovász” − fejlesztési irányok meghatározása, szükségletfelmérések, helyi humán kapacitások megerősítése, helyi partnerségek kialakítása, − a fejlesztéseket segítő menedzsment és koordináció működtetése (országos és térségi szinteken egyaránt) Speciális, csak e térségekre irányuló programok indítása − pl. foglalkoztatás terén kitörési pontok feltárása, bérkiegészítsé azoknak a humánszakembereknek, akik vállalják – felkészítést követően – a térségben való munkát, TAMOP önálló intézkedés célja: Komplex térségfejlesztési programok megvalósításának elősegítése az ország 28 leghátrányosabb helyzetű térségében. többfunkciós térségi, mikrotérségi szolgáltató központok E térségekben integrált, innovatív, többfunkciós térségi, mikrotérségi szolgáltató központok kialakítása - amely koordinálja és elérhetővé teszi, illetve biztosítja a térségben élőknek elsősorban azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket a kistelepülések nem tudnak ellátni. TIOP önálló intézkedés :

19 Szempontok a roma népesség esélyeinek növelésére •Diszkrimináció elleni fellépés •„Csoportos célzás” –Pl. tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, stb. •„Területi célzás” –Leghátrányosabb térségek –Telepszerű lakhatásban élők •A forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, pl. roma foglalkoztatást segítő hálózat, folyamatkísérés •Kulturális, identitást erősítő programok •A hátrányok továbböröklődésének megelőzése (pl. gyermekszegénység elleni programok, óvoda…) •Monitoring rendszer, programok utánkövetése UMFT horizontális szempont!


Letölteni ppt "Áttekintés a tervezett szociális, gyermek, ifjúsági és esélyegyenlőségi fejlesztésekről 2007-2013 Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések