Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KULTURÁLIS JOGI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Dr. Oszlánczi Tímea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KULTURÁLIS JOGI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Dr. Oszlánczi Tímea."— Előadás másolata:

1 KULTURÁLIS JOGI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Dr. Oszlánczi Tímea

2 I.Az EU közösségi jogrendszere (kulturális, oktatási, felnőttképzési) II.Közösségi politikák jogrendszere, jogharmonizációja, jogalkalmazásai III.Európa kulturális örökségének ápolása IV.Közösségi oktatási és tudományos kutatási programok

3 I. AZ EU KÖZÖSSÉGI JOGRENDSZERE (KULTURÁLIS, OKTATÁSI, FELNŐTTKÉPZÉSI) Az oktat á s é s a kult ú ra ü gye az Eur ó pai Uni ó ban 1. Oktat á s: 1957. R ó mai Szerződ é s -nemzeti hat á sk ö rbe tartoz ó á gazat, tag á llami kompetencia 1957. ut á n: -lass ú, de á lland ó szerepn ö veked é s -m á s jogter ü leteken kereszt ü l jelenik meg -szakk é pz é s é s á ltal á nos művelő oktat á s

4 Az oktat á s é s a kult ú ra ü gye az Eur ó pai Uni ó ban 2. 90-es é vek: -nemzeti politik á k harmoniz á l á sa -bolognai folyamat -eg é sz é leten á t tart ó tanul á s strat é gi á j á nak kidolgoz á sa (Eur ó pai Uni ó Tan á csa) /Magyarorsz á gon 2005. ősz é n ker ü lt elfogad á sra/

5 Az oktat á s é s a kult ú ra ü gye az Eur ó pai Uni ó ban 3. Kult ú ra: 60-as é vek: -tudom á nyos kutat á s é s műszaki fejleszt é s -K+F programok -audiovizu á lis szektor 70-es é vek: -1973. Koppenh á gai Konferencia -1974. EP hat á rozata a kultur á lis ö r ö ks é g v é delm é ről

6 Az oktat á s é s a kult ú ra ü gye az Eur ó pai Uni ó ban 4. 80-as é vek: -ú j kezdem é nyez é sek (Eur ó pa kultur á lis főv á rosa, fiatalok m ú zeuml á togat á si t á mogat á sa) -1986. Egys é ges Eur ó pai Okm á ny (K+F fejezet) 90-es é vek: -á gazati fejlőd é s, bőv ü lő paletta -1992. Eur ó pai Uni ó r ó l sz ó l ó szerződ é s (Maastricht) 128. cikk a. a kultur á lis dimenzi ó hivatalos deklar á l á sa b. ú j szempont: a kult ú ra relev á ns t é nyező c. h á tr á nya: kik é nyszer í thetős é g hi á nya

7 II. KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK JOGRENDSZERE, JOGHARMONIZÁCIÓJA, JOGALKALMAZÁSAI Jogharmoniz á ci ó : R ó mai Szerződ é s int é zm é nyes í tette a jogk ö zel í t é s alapvető form á ja nem egys é ges jog a n é gy alapszabads á g é rv é nyes ü l é s é nek ig é nye

8 Szervezeti viszonyok: Eur ó pai Parlament: -az EU polg á rai á ltal k ö zvetlen ü l v á lasztott szerv (1979.) -nem nemzeti szekci ó k -jogszab á lyalkot á s, demokratikus fel ü gyelet, k ö lts é gvet é si hatalom Eur ó pai Uni ó Tan á csa: -legfőbb d ö nt é shoz ó test ü let -nemzeti korm á nyok minisztereiből á ll -jogalkot á s, gazdas á gpolitik á k ö sszehangol á sa, nk.-i szerződ é sek megk ö t é se Eur ó pai Bizotts á g: -nemzetek felett á ll ó szerv -az Uni ó eg é sz é nek k é pviselete -az EU v é grehajt ó hatalma

9 Eljárási rendek 1. 1.inform á ci ó s elj á r á s 2.konzult á ci ó s elj á r á s 3.k ö lts é gvet é si elj á r á s 4.egy ü ttműk ö d é si elj á r á s 5.egy ü ttd ö nt é si elj á r á s 6.hozz á j á rul á s

10 Eljárási rendek 2. Parlament: nincs saj á t jogszab á lyalkot ó i jogosults á g sz á mos esetben konzult á ci ó s elj á r á s egy ü ttd ö nt é si elj á r á s a Tan á ccsal (k ö z ö ss é gi jog r é sze) Tan á cs: v é gső jogalkot ó i szerepk ö r egyhang ú, t ö bbs é gi, minős í tett t ö bbs é gi hat á rozatok Bizotts á g: nem alkot főszab á lyk é nt jogszab á lyt jogszab á ly kezdem é nyez é se: strat é giai szerepk ö r

11 Jogszabályok az oktatás és kultúra területén: a ter ü let joganyaga kev é s v é grehajthat ó s á g nem p á rosul hozz á alapvető eszk ö z: p é nz ü gyi t á mogat á s oktat á si miniszterek tan á csa (k ö zoktat á si politika alak í t ó ja) k ö telező é rv é nyű jogszab á ly csek é ly (gyermekek iskol á ztat á sa, elismer é si direkt í v á k) A Bizotts á g javaslatot tesz a programokra, elk é sz í ti é s kiadja a politikai dokumentumokat (Feh é r K ö nyv 1996.), XXII. Főigazgat ó s á g EP á lland ó bizotts á ga: Kultur á lis é s Oktat á si Bizotts á g

12 Asquis Communautaire a k ö z ö ss é gi jog alapfogalma, „ k ö z ö ss é gi v í vm á nyok ” az EU teljes, é rv é nyes joganyaga minden bel é pő tagnak el kell fogadni

13 A közösségi jog forrásai: a.alapszerződ é sek é s m ó dos í t á sai, tag á llamok k ö z ö tti nemzetk ö zi szerződ é sek (elsődleges joganyag) b.a K ö z ö ss é g jogi aktusai (m á sodlagos joganyag) c.k ö z ö ss é gi programok d.k ö z ö ss é gi politika dokumentumai e.B í r ó s á g í t é letei

14 Az elsődleges jog: „ Szerződ é sek ” : 1957-es R ó mai Szerződ é s 1986-os Egys é ges Eur ó pai Okm á ny 1992-es Maastrichti Szerződ é s 1997-es Amszterdami Szerződ é s

15 A másodlagos jog: Az elsődleges jog v é grehajt á s á t szolg á lja. i. „ kem é ny jog ” k ö telezően alkalmazand ó jogszab á lyok 1. á ltal á nos jogszab á lyok (regulation) 2. utas í t á sok (diectives) ii. „ puha jog ” 1. nyilatkozatok (statements) 2. k ö z ö ss é gi akci ó k é s programok

16 Közösségi programok: az EU k ö z ö ss é gi politik á inak megval ó s í t á s á t c é lz ó program á ltal á ban 4-6 é vre hozz á k l é tre megjelen é se szinte minden ter ü leten (eg é szs é g ü gy, ifj ú s á g, ad ó z á s, szoci á lis, kultur á lis) megfelelő p é nz ü gyi hozz á j á rul á s mellett 1997. szeptember 1. ó ta haz á nk is r é szt vesz

17 A közösségi politika dokumentumai: S ú lyuk k ü l ö nb ö ző, att ó l f ü ggően, hogy az a Bizotts á g memoranduma illetve á ll á sfoglal á sa, vagy a Tan á cs form á lis d ö nt é se FEH É R K Ö NYV A hivatalos k ö z ö ss é gi politik á t fejezi ki. Egy nagyobb jogalkot á si programcsomagra vonatkoz ó tervek gyűjtem é nye, a strat é giai feladatok elv é gz é se előtt. Z Ö LD K Ö NYV A Bizotts á g á ltal kiadott, vitaind í t ó dokumentum. C é lja: r á mutatni egy á gazat megoldand ó probl é m á ira, kezdem é nyez é sek á ll á spontkifejt é sre, milyen k ö z ö ss é gi int é zked é sek sz ü ks é gesek.

18 Az Európai Bíróság döntései: legfőbb jog é rtelmező f ó rum fel ü lvizsg á lja az EU int é zm é nyeinek jogi aktusainak jogszerűs é g é t a nemzeti b í r ó s á gok k é relm é re é rtelmezi az uni ó s jogot hat á sk ö re: tag á llam vagy int é zm é ny á ltal ind í tott megsemmis í t é s ir á nti keresetek, int é zm é nyi mulaszt á s meg á llap í t á s á ra ir á nyul ó keresetek, tag á llami mulaszt á s meg á llap í t á s á ra ir á nyul ó keresetek, előzetes d ö nt é shozatali elj á r á sok eset é n é s az Elsőfok ú B í r ó s á g hat á rozatai ellen beny ú jtott fellebbez é sek ü gy é ben is.

19 Oktatás és kultúra a közösségi jog forrásaiban 1.: á lland ó n ö veked é s a tagorsz á gok sz á m á ra k ö telező é rv é nyű szab á lyok k ö re szűk t ö bb oktat á st é rintő komponensű jogszab á ly munkaerő szabad á raml á s á hoz kapcsol ó d á s

20 Oktatás és kultúra a közösségi jog forrásaiban 2.: m á sodlagos jog – kem é ny jog (kultur á lis javak kivitel é ről sz ó l ó rendelet, munkav á llal ó k szabad á raml á sa, „ Telev í zi ó hat á rok n é lk ü l ” – direkt í va, szakmai k é pes í t é sek k ö lcs ö n ö s elismer é se) – puha jog (Socrates, Leonardo) a k ö z ö ss é gi politika dokumentumai – nyelvi soksz í nűs é g v é delme, szakk é pz é si alapelvek (1963) – Feh é r K ö nyv (kult ú r á k k ö z ö tti p á rbesz é dről, „ Tan í t á s é s tanul á s: a kognit í v t á rsadalom fel é” ) – Z ö ld K ö nyv (a kultur á lis é s kreat í v ipar á gak lehetős é geinek kiakn á z á s á r ó l, „ Oktat á s-k é pz é s-kutat á s: az orsz á gok k ö z ö tti mobilit á s akad á lyai ” )

21 Oktatás és kultúra a közösségi jog forrásaiban 3.: b í r ó s á gi d ö nt é sek: legmeghat á roz ó bb szereplő az oktat á s k ö z ö s ü ggy é v á l á s á ban elsődleges jog hi á nya precedensjog kialak í t á sa í t é letei kit á g í tott á k az oktat á sra vonatkoz ó k ö z ö ss é gi jogot A Casagrande- ü gy é s a Gravier- ü gy

22 III. EURÓPA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK ÁPOLÁSA 1992. Maastricht – a kultur á lis soksz í nűs é g v é delm é nek első deklar á l á sa az EU kultur á lis ipar á t alkot ó á gazat szakpolitik á k kultur á lis dimenzi ó val val ó kieg é sz í t é se a k ö z ö s kult ú rpolitika 3 fő akci ó terve a.Kaleidoscope program (1996-1998) b.Ariane program (1997-1998) c.Rapha ë l program (1997-2000)

23 A Kaleidoscope-program c é lja: a műv é szeti é s kultur á lis egy ü ttműk ö d é s t á mogat á sa műv é szeti alkot á sok mennyis é gi é s minős é gi cser é je felt é tele, hogy t ö bb orsz á g dolgozza ki a programot e programba tartozott a „ Kult ú ra Eur ó pai Főv á rosa ”, az „ Eur ó pai Kultur á lis H ó nap ”, az „ Eur ó pai Uni ó Barokk Zenekara ” t á mogat á sa is 1999-ig meghosszabb í tott program, mivel 2000-től ú j keretprogramot hoztak l é tre (folytonoss á g)

24 Ariane program c é lja: – irodalmi művek ford í t á sa, a k ö nyv- é s olvas á skult ú ra előmozd í t á sa – t á mogassa é s kieg é sz í tse a tag á llamok e ter ü leten v é gzett tev é kenys é g é t, – fejlessze az eur ó pai n é pek t ö rt é nelm é ről é s irodalmi alkot á sair ó l sz ó l ó ismereteket, – előseg í tse az eur ó pai polg á rok ezen ismeretekhez val ó hozz á f é r é s é t eszk ö z ö k: – irodalmi, sz í npadi é s referenciaművek ford í t á s á nak t á mogat á sa, – a k ö nyv- é s olvas á skult ú ra ter é n l é trej ö vő egy ü ttműk ö d é sek t á mogat á sa, – az e ter ü leten dolgoz ó k szakmai tud á s á nak fejleszt é se.  h á rom orsz á g egy ü ttműk ö d é s é t í rta elő  Aristeion-d í j (eur ó pai műford í t á si d í j)

25 Raphaël program A kultur á lis ö r ö ks é g v é delm é t szolg á l ó program. Fő vonalai: ingatlan ö r ö ks é g v é delme, megőrz é se é s hasznos í t á sa; ing ó ö r ö ks é g v é delme; m ú zeumok k ö z ö tti egy ü ttműk ö d é s, h á l ó zat é p í t é s; szakmai rendezv é nyek szervez é se; szakemberek mobilit á sa, tov á bbk é pz é se. Alapk ö vetelm é ny: h á rom orsz á g egy ü ttműk ö d é se volt, melyek k ö z ü l minimum kettő tagorsz á g.

26 Kultúra 2000 Keretprogram (2000-2006) a fenti h á rom programot olvasztotta egybe Eur ó pai Uni ó egys é ges, kult ú r á t t á mogat ó kezdem é nyez é se c é lja: egy k ö z ö s eur ó pai kultur á lis t é rs é g kialak í t á sa t á mogat á s: a hat á rokon á tny ú l ó, k ö z ö s von á sokra ö sszpontos í t ó, a cser é n é s egy ü ttműk ö d é sen alapul ó kezdem é nyez é seket r é szes í tette előnyben eredetileg 2004-ig tervezt é k 4 kultur á lis ter ü let p á ly á zhatott (előad ó műv é szet, vizu á lis műv é szetek, kultur á lis ö r ö ks é g, k ö nyvek-olvas á s-műford í t á s) legal á bb 3-5 orsz á g t á rsszervezőinek bevon á sa

27 Kultúra program (2007-2013) Minden kultur á lis tev é kenys é get t á mogat (kiv é ve audiovizu á lis) c é lkitűz é sei: – előseg í tse az eur ó pai jelentős é gű kultur á lis é rt é kek megismer é s é t é s megőrz é s é t; – ö szt ö n ö zze a kultur á lis á gazatban dolgoz ó k tag á llamok k ö z ö tti mobilit á s á t; – előseg í tse a kultur á lis é s műv é szeti alkot á sok é s term é kek hat á rokon á t í velő terjeszt é s é t; – ö szt ö n ö zze a kult ú r á k k ö z ö tti p á rbesz é det. A program hivatalos magyarorsz á gi koordin á tora: Kult ú rpont Iroda (www.kulturpont.hu)

28 A kulturális főváros program az eur ó pai kult ú ra soksz í nűs é g é re k í v á nja a figyelmet r á ir á ny í tani a megv á lasztott v á ros p é nz ü gyi t á mogat á st kap a „ Kult ú ra program ” k ö lts é gvet é s é ből (1,5 milli ó eur ó / ” főv á ros ” ) eredetileg 2004-ben lez á rult volna a program, de m é g 15 é vvel meghosszabb í tott á k id é n ü nnepelj ü k az „ Eur ó pa Kultur á lis Főv á rosa ” elnevez é sű kezdem é nyez é s 25. é vfordul ó j á t rendezv é nyekkel szemben t á masztott elv á r á s: – t ü kr ö zz é k a v á ros eur ó pai jelleg é t – k ö zvetlen ü l vonj á k be a helyi lakoss á got a programokba

29 A nyelvi gazdagság támogatása 2007. janu á r 1. napj á t ó l 23 hivatalos nyelv nyelvi soksz í nűs é g v é delme Nyelvek Eur ó pai Napja (szeptember 26.) a nyelvi k é szs é gekről sz ó l ó adatok ö sszevethetős é ge (eur ó pai nyelvi kompetenciamutat ó ) „ anyanyelv + k é t nyelv ” c é lkitűz é s

30 Európai év egy-egy kiemelt t é mak ö r, mely a figyelem k ö z é ppontj á ban á ll 2001. a nyelvek eur ó pai é ve 2003. fogyat é kkal é lők eur ó pai é ve 2006. a munkav á llal ó k mobilit á s á nak eur ó pai é ve 2007. egyenlő es é lyek mindenki sz á m á ra eur ó pai é v 2008. a kult ú r á k k ö z ö tti p á rbesz é d eur ó pai é ve 2009. a kreativit á s é s az innov á ci ó eur ó pai é ve 2010. a szeg é nys é g é s a t á rsadalmi kirekeszt é s elleni k ü zdelem eur ó pai é ve

31 IV. KÖZÖSSÉGI OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI PROGRAMOK az első programok az oktat á s ter ü let é n: csak a 80-as é vek m á sodik fel é ben ezek m é g egy-egy speci á lis ter ü lettel foglalkoztak: COMETT – egyetemek é s gazdas á gi szervezetek k ö z ö tti egy ü ttműk ö d é s ERASMUS – egyetemi hallgat ó k cser é je YOUTH FOR EUROPE – fiatalok eur ó pai mobilit á s á nak t á mogat á sa IRIS – nők szakk é pz é se EUROTECHNET – technol ó giai fejlőd é s, szakk é pz é si innov á ci ó LINGUA – k ö z ö ss é gi nyelvek, mint idegen nyelvek t á mogat á sa 90-es é vekben 2 nagy programban vont á k ö ssze (Socrates - á ltal á nos, Leonardo - szakk é pz é s)

32 2007. janu á r 1-től ú j form á ban val ó sul meg az oktat á s é s szakk é pz é s programja: „ Eg é sz é leten á t tart ó tanul á s ” program 4 szektor á lis program, az oktat á s, k é pz é s szintjeinek megfelelően 1.Comenius program 2.Erasmus program 3.Leonardo program 4.Gruntdvig program a programoknak nem c é lja a harmoniz á ci ó, a tag á llami gyakorlatok egym á shoz val ó k ö zel í t é se a k ö z ö ss é gi akci ó programok k ö z ö s eur ó pai c é lok megval ó s í t á s á ra ir á nyulnak

33 tud á s Eur ó p á j á nak megteremt é se, az é lethosszig tart ó tanul á s t á mogat á sa, a kommunik á ci ó s é s inform á ci ó s technol ó gi á k oktat á sban val ó alkalmaz á sa, a munka vil á g á ban val ó boldogul á shoz sz ü ks é ges k é szs é gek é s k é pess é gek megszerz é se, az idegen nyelvek ismeret é nek fejleszt é se, a szakk é pes í t é sek é s diplom á k k ö lcs ö n ö s elismer é se. A programok v é grehajt á s áé rt az Eur ó pai Bizotts á g Oktat á s é s Kult ú ra Főigazgat ó s á ga felel az Eur ó pai Uni ó szintj é n. Magyarorsz á gon Tempus K ö zalap í tv á ny l á tja el a programok meghirdet é s é vel é s p á ly á ztat á s á val kapcsolatos teendőket.

34 A Comenius program az oktat á s első szintj é hez k ö tődik ( ó voda-k ö z é piskol á ig) iskolai é let szereplőit é s az iskol á n k í v ü li k ö z ö ss é geket is é rinti c é lja: – hozz á j á ruljon a k ö zoktat á s minős é g é nek fejlőd é s é hez, – erős í tse annak eur ó pai dimenzi ó j á t, – seg í tse a nyelvtanul á st. Kiemelten t á mogat n é h á ny fontos á ltal á nos c é lkitűz é st: – a multikultur á lis k ö rnyezetben t ö rt é nő tanul á s, – a h á tr á nyos helyzetű csoportok t á mogat á sa, – iskolai leszakad á s elleni harc.

35 Az Erasmus program az Eur ó pai Bizotts á g egyik legsikeresebb é s legismertebb programja a felsőoktat á snak teremt p á ly á zati lehetős é geket A program konkr é t c é lja mennyis é g é ben é s minős é g é ben n ö velni a: – hallgat ó i é s oktat ó i mobilit á st – nemzeti projektek sz á m á t – felsőoktat á si int é zm é nyek / v á llalkoz á sok k ö z ö tti egy ü ttműk ö d é st

36 A Leonardo program az Eur ó pai Bizotts á g 1994-ben indult egy ü ttműk ö d é si programja a szakk é pz é s ter ü let é n a felsőoktat á son k í v ü li szakk é pz é s ter ü let é re ir á nyul lehetős é get biztos í t k ü lf ö ldi szakmai gyakorlaton val ó r é szv é telre, k ü l ö n hangs ú lyt fektet az oktat á si szf é ra é s a gazdas á g szereplői k ö z ö tti egy ü ttműk ö d é s elm é ly í t é s é re.

37 Operat í v c é lkitűz é sei: a szakk é pz é sben é rintett szem é lyek eg é sz Eur ó p á ra kiterjedő mobilit á sa minős é g é nek jav í t á sa é s mennyis é g é nek n ö vel é se; az oktat á si é s k é pz é si szolg á ltat á st ny ú jt ó int é zm é nyek vagy szervezetek, a szoci á lis partnerek k ö z ö tti eur ó pai szintű egy ü ttműk ö d é s az innovat í v gyakorlatok fejleszt é s é nek előseg í t é se a k é pes í t é sek é s a kompetenci á k – k ö zt ü k a nem form á lis é s inform á lis tanul á ssal szerzettek – á tl á that ó s á g á nak é s elismer é s é nek jav í t á sa

38 A Gruntdvig program C é lja: – előseg í tse a felnőttoktat á s eur ó pai dimenzi ó j á nak kialakul á s á t – hozz á j á rul ahhoz, hogy a felnőtt tanul ó teljes é rt é kű, akt í v tagja lehessen a t á rsadalomnak, – bőv ü ljenek a m á s kult ú r á kr ó l sz ó l ó ismeretei, – é letminős é ge, é s a munkaerő-piaci es é lyei javuljanak. felnőtt: az a 25 é v feletti szem é ly, ill. azok a 16-24 é ves fiatalok, akik nem r é szes ü lnek k ö z é p- vagy felsőfok ú k é pz é sben. elsősorban a szakm á t ó l f ü ggetlen, á ltal á nos ismeretek oktat á s á t tűzi ki c é lj á ul.

39 Köszönöm a figyelmet! timeaoszlanczi@gmail.com


Letölteni ppt "KULTURÁLIS JOGI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Dr. Oszlánczi Tímea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések