Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Központi Címregiszter az ingatlan-nyilvántartás oldaláról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Központi Címregiszter az ingatlan-nyilvántartás oldaláról"— Előadás másolata:

1 Központi Címregiszter az ingatlan-nyilvántartás oldaláról
a földmérés és az ingatlan-nyilvántartás oldaláról Kozári Ágnes vezető főtanácsos Fővárosi és Pest megyei Földmérő nap MH GEOSZ március 23.

2 VÁZLAT címkoordináta, címadat keletkezése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, tulajdoni lapon – ősadat, címmódosítás, új cím címképzési problémák jegyzői oldalon megjelenő cím miért nem kerül át az ingatlan-nyilvántartásba társasházakkal, iparterületekkel, középületekkel, közterületi, külterületi, zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos problémák egy ingatlanon több épület, földrészlethatáron átnyúló épület Központi Címregiszterrel (KCR) kapcsolatos jogszabályi változások – változtatási javaslatok 2015. Január 1-el léptek hatályba a Központi Címregiszterrel kapcsolatos jogszabályok, eljárásrendek előadásomban e kérdéskörrel foglalkozom.

3 KCR, de MIÉRT ? naprakész, pontos etalon nyilvántartás
egyező cím a különböző nyilvántartásokban Ország összes címét lefedő címadatbázis korábban ~300 címnyilvántartási rendszer az államigazgatásban Nem egységes a címképzés jogszabályi háttere, gyakorlata – helyi rendeletek továbbra is megmaradtak Európai Uniós irányelvek A központi címregiszter kialakításának célja egyértelmű : címetalon nyilvántartás létrehozása, melyből a különböző címeket is felhasználó nyilvántartások - akár automatikus adatátvétellel - naprakész, pontos címadatokhoz jutnak

4 BEJEGYZETT CÍMMEL KELL RENDELKEZNIE:
a) beépítésre szánt területen fekvő telek; b) beépítésre szánt területen fekvő telken ba) létesített épület, bb) létesített épületen belül található lakás, bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince; c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon ca) épületet létesítettek, cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince]; d) beépítésre nem szánt területen telken létesített épület és pince; e) beépítésre szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja, f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha az : Nytv. 5.§ (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál (345/2015 kr. 2.§ (1) bek.) A 345/2015 ös kr. Egyértelműen meghatározza, mely ingatlanoknak kell bejegyzett címmel rendelkezniük. Alapelv: Egy teleknek csak egy cím lehet (korábbi saroktelkek címe megmaradhat) A telken létesített több épület külön-külön címmel rendelkezik, amely a telek címe alapján képezhető- Telek címe Hársfa utca 18., akkor az épület címe Hársfa utca 18. C ép.

5 CÍMADAT (345/2014. Kr.) ország, megye, település
postai irányítószám, településrész neve, kerület közterületnév, közterületjelleg, házszám ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét, 6. § (2) Ha egy fölrészleten több épület van, megkülönböztetésük érdekében minden egyes épületet külön-külön a magyar abc nagybetűivel kell megjelölni. A magánhangzók közül csak az „A” betűt, a mássalhangzók közül pedig csak az egyjegyűek - a Q, W, X, Y és Z kivételével (összesen 17 betű) - használhatók. (44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet) lépcsőház jele, szint jele, bejáratának megjelölése Továbbá Címkoordináták, ingatlan-nyilvántartási azonosító kód– kivéve, ha a cím bejegyzése időpontjában még nem állnak rendelkezésre címkezelési döntés száma, egyedi azonosító kód bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják. Felsorolás nem tartalmazza a helyrajzi számot, így azon külterületi ingatlanok esetében, ahol a helyrajzi szám szolgált az ingatlan azonosítására, ott a jegyző a felülvizsgálat keretében gondoskodik az ingatlan házszámmal való ellátásáról. Jegyzői hatáskörbe került: - azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét, lépcsőház jele, szint jele, bejáratának megjelölése Emelet, ajtószámnál – alapító okirat , tulajdonosi közösség javaslata – irányt mutató – Ha a jegyző netán nem fogadja el az alapító okiratban foglaltakat, nincs jogszabály mely a lakóközösséget az alapító okirat módosítására kötelezné.

6 KÖZPONTI CÍMREGISZTER
ŐSADATFELTÖLTÉS 1. JEGYZŐI FELÜLVIZSGÁLAT 2. JEGYZŐI CÍMKEZELÉS cím keletkeztetés cím megszűntetés, cím módosítás Adatok eredete: Honnan származik az adat? Milyen eljárással történt az adatgyűjtés? Elsődleges vagy másodlagos adatnyerés történt-e? Adatok geometriai, tartalmi pontossága pontossága: Az ábrázolt objektumok abszolút és relatív helyzete, méretei megegyeznek-e (egy adott hibahatáron belül) a valósággal? Geometriai és attribútum adatok konzisztenciája Adatok teljessége: Az összes a rendszer feladatának ellátásához szükséges adat a rendelkezésre áll? Adatok aktualitása: a rendszerben lévő adatok megfelelnek e a pillanatnyi valóságnak? Folyamatos-e az adatkarbantartás?

7 Személyiadat- és lakcímnyilvántartás
ŐSADATOK EREDETE Ingatlan – nyilvántartás Ingatlan címadata Tulajdonos címadata Személyiadat- és lakcímnyilvántartás

8 TELJESSÉG - Ingatlan-nyilvántartás oldaláról
ŐSADAT: INY azonosítók, bejegyzett címek, generált EOV címkoordináták – 5411 kód ~ 6,9 millió I. ütem – ingatlanok címadata július 31. állapot (belterületi beépített és beépítetlen telkek, külterületi és zártkerti ingatlanok, aminek volt címe) II. ütem július 31. és december 31. közötti címváltozások III. ütem - külterületi és zártkerti cím nélküli, de épülettel rendelkező ingatlanok – egy földrészlethez, annyi koordináta, ahány épület van rajta IV. ütem - belterületi, zártkerti, közterületi ingatlanok INY.-be visszaérkezett címek ~ 2,9 millió többi „felülvizsgálat alatt” Az ingatlan-nyilvántartásból ~6,9 millió cím került átadásra – 2,9 millió érkezett vissza, a többi felülvizsgálat alatt.

9 TELJESSÉG – ingatlan-nyilvántartás szerint nem önálló ingatlanok
Önkormányzati tulajdonú bérlakás 100 %-ban önkormányzati tulajdon házban lévő lakásokat bérlők lakják, akik a személyi lakcímnyilvántartó rendszerbe be vannak jelentkezve (utcanév, házszám, emelet, ajtószám) Ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi szám - egy utcanév, házszám emelet, j Osztatlan közös tulajdonban lévő több lakásos ingatlanok Házmesterlakások társasházközösség eszmei közös tulajdoni hányadában található lakás Megoldás: Társasház alapítás Hosszadalmas, időigényes költséges 345/2014 kr, 6. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezető szervek az átvett adatot - a nyilvántartás céljának megfelelő mértékben - nyilvántartásaik részévé teszik.

10 TELJESSÉG - Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás
Középületek A KCR-ben van „Intézmények” nevű felület, ahol ezeket rögzíteni lehet, illetve lekérdezési lehetőség is van Iskolai gondnok lakások már korábban felvitelre kerültek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba Ingatlan-nyilvántartásban nem lakásnak minősülő építmények (pl. üzlet, mosókonyha, garázs, pince) Lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekinthetőek Iny nem lakás, de lakcím bejelentés szempontjából lakás – iny-ben bejegyzendő rendeltetésmód változást nem kezdeményez a jegyző polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

11 TELJESSÉG -KÖZTERÜLET
Az ingatlanok címadatát - a közterület ingatlanok kivételével - az ingatlan-nyilvántartás KCR-ből történő automatikus adatátvétel útján származtatott adatként tartalmazza. (Inytv. 5.§ (3a) ) bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják (345/2014 Kr. 5. § (2) d)) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. (Inytv. 25. § (1) ) Jöjjön a földmérő kollégákat jobban érintő KCR-rel kapcsolatos terület, a címkoordináta

12 CÍMADATOK JEGYZŐI FELÜLVIZSGÁLATA
2014. szeptember 1-től 2015. november december 15-ig (216/2014. (VIII. 28.) Kr.) 2016. december 31-ig (345/2014. Kr.) Társasházak, szövetkezeti házak felülvizsgálata nehezíti a helyzetet – emelet, ajtó szám megállapítása korábban nem hatósági feladat volt, az alapszabályban, alapító okiratban megjelölt emelet, ajtó szám került bejegyzésre az Iny-ba. Ezek felülvizsgálatára a 345/2014 kr. Nem ír elő kötelezettséget, a jegyző a Társasházi tv.-ben leírt Törvényességi felügyeleti jogkörében kérheti az alapító okiratot a társasháztól. Fh-tól kérhetné belföldi jogsegélyben illetve a DALNET on-line szolgáltatáson keresztül A jegyző értesíti a címváltozásról a járási hivatalt. Költözéssel nem járó címváltozás esetén hivatalból kerül sor a lakcímkártya kiállítására, melyet a járási hivatal postán – tértivevénnyel – küld meg az ügyfélnek. Sajnos még ma sem zárult le az ellenőrzési folyamat.

13 CÍMKEZELÉS – cím keletkezés, megszűnés, módosítás
telekalakítás, kisajátítási eljárás épületfeltüntetés, törlés épület egyéb önálló ingatlanná alakítása társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás, megszüntetés (az alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot tartalmazó határozat) esetén Ingatlanügyi hatósági határozat KCR adatlap MÉRT címkoordináták - kód 5412 ingatlan-nyilvántartási azonosító kód záradékolt változási vázrajz megküldése a jegyzőnek (Inytv. 25/B.§ (1)) - elektronikus formában is teljesíthető Címkezelés – hatósági megkeresésre indul, s bár az Inytv. Lehetővé teszi az ingatlanügyi hatóság címképzési megkeresésének elektronikus úton történő továbbítását, sajnos nem ez a gyakorlat, pedig sok elírást kiküszöbölhetnénk vele, illetve hatékonyabbá, költségtakarékosabbá tehetnénk az ügyintézést. Új földrészletekre és egyéb önálló ingatlanokra megnyitott tulajdoni lapon az ingatlan címadata helyén a „címképzés alatt” megjegyzést kell feltüntetni – e megjegyzés a címképzési eljárást követő címadat-átvétellel egyidejűleg automatikusan törlődik az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról. S következik földmérő kollégákat jobban érintő KCR-rel kapcsolatos terület, a mért címkoordináta -

14 MIÉRT van szükség a CÍMKOORDINÁTÁRA?
Ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám szerinti keresés Címkoordináta alapján az adott ingatlan természetbeni elhelyezkedése azonosítható (345/2014. Kr.) Egy földrészleten épületek megkülönböztetése Címadat része - ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jele (345/2014. Kr. 5. § (1) j)) (2) Ha egy fölrészleten több épület van, megkülönböztetésük érdekében minden egyes épületet külön-külön a magyar abc nagybetűivel kell megjelölni. (44/2006. FVM r. 6.§ (2)) LTK – E-ingatlan-nyilvántartás projekt egyik célja - Épületek azonosításának összehangolása az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis között

15 Címkoordináta a VÁZRAJZON
Épületfeltüntetési vázrajz új, már meglévő épületek főbejáratainak címkoordinátája Telekalakítási vázrajz újonnan kialakított ingatlanok címkoordinátáit. Amennyiben az ingatlan nem beépített, vagy a közterület felöli bejárat egyértelműen nem határozható meg, akkor a helyrajzi szám beszúrási pontját kell címkoordinátaként megadni nem kell címkoordinátát adni a beépítetlen mezőgazdasági rendeltetésű földrészleteknek 25/2013 VMr. 4. § szerinti változási vázrajzok készítése esetén, a földrészleten belül minden önálló épületnek címkoordinátát kell képezni. (25/2013 VMr. 11.§ (10)) A 25/2013 VMr. 11.§ (10) bekezdése ellentmondásban van az Inytv. 25/B.§ (1) bekezdésével – mert a címképzést végző jegyző csak az Inytv-ben felsorolt esetekben kapja meg a földhivatali határozatot, vázrajzot, iny azonosítókat, címkoordinátákat tartalmazó KCR adatlapot.

16 CÍMKOORDINÁTA térképi adatbázisbeli megjelenítés
DXF adatállományokban CIMKOORD_GEN_5411 CIMKOORD_MERT_5412 Pontszámok külön rétegen

17 CÍMKOORDINÁTA - IPARTELEP – Miért kell minden épületbe címkoordinátát bemérni? – Miért kell méter élességű koordináta? Címkoordináta - Ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem regisztrált épületek beazonosítására szolgálhat – osztatlan közös tulajdonban lévő üzemi területnél, jogilag nagyon nehéz rendezni a tulajdoni viszonyokat, s önálló tulajdonú épületként bejegyeztetni az egyes épületeket. KCR-ben szerepelni kell minden olyan címnek, amelyet a polgár lakhelyéül vagy a jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál. Méter élességű koordináta – többlet feladatot okoz – kerekítés miatt a koordináta kieshet a földrészletből. Pontszámozás 25/2013 vmr nem rendelkezik róla – A FOMI WEB lapján található minta alapján pontszámozás telkenként 1-el kezdődik, növekvő sorrendben kell képezni. Az 1-es sorszámot mindig a telek közterületi főbejáratának címkoordinátája kapja. A telek többi épületét és pince főbejáratát folyamatosan kell pontszámozni. Egy telken belül azonos címkoordináta pontszám nem lehet

18 MIÉRT kell címkoordináta az alaprajzi vázrajzra?
Az ingatlanügyi hatóság „csak” nyilvántartásba veszi, a vázrajzon megjelenő

19 CÍMKÉPZÉSI PROBLÉMÁK ELÍRÁS – földhivatal papíralapon küldi meg a jegyzőnek Ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot EOV koordinátákat Inytv. 25/B. § (4) Az ingatlanügyi hatóság a címképző szerv részére az (1) bekezdés szerinti tájékoztatását elektronikus formában is teljesítheti.

20 Jegyzői értesítés szükséges?
Sorsz. Hibaüzenet - példák Jelentése Ki javítja? Jegyzői értesítés szükséges? 1. KCR adatbázis kapcsolati hibák Szerver vagy hálózati hiba miatt nincs kapcsolat a KCR adatbázissal. BFKH FTFF NEM 2. Iny azonosító nem megfelelő, Ingatlan törölt az Iny.-ben JEGYZŐ IGEN 3. A közterület kódja/megnevezése az INY-ben nem határozható meg: A megadott közterületnév nem szerepel az INY törzsadatok között. Ennek két oka lehet! 1. Új közterület megnevezés keletkezett 2. Helyesírási hiba miatt Ingatlanügyi hatóság vizsgálja IGEN pl.: helyesírási hiba 4. Koordináta eltérés (Ősfeltöltés) A FÖMI által átadott és a visszaérkezett koordináták eltérnek. (ősfeltöltés) 5. Koordináta hiba a térképi oldalon Koordináta elírás FH/Jegyzői oldalon Ingatlanügyi hat. Vizsgálja – KCR adatlap küldés KCR automatikus adatátvétel HIBALISTÁK – jogszabályi előírás a javítási feladatok ellátásáról A megadott közterületnév nem szerepel az INY törzsadatok között 1. Új közterület megnevezés keletkezett (4) Ha a származtatott adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartója eljárása során észleli, hogy a származtatott adat nem felel meg a valóságnak, erről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő első munkanapon értesíti az elsődleges adatot tartalmazó nyilvántartás nyilvántartóját, aki köteles azt saját eljárásában felülvizsgálni. (Iop. tv. 6.§- hatályát veszítette) - Hatálytalanította január 1-től a az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

21 GYAKORLATI PÉLDÁK

22 Olga utca 12 – 28. Sasvár utca 105. Generált koordináta – egy telek, rajta társasház 2 db generált címkoordináta került átadásra, egy a teleknek, egy az épületnek

23 106904/16 106904/16/A

24 Jegyzői oldalon hibás iny azonosító, címkoordináta használat – a lakások címeit a tulajdoni lap nyilvántartó rendszerben megjelenő ún. fiktív épületekhez is hozzárendelték.

25 TÁRSASHÁZ 26741/A/1-8; 26741/B/1-3 A illetve B épület beazonosítása, az egyes épületekhez tartozó címkoordináta megadása helyszíni mérés során vagy a meglévő társasház alapító okiratok alapján lesz lehetséges – DAT szabályzat módosítása, szövetkezeti, társasházi ingatlanok külön objektumként vagy attribútummal történő megjelölése az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

26 FH- ÉPÜLETFELTÜNTETÉSI VÁZRAJZ
Gyakori probléma – 2 lakásos lakóházaknál, hogy az ingatlanügyi hatóság, csak egy címkoordinátát fogad el épületenként, holott az épületnek két bejárata van, s a jegyzői címképzés szerint is két külön címmel kell rendelkeznie a lakóháznak – lakások számozásánál osztatlan közös tulajdonnál irányt mutató a tulajdonostársak javaslata, társasháznál az alapító okiratban foglaltak Osztatlan közöstulajdon esetén a két lakásnak nincs külön iny azonosítója, címadat az EOV címkoordinátában illetve emelet, ajtó számban tér el – a telek címadatából keletkezik házszám mindkét lakás esetében 61. szám marad a korábbi 61/a, 61/b helyett, azaz érvényesül az egy telek, egy cím elv 25/2013 VMr.  címkoordináta: a címhez rendelt azon helyzetet leíró méter élességű koordinátapár, amely az adott ingatlan, épület illetve építmény objektumokat egyértelműen azonosítja.

27 FH- TÁRSASHÁZI ALAPRAJZI VÁZRAJZ
3 4 /0/A/2 /0/A/1

28 Építésügyi hatóság – új épület átvezetésének kérelme az ingatlanügyi hatóságtól
Vázrajz OÉNY-be feltöltése után a 312/2012 kormány rendelet szerint az építésügyi hatóság végzéssel, annak elektronikus úton történő megküldéssel – január 1-jei változás - hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. Fentiek szerinti eljárások száma csökkent, mert megjelent az Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység (300nm kisebb lakóház) – tulajdonosi kérelem, jegyző hatósági bizonyítványa alapján kerül átvezetésre az iny.-ben. HATÁLYÁT VESZÍTETTE: Inytv. 25.§ (3) *  Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás, valamint az elektronikus ügyintézés - az e törvényben meghatározott kivételekkel - kizárt.

29 FH – épületfeltüntetésről határozat, vázrajz, KCR adatlap küldés építésügyi hatóság felé

30 JEGYZŐ – Lakcímkártya kiállítása
Jegyző - Épület használatba vételi engedélyezési, tudomásul vételi, bejelentési eljárása lezajlott FH - Épület ingatlan-nyilvántartásban előzetesen átvezetve FH - Társasházi alaprajzi vázrajz nyilvántartásba véve Jegyzőnél – még nincs helyrajzi számokkal ellátott alaprajzi változási vázrajz, alapító okirat Fsz.1. Kovács János Fsz.2. Nagy József

31 FH – Társasház bejegyzésről határozat, alaprajzi vázrajz, KCR adatlap küldés építésügyi hatóság felé
utcafront jobb oldali lakás - Fsz.1. Kovács János utcafront bal oldali lakás - Fsz.2. Nagy József Ingatlanügyi hatóság utcafront jobb oldali lakás /0/A/1- Nagy József utcafront bal oldali lakás - /0/A/2 - Kovács János társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás, megszüntetés esetén az alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot tartalmazó határozata, a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó adatlap, valamint a záradékolt változási vázrajz megküldésével tájékoztatja a címképző szervet (Inytv. 25/B.§ (1))

32 UTCAFRONT – BAL OLDAL Jegyző: fsz. 2. Nagy József UTCAFRONT – JOBB OLDAL Jegyző: fsz. 1. – Kovács János FH - /0/A/1 tul.: Kovács János FH - /0/A/2 tul.: Nagy József

33 Jogszabály változtatási javaslatok
25/2013 VMr. 11.§ (10) bekezdésének összhangba hozatala az Inytv. 25/B. (1) bekezdésében foglaltakkal – mely vázrajzok esetében szükséges címkoordinátákat képezni Közterületi ingatlanok címadatának automatikus átvétele az ingatlan-nyilvántartásba (összhangban a 345/2014 Kr. 5.§ (2) d) pontjával , Inytv. 25. §  (1) bek.;  módosítandó: Inytv. 5.§ (3a)) KCR adatlap kötelező elektronikus továbbítása a jegyző felé Automatizálandó - Az ingatlan-nyilvántartásba címadat-átvétel útján bekerült címadatnak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetéséről az ingatlanügyi hatóság hivatalból gondoskodik. (Inytv. 95. § (5)) KCR automatikus adatátvétel HIBALISTÁK – jogszabályi előírás a javítási feladatok ellátásáról - BELFÖLDI JOGSEGÉLY (KET. 26.§ (1) c)) Jegyzői megkeresésre földhivatali KCR adatlap (Iny azonosító, címkoordináta) küldés – jogszabályi alap már megvan – BELFÖLDI JOGSEGÉLY (KET. 26.§ (1) c)) Térképmásolat fejlécének tartalmaznia kell a címkoordinátát (25/2013. VMr. 3.§ (1) ag)) Tulajdonosi címadatok automatikus átvétele Címkoordináta méter helyett, centiméteres élesség ?? (25/2013. VMr. 1.§) Ingatlanügyi hatóság címterítéskor keletkező hibalistája – adat, mely a hivatal rendelkezésére áll – Jegyző belföldi jogsegélyben történő megkeresésére, hibalista továbbítása a jegyzőnek.

34 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény (Iop. tv.) (hatályát veszítette) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény (Nytv.) az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. Rendelet (hatályát veszítette) a központi címregiszterről és a címkezelésről 345/2014. (XII. 23.) Korm. Rendelet (345/2014 Kr.) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet (25/2013 VMr.) az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet (44/2006. FVM r.) 2004. évi CXL. törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET.)

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kozári Ágnes vezető főtanácsos


Letölteni ppt "Központi Címregiszter az ingatlan-nyilvántartás oldaláról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések