Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)"— Előadás másolata:

1 Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév
Széchenyi István Egyetem (Győr)

2 Az uniós és közösségi jog forrásai

3 Az uniós és közösségi jog forrásrendszere
I.) Az uniós jogrend alapsajátosságai II.) A közösségi normarendszer osztályozása III.) A közösségi jog forrásai, hatálya IV.) Az Unió további aktusai V.) Uniós források VI.) Az uniós aktusok formai követelményei VII.) A közösségi jog „megismerési forrásai” VIII.) Az ASz jogforrási rendszert érintő módosításai

4 I.) Az uniós jogrend alapsajátosságai
Államelméleti megközelítés Az EU alkotmányos (?) berendezkedése: Alapszerződések összefüggésrendszere Az Európai Unió „hárompilléres architektúrája”

5 Az EU „hárompilléres architektúrája”
EURÓPAI UNIÓ I. pillér EK EURATOM ESZAK II. pillér Közös Kül- és bizt. polit. III. pillér Rendőri és igazsászolg.-i együttműk. büntetőügyekben

6 I.) Az uniós jogrend alapsajátosságai
3. Az uniós normarendszert leképező (átfogó) fogalmak a.)„Közösségi jog” b) „Uniós jog”, „EU-jog” c) „Közösségi (uniós) aktusok” d.)„Acquis communautaire” e.)„Csatlakozási acquis”

7 I.) Az uniós jogrend alapsajátosságai
+ egyéb források, soft law stb. = acquis communautaire

8 I.) Az uniós jogrend alapsajátosságai
4. A közösségi jog autonóm jellege Közösségi jog ≠ Nemzet(köz)i jog A közösségi jog önálló jogrend Saját intézményrendszerrel rendelkezik Valódi „hatalma” van a tagállami hatáskörgyakorlás átruházásából kifolyólag (Ld. pl. magyar Alkotmány 2/A. §.) Jogalanyiság (jogi személy, EKSz 281.), jogképesség (EKSz 282.), nemzetközi képviseleti képesség

9 II.) A közösségi normarendszer osztályozása
A közösségi normarendszer felosztásának, osztályozásának lehetséges módozatai a.) elsődleges (primer) jog ◄► másodlagos (szekunder) jog b.) anyagi közösségi jog ◄► "alaki" közösségi jog c.) írott források ◄► íratlan források d.) tényleges közösségi jog ◄► kiegészítő, "szatelit" közösségi jog

10 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
1). A közösségi jog hatálya a.) Területi hatály: EKSz 299. cikk + extraterritoriális hatály, ld. pl. Wood pulp-ügy b.) Személyi hatály: tagállamok, egyéb közjogi alanyok (régiók) + Unió polgárai EKSz c.) Időbeli hatály: ESZAK határozott időre; EK és EURATOM határozatlan (+vita az "önfeloszlatásról") d.) Tárgyi hatály: (korlátozott egyedi fel-hatalmazások elve, kizárólagos hatáskörök, párhuzamos hatáskörök, előfoglalás stb.)

11 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
2). A közösségi jog elsődleges forrásai a.) Alapító szerződések (beletartozik: alapító szerződések módosításaikkal + csatlakozási szerződések) b.) Általános jogelvek (analógia: nemzetközi jog forrásai között az általános jogelvek helyzete) - DE: nincsenek benne az alapító szerződésekben - alapja: EKSZ 220. cikk - alapjogok - két forrás: tagállamok közös alkotmányos hagyományai + Római Egyezmény (1950) Ld. külön előadás

12 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
3). A közösségi jog másodlagos forrásai EKSz 249. cikk: Tanács és EP közösen rendelet Tanács irányelv kötelező Bizottság határozat döntések ajánlás nem vélemény kötelező EKSz 110. cikk: Európai Központi Bank rendelet, határozat, vélemény, ajánlás

13 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
3). A közösségi jog másodlagos forrásai a.) Rendelet: általános hatályú, minden részletében kötelező, közv. alkalamazandó - általános, absztrakt jelleggel tartalmazza a tényállást - közvetlen hatály - ki kell a HL-ban hirdetni - csoportosítási lehetőségek

14 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
3). A közösségi jog másodlagos forrásai b.) Irányelv: - címzett irányában, a cél tekintetében kötelező DE: a cél elérésének módját és eszközét a tagállam megválaszthatja - Azaz: nem hatályosul közvetlenül! - kompromisszum a jogegységesítés és a tagállami szuverenitás között - a jogharmonizáció elsődleges eszköze

15 III.) A közösségi jog forrásai, hatálya
3). A közösségi jog másodlagos forrásai c.) Határozat: - Címzett irányában kötelező - címzett: tagállam, magánszemély, jogi személy - pl. pénzbüntetés d.) Ajánlás, vélemény (iránymutatás): - nem kötelező, de hatása van: elsősorban politikai (De ld. Grimaldi-ügy! 322/88.) - lehet eljárás előfeltétele pl.: EKSz 226. cikk

16 IV.) A Közösség további aktusai
1.) Nemzetközi szerződések a.) Harmadik államokkal és/vagy nemzetközi szervezetekkel kötött egyezmények együttműködési megállapodások társulási megállapodások egyéb kereskedelmi megállapodások b.) Tagállamok közötti megállapodások Pl. ún. szubszidiárius egyezmények (EKSz. 293.)

17 IV.) A Közösség további aktusai
2.) Egyéb aktusok (pl.): Közlemények Zöld könyvek, fehér könyvek Intézményközi megállapodások Belső szervezeti döntések

18 IV.) A Közösség további aktusai
2.) Egyéb aktusok (pl.): Egyes intézmények aktusai: Európai Bíróság: előzetes határozat, ítélet, vélemény, ideiglenes intézkedés stb. Számvevőszék: igazoló nyilatkozat, vélemény Gazdasági és Szociális Bizottság: vélemény Régiók Bizottsága: vélemény

19 V.) Uniós források 1.) Közös kül- és biztonságpolitika
a.) Közös stratégiák b.) Együttes fellépés c.) Közös álláspont 2.) Rendőri és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben a.) Határozatok b.) Kerethatározatok 3.) Nemzetközi szerződések

20 VI.) Az uniós aktusok formai követelményei
1) A Rendelet formai elemei: A TANÁCS i szám/év/Közösség RENDELETE a …………-ról PREAMBULUM a) Jogalap: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,[…] TEKINTETTEL az Szerződésre és különösen annak cikkére b) Az eljárásban részvevő egyéb szervek megnevezése: TEKINTETTEL a Bizottság által benyújtott rendelet-tervezetre,[…] TEKINTETTEL az Európai Parlament véleményére,

21 VI.) Az uniós aktusok formai követelményei
1) A Rendelet formai elemei: RENDELKEZŐ RÉSZ Rész […] Cím […] Fejezet […] Szakasz […] Cikk ZÁRÓ RÉSZ a) Hatály: Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20 napon lép hatályba. b) Jogforrás jellegére utaló klauzula: Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

22 VI.) Az uniós aktusok formai követelményei
2) Az irányelv formai elemei: A TANÁCS i Év/szám/Közösség IRÁNYELVE ....-ről RENDELKEZŐ RÉSZ ……… Cikk (1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek ....-tól/től kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. (2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

23 VI.) Az uniós aktusok formai követelményei
2) Az irányelv formai elemei: ZÁRÓ RÉSZ a) Hatály: Ez az irányelv án/én lép hatályba. b) Jogforrás jellegére utaló klauzula: Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. vagy Ennek az irányelvnek a a címzettje.

24 VI.) Az uniós aktusok formai követelményei
A bírósági határozatok megjelölése: 1989 előtt: pl. 18/71 1989 után: pl. T-02/90 vagy C-34/05 P T=„Tribunal” C=„Cour” P=„Pourvoi”

25 VII.) A közösségi jog „megismerési forrásai”
1.) Az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL) „L”-sorozat („Legislatio”) „C”-sorozat („Communicatio”) 2.) Directory of the Community Law 3.) Lex Communitatis Europeae – CELex Lex Europeae – EurLex 4.) Európai Bíróság határozatai

26 VIII.) Az ASz jogforrási rendszert érintő módosításai
Törvény Kerettörvény Rendelet Határozat Ajánlás Vélemény Törvényalkotási aktusok Nem törvény alkotási aktusok KÖTELEZŐ NEM KÖTELEZŐ

27 A témához kapcsolódó tananyag: TKV 187-252. o.
Széchenyi István Egyetem (Győr)


Letölteni ppt "Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések