Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 103/2012. (X.1.)VM rendelet a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 103/2012. (X.1.)VM rendelet a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével."— Előadás másolata:

1 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 103/2012. (X.1.)VM rendelet a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igényelhető támogatások részletes feltételeiről

2 Jogszabályi háttér 2007. évi XVII. Törvény A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu 103/2012. (X.1.) VM rendelet A vidéki örökség megőrzéséhez 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 155/2012. (X.5.) MVH közleménye A vidéki örökség megőrzéséhez 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint meghatározott kulturális örökség. Helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1)-(3) bekezdése törvény alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított helyi építészeti örökség, amely a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatosan védelem alatt áll;

3 Támogatható tevékenységek a)helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (a továbbiakban: 1. célterület): aa) az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására, ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására, ac)az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöldfelület rendezésére, létrehozására, felújítására, af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; IGÉNYELHETŐ MAX. TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 4 000 000 Ft

4 Elszámolható kiadások 3. mellékletben meghatározott – Elszámolható kiadások 4. mellékeltben meghatározott - Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés Az 1. célterület esetében telekhatáron belül vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások. A kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez tartozó költségek önállóan nem támogathatók, csak a 3. mellékletben szereplő kiadással együtt.

5 Támogatás mértéke Jelenleg rendelkezésre álló teljes forrás: 19.573.109 Ft 1. célterület esetén: Igényelhető maximális támogatás összege: 4.000.000 Ft A támogatás mértéke (az összes elszámolható kiadás): 100 % Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy az összes elszámolható kiadás: 70 % A kiadások mértéke nem haladhatja meg a Gépkatalógus és az ÉNGY referenciaárait. Az ÉNGY 2012. október 15-én hatályos 2012_2_verzió alkalmazandó A Gépkatalógus 2012. július 20-án lezárt verzió alkalmazandó. Egy időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be. Költségvetési szervek a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

6 Benyújtás feltételei Az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltatja magát az MVH-nál. A G0001 számú formanyomtatványon. Adat változás esetén változás bejelentési kötelezettség áll fenn, ennek elmulasztása esetén az új kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. A változások a G0002 számú formanyomtatványon jelenthető be. Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta. Támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, amely a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (7) bekezdés szerinti rendelethez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

7 Csatolandó dokumentumok I. 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a támogatási kérelemhez mellékelni kell 6.§ (1) bekezdés a)-o) pontjaiban és 6.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt dokumentumokat. Megjegyzések: (1) bekezdés e) pont az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat = az 1. mellékletben az értékelés módjánál felsorolt dokumentumok; (1) bekezdés j) pont a Vhr. 27.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat = két hasonló tartalommal rendelkező árajánlat; (1) bekezdés n) pont a Vhr. 30.§ (1) bekezdésben meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat = a formanyomtatványokat a 156/2012. (X.5.) MVH közlemény tartalmazza. 4.§ (8) bekezdés árajánlatok részletes tartalmi követelményeit 4.§ (11) bekezdés az együttműködési megállapodások részletes tartalmi követelményeit tartalmazza. 155/2012. (X.5.) MVH közlemény tartalmazza (1-12. melléklet) a kötelezően benyújtandó formanyomtatványok

8 Csatolandó dokumentumok II. FONTOS! A benyújtandó dokumentumok és kapcsolódó mellékletek listáját a 155/2012. (X.5.) MVH közlemény V. melléklete és 16. melléklete (Önellenőrzési lista) tartalmazza. Ha az ügyfél bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye.

9 Csatolandó dokumentumok III. ! ! ! ! ! ! ! !

10 Csatolandó dokumentumok IV. ! ! ! ! ! !

11 Csatolandó dokumentumok V. ! Pontozási ! ! ! ! ! ! !

12 Csatolandó dokumentumok VI. ! ! ! ! !

13 Csatolandó dokumentumok VII. 6.§ (1) l) a helyi védettség igazolására közokirati formában kiállított jegyzői nyilatkozatot az önkormányzati rendelet számának megjelölésével, vagy az önkormányzat által hitelesített, helyi védelemről szóló önkormányzati rendeletet a mellékletekkel együtt, amelyből megállapítható az épület, építmény védettsége; m) a műemléki védettséget igazoló, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kibocsátott nyilatkozatot a védettség pontos tárgyára vonatkozóan. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egyes korábbi feladatait a Budapest Főváros Kormányhivatala (cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.) műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerveként működő, országos illetékességű kulturális örökségvédelmi iroda látja el.

14 Csatolandó dokumentumok VIII. 6.§ (2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell: a) ha a beruházás építési engedélyköteles: aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és ab) az ügyfél nevére szóló a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; b) ha a beruházás nem építési engedélyköteles ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és bb) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat.

15 Csatolandó dokumentumok IX. 4.§ (8) Árajánlatok kötelező tartalmi elemei: a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát (adóazonosítót), b) a kiadási tétel műszaki adatait, c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlattevő bélyegzőjét és képviselőjének aláírását. g) az árajánlat kiállításának dátumát 4.§ (11) Együttműködési megállapodások kötelező tartalmi elemei: a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét, c) az együttműködés tárgyát (tételesen kifejtve), d) az együttműködés időtartamát (min. fenntartási időszak végéig), e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

16 Csatolandó dokumentumok IX. Vállalkozói vagy megbízási előszerződés Értékelési szempont:A fejlesztés helyi vállalkozó bevonásával kerül sor Értékelés módja: Vállalkozói vagy megbízási előszerződés Fontos, hogy a benyújtandó vállalkozói vagy megbízási előszerződés tartalmát tekintve ne minősüljön a beruházás megkezdésének. Egyház pályázó A támogatási kérelem benyújtására egyház és belső egyházi jogi személy jogosult, így amennyiben nem önálló jogi személy, úgy nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Támogatási kérelem benyújtására az MVH ügyfél-regisztrácóban szereplő, önálló jogi személyiséggel rendelkező ügyfél jogosult. Azt, hogy az egyházközség és a plébániahivatal ugyanaz-e, azt a 2011. évi CCVI. Tv. lelkiismereti és a vallásszabadság jogáról, valamint a 1990. évi IV. tv. egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján az egyházi főhatóság jogosult megállapítani, azonban ebben az esetben az ügyfélnek ezt a támogatási kérelmében igazolnia kell.

17 Támogatási kérelem benyújtása Benyújtási időszak: 2012. október 15. – 2012. november 15. Benyújtás módja: Postai úton (papír alapon) Benyújtás helye: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) 2628 Szob, Pf.: 33.

18 Támogatási kérelmek elbírálása LEADER HACS az 1. és 2. melléklet alapján végzett értékeléssel. El kell utasítani a támogatási kérelmet ha:  Értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el (maximális pontszám: 155 pont) vagy  Jóváhagyott támogatás összege nem éri el az 1.000.000 forintot.  Az összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

19 Megvalósítás, Kifizetési kérelem benyújtása A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig. Első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles benyújtani. Az első kifizetési kérelemben köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10 %-val elszámolni. Utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Kifizetési kérelmet elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.

20 Köszönöm figyelmüket! Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. /8-as szoba 06-27-370-890 borzsony.duna@gmail.com www.borzsonyleader.hu


Letölteni ppt "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 103/2012. (X.1.)VM rendelet a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések