Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások."— Előadás másolata:

1 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Benyújtási határidő: 2012. június 1. és június 30

2 A támogatás tárgya • Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett tevékenységre. – Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek az ügyfél bejelentett tevékenységei között! – Ha működési engedélyhez kötött a tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél bejelentett tevékenységei között kell lennie

3 Támogatás igénybevételére jogosult • a működő mikrovállalkozás • az induló mikrovállalkozás • a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi • Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. A beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.

4 Érintett települések • Bátya • Kajdacs • Bikács • Madocsa • Bölcske • Miske • Drágszél • Nagydorog • Dunaföldvár • Németkér • Dunaszentbenedek • Ordas • Dunaszentgyörgy • Pálfa • Foktő • Pusztahencse • Géderlak • Sárszentlőrinc • Gerjen • Uszód • Györköny

5 A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások • A) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök – (atomreaktor, turbina, belső égésű motor, egyéb motor) • B) csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása; • C) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra- fejlesztés (3. melléklet 1. pont) • Ha nem csak a támogatott gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre elszámolható kiadásokat.

6 • D) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése • E) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások • F) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke • D-F tételek csak az A-C tételekkel együtt – A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat,illetve Építési Norma Gyűjtemény (ÉNGY) szerinti referenciaárát, ha a tételek ezekben beazonosíthatók. A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

7 Nem igényelhető támogatás • motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz • vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez • termőföld és ingatlan vásárlásához • ingatlan bérleti díjához • élő állat vásárlásához

8 Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre • szálláshely-szolgáltatás • bányászat, kőfejtési tevékenység • gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem • Nagykereskedelem • Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység • Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás • erdőgazdálkodási tevékenység • csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása • mezőgazdasági gépkölcsönzés

9 • Halgazdálkodás • Italgyártás • szárazföldi, csővezetékes szállítás • vízi szállítás • légi szállítás • Ingatlanügyletek • minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre

10 A támogatás forrása, mértéke • A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap • A támogatás mértéke – hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a – egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg (10 000 000 Ft) • kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás igényelhető • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető • Minimálisan igényelhető támogatás: 1 000 000 Ft

11 • A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani. • Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. • Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

12 A támogatási kérelem benyújtása Benyújtási határidő: 2012. június 1. és június 30 A benyújtás postai úton történik a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához Duna Összeköt Egyesület 7045 Györköny, Fő utca 60

13 A támogatási kérelem tartalma • ügyfélazonosító-adatok • ÁFA- visszaigénylésre vonatkozó adatok • az igényelt támogatásra vonatkozó adatok • az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok • a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok • a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok • az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről • az ügyfél aláírása

14 Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!) • pénzügyi terv, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg • üzleti terv, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja • az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat • eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírás • kettő árajánlat, ha a referenciaár nem állapítható meg • Közokirat (közjegyző által jegyzett) vagy teljes bizonyító eredetű magánokirat (2 tanú, név, cím, személyi igazolvány szám) ha a beruházással érintett ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van

15 • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat • a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványok • gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatvány • Építési Normagyűjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lap az MVH által rendszeresített formanyomtatványon Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!)

16 • építési engedélyköteles beruházás esetén – az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában, eredeti példányban a hatóság igazolás az építésügyi eljárás megindításáról – az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást • nem építési engedélyköteles beruházás esetén – az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolás arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles – az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást

17 Mellékletek Árajánlat • Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról • A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását.(Nem kell a kisebb értékűt választani!) • Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. • Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.

18 Mellékletek Árajánlat tartalma • az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát • a kiadási tétel műszaki adatait • a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét • a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét • a kiadási tétel pénznemét • az ajánlattevő cégszerű aláírását • az árajánlat kiállításának dátumát • Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az ajánlattevő cégszerű aláírása nem kell, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

19 Mellékletek Együttműködési megállapodás tartalma • az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát • az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét • az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez • az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól • az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit • az együttműködő partnerek cégszerű aláírását • tartalma alapján nem minősül beszállítói, vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak

20 • Egy támogatási időszakban egy kérelem nyújtható be • Csak akkor nyújtható be kérelem, ha az előző körrel (33/2011 VM rendelet) elszámolt, a beruházást befejezte • Nem nyújthat be kérelmet, ha az előző körös (33/2011 VM rendelet) kérelméhez nincs jogerős határozata, vagy egy kifizetési kérelemével kapcsolatban bírósági eljárás folyik.

21 A támogatási kérelem elbírálása • A kérelmek elbírálását a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS (a 47/2011 (V. 11.) VM rendelet 1. mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával) végzi. • A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot. • A kifizetési kérelmeket az MVH-hoz kell benyújtani elektronikus úton

22 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Duna Összeköt Egyesület merei.melinda@dunaosszekot.hu erdei.tamasne@dunaosszekot.hu hatala.adrien@dunaosszekot.hu vigan.gyula@dunaosszekot.hu miczki.marton@dunaosszekot.hu 7045 Györköny, Fő utca 60. www.dunaosszekot.hu 75/675-202


Letölteni ppt "47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések