Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI A Honvédelmi Minisztérium Gőcze István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI A Honvédelmi Minisztérium Gőcze István."— Előadás másolata:

1 MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI A Honvédelmi Minisztérium Gőcze István

2 TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG  kutatás tárgya  elkülönült ismerethalmaz  intézményrendszer  felsőoktatás (egyetem)  doktori képzés és fokozatszerzés  szakmódszertan, szaknyelv  önálló tudományos folyóiratok Gőcze István

3 EREDMÉNY- RENDSZER INTÉZMÉNY- RENDSZER A TUDOMÁNY RENDSZERJELLEGE Gőcze István

4 Intézményrendszer Gőcze István

5 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum www.hm-him.hu „A HM HIM FŐ FELADATAI: Alapkutatás folytatása a magyar és a kapcsolódó egye-temes hadtörténelem * Alapkutatás folytatása a magyar és a kapcsolódó egye-temes hadtörténelem területén. Tudományos közgyűj-teményi és közhivatali feladatok (múzeum, levéltár, könyvtár, térképtár, irattár) maradéktalan ellátása. Tudományos kutatások folytatásaa magyar és az egye-temes hadtörténelem kapcsolódó történet-tudomány segédtudományai * Tudományos kutatások folytatása a magyar és az egye-temes hadtörténelem, valamint a kapcsolódó történet-tudomány segédtudományai területén. * Tudományos publikációk kiadása, a Hadtörténelmi Köz-lemények című folyóirat folyamatos megjelentetése…” Gőcze István

6 MK Katonai Biztonsági Hivatal www.kbh.gov.hu. „AzMK KBH a kutatások terén funkcionális fela-datai mellett ellátja a katonai biztonsági szak-területen a kutatómunkát és a szakértői tevé- kenységet. Részt vesz a PhD képzések támogatá-sában. A tevékenysége során a kutatások eredmé-nyességének növelése, a képzés színvonalának emelése érdekében együttműködést szervezhet a kutatás hatékonyságát elősegítő katonai és polgári kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. „Az MK KBH a kutatások terén funkcionális fela-datai mellett ellátja a katonai biztonsági szak-területen a kutatómunkát és a szakértői tevé- kenységet. Részt vesz a PhD képzések támogatá-sában. A tevékenysége során a kutatások eredmé-nyességének növelése, a képzés színvonalának emelése érdekében együttműködést szervezhet a kutatás hatékonyságát elősegítő katonai és polgári kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. …” Gőcze István

7 MK Katonai Felderítő Hivatal www.kfh.hu. Magyar Köztársaság aktuál i s b i ztonság i helyzetének értékelésére, a hazánkat és szövet- ségese i nket fenyegető veszélyek, b i ztonságpol i t i kai kocká-zatok „… A katonai veszélyeztetettség mellett azonban megjelen-tek új típusú k i hívások, m i nt például a nemzetköz i terror i z-mus, az i llegál i s fegyverkereskedelem, vagy a kábítószer ke- reskedelem. M i ndezen kérdésekre vonatkozó i nformációk gyű j tése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a KFH fo-lyamatosan képes legyen a Magyar Köztársaság aktuál i s b i ztonság i helyzetének értékelésére, a hazánkat és szövet- ségese i nket fenyegető veszélyek, b i ztonságpol i t i kai kocká-zatok i dőbeni előre j elzésére, a haza i és a szövetség i döntés- hozó i folyamatok hírszerző i nformációkkal és elemzésekkel történő támogatására. …” Gőcze István

8 MH Egészségvédelmi Intézet www.mhevi.hu. AZ MH EVI RENDELTETÉSE: katonaorvosi és katasztrófa-orvosi al-kalmazott kutatásokkal „… a katonaorvosi és katasztrófa-orvosi al-kalmazott kutatásokkal, tudományszervezői tevékenységgel; az orvostudományi szakkönyv-tári szolgáltatással … kapcsolatos feladatokat hajt végre NATO- elvek szerint. ” Gőcze István

9 MH Térképész Szolgálat 2006. 12. 31-ig www.topomap.hu HM Geoinformációs Szolgálat 2007. 01. 01-től www.honvedelem.hu/honvedseg/ magyar_honvedseg_geoinformacios_szolgalat AZ MH GEOSZ RENDELTETÉSE: „c) … földmérési, térképészeti és meteorológiai tevé-kenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés. …” AZ MH GEOSZ AZ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖRÉBEN: „ o) térképészeti, katonaföldrajzi és a katonai meteo-rológiai tevékenységhez kapcsolódó tudományos kuta-tómunkát és műszaki fejlesztést folytat, valamint végzi ennek MH-n belüli koordinálását; …” Gőcze István

10 HM Technológiai Hivatal 2006. 12. 31-ig www.hmth.hu HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 2007. 01. 01-től 4. A program alapú haderőfejlesztéshez és fenntartáshoz szükséges technológiai szakterület vonatkozásában: 4.1. Kidolgozza a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztéssel, technológiai innovációval kapcsolatos kormányzati és tárcaszintű szabályozókat és végzi, illetve koordinálja a tárcaszintű feladatokat. 4.2. Végzi a haditechnikai tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (K+F) keretében a hadfelszerelési eszközök és anyagok hazai fejlesztésének, előállításának, rendszeresítésének és rendszerben tartásának mérnök-műszaki menedzselését. 4.4. Tudományos kutatóhelyként biztosítja a tárcaszintű műszaki információs és szakértői hátteret a hadfelszerelés korszerűsítéséhez szükséges szakmai javaslatok elkészítéséhez és vezetői döntések meghozatalához, valamit a katonai műszaki tudományok terén zajló kutatásokhoz. Kiadja a Haditechnika folyóiratot. Az MH korszerűsítési programjai: * új légvédelmi rendszer kialakítása, a 3 db 3D radar beszerzése illetve telepítése; * korszerű gépjárművek beszerzése; * ultrarövid-hullámú híradó eszközök beszerzése, rendszerbe in- tegrálása; * repülőgép-modernizáció, üzemidő- meghosszabbítás, új géptípus beszerzése és rendszerbe állítása. A „TH” fejlesztési területei: *rendszerek, *egyéni felszerelés, * felderítés, *kommunikáció, *radarkorszerűsítés, *atom-, biológiai- és vegyivédelem, *mobilitás, *műszaki eszközök, * lőszerek, tüzérségi eszközök, *környezetvédelem. Gőcze István

11 ZMNE Gőcze István

12 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Gőcze István

13 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Gőcze István

14 ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár www.zmne.hu/tanszekek/kvt/kvthu.htm Online adatbázisok: Online hadtudományi adatbázisok (Jane's, Proquest Military Collection);Jane's EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) adatbá-zisai (Web of Science, Science Direct, Akadémiai Kiadó adatbázisai, MTI adatbázis stb.) www.eisz.hu, EISZ Springer Link –fulltext folyóirat adatbázis (407 e folyóirat+ több 100 e-könyv); Springer EBSCO bibliográfiai és teljes szövegű folyóirat-adatbázisok (pl.: ACADEMIC SEARCH PREMIER: 7500 folyóirat cikkeinek referátumai és indexe, 3000-nél több lektorált folyóirat teljes szövege). EBSCO Gőcze István

15 ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár www.zmne.hu/tanszekek/kvt/kvthu.htm A könyvtár által készített online adatbázisok: online adatbázisokonline adatbázisok OPAC (online katalógus), Folyóiratcikk-adatbázis, Hadtudományi adatbázis, Társadalomtudományi adatbázis, Biztonságpolitikai adatbázis, NATO-adatbázis, Király Béla gyűjtemény adatbázisa, Kézirat adatbázis (értekezések, szakdolgozatok, stb.), Jegyzet adatbázis. Gőcze István

16 A hadtudománnyal kapcsolatos hazai „kutatóműhelyek” MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG www.zmne.hu/kulso/mhtt/welcom_h.htm BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI KUTATÁSOK KÖZPONTJA BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI KUTATÁSOK KÖZPONTJA www.bhkka.hu HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (HABE) HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (HABE) www.habe.hu DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (DOSZ) DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (DOSZ) www.dosz.hu MAGYAR VÉDELMIIPARI SZÖVETSÉG MAGYAR VÉDELMIIPARI SZÖVETSÉG www.vedelmiipar.hu KÉZFOGÁS A HONÉRT ( A HM Honvédelmi Nevelési Munkacsoport hivatalos honlapja) KÉZFOGÁS A HONÉRT ( A HM Honvédelmi Nevelési Munkacsoport hivatalos honlapja) http://hon.zmne.hu/ Gőcze István

17 NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY www.nato.int/science SPS PROGRAM ÖSZTÖNDÍJAK Együttműködési Visszailleszkedési KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Szakértői látogatások Magas szintű továbbképzések Magas szintű munkatalálkozók „workshops” SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATFEJLESZTÉS A PARTNER- ORSZÁGOKBAN Hálózatfejlesztési infrastrukturális támogatás Haladó hálózatépítési munkatalálkozók TUDOMÁNY A BÉKÉÉRT K+F PROJEKTEK ELSŐDLEGES KUTATÁSI TERÜLETEK Gőcze István

18 KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A TERRORIZMUS ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETÉN:  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik gyors kimutatása, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk gyors meghatározása;  a kimutatás és felderítés újszerű és gyors módjai (pl. vegyi- és bio- szenzorok; multiszenzoros eljárások, gén-chipek);  az ABV-fegyverek elleni fizikai védelem;  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik hatástalanítása (mentesítés);  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik megsemmisítése (pl. vegyi eljárások);  egészségügyi ellenrendszabályok;  robbanóanyagok kimutatása;  az ökoterrorizmus elleni rendszabályok;  a számítógépes terrorizmus elleni rendszabályok. KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A TERRORIZMUS ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETÉN:  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik gyors kimutatása, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk gyors meghatározása;  a kimutatás és felderítés újszerű és gyors módjai (pl. vegyi- és bio- szenzorok; multiszenzoros eljárások, gén-chipek);  az ABV-fegyverek elleni fizikai védelem;  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik hatástalanítása (mentesítés);  az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik megsemmisítése (pl. vegyi eljárások);  egészségügyi ellenrendszabályok;  robbanóanyagok kimutatása;  az ökoterrorizmus elleni rendszabályok;  a számítógépes terrorizmus elleni rendszabályok. NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY Gőcze István

19 KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ EGYÉB VESZÉLYEK ELLENI KÜZDELEM TERÜLETÉN:  környezet-biztonsági kihívások (pl. elsivatagosodás, talajerózió, levegőszeny- nyezés stb.);  az édesvíz-készletek kezelése;  „meg nem újuló” természeti erőforrások kezelése;  fogyasztás szabályozás modelljeinek kidolgozása;  katasztrófák előrejelzése, megelőzése;  élelmiszer-biztonság;  információ-biztonság;  társadalmi mozgató erők (pl. a globális biztonság új kihívásai, a terrorcselek- mények gazdasági következményei, kockázatelemzés, tudományszervezés, tudo- mánypolitika, biztonsággal kapcsolatos politika-tudomány, illetve a tág értelem- ben vett nemzetközi kapcsolatok). KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ EGYÉB VESZÉLYEK ELLENI KÜZDELEM TERÜLETÉN:  környezet-biztonsági kihívások (pl. elsivatagosodás, talajerózió, levegőszeny- nyezés stb.);  az édesvíz-készletek kezelése;  „meg nem újuló” természeti erőforrások kezelése;  fogyasztás szabályozás modelljeinek kidolgozása;  katasztrófák előrejelzése, megelőzése;  élelmiszer-biztonság;  információ-biztonság;  társadalmi mozgató erők (pl. a globális biztonság új kihívásai, a terrorcselek- mények gazdasági következményei, kockázatelemzés, tudományszervezés, tudo- mánypolitika, biztonsággal kapcsolatos politika-tudomány, illetve a tág értelem- ben vett nemzetközi kapcsolatok). NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY Gőcze István

20 RTO (KTSZ) NAC NAC (ÉAT) MC MC (KB) CNAD CNAD (NFIÉ) Felügyelet szervezeti felépítése www.rto.nato.int Legmagasabb szintű elvi irányító testület Fea Fea: NATO védelmi K+F strat. kidolgozása, programok végrehajtásának felügyelete Főtevékenysége Fő tevékenysége: védelmi célú kutatás és technológiafejlesztés Rendeltetése: az együttműködésen alapuló kutatás és információcsere irányítása és segítése Főfunkció Fő funkció: tervezés, techn-i iránymutatás, projektek kezdeményezése, gazdálkodás, kommunikációs kapcsolat RTB AVT TT ET or ST HFM TT ET or ST IST TT ET or ST MSG TT ET or ST SAS TT ET or ST SCI TT ET or ST SET TT ET or ST RTA Fea Fea.: tanácsadás, kutatói hálózat létrehozása, konkrét célú akciók megvalósítása. RTB segítése, támogató tevékenység, kapcsolattartás Gőcze István

21 A NATO Kutatási és Technológia(fejlesztés)i Szervezete www.rto.nato.int Az RTO egyik elsődleges szándéka a védelmi kérdésekkel kapcso-latos legfrissebb tudományos és műszaki információ hozzáfér-hetővé tétele a NATO tagországaiban a védelmi szféra, a felsőok-tatás és az ipar tudósai és szakemberei számára. Gőcze István

22 www.rto.nato.int www. rta.nato.int www.nato.int/science/ www.nkth.gov.hu www.drseres.com/tavoktatas/ www.rto.nato.int Gőcze István

23 HADTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁK Gőcze István

24 1. Katonai biztonság és védelmi stratégia; 2. A honvédelem elvi alapjai és a haderő irányítása, vezetése 3. Védelmi tervezés és haderőfejlesztés; 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás; 5. Katonai vezetés és vezetés-biztosítás; 6. Katonai logisztika és gazdálkodás; 7. Haditechnikai és technológiai fejlesztések, 8. Humán erőforrás-gazdálkodás és fejlesztés; 9. Humán faktor és medicina; 10. Társadalom és haderő; 11. Hadtörténelem, katonai hagyományőrzés; 12. Légierő-átalakítás - 2010 A HM KIEMELT KUTATÁSI TERÜLETEI (PROGRAMBIZOTTSÁGOK) Gőcze István

25 KUTATÁSI IRÁNYELVEK kormány, MTA, szakminisztérium) (kormány, MTA, szakminisztérium) TUDOMÁNYOS KUTATÁS K+F+I STRATÉGIA Egyetemi szintű tudományos kutatás (kutatási témák) „KÜLSŐS” KUTATÁSOK K+F pályázatok kut. ösztöndíjak Megrendelt Tudományos diákköri tevékenység KARI SZINTŰ TUDOMÁNYOS KUTATÁS Tanszéki kutatások DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS TUDOMÁNYOS „RENDEZVÉNYEK TUDOMÁNYOS „RENDEZVÉNYEK” KIADVÁNYOK Folyóiratok Eseti kiadványok Tananyag KÉPZÉS HABILITÁCIÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK A ZMNE TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE Gőcze István

26 1. Nemzeti Biztonsági és Nemzeti Katonai Stratégia 2. NATO, EU-műveletek és a szükséges erők 3. Védelmi tervezés és haderőfejlesztés 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás 5. Vezetés és vezetés-támogatás 6. Katonai logisztika és gazdálkodás 7. Haditechnikai és technológiai fejlesztések 8. Humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés 9. Társadalom és haderő 10. Hadtörténelem és katonai hagyományőr­zés 11. Nemzetvédelmi (hadtudományi, katonai műszaki) felsőoktatás 12. Tudományelmélet, kutatásmódszertan 13. Határrendészet-, védelem-,őrizet 14. Rendvédelem 15. Katasztrófavédelem 16. ABV védelem 17. Környezetbiztonság 18. Civil-katonai együttműködés (CIMIC) 19. Biztonságtechnika Gőcze István

27 Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Biztonság és védelempolitikai kutatások Humánpolitikai és szervezetépítési kutatások Biztonság és védelempolitikai kutatások Humánpolitikai és szervezetépítési kutatások Gőcze István

28 Kutatási témák 2007-ben Gőcze István

29 Az MTA IX. O. HB köztestületének állásfoglalása Javasolt kutatási irányok 2005-2010 között:   Hazánk biztonságpolitikája, új védelmi koncepció, NATO- illetve EU-tagság, önkéntes haderő;  A hadtudomány általános elmélet;  A fegyveres erők és a társadalom kapcsolatának vizsgálata;  A fegyveres erők alkalmazása;  Katonai műszaki kutatások;  Hadtörténeti kutatások;  Katonaorvosi kutatások. Az MTA IX. O. HB köztestületének állásfoglalása Javasolt kutatási irányok 2005-2010 között:   Hazánk biztonságpolitikája, új védelmi koncepció, NATO- illetve EU-tagság, önkéntes haderő;  A hadtudomány általános elmélet;  A fegyveres erők és a társadalom kapcsolatának vizsgálata;  A fegyveres erők alkalmazása;  Katonai műszaki kutatások;  Hadtörténeti kutatások;  Katonaorvosi kutatások. www.mtahtb.zmne.hu Gőcze István

30 Az MTA Hadtudományi Bizottsága és köztestületi tagsága II. tudományos konferenciájának állásfoglalása „… A hadtudomány fogalmának újszerű definícióját … az alábbiak szerint határozza meg és ajánlja alkalmazni az oktatásban és a szakirodalomban: „A hadtudomány a nemzetközi és nemzeti biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai erők és eszközök sikerét meghatározó elméleti tételek és tapasztalatok összefoglaló ismeretrendszere.” …” Az MTA Hadtudományi Bizottsága és köztestületi tagsága II. tudományos konferenciájának állásfoglalása „… A hadtudomány fogalmának újszerű definícióját … az alábbiak szerint határozza meg és ajánlja alkalmazni az oktatásban és a szakirodalomban: „A hadtudomány a nemzetközi és nemzeti biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai erők és eszközök sikerét meghatározó elméleti tételek és tapasztalatok összefoglaló ismeretrendszere.” …” www.mtahtb.zmne.hu Gőcze István


Letölteni ppt "MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI A Honvédelmi Minisztérium Gőcze István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések