Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kora középkor tudománya. A római birodalom I.e. 265-re az itáliai félsziget Julius Ceasar halálakor (I.e. 44) - az egész mediterráneumban katonai hatalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kora középkor tudománya. A római birodalom I.e. 265-re az itáliai félsziget Julius Ceasar halálakor (I.e. 44) - az egész mediterráneumban katonai hatalom."— Előadás másolata:

1 A kora középkor tudománya

2 A római birodalom I.e. 265-re az itáliai félsziget Julius Ceasar halálakor (I.e. 44) - az egész mediterráneumban katonai hatalom görög kultúra átvétele: görög tudósok mint szabadok vagy rabszolgák

3 Az átadott kultúra milyensége A legmagasabb szintű munkák görögök A kultúra alapvetően a létrejött értékek megőrzésére, továbbítására, értelmezésére ügyelt Kevés figyelem a továbbfejlesztésre Orvoslás Kevés matematika Sztoikus és Epiküreánus filozófia Dialektika és retorika Magas szintű episztemológiai, metafizikai, matematikai, természettudományos kérdések nemigen

4 Ismeretterjesztők és enciklopédisták Poszidóniusz (I.e. 135-51) Sztoikus Szíriai szülők, Athénban tanult Ciceró tanára, Lukréciuszra is komoly hatás Föld kerületnek kiszámítása Varro (I.e. 116-27) korai „enciklopédia” kilenc tudományról: nyelvtan, retorika, logika, aritmetika, geometria, asztronómia, zeneelmélet, orvoslás, építészet Ebből alakul ki a hét szabad művészet, a trivium és kvadrívium

5 Ciceró 106-43 Görög tanárok, majd tanulmányút Athénbe és Ródosz szigetére Sztoikus ée Platonista hatások Latin művek és a Timaiosz latin fordítása Isten - Természet -tűz megfeleltetése Makrokozmosz- mikrokozmosz kapcsolata Fennmaradt írásai miatt igen komoly hatás a középkori gondolkodásra

6 Az ezredforduló Lukréciusz (I.e. 55? ig) Vitruvius - építészet Celsus - orvosi enciklopédia Seneca - természetfilozófia, meteorológia id. Plinius (23/4-79) Észekolasz nemes, katona Természettörténet 20 000 adat kétezer könyvből, száz szerzőtől - tart. 72 o. éjfélkor kelt, egész nap dolgozott

7 Martianus: Merkúr és Filológia násza. sz. Geometria ismerteti Euklidész rendszerét, a platóni testeket, éghajlati övezetek, ismert világ ismertetése Aritmetika a tíz első szám jelentőségét tárgyalja, számelméleti alapok Asztronómia egyik legfontosabb középkori forrása Zodiákus, csillagképek Nap körül mozgó két belső bolygó Külső bolygók retrográd mozgása

8 A barbárok 250 után folyamatos harcok görög-római kétnyelvű kultúra háttérbe szorul Sok fordítás ekkor keletkezik Calcidius - Timaeosz fordítás (ez maradt fenn) Boethius (480-524) magas rang majd kivégzés Fordítja: Arisztotelész logikai munkái, Euklidész Elemek, kézikönyvek zenéről, aritmetikáról Kb. ennyi marad a nyugati kultórából!

9 A természetes mágia kialakulása

10 Odüsszeia X. ének – Kirké mágiája és Odüsszeusz ellenmágiája Növények, talizmánok, rítusok, amulettek

11 A Biblia - Ószövetség Lásd TT04.doc

12 Áron varázslása (Ex. 7:8-13) 1.És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak mondván: 2.Ha szól hozzátok a Faraó mondván: tegyetek csudát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vesszõdet és vesd a Faraó elé; kígyóvá lesz. 3.Beméne azért Mózes és Áron a Faraóhoz, és úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala; veté Áron az õ vesszejét a Faraó elé és az õ szolgái elé, és kígyóvá lõn. 4.És elõhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az õ titkos mesterségökkel. 2 Tim. 3,8. 2 Tim. 3,8. 5.Elveté ugyanis mindenik az õ vesszejét és kígyókká lõnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét. 6.És megkeményedék a Faraó szíve és nem hallgata reájok, a mint megmondotta vala az Úr.

13 Illés mágusvetélkedése (1 Kir. 18) 1.És elkülde Akháb mind az egész Izráel fiaihoz, és egybegyûjté a prófétákat a Kármel hegyre. 2.És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek õt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem. Józs. 24,14., Józs. 24,16. Józs. 24,14.Józs. 24,16. 3.Akkor monda Illés a népnek: Én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül; míg a Baál prófétái négyszázötvenen vannak; 1 Kir. 18,4. 1 Kir. 18,4. 4.Adjatok azért nékünk két tulkot, és õk válaszszák magoknak az egyik tulkot, a melyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra; de tüzet ne tegyenek alája; én pedig a másikat készítem el, a melyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. 5.Akkor hívjátok segítségül a ti istenteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét; és a mely isten tûz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, monda: Jó lesz! 6.És monda Illés a Baál prófétáinak: Válaszszátok el magatoknak az egyik tulkot, és készítsétek el ti elõször; mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a ti istenteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. 7.És vevék a tulkot, a melyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívák a Baálnak nevét reggeltõl fogva délig, mondván: Baál! hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, a melyet készítettek. 8.Mikor pedig már dél lett, elkezdte õket gúnyolni Illés, azt mondván: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken. 9.És elkezdtek hangosan kiabálni és az õ szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magokat, míg csak ki nem csordult a vérök. 3 Móz. 19,28. 3 Móz. 19,28. 10.Mikor pedig a dél elmúlt, prófétálni kezdtek egész az esteli áldozatig; de akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgattatás. 11.Akkor monda Illés az egész sokaságnak: Jõjjetek én hozzám. És hozzá méne az egész sokaság, és megépíté az Úr oltárát, a mely leromboltatott volt. 12.És võn Illés tizenkét követ, a Jákób fiai nemzetségeinek száma szerint, a kiknek az Isten azt mondotta volt: Izráel legyen + a te neved; Józs. 4,5., Józs. 4,20., 1 Móz. 32,28. Józs. 4,5.Józs. 4,20.1 Móz. 32,28. 13.És oltárt építe a kövekbõl az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, a melybe két véka vetni való mag férne. 14.És oda készíté a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára; 15.És monda: Töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égõáldozatra és a fára. Monda ismét: Tegyétek ezt még egyszer! És másodszor is azt tevék. Monda még is: Harmadszor is tegyétek meg! És harmadszor is azt mívelék; 16.Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. 1 Kir. 18,32. 1 Kir. 18,32. 17.És a mikor eljött az esteli áldozás ideje, oda lépett Illés próféta, és monda: Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izráelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy + mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. 2 Móz. 3,6., 1 Kir. 18,19., 1 Kir. 18,24. 2 Móz. 3,6.1 Kir. 18,19.1 Kir. 18,24. 18.Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az õ szívöket! 19.Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égõáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, a mely az árokban volt. 1 Kir. 18,24., 3 Móz. 9,24. 1 Kir. 18,24.3 Móz. 9,24. 20.Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az Isten! 1 Kir. 18,36., 1 Kir. 17,24. 1 Kir. 18,36.1 Kir. 17,24. 21.És monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit; senki el ne szaladjon közülök! És megfogák õket, és alávivé õket Illés a Kison opatakja mellé, és megölé ott õket.


Letölteni ppt "A kora középkor tudománya. A római birodalom I.e. 265-re az itáliai félsziget Julius Ceasar halálakor (I.e. 44) - az egész mediterráneumban katonai hatalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések