Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás"— Előadás másolata:

1 A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

2 A fizetési meghagyásos eljárás célja
A jogosult nem vitatott pénzkövetelése egy gyors, peren kívüli, egyszerűsített eljárásban érvényesüljön, azaz a teljesítéshez fűződő érdeke mihamarább megvalósuljon.

3 Az eszköz: a fizetési meghagyás
A fizetési meghagyással a közjegyző a jogosult kérelmének megfelelően marasztalja a kötelezettet, a kötelezett előzetes meghallgatása és bizonyítás lefolytatása nélkül, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a kötelezett nem mond ellent a fizetési meghagyás jogerős és végrehajthatóvá válik.

4 A fizetési meghagyásos eljárás szerepe
Permegelőző (kötelezően igénybe veendő) Perelőkészítő (eljárás során keletkező iratok) Perelterelő (elismerés, hallgatás esetén)

5 A közjegyző feladata Az eljárás kereteit biztosítja
Érdemi igazságszolgáltatást nem végez, mert azt kizárólag bíró (bírósági titkár) intézhet [Alk. 45. § ,(1/2008. AB hat.)] a kérelmet érdemben nem vizsgálja bizonyítást nem folytat le ha az eljárásban jogvita keletkezik, akkor az eljárás a bíróság előtt folytatódik 1208/B/2010. AB határozat A hatáskör átruházás nem alkotmányellenes (Székesfehérvári Városi Bir. bírái)

6 Jogforrások a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény a Polgári perrendtartásról szóló III. törvény a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postatörvény)

7 Tárgyi hatály Max. 400M Ft összeg erejéig, pénzfizetésre irányuló, lejárt követelés ,-Ft alatt „kötelező”, ha kötelezettnek van ismert belföldi idézési címe Nem „munkaviszony”-ból ered Mégsem kötelező - Pp.127. §

8 Idézési cím, mint feltétel
Postafiók jó lesz? Lakóhely, tartózkodási hely fogalma [1992. évi LXVI tv. 5. §] Munkahely nem idézési cím Székhely fogalma [2006. évi V. tv.] Képviselet [1997. évi CXXXII. tv.; külf-i állam nagykövetsége?]

9 Kizárt a tárgyi hatály alól
Nem polgári jogi igény Adótartozás (engedményezés?), illeték visszaigénylés, vámbiztosíték, hulladékkezelési díj [173/2010 AB. hat.] Észlelhető legyen – hp-nak van helye?

10 Hatáskör, illetékesség
Nincs hatásköri hirerarchia Illetékesség országos Folyamatban lévő ügyek

11 Eljárás alóli kizártság
Névazonosság Mentesítés Teljes Korlátozott [23/2010 IRM. R. 10. §]

12 Felek az eljárásban Fél (jogosult – kötelezett) az lehet, akinek perbeli jogképessége van (a fél azon képessége, hogy a polgári jog szabályai szerint jogok illethetik és kötelezettségek terhelhetik). [Pp. 48. §] Vizsgálni kell [Pp. 50. §]

13 Kérelem űrlap (kódtárral, intelligens) www.mokk.hu egy példányban
mellékletet csatolni nem lehet

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Elektronikus iratbenyújtás
Bárki választhatja kötelező jogi képviselővel eljáró feleknek Vállalkozás és egyéb jogi személyek

23 Kérelem benyújtásának módjai
Elektronikusan Papír alapon Szóban

24 Elektronikus benyújtás tárgyi feltételei
webböngésző Regisztrálás és e-aláírási jogosultság (e-szigno, netlock kártya) Ügyfélkapu jelenleg nem támogatott belépési mód Több kérelem elküldése

25 Beadványok Kivételek e-benyújtás alól
Fmhtv. 10. § (3) bek. által engedélyezett (Fmhtv. 36. § (5) c)-nél is) költségkedvezmény (kötelező mellékletek!) Mulasztás igazolása kézbesítési vélelem megdöntése részletfizetés/fizetésre halasztás félbeszakadással összefüggő beadványok FMH+Költségkedvezmény [Fmhtv. 50. § (2)] Jogutódlás, biztosítási intézkedés [22/2010. (V. 7.) IRM rendelet 13. § (2) bek.] Fellebbezés mellékletekkel [Fmhtv. 39. § (2) bek.]

26 Papír alapú beadvány vállalkozásnak nem minősülő jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok (Társasház, non-profit Bt / Kkt.). természetes személyek Űrlapon: FMH, Bizt.Int., VH Beadvány 3 munkanapon belül rögzítendő

27 Szóbeli előterjesztés
vállalkozásnak nem minősülő jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok és a természetes személyek bármely közjegyzőnél kezdőirat esetén ő lesz az eljáró közjegyző utóirat esetén köteles rögzíteni a beadványt Előterjesztésről igazolást kell adni

28 A kérelem díja Díj nem egyenlő az illetékkel
eljárási díj alapja [Fmhtv. 44. §;Pp. 25. § (4) bek.] pénzköveteléssel együtt érvényesített önálló kamatkövetelés nem számít be

29 A kérelem díja FMH – 3%; ,-Ft peres eljárásba beszámít [Itv. 42. §] FMH végrehajtói kézbesítése – 7.500,-Ft Részletfizetés/halasztás kérelem – 1%; ,-Ft FMHVH – 1%; Ft [Fmhtv 55.§ (1) bek.] Biztosítási int. – 1%; Ft Iratmásolat (leírási díj) – 100 Ft

30 A díjfizetés módja On-line – bankkártya, átutalás, keretösszegből
Papír és szóbeli kérelmek – csekken

31 Költségkedvezmények részleges vagy teljes személyes költségfeljegyzési jog [Fmhtv. 48. §] tárgyi díjmentesség [Fmhtv. 49. § (2) bek.] mérsékelt díj [Fmhtv. 49. § (3) és (4) bek.]

32 Költségfeljegyzés Csak természetes személy részére adható KÖTELEZŐ
öregségi nyugdíjminimumot nem meghaladó jövedelem és a vagyon hiánya aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban MÉRLEGELÉS A fél létfenntartása veszélyeztetett

33 A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem vizsgálata
Hiánypótlás, elutasítás, kibocsátás A követelést érdemben nem vizsgálja Perelőfeltételek vizsgálata a közjegyző megállapítsa van / nincs hatásköre az eljárás lefolytatására [BH ] Nem a követelés fennállása, jogosságának elbírálása érdekében történik

34 Hiánypótlás Ha a hiba hiánypótlással orvosolható
Nincs helye, ha jogszabály kifejezetten kizárja annak a lehetőségét - Fmhtv. 15. § (1)-(3) bek.

35 Elutasítás kizárt joghatóság
a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható FMH kibocsátás törvényi akadálya perfüggőség, res iudicata jogképesség hiánya kézbesítési megbízott hiánya, hirdetményi kézbesítés kérése az FMH ismételt sikertelen kézbesítése időelőttiség, naturalis obligatio (bírósági úton érvényesíthetetlenség) igényérvényesítési határidő elmulasztása jogvesztő igazolással orvosolható, de nem orvosolta jogi képviselő hiányos kérelme elektronikus iratbenyújtásra kötelezett fél nem elektronikus kérelme hiánypótlás nem teljesítése és emiatt a kérelem elbírálhatatlansága

36 Kibocsátás A közjegyző a jogosult kérelmére marasztalja a kötelezettet
Csak a kötelezettnek kell kézbesíteni a jogosultnak megküldeni sem kell Előzmény ügy fül kitöltése Költségfeljegyzési ügy ügyszáma sorszám nélkül Elutasított ügy ügyszáma

37 Határidők ügyintézési határidő elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap
papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap elmulasztásuk esetén automatikus kibocsátás nem számít bele HP kibocsátásától a hiányok pótlásáig eltelt idő kizárás, igazolási kérelem, költségkedv. iránti kérelem tárgyában való döntés törvénykezési szünet Üzemszüneti napok [Fmhtv. 58. § (3) bek.]

38 A kézbesítés Jogosultnak (Pl.: hp-t) elektronikus úton
Postai úton [Pp §, Posta tv.] kézbesítési vélelem szabályai Végrehajtó útján Hirdetményi kézbesítés: FMH-t nem lehet, egyéb határozatot igen [Pp §]

39 Iratok előállítása, kezelése, iratbetekintés
iratok előállítása a MOKK rendszerén keresztül; központi nyomda iratbetekintés E-úton (jelenleg csak a jogosult és a kötelezett?) Bármelyik közjegyzőnél

40 Eljárás megszüntetése
A fizetési meghagyásnak a kötelezett részére történő kézbesítése után, de annak jogerőre emelkedése előtt, ellentmondás esetén pedig az ügynek a bírósághoz való megküldése előtt a közjegyző az alábbi esetekben az eljárást megszünteti:

41 Megszüntetés esetei ha a kérelmet már a 24. § (1) bekezdésének a)-i) pontja alapján hivatalból el kellett volna utasítani. ha a jogosult kérelmétől elállt ha a felek az eljárás megszüntetését közösen kérték - Költségfeljegyzés esetén megállapodás hiányában egyetemleges marasztalás a díjban [24/2010 IRM. r. 8. § (1) bek] a fél halála vagy megszűnése esetén, ha megállapítható, hogy a jogviszony természete a jogutódlást kizárja; a másik fél kérelmére, ha a megszűnt félnek nincs jogutódja Fmhtv. 30. § (2) bekezdésében meghatározott esetben

42 A kötelezett reakciója

43 Megelőző teljesítésre hivatkozás, mint speciális ellentmondás
a jogosult ezt elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, akkor a közjegyző az eljárást megszünteti [Fmhtv. 30. §] Ha kéri a kötelezett eljárási költségekben történő marasztalását, akkor ebben a részben perré alakulás

44 Utólagos teljesítésre hivatkozás
a jogosult ezt elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, akkor FMH jogerős azzal, hogy a követelés - vagy annak a nyilatkozattal, illetve az elismeréssel érintett része - tárgyában végrehajtásnak helye nincs. [Fmhtv. 31. §] Ha a jogosult vitat 1. A teljesítés nem minősül ellentmondásnak 2. A felek között az összegszerűségben vita van, jogvitát CSAK a bíróság dönthet el

45 Elismerés / hallgatás Jogerőre emelkedés
Pp § (3); Fmhtv. 28. § (1); Pp § (2) Lehet szombaton jogerős?

46 Részletfizetés / fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem
FMH jogerős lesz!!! ellentmondásra nyitva álló határidőn belül terjesztheti elő indokolt kérelmét a kötelezett (nem természetes személy is!) mellékletek csatolhatók díjköteles beadvány (1% Ft, kedvezmény nincs) jogosult nyilatkoztatása

47 Ellentmondás, perré alakulás
Elutasítandó: Elkésett, Nem jogosulttól származó, Elektronikus eljárásra kötelezett papír alapú ellentmondása Kézbesítéstől számított 15 napon belül Jogosult értesítése az ellentmondásról „perré alakulásáról” 8 napon belül Aktanyomat megküldése a bíróságnak

48 Ellentmondás VH-ban Kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett FMH esetén [Fmhtv. 32. §] egyidejűleg a kötelezett köteles a jogosult által előlegezett vh költségeket a végrehajtónál megfizetni, ha ezt a kötelezett nem igazolja, a közjegyző az ellentmondást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. a végrehajtási eljárást hivatalból kell függeszteni

49

50 Egyéb jogorvoslatok Határozat kijavítása Határozat kiegészítése
A fellebbezés (Fmh-val szemben kizárt) Felülvizsgálat (Fmh-val szemben kizárt) Perújítás

51 A fizetési meghagyás végrehajtása
Elrendelő hatáskör FMH jogerőre emelkedése után kérhető Kötelező tartalmi elem [Vht. 11. § (2) bek.] Kérelemtől eltérő elrendelés – Eljárási díj kedvezmény „Fmhtv. 55. §” – gomb

52 Köszönöm a figyelmet! Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc
Bp. VIII. 1.sz. közjegyző A MOKK jogi tudományos tanácsadója


Letölteni ppt "A közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések