Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI"— Előadás másolata:

1 MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI
A Honvédelmi Minisztérium MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI Gőcze István

2 TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁG
kutatás tárgya elkülönült ismerethalmaz intézményrendszer felsőoktatás (egyetem) doktori képzés és fokozatszerzés szakmódszertan, szaknyelv önálló tudományos folyóiratok Gőcze István

3 A TUDOMÁNY RENDSZERJELLEGE
TEVÉKENYSÉGI RENDSZER EREDMÉNY- RENDSZER ISMERET- RENDSZER SZOCIOLÓGIAI RENDSZER INTÉZMÉNY- RENDSZER Gőcze István

4 Gőcze István Intézményrendszer

5 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum www.hm-him.hu
„A HM HIM FŐ FELADATAI: * Alapkutatás folytatása a magyar és a kapcsolódó egye-temes hadtörténelem területén. Tudományos közgyűj-teményi és közhivatali feladatok (múzeum, levéltár, könyvtár, térképtár, irattár) maradéktalan ellátása. * Tudományos kutatások folytatása a magyar és az egye-temes hadtörténelem, valamint a kapcsolódó történet-tudomány segédtudományai területén. * Tudományos publikációk kiadása, a Hadtörténelmi Köz-lemények című folyóirat folyamatos megjelentetése…” Gőcze István

6 MK Katonai Biztonsági Hivatal www.kbh.gov.hu.
„Az MK KBH a kutatások terén funkcionális fela-datai mellett ellátja a katonai biztonsági szak-területen a kutatómunkát és a szakértői tevé-kenységet. Részt vesz a PhD képzések támogatá-sában. A tevékenysége során a kutatások eredmé-nyességének növelése, a képzés színvonalának emelése érdekében együttműködést szervezhet a kutatás hatékonyságát elősegítő katonai és polgári kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. …” Gőcze István

7 MK Katonai Felderítő Hivatal www.kfh.hu.
„… A katonai veszélyeztetettség mellett azonban megjelen-tek új típusú kihívások, mint például a nemzetközi terroriz-mus, az illegális fegyverkereskedelem, vagy a kábítószer ke-reskedelem. Mindezen kérdésekre vonatkozó információk gyűjtése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a KFH fo-lyamatosan képes legyen a Magyar Köztársaság aktuális biztonsági helyzetének értékelésére, a hazánkat és szövet-ségeseinket fenyegető veszélyek, biztonságpolitikai kocká-zatok időbeni előrejelzésére, a hazai és a szövetségi döntés-hozói folyamatok hírszerző információkkal és elemzésekkel történő támogatására. …” Gőcze István

8 MH Egészségvédelmi Intézet www.mhevi.hu.
AZ MH EVI RENDELTETÉSE: „… a katonaorvosi és katasztrófa-orvosi al-kalmazott kutatásokkal, tudományszervezői tevékenységgel; az orvostudományi szakkönyv-tári szolgáltatással … kapcsolatos feladatokat hajt végre NATO- elvek szerint. ” Gőcze István

9 MH Térképész Szolgálat 2006. 12. 31-ig www.topomap.hu
HM Geoinformációs Szolgálat től magyar_honvedseg_geoinformacios_szolgalat AZ MH GEOSZ RENDELTETÉSE: „c) … földmérési, térképészeti és meteorológiai tevé-kenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés. …” AZ MH GEOSZ AZ ALAPTEVÉKENYSÉG KÖRÉBEN: „ o) térképészeti, katonaföldrajzi és a katonai meteo-rológiai tevékenységhez kapcsolódó tudományos kuta-tómunkát és műszaki fejlesztést folytat, valamint végzi ennek MH-n belüli koordinálását; …” Gőcze István

10 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 2007. 01. 01-től
HM Technológiai Hivatal ig Az MH korszerűsítési programjai: * új légvédelmi rendszer kialakítása, a 3 db 3D radar beszerzése illetve telepítése; * korszerű gépjárművek beszerzése; * ultrarövid-hullámú híradó eszközök beszerzése, rendszerbe in- tegrálása; * repülőgép-modernizáció, üzemidő-meghosszabbítás, új géptípus beszerzése és rendszerbe állítása. A „TH” fejlesztési területei: *rendszerek, *egyéni felszerelés, * felderítés, *kommunikáció, *radarkorszerűsítés, *atom-, biológiai- és vegyivédelem, *mobilitás, *műszaki eszközök, * lőszerek, tüzérségi eszközök, *környezetvédelem. 4. A program alapú haderőfejlesztéshez és fenntartáshoz szükséges technológiai szakterület vonatkozásában: Kidolgozza a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztéssel, technológiai innovációval kapcsolatos kormányzati és tárcaszintű szabályozókat és végzi, illetve koordinálja a tárcaszintű feladatokat. 4.2. Végzi a haditechnikai tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (K+F) keretében a hadfelszerelési eszközök és anyagok hazai fejlesztésének, előállításának, rendszeresítésének és rendszerben tartásának mérnök-műszaki menedzselését. 4.4. Tudományos kutatóhelyként biztosítja a tárcaszintű műszaki információs és szakértői hátteret a hadfelszerelés korszerűsítéséhez szükséges szakmai javaslatok elkészítéséhez és vezetői döntések meghozatalához, valamit a katonai műszaki tudományok terén zajló kutatásokhoz. Kiadja a Haditechnika folyóiratot. Gőcze István

11 ZMNE Gőcze István

12 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
Gőcze István

13 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM
69 36 42 32 21 143 89 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 HDI KMDI I. évf. II. évf. III. évf. Össz. Gőcze István

14 ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár www.zmne.hu/tanszekek/kvt/kvthu.htm
Online adatbázisok: Online hadtudományi adatbázisok (Jane's, Proquest Military Collection); EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) adatbá-zisai (Web of Science, Science Direct, Akadémiai Kiadó adatbázisai, MTI adatbázis stb.) Springer Link –fulltext folyóirat adatbázis (407 e folyóirat+ több 100 e-könyv); EBSCO bibliográfiai és teljes szövegű folyóirat-adatbázisok (pl.: ACADEMIC SEARCH PREMIER: 7500 folyóirat cikkeinek referátumai és indexe, 3000-nél több lektorált folyóirat teljes szövege). Gőcze István

15 ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár www.zmne.hu/tanszekek/kvt/kvthu.htm
A könyvtár által készített online adatbázisok: OPAC (online katalógus), Folyóiratcikk-adatbázis, Hadtudományi adatbázis, Társadalomtudományi adatbázis, Biztonságpolitikai adatbázis, NATO-adatbázis, Király Béla gyűjtemény adatbázisa, Kézirat adatbázis (értekezések, szakdolgozatok, stb.), Jegyzet adatbázis. Gőcze István

16 A hadtudománnyal kapcsolatos hazai „kutatóműhelyek”
MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (HABE) BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS HONVÉDELMI KUTATÁSOK KÖZPONTJA DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (DOSZ) KÉZFOGÁS A HONÉRT (A HM Honvédelmi Nevelési Munkacsoport hivatalos honlapja) MAGYAR VÉDELMIIPARI SZÖVETSÉG Gőcze István

17 NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY www.nato.int/science
ELSŐDLEGES KUTATÁSI TERÜLETEK Gőcze István

18 NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY
KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A TERRORIZMUS ELLENI VÉDEKEZÉS TERÜLETÉN: az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik gyors kimutatása, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk gyors meghatározása; a kimutatás és felderítés újszerű és gyors módjai (pl. vegyi- és bio- szenzorok; multiszenzoros eljárások, gén-chipek); az ABV-fegyverek elleni fizikai védelem; az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik hatástalanítása (mentesítés); az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik megsemmisítése (pl. vegyi eljárások); egészségügyi ellenrendszabályok; robbanóanyagok kimutatása; az ökoterrorizmus elleni rendszabályok; a számítógépes terrorizmus elleni rendszabályok. Gőcze István

19 NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY
KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁK A BIZTONSÁGOT FENYEGETŐ EGYÉB VESZÉLYEK ELLENI KÜZDELEM TERÜLETÉN: környezet-biztonsági kihívások (pl. elsivatagosodás, talajerózió, levegőszeny- nyezés stb.); az édesvíz-készletek kezelése; „meg nem újuló” természeti erőforrások kezelése; fogyasztás szabályozás modelljeinek kidolgozása; katasztrófák előrejelzése, megelőzése; élelmiszer-biztonság; információ-biztonság; társadalmi mozgató erők (pl. a globális biztonság új kihívásai, a terrorcselek- mények gazdasági következményei, kockázatelemzés, tudományszervezés, tudo- mánypolitika, biztonsággal kapcsolatos politika-tudomány, illetve a tág értelem- ben vett nemzetközi kapcsolatok). Gőcze István

20 RTB segítése, támogató tevékenység, kapcsolattartás
Fő tevékenysége: védelmi célú kutatás és technológiafejlesztés Rendeltetése: az együttműködésen alapuló kutatás és információcsere irányítása és segítése szervezeti felépítése NAC (ÉAT) Legmagasabb szintű elvi irányító testület Fea: NATO védelmi K+F strat. kidolgozása, programok végrehajtásának felügyelete Fő funkció: tervezés, techn-i iránymutatás, projektek kezdeményezése, gazdálkodás, kommunikációs kapcsolat CNAD (NFIÉ) MC (KB) Felügyelet RTO (KTSZ) Fea.: tanácsadás, kutatói hálózat létrehozása, konkrét célú akciók megvalósítása. RTB segítése, támogató tevékenység, kapcsolattartás Gőcze István

21 A NATO Kutatási és Technológia(fejlesztés)i Szervezete
A NATO Kutatási és Technológia(fejlesztés)i Szervezete Az RTO egyik elsődleges szándéka a védelmi kérdésekkel kapcso-latos legfrissebb tudományos és műszaki információ hozzáfér-hetővé tétele a NATO tagországaiban a védelmi szféra, a felsőok-tatás és az ipar tudósai és szakemberei számára. Gőcze István

22 www. rta.nato.int Gőcze István

23 HADTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁK
Gőcze István

24 A HM KIEMELT KUTATÁSI TERÜLETEI (PROGRAMBIZOTTSÁGOK)
1. Katonai biztonság és védelmi stratégia; 2. A honvédelem elvi alapjai és a haderő irányítása, vezetése 3. Védelmi tervezés és haderőfejlesztés; 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás; 5. Katonai vezetés és vezetés-biztosítás; 6. Katonai logisztika és gazdálkodás; 7. Haditechnikai és technológiai fejlesztések, 8. Humán erőforrás-gazdálkodás és fejlesztés; 9. Humán faktor és medicina; 10. Társadalom és haderő; 11. Hadtörténelem, katonai hagyományőrzés; 12. Légierő-átalakítás Gőcze István

25 A ZMNE TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE
KUTATÁSI IRÁNYELVEK (kormány, MTA, szakminisztérium) Tudományos diákköri tevékenység „KÜLSŐS” KUTATÁSOK TUDOMÁNYOS KUTATÁS K+F pályázatok kut. ösztöndíjak K+F+I STRATÉGIA Egyetemi szintű tudományos kutatás (kutatási témák) KARI SZINTŰ Megrendelt TUDOMÁNYOS KUTATÁS KUTATÁSI EREDMÉNYEK Tanszéki kutatások TUDOMÁNYOS „RENDEZVÉNYEK” DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS KÉPZÉS KIADVÁNYOK Folyóiratok Tananyag Eseti kiadványok HABILITÁCIÓ Gőcze István

26 Nemzeti Biztonsági és Nemzeti Katonai Stratégia
NATO, EU-műveletek és a szükséges erők Védelmi tervezés és haderőfejlesztés Katonai doktrínák, haderő-felkészítés és alkalmazás Vezetés és vezetés-támogatás Katonai logisztika és gazdálkodás Haditechnikai és technológiai fejlesztések Humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés Társadalom és haderő Hadtörténelem és katonai hagyományőr­zés Nemzetvédelmi (hadtudományi, katonai műszaki) felsőoktatás Tudományelmélet, kutatásmódszertan Határrendészet-, védelem- ,őrizet Rendvédelem Katasztrófavédelem ABV védelem Környezetbiztonság Civil-katonai együttműködés (CIMIC) Biztonságtechnika Gőcze István

27 Stratégiai Védelmi Kutatóközpont
Biztonság és védelempolitikai kutatások Humánpolitikai és szervezetépítési kutatások Gőcze István

28 Kutatási témák 2007-ben Gőcze István

29 Az MTA IX. O. HB köztestületének állásfoglalása
Az MTA IX. O. HB köztestületének állásfoglalása Javasolt kutatási irányok között: Hazánk biztonságpolitikája, új védelmi koncepció, NATO- illetve EU-tagság, önkéntes haderő; A hadtudomány általános elmélet; A fegyveres erők és a társadalom kapcsolatának vizsgálata; A fegyveres erők alkalmazása; Katonai műszaki kutatások; Hadtörténeti kutatások; Katonaorvosi kutatások. Gőcze István

30 Az MTA Hadtudományi Bizottsága és köztestületi tagsága II. tudományos konferenciájának állásfoglalása „… A hadtudomány fogalmának újszerű definícióját … az alábbiak szerint határozza meg és ajánlja alkalmazni az oktatásban és a szakirodalomban:  „A hadtudomány a nemzetközi és nemzeti biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai erők és eszközök sikerét meghatározó elméleti tételek és tapasztalatok összefoglaló ismeretrendszere.” …” Gőcze István


Letölteni ppt "MINŐSÍTETT KUTATÓHELYEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések