Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2014.09.18. Kulturális Projekt Ciklus Menedzsment IV. Modul A projekt-gazdálkodás – A kultúra gazdaságtana.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2014.09.18. Kulturális Projekt Ciklus Menedzsment IV. Modul A projekt-gazdálkodás – A kultúra gazdaságtana."— Előadás másolata:

1 1 2014.09.18. Kulturális Projekt Ciklus Menedzsment IV. Modul A projekt-gazdálkodás – A kultúra gazdaságtana

2 2 2014.09.18. MI TÖRTÉNIK A HIVATALBAN? avagy a pályázatok útja a beküldés után

3 3 2014.09.18. ELJÁRÁSREND A kiíró a pályázatok kezelési feladataira közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az adott eljárásrendben szabályozott kérdésekben a kiíró felhatalmazása alapján járnak el. Az értékelés lépései: 1. Beérkezés 2. Jogosultság vizsgálat 3. A pályázat teljességének vizsgálata (Hiánypótlás) 4. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés) 5. Tartalmi elemzés, elbírálás 6. Döntés, értesítés a döntésről 7. Támogatási Szerződés megkötése

4 4 2014.09.18. 1. Beérkezés Valamennyi, a megjelölt postafiók címre beérkező pályázat: regisztrálásra kerül, és regisztrálásra kerül, és azonosító jellel kerül ellátásra. azonosító jellel kerül ellátásra. A pályázat beérkezéséről a pályázat kezelője a pályázót írásban értesíti. A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; a pályázat megfelelő példányszámban került-e benyújtásra; a pályázat megfelelő példányszámban került-e benyújtásra; a Formanyomtatvány megfelelő formátumban került-e benyújtásra (a Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség). a Formanyomtatvány megfelelő formátumban került-e benyújtásra (a Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség). Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.

5 5 2014.09.18. 2. Jogosultság vizsgálat Amennyiben a „Beérkezés”-nél felsorolt feltételek a benyújtott pályázatra maradéktalanul teljesülnek, a pályázó és a pályázat jogosultságát vizsgálják meg, azaz pályázó/projekt megfelel-e a Pályázati Útmutató A., B., C., D. pontjai szerinti követelményeknek. LD. a Pályázati Útmutató „E” – kiválasztási kritériumok Amennyiben a pályázó és a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.

6 6 2014.09.18. 3. A hiánypótlás rendje 3. A hiánypótlás rendje Amennyiben a pályázó valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor a KSZ a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal megfelelő, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendeletben szabályozottak szerint. Amennyiben hiánypótlás nem teljes, vagy a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőn belül nem teljesíti, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására csak vis maiornak minősíthető esetben van lehetőség a késedelem okának megfelelő igazolásával.

7 7 2014.09.18. 4. Befogadás Amennyiben a pályázat az előző szempontoknak megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A befogadás tényéről a KSZ a pályázót írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza: a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázat azonosító jelét, a pályázat azonosító jelét, a pályázat befogadásának tényét és időpontját. a pályázat befogadásának tényét és időpontját. Hiánytalanul beérkezett pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a pályázat benyújtásának időpontjával. Hiánypótolt pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a hiánypótlás pályázat az elbírálásból kizárásra kerül keretében beküldött dokumentumok benyújtásának időpontjával. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését!

8 8 2014.09.18. 5. Tartalmi elemzés, értékelés A pályázat tartalmi elemzése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A kiválasztási kritériumokat az E fejezet tartalmazza Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, abban az esetben egy alkalommal tartalmi kiegészítés lehetséges. Értékelési Táblázat (MINTA) Szempontokadható pontszám 1.A vállalkozás működésének időtartama10 2.A projekt kidolgozottsága15 3.Saját forrás aránya15 4.A költségvetés realitása20 5.Munkahelyteremtés15 6.A projekt szakmai értékelése25

9 9 2014.09.18. 6. Bírálat Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében -az E fejezet alapján- a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális X (50-60) pontot, de elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek: projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatása; projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest csökkentett tartalommal és feltételekkel történő támogatása. A Bíráló Bizottság a projektet csak a pályázati útmutató szerinti nem támogatható költségek mértékével csökkentheti, amely azonban nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát; projekt elutasítása; a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes kérdések tisztázása céljából.

10 10 2014.09.18. 6. Értesítés a döntésről A döntésről a KSZ írásban tájékozatja a pályázót a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül. A döntésről a KSZ írásban tájékozatja a pályázót a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül. Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát. A döntésről történő tájékoztatást követően a projekt gazda jogosult a projekt javaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. Támogatott pályázat esetén a pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt támogatás összegét és mértékét az NFÜ honlapján (www.nfu.hu)és hivatalos lapjában közzéteszi. Támogatott pályázat esetén a pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt támogatás összegét és mértékét az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) és hivatalos lapjában közzéteszi.

11 11 2014.09.18. PANASZOK KEZELÉSE A 255/2006 (XII. 28.) Korm. rendelet 19 §-a alapján a pályázó, pályázatának elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen jogszabálysértés, vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, az indokok megjelölésével panasszal élhet. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben: határidőn túl nem az arra jogosult korábbival azonos tartalommal - nyújtották be.

12 12 2014.09.18. PANASZOK KEZELÉSE II. Az NFÜ a panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül elbírálja. Az NFÜ az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. Az NFÜ az elbírálás elhalasztásának tényéről a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a projektgazdát. Az NFÜ a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja: a) a panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról; b) a panaszt indokolt döntésével elutasítja. Az NFÜ a panasz tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a projektgazdát. A panasz elutasítása esetén egyúttal tájékoztatja a projektgazdát a felülvizsgálat lehetőségéről.

13 13 2014.09.18. PANASZOK KEZELÉSE III. A projektgazda a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternél kezdeményezheti az NFÜ előző döntésének felülvizsgálatát. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a felülvizsgálatra irányuló kérelemmel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja: a) a kérelemben foglaltaknak helyt ad, egyúttal utasítja az NFÜ-t a jogszerű állapot helyreállítására; b) az NFÜ döntését helyben hagyja és a kérelmet indokolt döntésével elutasítja. A panasz kivizsgálásában, illetve a felülvizsgálati eljárásban nem vehet részt az, aki a panasz által érintett projekt elbírálási eljárásában rész vett, illetve aki a panaszt kivizsgálta

14 14 2014.09.18. Projektek lebonyolítása

15 15 2014.09.18. A Kedvezményezett KEDVEZMÉNYEZETT = A támogatási szerződést aláíró projektgazda, akivel a támogató (KSz) támogatási szerződést köt. Kedvezményezett felelőssége: a projekt végrehajtása, a pályázatban és támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a projekt eredményeinek fenntartása, -…. ☺

16 16 2014.09.18. A projekt végrehajtási folyamat résztvevői I.Kedvezményezettek II.Közreműködő Szervezet ESZA Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) III.Irányító Hatóság (NFÜ)

17 17 2014.09.18. A projekt végrehajtás résztvevőinek tevékenységei Kedvezményezett Közbeszerzési eljárások lebonyolításaKözbeszerzési eljárások lebonyolítása Előrehaladási jelentések elkészítéseElőrehaladási jelentések elkészítése Elszámolások benyújtásaElszámolások benyújtása A projekt-dokumentáció napi szintű vezetése (Projektdosszié)A projekt-dokumentáció napi szintű vezetése (Projektdosszié) A dokumentumokba való betekintés biztosítása helyszíni látogatások alkalmávalA dokumentumokba való betekintés biztosítása helyszíni látogatások alkalmával Együttműködés a Közreműködő SzervezettelEgyüttműködés a Közreműködő Szervezettel

18 18 2014.09.18. Dokumentálás Projektdosszié Rendszeres, folyamatos, szisztematikus Eredeti dokumentumok tárolása helyszínen Eredeti dokumentumok tárolása helyszínen Helyszíni szemlén dokumentáció ellenőrzése Projekt dokumentumok őrzése: 2020. december 31.


Letölteni ppt "1 2014.09.18. Kulturális Projekt Ciklus Menedzsment IV. Modul A projekt-gazdálkodás – A kultúra gazdaságtana."

Hasonló előadás


Google Hirdetések