Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás tartalma A vízbázisok területének általános bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előadás tartalma A vízbázisok területének általános bemutatása"— Előadás másolata:

1 Felsőszentmárton-Drávakeresztúr és Piskó-Vejti Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

2 Az előadás tartalma A vízbázisok területének általános bemutatása
 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása A kivitelezési munkák bemutatása Hidrogeológiai vizsgálatok Víz- és talajkémiai vizsgálatok Szennyezőforrások bemutatása, jellemzése Modellezés, védőterület-meghatározás A védőidomok és védőterületek Kockázatok a diagnosztika során  A vízbázisok jellemzése  A vízbázisok biztonságba helyezése  A vízbázisok biztonságban tartása

3 A vízbázisok elhelyezkedése

4 Vízbázisok területének bemutatása

5 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása
Kísérleti telep kialakítása: 1 db próbatermelőkút: a termelésre tervezett réteg(ek)re szűrőzve 4 db Vf-kút (piezométer): orgonasíp szerű kialakítással, csökkenő talpmélységgel Szennyezőforrások feltárása: 15m és 25 m talpmélységű figyelő kutakkal (kútpárokkal) 3-3 figyelőkút kiképzése végleges figyelőkúttá

6 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása

7 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Hidrogeológiai vizsgálatok
Tartós szivattyúzás: Próba-termelőkút periodikus termeltetése Figyelőkutakban a vízszintek változásának regisztrálása Anizotrópiai vizsgálat: Figyelőkutak periodikus termeltetése, változó hozammal Többi kutakban vízszintek regisztrálása Eredmények: Utánpótlódás meghatározása Vertikális szivárgási tényező meghatározása

8 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Hidrogeológiai vizsgálatok

9 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Víz- és talajkémiai vizsgálatok
Vízkémiai vizsgálatok: Szf kutak (ideiglenes, megmaradó) Próba termelő kút EU vízkémiai vizsgálatok Próbatermelő kút Talajkémiai vizsgálatok Fúrások létesítésekor különböző mélységekből

10 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Víz- és talajkémiai vizsgálatok eredményei
Talajvízben magas koncentráció: Ammónium (alacsony nitrát) Foszfát Kommunális szennyvízre jellemző kísérő-komponensek (P, K, Cl) Rétegvízben magas koncentráció: Ammónium (rétegeredet) Vas Mangán Gáz Talaj: Nem volt kiugró koncentráció

11 Szennyezőforrások jellemzése Piskó-Vejti

12 Szennyezőforrások jellemzése Felsőszentmárton-Drávakeresztúr

13 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Modellezés
Célkitűzés: A távlati vízbázisok védőterületeinek, védőidomainak meghatározása Módszer: hidrodinamikai modellezés Két lépcsőben, két modellel: kalibrálás, majd védőövezetek meghatározására Szoftver: Processing Modflow

14 Tanulmányi terület földtani bemutatása
Magyarország edett földtani térképének (1 : ) kivágata (Síkhegyi, 2005). A Tanulmányi terület frövid földtani bemutatása. A Dráva-medencében a medence több km vastagságú pannóniai kitöltésére települnek pleisztocén-holocén folyóvízi, alluviális rétegek. E homokos, kavicsos litológiájú rétegek a vizsgált területetn 300 körüli vastagságot mutatnak. (A Dráva mentén több vízbázis is ezekből a rétegekből nyeri a vizet.) Vízbeszerzés szempontjából a holocén-pleisztocén rétegek felső 100 m-e a legfontosabb, így jelen munkák esetén is a kutatási mélység 100 m körül mozgott. Dráva medence A vízbeszerzés szempontjából fontos: holocén-pleisztocén folyóvízi összlet Legfelső 100 m

15 Bemenő adatok: Modellterület lehatárolás
Védőövezeti modellek 6 x 5 km, ill. 7,5 x 7 km 50 x 50 m alaprács A két modell mérete funkciójukhoz mérten alakul: A Kalibrációs modellek kis területi kiterjedésűek, gyakorlatilag a munkatársaink által létesített Kísérleti Telepekett foglalják magukba. A Kísérleti Telepek a rácshálók közepén a négyszöggel határolt területek. A Kísérleti Telepek 5-5 kútból állnak, próbaszivattyúzásokat végeztek itt a vízadó rétegek vizsgálatára, a modellek kalibrálása is ez alapján történt. Védőövezeti modell jóval nagyobb (6x5 ill. 7.5x7 km), méretezése előzetes becsléseken alapult. Mindkét védőövezeti modell területe magában foglalja a Drávát és kis mértékben így át is nyúlik Horvátországba. Kalibrációs modellek: Kísérleti Telepek 600 x 600 m 5 x 5 m alaprács

16 Bemenő adatok: Modellrétegek
Piskó-Vejti: 6 rétegű modell [EOV X] [mBf] N A területen található kutak, fúrások rétegsorai kb. 100 m-es kutatási mélységet engedtek meg. Pisjó-Vejti távlati vízbázis területén ez alapján hat, horizontálisan elterjedt réteget különítettünk el a holocén-pleisztocén összletben. Áltlános rétegsor bal oldalon látható, illetve É-D-i szelvény alul látható: a legfelső réteg változó litológiájú, homok dominanciájú, agyagos betelepülésekkel. Lefele haladva kis vastagságú agyagréteg következik, mely alatt összesen kb m-nyi vastag homok található. Ezt is vékony agyagréteg osztja ketté. Végül a 6. réteg a legalsó vízrekesztő agyagréteg következik, mely a modellnek is a feküjét képezi. A 6 modellréteg a köztes agyagokkal a jobb oldali ábrán látható. Ábrám rétegfelszínek [EOV Y] Paál Gábor, 2010 nyomán

17 Bemenő adatok: Modellrétegek
Felsőszentmárton-Drávakeresztúr: 4 rétegű modell Felsőszentmárton esetében a földtani képnek megfelelően négy modellréteget különítettünk el, Paál Gábor, 2010

18 Bemenő adatok: Kezdeti vízszint adatok
A két modell helyes felépítéséhez meg kellett ismerni a nyugalmi vízszint viszonyokat. Erre szintén a terület kútjai adtak lehetőséget. A vizsgált Dráva menti területeken jellemzően az É, ÉÉNy, azaz a háttér felől a Dráva felé tartó áramlás dominál, A jobb oldali ábra egy a Piskó-Vejti területről készült É-D-i irányú vízföldtani szelvény, melyben a vízrekesztő képződmények pirossal szerepelnek. Ez alapján látható, hogy ez egy rétegzett hidraulikai rendszer. (a homokrétegekben horizontális, az agyagokban pedig függőleges áramlás uralkodik, ez adja ki összességében a Dráva alatt észlelhető feláramlást.) Tehát ez egy réteges hidraulikai rendszer, melyet az agyagos vízfogó rétegek tagolnak, és amelyben a horizontális áramlás dominál. Rétegzett hidraulikai rendszer Horizontális áramlás Dráva közelében feláramlás

19 Nyugalmi potenciálviszonyok Környezeti izotópok
Trícium: friss víz csak a legfelső rétegben D, 18O: legfelső réteg vize ~ évnél fiatalabb A vízföldtani kép ellenőrzérésre, alátámasztására készült néhány környezeti izotóp vizsgálat a Kísérleti telepeken. Különböző mélységben szűrőzött kutakból származnak a minták. A vizsgálar gyakorlatilag a vízadó függőleges profilja. (a szelvény közepén a függőleges kútsor). Trícium, Deutérim és 18O mérések álltak rendelkezésre őt kútból. Kimutatási határ feletti Tríciumot csak a legfelső nyílt tükrű rétegre szűrőzött kút mintáján találtak, a többiben nem. Ez azt jelenti, hogy az első vízfogó réteg alá nem jutott le ún. „friss”, az 1950-es évek eleje után hullott csapadékvíz. A Deutérium és az Oxigén 18 izotópok delta értékeit a jobb oldali diagram személteti. A diagram X tengelyén jobbra növekszik a mélység. A mélységgel láthatóan csökkennek a delta értékek. Az adatok alapján a legfelső réteg vize a holocén idején hullott csapadékból származik. Az alsóbb vízadó rétegekben a delta értékek kisebbek, ami holocén és idősebb, pleisztocén vizek keveredését valószínűsíti.

20 Bemenő adatok: Hidrodinamikai paraméterek
Hidraulikus vezetőképesség Effektív porozitás Fajlagos tározás Fajlagos hozam A modell felépítéséhez ismernünk kell az egyes rétegek hidrodinamikai paramétereit. Legfontosabbak a vízadó rétegek hidrodinamikai paraméterei. A Kísérleti Telepeken végezett szivattyúzások kiértékelése nyújtotta a legtöbb információt, az így nyert adatokat használtam fel a kalibrációs modell felépítéséhez. A bemenő paraméterek másik csoportját (effektív porozitás, fajlagos tározás, fajlagos hozam) a kőzetek litológiája alapján, szakirodalmi adatok segítségével adtuk meg. A paramétereket a kalibrációs eljárás során finomítottuk.

21 Egyéb bemenő adatok Dráva: sokéves átlagvízszint, lépcsős beépítés
Peremfeltételek: áramlási viszonyoknak megfelelő utánpótlódás Beszivárgás: effektív beszivárgás További lényeges elemei mindkét terület modelljének a Peremfeltételek, a beszivárgás és a Dráva folyó leképezése. A Dráva folyót természetes hidrogeológiai határként értelmeztem. Ennek oka, hogy a korábban bemutatott vízföldtani szelvény szerint a folyó környezetében feláramlás van (legalábbis a vizsgált mélységig), és nem a Dráva alatt, hanem a Dráva felé tart az áramlás. Ezért a Drávától délre eső cellák inaktív cellaként szerepelnek, azaz nem vesznek részt a számításokban. A peremfeltételek beépítésével volt biztosítható a modellben a természetes utánpótlódás, az általános nyomásszintű peremeket ennek megfelelően az áramlás felőli oldalakon (É-i és Ny-i oldal) definiáltam. A csapadék eredetű utánpótlódást effektív beszivárgás formájában adtam meg.

22 Kalibrálás Tranziens futtatások
Kísérleti Telep több hozamlépcsős próbaszivattyúzásának szimulálása Trial and error módszer: nagy számú futtatás Eredmény: vízadók hidrodinamikai paramétereinek pontosítása A kis területi kiterjedésű kalibrációs modellek feladata a vízadó hidrodinamikai paramétereinek kalibrálása. A kalibráció során a próbaszivattyúzás által indukált vízszintekre végeztük a kalibrációt, a szivattyúzás folyamatát szimulálva. A szivattyúzás hozamlépcsős volt, több különböző hosszúságú periódussal. (táblázat) A tranziens szimulációkkal zajló kalibrálás során trial and error módszerrel dolgoztunk, azaz nagy számú futtatást végezve pontosítottuk újra a hidrodinamikai paramétereke értékeit, amíg kellően nem sikerült reprodukálni a valóságban rögzített vízszinteket.

23 Védőövezeti modellek Permanens szimuláció
Kalibrálással pontosított paraméterekkel kalibrálás után, az így pontosított paraméterekkel építettük fel a védőövezetek meghatározására szolgáló modellt. A védőövezeti modellezés célja a távlati vízbázis 5 és 50 éves védőidomainak, védőterületeinek meghatározásása volt, itt már természetesen permanens szimulációkat végeztünk a modellel. 16 x túlmagasítva 10 x túlmagasítva Cél: 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó védőövezetek meghatározása 17 x túlmagasítva

24 Védőövezeti modellek Permanens szimuláció Kalibrálással pontosított paraméterekkel Üzemelő vízbázisok beépítése 20 x túlmagasítva kalibrálás után, az így pontosított paraméterekkel építettük fel a védőövezetek meghatározására szolgáló modellt. A védőövezeti modellezés célja a távlati vízbázis 5 és 50 éves védőidomainak, védőterületeinek meghatározásása volt, itt már természetesen permanens szimulációkat végeztünk a modellel. Úgyanígy sor került a területen található egyéb működő vízkivételek, vízműkutak beépítésére is. 16 x túlmagasítva Cél: 5 és 50 éves elérési időhöz tartozó védőövezetek meghatározása

25 Védőövezeti modellezés
Termelési alternatívák m3/nap, mindkét vízbázisnál Optimális kútkiosztás Védettség fokozása, felszíni védőterület minimalizálása A védőövezeti modellezés folyamán volt néhány feltétel, cél, amelyeknek meg kellett felelnie az általam végzett munkának. A védőövezeti modellezés során minkét modellben egyaránt m3/napos vízkivételt szimuláltunk. Törekedtünk emellett egy optimálisnak tekinthető kútkiosztás keresésére is.. Ennek célja az volt, hogy minél kisebb felszíni védőterület kialakítása legyen szükséges, azaz a távlati vízbázis minél védettebb legyen. Ennek érdekében változtattam a kutak számát, helyét, a kivett vízhozamokat és a szűrőzési mélységeket.

26 Védőövezeti modellezés
Piskó - Vejti Áramlási pályák Végleges védőidomok, védőterületek A különböző kapott áramlási pályákat 3 dimenzióban vizsgáltuk és jelenítettük meg, és végezetül a legideálisabb változatot határoltuk le védőövezetként. (jobb oldali térképen látható). A legideálisabb változatnál minimális a felszíni védőterület kiterjedése (pirossal).

27 Védőövezeti modellezés
Felsőszentmárton - Drávakeresztúr Áramlási pályák Végleges védőidomok, védőterületek

28 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Kockázatok
Eső Sok eső Még több eső Eredmény: Munkálatok végzésére kevesebb idő áll rendelkezésre A körülmények az átlagosnál nehezebbek Megoldás: Gondos munkaszervezés Párhuzamos munkavégzés

29 Az elvégzett diagnosztikai munkák bemutatása Kockázatok képekben

30 Vízbázisok jellemzése
Felsőszentmárton-Drávakeresztúr

31 A vízbázisok jellemzése Piskó-Vejti

32 A vízbázisok biztonságba helyezése
Műszaki intézkedések: Szennyező források műszaki védelme Mezőgazdasági tevékenységek vízbázis-barát módon történő végzése Csatornázatlan települések szennyvízelvezetésének megoldása Jogi intézkedések 123/1997. (VII.18.) sz. Korm.rend. : Védőövezetekre vonatkozó előírások betartása, betartatása Vízbázis-védelmi szempontok érvényesítése a tevékenységek engedélyezése során

33 A vízbázisok biztonságban tartása
Vízbázis biztonságban tartásához szükséges intézkedések: Állapotfelmérés (évente) Észlelőrendszer üzemeltetése (évente) Észlelőrendszer és védőterületek fenntartásához szükséges létesítmények fenntartása Kijelölt védőterületen bekövetkező haváriák lokalizálása, elhárítása Védőterületek rendszerének felülvizsgálata (5 évente)

34 A diagnosztikai munkákkal foglalkozó csoport
Bacsó Tamás okl. geológus Dr. Füle László, okl. geológus Gugi Zoltán Levente, műszaki informatikus Horváth Szabolcs okl. hidrogeológus-mérnök Kovács Gábor okl. környezetmérnök Kiss Szabolcs, okl. geológus Paál Gábor, okl. geológus Pántya József, környezetmérnök Szamosvári István okl. környezetmérnök. Vörös Zoltán, környezetvédelmi és vízügyi technikus

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az előadás tartalma A vízbázisok területének általános bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések