Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási kérelem 2011.. Jogszabályi háttér:  Támogatási kérelem benyújtási id ő szak: 2011. június 15. – 2011. július 15. között. A kérelmeket postai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási kérelem 2011.. Jogszabályi háttér:  Támogatási kérelem benyújtási id ő szak: 2011. június 15. – 2011. július 15. között. A kérelmeket postai."— Előadás másolata:

1 Támogatási kérelem 2011.

2 Jogszabályi háttér:  Támogatási kérelem benyújtási id ő szak: 2011. június 15. – 2011. július 15. között. A kérelmeket postai úton lehet benyújtani.  Mikrovállalkozás fogalma (2004. évi XXXIV. Törvény 3.§ (3)): az összes foglalkoztatott létszám 10 f ő nél kevesebb és az éves nettó árbevétel vagy a mérlegf ő összeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelel ő Ft összeg.

3 Támogatás tárgya:  Tervezett tevékenység: utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig szerepelnie kell a vállalkozás bejelentett tevékenységei között.  Gazdaságon kívül végzett tevékenység: független az ügyfél mez ő gazdasági tevékenységét ő l. Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó (2.§ (3) bekezdésben meghatározott) gazdaságon kívül végzett tevékenység.

4 természetes személy: els ő kifizetési kérelem benyújtásának id ő pontjáig egyéni vállalkozóvá válik. természetes személy: els ő kifizetési kérelem benyújtásának id ő pontjáig egyéni vállalkozóvá válik. Rendelet 4. sz. melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztés, amely településen az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik: természetes személy esetén : lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, természetes személy esetén : lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, mikrovállalkozás esetén: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. mikrovállalkozás esetén: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. Fejlesztéssel érintett települések: Támogatás igénybevételére jogosult: m ű köd ő mikrovállalkozás, m ű köd ő mikrovállalkozás, induló mikrovállalkozás, induló mikrovállalkozás,

5 Fejleszteni kívánt tevékenységhez köt ő d ő eszközök, Fejleszteni kívánt tevékenységhez köt ő d ő eszközök, Fejleszteni kívánt tevékenységgel érintett épülethez, épület- építményrészhez kapcsolódó építési munkák, Fejleszteni kívánt tevékenységgel érintett épülethez, épület- építményrészhez kapcsolódó építési munkák, Gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kislépték ű infrastruktúra-fejlesztések, Gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kislépték ű infrastruktúra-fejlesztések, Min ő ségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Min ő ségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Egyéb elszámolható kiadások, Egyéb elszámolható kiadások, Eszközként elszámolható szoftver licencek ellenértéke. Eszközként elszámolható szoftver licencek ellenértéke. Támogatható tevékenységek és eszközök:

6 × motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési járm ű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érint ő beruházásokhoz, × a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjárm ű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, × term ő föld és ingatlan vásárlásához, × ingatlan bérleti díjához, × él ő állat vásárlásához. Nem igényelhet ő támogatás:

7 A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2.§ (8) bekezdésében szerepl ő gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE REV. 2. rendszere szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekhez.

8 Nem igényelhet ő olyan fejlesztéshez támogatás: amely az Európai Közösséget létrehozó Szerz ő dés I. mellékletében szerepl ő termékek el ő állítására, els ő dleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr ő l szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

9  Gépkatalógusban szerepl ő gépek, illetve Építési Normagy ű jteményben beazonosítható tételek vonatkozásában: a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló id ő szak els ő napját megel ő z ő napon hatályos Gépkatalógusban /ÉNGY-ben szerepl ő referenciaárat nem haladhatja meg. Elszámolható kiadások mértéke és aránya:

10 65% hátrányos helyzet ű területen, 65% hátrányos helyzet ű területen, 60% egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén. 60% egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén. Mindkét területen maximum 35 000 000 Ft. Mindkét területen maximum 35 000 000 Ft. Kislépték ű infrastruktúra-fejlesztés esetén 10 000 000 Ft. Kislépték ű infrastruktúra-fejlesztés esetén 10 000 000 Ft. Min ő ség és környezetirányítási rendszer, szabvány esetén 2 500 000 Ft. Min ő ség és környezetirányítási rendszer, szabvány esetén 2 500 000 Ft. Egyéb kiadás esetén az összes elszámolható kiadás 12%. Egyéb kiadás esetén az összes elszámolható kiadás 12%. Támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás:

11 A támogatási kérelemhez mellékelni kell:  pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot nem haladja meg;  pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot meghaladja;  az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;  az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megel ő z ő két pénzügyi évben igénybe vett csekély összeg ű támogatásról szóló nyilatkozatát;  eszköz, illetve gép esetében a m ű szaki leírást és dokumentációt;  eszköz vagy építés esetén, ha a referenciaár nem állapítható meg, 2 db árajánlatot;

12 ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokiratot vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratot, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni; ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokiratot vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratot, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni; építési munka, kislépték ű infrastruktúra fejlesztés esetén a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének felt ű ntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet. építési munka, kislépték ű infrastruktúra fejlesztés esetén a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének felt ű ntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet. A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

13  Ha a beruházás építési engedélyköteles: építési engedélyt vagy hatósági igazolást az eljárás megindításáról, építési tervdokumentációt.  Ha a beruházás nem engedélyköteles: hatósági igazolást, valamint tervdokumentációt. A tervdokumentációnak a tervezett építmény jellegét ő l függ ő en tartalmaznia kell a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, m ű szaki leírást a tervez ő i névjegyzékben szerepl ő tervez ő ellenjegyzésével ellátva. Építési beruházás esetén csatolandó dokumentumok köre:

14

15 Egy támogatási id ő szakban egy támogatási kérelem nyújtható be. Egy támogatási id ő szakban egy támogatási kérelem nyújtható be. Amennyiben az ügyfél a 136/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján rendelkezik támogatási határozattal vagy joger ő s döntéssel, jogosult e rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására. Amennyiben az ügyfél a 136/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján rendelkezik támogatási határozattal vagy joger ő s döntéssel, jogosult e rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására. Támogatási kérelem benyújtásáról: Támogatási kérelem benyújtásáról:

16  Az igényelt támogatás összeg nem éri el az 1 000 000 Ft-ot.  Az értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%- át nem éri el.  Támogatás alapjára úgy szolgáltat az ügyfél adatot, hogy tervdokumentációval és ÉNGY szerint kitöltött betétlappal nem támasztja alá. A támogatási kérelem elutasításának eshet ő ségei:

17  Nehéz helyzet vizsgálata: nehéz helyzet fogalmát a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 3.§ 26. pontja tartalmazza. Induló vállalkozás esetén a támogatási kérelem benyújtásától számított 3. lezárt gazdasági évet követően kell vizsgálni.  Üzemeltetési kötelezettség: az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart.  Árajánlat tartalmi elemei: rendelet 8.§ (1) bekezdése tartalmazza.  Együttműködési megállapodás tartalma: rendelet 8.§ (2) bekezdése vonatkozik rá. Egyéb fontos tudnivalók:

18 Természetes személy ügyfél esetén: a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolásának céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatának benyújtásával és írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával kérheti az MVH-tól, hogy ez alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultságot. Természetes személy ügyfél esetén: a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolásának céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatának benyújtásával és írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával kérheti az MVH-tól, hogy ez alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultságot. Nem támogatható: a már m ű köd ő mikrovállalkozás fejlesztése, amely árbevételének legalább 50 %-a mez ő gazdasági tevékenységb ő l származik. Nem támogatható: a már m ű köd ő mikrovállalkozás fejlesztése, amely árbevételének legalább 50 %-a mez ő gazdasági tevékenységb ő l származik. Jogkövetkezményeket: a 14.§ (1) bekezdése tartalmazza. Jogkövetkezményeket: a 14.§ (1) bekezdése tartalmazza.

19  1. sz. melléklet értékelési szempontok,  2. sz. melléklet a kislépték ű infrastruktúra fejlesztések, valamint a min ő ség- és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése kapcsán elszámolható kiadásokat,  3. sz. melléklet nem elszámolható eszközök,  4. sz. melléklet településlista.

20


Letölteni ppt "Támogatási kérelem 2011.. Jogszabályi háttér:  Támogatási kérelem benyújtási id ő szak: 2011. június 15. – 2011. július 15. között. A kérelmeket postai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések