Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolaérettség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolaérettség."— Előadás másolata:

1 Iskolaérettség

2 1. Eléri-e gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22kg- t
1. Eléri-e gyermekem a cm-es magasságot és a 20-22kg- t? Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben Tud-e gyermekünk cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni Mennyire összerendezett gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet.

3 6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke
6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a „pincérkedést tálcával. 7. Mennyire fejlett a vállöv, a könyökizület és a csuklóizület finommozgása? Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető. 8. Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető. 9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? A nem megfelelőkézzel történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.

4 11. Koordinált-e a szemmozgása
11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött stb.) ? 13.Képes-e adott mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni? 14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére? 15. Képes-e irány követésére? Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.

5 16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja
16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célbadobás során figyelhetjük meg Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? (Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.) 18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? (pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.) 19. Az azonosságon túl felismeri-e a különbözőségeket? 20. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól? (pl. azonos hangzású szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint)

6 21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát. (pl
21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (pl. kis részleteket megkeresni az egészen belül) 22. Megye-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata? 23. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani? (pl. mesét lerajzolni.) 24. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?

7 26. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében
26. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását? 27. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt? Tűri-e a kudarcot? 29. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket? 30. Játszik-e a közösségben?

8 31. Fel tudja-e sorolnia számokat tízig, tudja-e a tárgyakat megszámlálni?
32. Ismeri-e a több-kevesebb, kisebb-nagyobb, magasabb- alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb stb. fogalmát? 33. Tudja-e a tárgyak egyenlővé tenni? (1-10) 34. Felismeri-e egyszerűbb sorozatok szabályát és tudja-e folytatni?

9 Gondolkodás A gyermeknek spontán el kell végeznie az elemi gondolkodási műveleteket (összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás). Problémamegoldó gondolkodás Fejletlensége nehezíti a beilleszkedést, a tanulást. Megfelelő problémamegoldó rutin nélkül képtelen lehet az önálló munkára. Emlékezet A tanuláshoz szükség van látáshoz kapcsolódó, a hallási és a sorrendi emlékezetre is (rövid és hosszú távúra egyaránt). Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése nehezíti a tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását. Figyelem A nehezen rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti az ismeretszerzést. A súlyos figyelemkoncentrációs zavarban szenvedő gyermekek ismeretei rendszertelenek, esetlegesek. Feladattudat Meg kell értenie, hogy vannak kötelességei, amelyeknek akkor is eleget kell tennie, ha nincs hozzá kedve, fáradt vagy szívesebben játszana. Ha nem alakul ki, nehéz lesz az iskola, nyűg a tanulás.

10 Az olvasás és írás tanítása iskolánkban
Meixner -módszer

11 A Meixner- féle olvasástanítási módszerről
Eredetileg: dislexia-prevenciós olvasástanítási módszer A módszer alapelvei: Alaposan előkészíti az olvasás-írástanítást, az olvasástechnikai készségek alapos kidolgozása jellemzi. A betűtanításban fokozatosan, kis lépések szerint halad. Szótagoló, szintetikus módszer, és ez nagyon fontos a későbbi helyesírás fejlesztésénél. Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok ismétléssel).

12 Alapja a hangoztatás és a fonémahallás fejlesztésére épülő betűtanítás, azaz a hármas asszociáció (látom – hallom - mondom), minél tökéletesebb kialakítására törekszik. Megelőzi a homogén gátlás kialakulását – az alakilag, fonetikailag, motorsan hasonló betűket időben távol javasolja tanítani. Intenzíven fejleszti a tanulók aktív és passzív szókincsét. Szószedet anyaga mindig tartalmaz a gyermek számára ismeretlen szavakat - Sok mozgatható, manipulálható eszközt tartalmaz.

13 Az olvasás tanítás előtt és folyamatosan végzett fejlesztő gyakorlatok
Beszédfejlesztés: - szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, - hangokra bontás gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása. Beszédmozgás tudatosítása: ajakmozgások megfigyelése, Hosszú-rövid hangzók differenciálása Szóritmus (pl.:szótagolva tapsoltatás) - zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.

14 Iránygyakorlatok: mozgásirányok megfigyelése,jobb- bal megkülönböztetése. írásgyakorlatok mozgással, olvasás iránya, sorváltás,(oszlopban vagy sorban) téri relációk gyakorlása, - tájékozódás a vonalrendszerben.

15 A valódi nyelvtan tanítása előtt
végig veszi a jeleket, ragokat esemény- képek segítségével.

16 Grafomotoros fejlesztés :
Sok a kiszínező, összekötő feladat - Az íráselemek tanítása sokáig zajlik, ami nagyban támogatja a gyermek fejlődését

17 Az olvasás tanítás lépései
Betűtanítás: - a hasonlóságon alapuló betűket egymástól távol tanítja. - magánhangzók tanítása artikulációról, - mássalhangzók tanítása hangutánzással.

18 Összeolvasás tanítása:
- betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása, - az összeolvasás „játékos szituációban” történik, - szótagok felismerése, - betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal, - jelentés felismertetése.

19 Sokáig olvastat szótagolva
A különböző szótípusú szavakat nehezítettségi fokban felépítve tanítja 2+2 : ka-pu 1+3: e-tet 2+3: ka-bát 2+2+2: fe-ke-te 3+2: bor-dó 3+3: har-sány 2+2+3: bo-rí-ték 3+2+2: kály-ha-cső

20 Alkalmanként visszatér a már tanult szótípushoz (sokat ismétel és gyakoroltat)
Elég időt hagy a szótípus olvasásának elmélyülésére Bizonyos mennyiségű új betű megtanítása után, rendszeresen beiktat betűdifferenciálási órákat, mely még egyszer lehetőséget teremt a pontos betűhasználatra

21 Mondatok olvasása Szövegek olvasása: Két összetartozó mondat olvasása. Szöveg hosszának növelése a mondatokkal. Írástanítás Az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás előkészítésének, a mozgás képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van.


Letölteni ppt "Iskolaérettség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések