Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ingatlan-nyilvántartási rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ingatlan-nyilvántartási rendszer"— Előadás másolata:

1 Ingatlan-nyilvántartási rendszer

2 Ingatlan-nyilvántartás
Földhivatalok vezetik Településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatát Kapcsolódó jogokat, tényeket Bejegyzett személyek személyazonosító és lakcím adatait

3 Ingatlan-nyilvántartás
Eljárás indulhat Kérelemre Megkeresésre Kérelemre indulóban kötelező a jogi képviselet. (Ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző) A szerződést keltétől számított 30 napon belül be kell nyújtani a földhivatalhoz.

4 Ingatlan-nyilvántartás
Jogok bejegyzéséhez szükséges Közokirat Teljes bizonyító erejű magánokirat Fentiek másolata, amit közjegyző hitelesít

5 Ingatlan-nyilvántartás
Tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használati jog, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálog jog keletkezése, módosulása, megszüntetése esetén Közokirat vagy Ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szükséges

6 Számítógépes nyilvántartás
1997-től gépi adatfeldolgozással TAKAROS  Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítésével Szöveges bejegyzések, ingatlan-nyilvántartási térképek együttes kezelése Decentralizált földhivatali adatbázisok hálózatba kapcsolása  Takaros NETwork Rövidített elnevezés: TakarNet

7 Ingatlan-nyilvántartás elvei
A bejegyzés A nyilvánosság A közhitelesség A kérelemhez kötöttség A rangsor Az okirati elv

8 A bejegyzési elv A jogokat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hozza létre, keletkezteti. Tulajdonjog megszerezhető bejegyzés nélkül is: Hatósági határozat Elbirtoklás Ráépítés, öröklés esetén

9 A nyilvánosság elve Tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető Tulajdoni lapról hiteles másolat kérhető Teljes másolat Kivonatos másolat Részleges másolat A jogosult engedélyével ismerhető meg: Okiratok, személyi azonosító

10 Nyilvánosság elve Tulajdoni lapról hiteles másolatot adhat ki:
Bármelyik körzeti földhivatal Közjegyző Nem hiteles másolatot adhat ki: Bármely körzeti földhivatal Ingatlan fekvése szerinti jegyző

11 Nyilvánosság elve Számítógépes rendszerből a személyi azonosító alapján nem lehet lekérdezni Kivétel: Bíróság, bírósági végrehajtó, nemzetbiztonsági szolgálat, nyomozó hatóság, ügyészség, közjegyző hagyatéki eljárásban Számítógépes rendszerhez való csatlakozás lehetősége

12 A közhitelesség elve Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és tények fennállását hitelesen tanúsítja. Kivételek: Ellenkező állapot bizonyítása Törvény kizárhatja érvényesülését Jog ingatlan-nyilvántartáson kívül is szerezhető Informatív tények bejegyzésének elmaradása

13 A kérelemhez kötöttség
A földhivatal csak kérelemre jár el. A bejegyzésnek, feljegyzésnek meg kell felelni a kérelem tartalmának.

14 A rangsor elve A bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghely előzetes biztosítása legfeljebb egy évi időtartamra.

15 Az okirati elv Ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére csak jogszabályban meghatározott alakiságoknak megfelelő okirat, vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor.

16 Ingatlan-nyilvántartás tárgya
Ingatlan-nyilvántartás fizikai és jogi alapegysége az önálló ingatlan ill. a földrészlet. Jogokat bejegyezni csak az egész ingatlanra, vagy annak eszmei hányadára lehet.

17 Ingatlan-nyilvántartás tárgya
Földrészlet: Föld felszín természetben összefüggő területe amelynek minden részén azonosak a tulajdon viszonyok Építési telek Utak, terek, vasutak csatornák Önálló ingatlan: Épület, pince, garázs, öröklakás társasházban, szövetkezeti lakás

18 Ingatlan-nyilvántartás tartalma
Ingatlan adatai: Település neve, ingatlan fekvése (külterület, belterület), utca nevét, házszám, helyrajzi szám, területnagyság Művelési ágát, Minőségi osztályát, kataszteri tiszta jövedelmét Egyéb adatok

19 Ingatlan-nyilvántartás tartalma
Személyek adatai: Családi és utónév, leánykori név, anyja neve Születési évét Lakcímét Személyi azonosítót Személyi azonosítót a tulajdoni lapon feltüntetni nem szabad

20 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogok
Csak a jogszabályban meghatározott jogok jegyezhetők be. Nem lehet bejegyezni a bérleti jogot, haszonbérleti jogot.

21 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogok
Bejegyezhető jogok: Tulajdonjog Földhasználati jog Haszonélvezeti jog és használat joga Telki szolgalmi jog Elő- és visszavásárlási valamint vételi jog Tartási és életjáradéki jog Jelzálog jog Végrehajtási jog

22 Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tények
A tények önmagukban jogot nem adnak, nem szüntetnek meg, de különböző joghatásokat idézhetnek elő. Kizárja, hogy valaki jogszerzésnél arra hivatkozhasson, hogy a feljegyzett tényt nem ismerte.

23 Ingatlan-nyilvántartásban feljegyezhető tények
Tulajdoni korlátozás Telekalakítási és építési tilalom Elidegenítési és terhelési tilalom Árverés Zárlat, zár alá vétel Tulajdon jog fenntartással történt eladás Jelzálogjog ranghelyének biztosítása Jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezése Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás megindítása Bejegyzési kérelem elutasítása

24 Ingatlan-nyilvántartás szerkezete
Ingatlan-nyilvántartás számítógépen megjeleníthető Tulajdoni lapból Megszűnt bejegyzések jegyzékéből Térképből Okiratokból áll.

25 A tulajdoni lap Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések a tulajdoni lapra kerülnek. Településenként egytől kezdődően számoznak Tulajdoni lap száma megegyezik a helyrajzi számmal A tulajdoni lap három részből áll.

26 A tulajdoni lap I. rész tartalma
Település neve Helyrajzi szám, terület nagyság, fekvés megjelölés Belterületen utca, házszám Művelési ág, Minőségi osztály Épület fő rendeltetését (lakóház, üdülő stb.) Tulajdonost megillető telki szolgalmi jogot Ingatlan jogi jellegét (társasház, műemlék, tanya, bányatelek stb.)

27 A tulajdoni lap II. rész tartalma
Az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, azok jogosultjait, ezekre vonatkozó tényeket A tulajdonjogot, tulajdonos kiskorúságát, gondnokság alá helyezését Állami tulajdonnál a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megnevezését A vagyonkezelői jogot

28 A tulajdoni lap III. rész tartalma
Földhasználati, haszonélvezeti jogot, használat jogát Telki szolgalmi jogot Elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot Tartási és életjáradéki jogot Jelzálogjogot Felszámolási eljárás, végelszámolási eljárást Kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítását Árverés kitűzését Tulajdonjog-fenntartással történt eladást Épület létesítés vagy lebontás tényét

29 Az okirattár A bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, azok hitelesített másolatát, bejegyzési kérelmeket, megkereséseket tartalmazza.

30 A térkép Az állami földmérési alaptérkép szolgál ingatlan-nyilvántartási célokra. Térkép tartalmazza: Település nevét, térképszelvény számát, bel- és külterület és a földrészlet határvonalát Épületeket, építményeket

31 Csatlakozás a TakarNet rendszerhez
Csatlakozási engedély kérelem az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályához Csatlakozási engedély birtokában szolgáltatási szerződés kötése a Földmérési és Távérzékelési Intézettel Hozzáférési jogosultság formája: Digitális igazolvány  fokozott biztonságú elektronikus aláírás

32 TakarNet rendszer használata
1 db digitális igazolvány ára 3 éves időtartamra Ft + ÁFA 6 éves időtartamra Ft + ÁFA Egy digitális igazolvánnyal egy időben csak egy hozzáférés valósítható meg.

33 TakarNet rendszer használata
Adatszolgáltatási díj Földhivatali szolgáltatás Hálózat használati díja Adat/ szolgáltatás díja Nem hiteles tulajdoni lap másolat 500 Ft Ft/találat 2000 Ft Térképmásolat 3000 Ft Változásfigyelés regisztráció 1800 Ft/ingatlan/év Változásról értesítés 16 Ft/értesítés


Letölteni ppt "Ingatlan-nyilvántartási rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések