Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható!"— Előadás másolata:

1 A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható!
Kreditek BA szinten a kétciklusú óvodapedagógus képzésben nemzetiségi szakiránnyal ig még külön 6 féléves szak a nemzetiségi óvodapedagógus képzés! Az új kétcilusú képzésben csak szakirány és 6 félév + 30 kredit! A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható! Tárnok Péter főiskolai docens

2 A KÉPZÉSI CÉL A kreditekkel összefüggésben három lényegi dolgot érdemes kiemelni: Feleljen meg az óvodapedagógus alapszak kredites követelményeinek (KKK) – hagyományos feladat Alapozza meg kreditekben is az MA képzést – új feladat Szakirányként vigye tovább a Nemzetiségi nyelv szakos kredites hagyományait – új feladat

3 Jogi háttér Képesítési követelmények (158/1994, 77/2002.)
hozzáigazítás a 252/2004. (VIII. 30) Kormány-rendelet előírásaihoz 4. § 1.Nemzetiségi szakirány „már a felvételre jelentkezéskor a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglaltak szerint választhatnak szakot, szakirányt …..” (A felsőoktatási intézmény döntése, hogy az eddigi hat félévet a + 30 gyakorlati kredittel továbbviszi, vagy, pl. csak a II. félévtől indítja a szakirányt.)

4 Alapképzési szakok A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelő alapszakok jegyzéke (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az OM honlapján elérhető a már elfogadott Óvodapedagógus alapszak KKK melyben szerepelnek az elfogadott kreditek.

5 Bemenet - felvételi Az alapképzési szakok és a hozzájuk tartozó 2005-ben és 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak Tanító és óvodapedagógus szakcsoport főiskolai szint óvodapedagógus nemzetiségi óvodapedagógus szak, ( tól csak szakirány!) nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus szak (lásd előző sor!) Érettségi vizsgatárgy: magyar A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

6 Pedagógusképzés képzési terület alapszakjainak képzési és kimeneti követelményei (1)
ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPSZAK (OM 164 old.) 1. Az alapszak megnevezése: óvodapedagógus 2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) szakképzettség: óvodapedagógus nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot] (Megmaradt a nemzetiségi szakképzettség!) 3. Képzési terület: pedagógusképzés 4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító

7 Pedagógusképzés képzési terület alapszakjainak képzési és kimeneti követelményei (1)
5. A képzési idő félévekben: 6 félév 6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: kreditpont A képzési idő továbbra is hat félév kredittel, ahol a plusz 30 kreditet a gyakorlati képzésre lehet fordítani, de a hat féléven belül. Az így kapott kreditek helyrehozták részben azt a kreites óraszámi aránytalanságot, mellyel ugyanazon 180 krediten belül kell ma még megfelelni a nemzetiségi óvodapedagógus képzés kreditjeinek és óraszámainak is, A + 30 kredit kitöltése gyakorlati foglalkozásokkal a képzés folyamatában biztosított.

8 A GYAKORLATI KÉPZÉS FOGALMA
A gyakorlati képzés fogalma a „KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY” KKK szerint A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.

9 GYAKORLATI KÉPZÉS Minta (1) A külső szakmai gyakorlat 8 hét. (KKK)
Gyakorlatok típusa kr MInta 1. Óvodai, szakmai (terep) Óv. gyak 1.1. Óvodai gyakorlat (egyéni) 1.2. Óvodai gyakorlat (csoportos) 1.3. Egyéni esetmegbeszélés 1.4. Csoportos esetmegbeszélés 1.5. Külső szakmai gyakorlat 8 hét 6 hét 1.6. Külső nyári szakmai gyakorlat 2 hét 1.7. Egyéni hospitálás (gyakorló, vagy külső óv.)* Hospitálás 1.8. Csoportos hospitálás

10 GYAKORLATI KÉPZÉS MINTA (2)
Egyéb tantárgyak 2. „Labor” és terepgyakorlatok 2.1. Pedagógiai gyakorlat képességfejlesztés Pedagógia 2.2. Pedagógiai személyiségtréning 2.3. Drámajáték 2.4. Önismeret Pszichológia 2.5. Nyelvi készségfejlesztés, szituációs játékok Magyar nyelv 2.6. Kommunikációs tréning 2.7. Informatika Inform. ism. 2.8. Csoportos terepgyakorlat Környezetism 2.9. Zenei készségfejlesztések Ének-zene 2.10 Vizuális készségfejlesztés Vizuális nev. 2.11. Egészséges életmódra nevelés Testnevelés 2.12. Nemzetiségi nevelés laborgyakorlatai Szaknyelvek 2.13. Szaknyelvi nevelés laborgyakorlatai

11 Óvodapedagógus szak táblázat az elfogadott kreditekről KKK 2006/2007
Megnevezés Legalább Legfeljebb Megjegyzés A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) kredit I. Kötelező modulok MINTA 1. Alapozó ismertek 32 45 38 Szakmai törzsanyag 2. Szakmai elméleti modul: 54 72 68 3. Szakmai gyakorlat: (legalább 12 kr külső) 40 57 II. Kötelezően választható egyéb modulok 19 42 39 Speciális programok modul (30-40 kr) Választható programok (15-18 kr) 15 Szaknyelv, pl. 12 kr. 12 Szakdolgozat (10 kredit) 10 Egyéb tárgyak 2 III. Szabadon választható modulok 11 Összesen: 210

12 Óvodapedagógus szak, nemzetiségi szakiránnyal KKK 2006/2007 MINTA
Megnevezés Legalább Legfeljebb Megjegyzés: Minta I. Kötelező modulok (tárgyak) kredit 1. Alapozó ismeretek 32 45 2. Szakmai törzsanyag 141 Szakmai elméleti modul: 54 72 59 Nemzetiségi szakiránnyal 3. Szakmai gyakorlat: (legalább. 6 kr nemz. és 12 külső szakm. gyak kredit) 40 57 50 II. Kötelezően választható modulok 19 42 26 Egyéb tárgyak, programok 12 Szakdolgozattal (10 kredit) 10 4 III. Szabadon választható modulok 11 Összesen: 210

13 ARÁNYOK A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYBEN (KKK) Óvodapedagógus szakra, nemzetiségi szakiránnyal MINTA (1) Az arányok a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva! Ha a speciális nemzetiségi szakirány kredítjei felső, és az alapozó valamint törzstárgyak alsó határát vesszük alapul, a különbség akkor is csak átlag 10%. Képzések KÖTELEZŐ KÖT.V. SZABAD. Kötelező % A KKK szerint Nemz. Óvó. min max min. max. Alapozó Társadalomtudomány, Pedagógia, Pszichológia, Informatika 32- 45 15% 21% 32 - 45 kr Szakmai elm. Magyar, Matematika, Természetismeret, Vizuális nev., Ének-zene, Testnevelés 54- 72 25% 35% 54 - 72 kr Speciális Nemzetiségi szakirány 54 26 % 54 kr

14 ARÁNYOK A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYBEN (KKK) Óvodapedagógus szakra, nemzetiségi szakiránnyal MINTA (2) Az arányok a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva! Képzések KÖTELEZŐ KÖT.VÁL SZABAD. Kötelező % A KKK szerint Nemz Óvó. min max Nemz. min. max. Szakmai gyak Óvodai gyak. Egyéb gyak.. benne (12 kr) külső terepgy. 40 57 19 % 27% 57 kr Kötelezően választható 9 13 9 % 20% 19 - 42 kr Szaknyelv 12 6% Szakdolg. 10 5% 10 kr Összes KV 19 35 Szabadon választható 11 5 % 11 kr ÖSSZES: 210 Emelkedett a gyakorlati kreditek száma. A kontaktórák száma nem emelkedett a 77/2000 rendelethez képest !

15 Szakmai gyakorlat MINTA
9. Szakmai gyakorlat KKK: kredit Képzési modulok: MINTA Óvodai gyakorlat kredit Külső szakmai gyakorlat, legalább (KKK) kredit Egyéb gyakorlat: kredit Összesen: kredit Nemzetiségi szakiránnyal Külső szakmai gyakorlat, legalább (KKK) kredit Egyéb gyakorlatok kredit Nemzetiségi szakirányban legalább (KKK) kredit Összesen: kredit

16 Nyelvi Követelmények FTV 62.§
Az oklevél, bizonyítvány (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele …… Alapképzésben egy középfokú, általános nyelvi államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga Nyelvoktatás – A szaknyelvi ismeret kredit értékű szakismeret lehet! KKK (10. ) Nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv – kritériumfeltétel - jellegén túl kreditértékű szakismeret !

17 Mi változott? Összehasonlítás a korábbi arányokkal (1) 72/2000 – 252/2004 K.r.
I. Kötelező tantárgyak: legfeljebb 155 kredit (86%) – 180 kr Szakmai törzsanyag KKK : legalább legfeljebb 170 kredit (81 %) – 210 kr a. Szakmai elméleti modul kr b. Speciális programok modul kr (pl. szaknyelv!) ba. Választható programok kr (programonként) bb. Nemzetiségi szakirány: legalább kr.t (13%), legfeljebb 54 kredit ( 30%) - KKK : legalább 32 kredit (15 %) legfeljebb 54 kredit (26 %) Szakmai gyakorlati képzés legalább kredit (15%), legfeljebb 30 kredit (17%) KKK :legalább kredit (19%) legfeljebb 57 kredit (27 %) (Tartalmazza a külső szakmai (12 kr) és egyéb gyakorlatokat)

18 Mi változott? Összehasonlítás a korábbi arányokkal (2) 72/2000 – 252/2004 K.r.
II. Kötelezően választható tantárgyak: legalább kredit (10 % ) legfeljebb 36 kredit (20%) KKK : legalább 19 kredit (9 %) legfeljebb 42 kredit (20%) III. Szabadon választható tantárgyak legalább kredit (5% -) KKK : legalább kredit (5 %) Összességében a szakmai gyakorlati kreditek száma emelkedett meg jelentősen a KKK alapján.

19 Mi változott? FTV 146.§ Nemzetiségi szakirány
(1). Ha a felsőoktatási intézményben nemzetiségi pedagógusképzés folyik, a felvételi követelményeknek megfelelő jelentkező esetén a képzést le kell folytatni (4) A nemzetiségi pedagógusképzés a finanszírozás szempontjából kis szaknak minősül A nemzetiségi szakirány előírt ismeretkörei: kredit MINTA Nemzetiségi ismeretek (zv) legalább: kredit Kétnyelvűség elmélete és gyak. (zv) legalább kredit Nemzetiségi óvodai foglalkozások módsz. és gyak. legalább: kredit Nemzetiségi nyelv, nyelvtan. Nyelvműv. stílusgyak, legalább: 16 kredit Választható: Irodalom, nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom legalább: 4 kredit Nemzetiségi közművelődés, legalább: kredit

20 Köszönöm figyelmüket!

21 ÖSSZESÍTÉS Összességében megállapítható, hogy az óvodapedagógus alapszak nem járt rosszul a 6 félév kredittel. A nemzetiségi szak súlyából veszített (mert szakirány lett) de beilleszthető. A 30 gyakorlati kredit tartalommal kitölthető és a 6 félévbe a gyakorlatok logikus folyamatába beilleszthető. A kredites lemaradásokat elsősorban a nemzetiségi képzésben sikerült bepótolni. Keresztfélévet semmi nem indokol. Úgy tűnik, a szakma és a hallgatók sem igénylik. Az igaz, hogy a kredittörvénnyel a képzés így nem teljesen kompatibilis, de ez ennek a képzésnek egy olyan speciális sajátossága, mely nem ütközik más érdekekkel és pl. Kis Szak esetében (Nemzetiségi Szakirány!) felvállalható. A kontaktóraszámok nem emelkedtek lényegileg ott, ahol már előzőleg is jól alakították ki az arányokat. A KKK lehetővé teszi az intézményi sajátosságok figyelembe vételét is. Tárnok Péter főiskolai docens


Letölteni ppt "A + 30 kredit gyakorlati képzésre fordítható!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések