Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2."— Előadás másolata:

1 Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2.

2 Helyzetértékelés 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 1995. évi XLII. tv. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról

3 Közszolgáltatók Magyarországon – 3157 település 2000. közel 1.000 közszolgáltató 2007.798 2009. 354 2011. 243 2013. március hó197 Közszolgáltatók megyénként - igen nagy a szórás Győr-Moson-Sopron megye 3 közszolgáltató Békés megye9 Veszprém megye14 Pest megye49 Helyzetértékelés

4 Helyzetértékelés

5 Helyzetértékelés

6 Helyzetértékelés

7 Helyzetértékelés Top-lista Legtöbb települést ellátó közszolgáltatók 1.250 település 2.158 3.130 Legtöbb lakost ellátó közszolgáltatók 1.1.795.000 fő 2.400.726 3.290.639 (A legkevesebb lakos 191 fő) 100.000 főnél többet 31 közszolgáltató szolgál ki, ez összesen 6.700.000 fő, a fennmaradó 165 közszolgáltató 3.200.000 főt.

8 2013. július 1-től hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély többségi önkormányzati tulajdon hulladékgazdálkodási terv minősítés kötelező rezsidíj-csökkentés bevezetése 2014. január 1.kötelező nonprofit gazdasági társasági forma A jelenlegi helyzet

9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hullad é kgazd á lkod á si tev é kenys é gek nyilv á ntart á sba v é tel é ről, valamint hat ó s á gi enged é lyez é s é ről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A k ö zszolg á ltat ó kiv á laszt á s á r ó l é s a hullad é kgazd á lkod á si k ö zszolg á ltat á si szerződ é sről 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a k ö zszolg á ltat ó hullad é kgazd á lkod á si tev é kenys é g é ről é s a hullad é kgazd á lkod á si k ö zszolg á ltat á s v é gz é s é nek felt é teleiről

10 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély Közszolgáltatók száma:197 Engedélyek száma:29 http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentum.php?product=hulladekgazdalkodasikozszo lgaltatasiengedellyelrendelkezoknyilvantartasa2 Ht. 2. §. 37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Hatályos 2013. január 1-től 90. §. (5) Ha a törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minősítéssel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

11 Tulajdonosi szerkezet A teljesen, illetőleg többségi önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók száma 134 2.141 településen 7.271.772. főt szolgálnak ki. A 100 %-ban magán, és többségi magán tulajdonban lévő közszolgáltatók száma 63 1.013 településen 2.684.959 főt szolgál ki Ht. 2.§. 37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Megállapította: 2013. évi CXXV. törvény 26. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től. Módosította: 2013. évi CXXV. törvény 62. § j). Hatályos 2014. január 1-jén Tulajdonosi szerkezet

12 A hulladékgazdálkodási terv 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 11. § (1) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a Ht. 78. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel legalább az alábbiakat tartalmazza: a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők; b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet; e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek; f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére; g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére. (2) A közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervekről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) nyilvántartást vezet. (3) Az OKTVF a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terveket beérkezésüket követően összesíti, majd az összesített tervekről készített összefoglaló jelentését a tárgyévet követő év végéig a környezetvédelemért felelős miniszter részére megküldi.

13 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Kihirdetve: 2013. VII. 4. I.minősítési fokozatA, - B, - C minősítési kategória II.Minősítési fokozat A, - B, - C minősítési kategória III. Minősítési fokozat A, - B, - C minősítési kategória A minősítésről

14 Díjak A közszolgáltatási díjak megállapítása 2012. december 31-ig települési önkormányzat, helyi önkormányzati rendelet 2013. január 1-jétőlMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az OHÜ javaslatát figyelembe vevő előterjesztés alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet hatálybalépéséig a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díj maximum 4,2 %-os mértékű emelése közszolgáltatói hatáskör. Újonnan induló közszolgáltatások, eltérő műszaki tartalom 2013. július 1-jétől2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, valamint a 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról. A 2012. április 14-én alkalmazott nettó díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-a

15 A közszolgáltatási díjak A 2012. december 31-én alkalmazott nettó díjak mértéke 110 – 120 l-es kukaedény egyszeri kiürítését tekintve a legalacsonyabb díj 205,- Ft a legmagasabb díj650,- az átlagdíj 392,- Egy háztartás éves hulladékkezelési díja a legalacsonyabb díj vonatkozásában 13.540,- Ft a legmagasabb esetében 42.926,- átlagdíj vonatkozásában20.384,- Ft A legmagasabb díj heti egyszeri ürítéssel számol, ha ez heti kétszeres, akkor a legmagasabb díj 85.852,- Ft Díjak

16 2013. január 1-től a hulladéktörvényből fakadó kötelezettségek a közszolgáltatás egységdíja Ft/110, -120,- l205300400600650 lerakási járulék Ft/ürítés31 MEH felügyeleti díja Ft/ürítés66666 infláció 5,7%1217233437 teljes költségnövekedés Ft/ürítés4954637174 4,2 %-os emelés Ft/ürítés713172527 egyenleg ürítésenként Ft/ürítés-40-41-43-46-47 a veszteség %-os mértéke-19-14-11-8-7 A hulladéktörvény hatása a díjak mértékére

17 2013. január 1-től a hulladéktörvényből fakadó kötelezettségek valamint a rezsidíj-csökkentés hatása a közszolgáltatás egységdíja Ft/110,- 120 l205300400600650 lerakási járulék Ft/ürítés31 MEH felügyeleti díja Ft/ürítés66666 infláció 5,7%1217233437 teljes költségnövekedés Ft/ürítés4954607174 4,2 %-os emelés Ft/ürítés913172527 10 %-os csökkentés Ft/120l-21-30-406065 teljes költségnövekedés Ft/ürítés-60-71-83-106-112 a veszteség %-os mértéke-30-24-21-18-17 A hulladéktörvény és a rezsidíj-csökkentéshatása A hulladéktörvény és a rezsidíj-csökkentés hatása

18 Nagy György igazgató Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések