Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV GYÖNGYÖS, 2014. MÁJUS 27. Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV GYÖNGYÖS, 2014. MÁJUS 27. Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola."— Előadás másolata:

1 D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV GYÖNGYÖS, 2014. MÁJUS 27. Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola Köszöntjük az együttműködő intézmények képviselőit!

2 D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola VIII. alprogram: Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése Előadó: Dr. Dinya László

3 A régió humán veszteségeinek pótlása a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével Közös nemzetközi marketing stratégia a meglévő szellemi – tárgyi – hálózati potenciálok kiszélesítése és kiaknázása érdekében Közös nemzetközi marketing akciók megtervezése a három intézmény tudásszolgáltatásainak értékesítése céljából Nemzetközi relációt megcélzó „lobby-szövetség” alapjainak lerakása ILLESZKEDÉSEK: TÁMOP PRIORITÁS: Nemzetközi együttműködések megvalósítása regionális szintű – intézményközi és az ágazati célokhoz illeszkedő együttműködés keretében, nemzetközi hallgató vonzóképesség növelése LEUVENI NYILATKOZAT (2009): EU-prioritás az intézmények nemzetköziesítése BUKARESTI NYILATKOZAT (2012): hallgatói mobilitás növelése

4 1. MEGALAPOZÓ BELSŐ-KÜLSŐ ELEMZÉSEK 2. TUDÁS- SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA 3. TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK, HÁLÓZATÉPÍTÉS 4. NEMZETKÖZI STRATÉGIA, PIACI ÉRTÉKESÍTÉS Kínálati portfólió Piaci kereslet Versenyhelyzetünk SWOT- elemzés Pozicionálásunk Tananyag- oktatásfejlesztés Nyelvi továbbképzés Akkreditációk Vendégoktatók, mobilitás Fókuszok kiválasztása Perspektivikus KFI-területek Nemzetközi KFI-projektek KFI-marketingstratégia Nemzetközi KFI-portfólió Intézményi szolgáltatások Képzési programok Toborzó hálózat Mobilitások, joint degree-k Fejlesztési program Értékesítési akcióterv Közös fellépések Végrehajtás monitoring ALPROJEKT KOORDINÁCIÓ

5 FELADATOK ALPROJEKT VEZETÉS (Dr. Dinya László – Dr. Nagy Zoltán – Dr. Tarnócz András) 1. Nemzetközi szolgáltatásfejlesztést, értékesítést megalapozó elemzések, kutatások elvégzése 1.1. Az intézményfejlesztési tervekben szereplő tudásszolgáltatások rendszerezése, áttekintése, ezek potenciális nemzetközi piacainak előzetes meghatározása 1.2. A kereslet meghatározása a tervezett tudásszolgáltatások nemzetközi piacain: jelenlegi helyzet, hosszabb távú trendek, kereslet specifikációja 1.3. A tudásszolgáltatások piacain a versenyhelyzet bemutatása, versenyképességük meghatározása, összehasonlító modell-elemzések végzése a meghatározó keresleti, versenyképességi paraméterek alapján, az ígéretes tudáspiacok kiválasztása 1.4. Tudásszolgáltató kapacitások értékelése, elemzése (versenyképesség, SWOT stb.): személyi feltételek, infrastruktúra, hálózati és financiális feltételek, stb. 1.5. Nemzetközi piaci és régiós intézményi elemzések eredményeinek összegző értékelése ME 2. Nemzetközi tudásszolgáltatások kialakítása, fejlesztése, pozícionálása az ígéretes tudáspiacokra fókuszálva 2.1. Nemzetközi képzési programok fejlesztése 2.1.1. Külföldi hallgatók idevonzására és képzésére alkalmas képzésekhez kapcsolódó tananyag- és oktatás módszertani fejlesztés 2.1.2. Külföldi hallgatók képzéséhez kapcsolódó oktatók szaknyelvi továbbképzése 2.1.3. Hazai és nemzetközi akkreditációs eljárások lefolytatása 2.1.4. Külföldi vendégoktatók bevonása a képzők képzésébe, oktatói mobilitás növelése 2.1.5. Nemzetközi képzési programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése 2.2. Nemzetközi innovációs tevékenység fejlesztése 2.2.1. K+F+I projektek tervezése, indítása a perspektivikus főirányok és tudományterületek mentén 2.2.2. Nemzetközi konzorciális K+F+I projektek bővítését célzó stratégiai feladatok meghatározása 2.2.3. A K+F+I terén kialakítható, versenyképes nemzetközi színvonalú szolgáltatások meghatározása, támogató marketingstratégia kialakítása 2.2.4. Nemzetközi innovációs programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése 3. Nemzetközi képzést támogató szolgáltatások, szakmai együttműködések fejlesztése 3.1. Oktatási adminisztráció, és intézményi szolgáltatások fejlesztése (nyelvi képzés, adminisztrációs felületek, tájékoztató kiadványok) 3.2. Külföldi hallgatók fogadásához szükséges idegen nyelvű képzési programok kiépítése, fejlesztése 3.3. Idegen nyelvű szakmai képzést megrendelő hazai és külföldi megrendelőkkel kapcsolat kiépítése 3.4. Nemzetközi hallgatói, képzési- és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás, diákcsere programok, kölcsönös kreditelismertetés, joint degree diplomák 3.5. Nemzetközi képzéseket támogató szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése 4. A régió intézményeinek külföldiek körében, nemzetközi piacokon történő népszerűsítése, elhelyezése 4.1. Integrált nemzetközi piaci stratégia kidolgozása, középtávú, operatív, feladatterv összeállítása 4.2.Nemzetközi marketing, értékesítési és kommunikációs, PR tevékenységek megvalósítása, a konzorciumi intézmények közös fellépése oktatási vásárokon, hallgató toborzó körutak a stratégiában meghatározandó, kiemelt relációkban. 4.3. Egyeztetett nemzetközi piaci stratégia elfogadtatása a régió intézményeiben, belső marketing NEGYEDÉVEK 12345678 GYÖNGYÖS EGER MISKOLC

6 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27. 1. Nemzetk ö zi szolg á ltat á sfejleszt é st, é rt é kes í t é st megalapoz ó elemz é sek, kutat á sok elv é gz é se ME/EKF/KRF (Időar á nyos c é l 2014.05.15-ig: 100%) 1.1. Az int é zm é nyfejleszt é si tervekben szereplő tud á sszolg á ltat á sok rendszerez é se, á ttekint é se, ezek potenci á lis nemzetk ö zi piacainak előzetes meghat á roz á sa Eredm é ny: int é zm é nyfejleszt é si tervek á ttekint é se megt ö rt é nt, azonos í t á sra ker ü ltek a meghat á rozott c é lok, a potenci á lis nemzetk ö zi piacok, elk é sz ü lt a belső, int é zm é nyi tud á sszolg á ltat á sok ö sszegz é se, előzetes é rt é kel é se, int é zm é nyenk é nt elk é sz ü lt egy adatb á zis az idegen nyelven oktatott k é pz é sek, t á rgyak, az adott oktat ó k é s a nemzetk ö zileg m é rvad ó kutat á si ir á nyok adataival. 1.2. A kereslet meghat á roz á sa a tervezett tud á sszolg á ltat á sok nemzetk ö zi piacain: jelenlegi helyzet, hosszabb t á v ú trendek, kereslet specifik á ci ó ja Eredm é ny: elk é sz ü lt a nemzetk ö zi felsőoktat á si tud á s-piac é s a hazai versenyt á rsak felm é r é se c. tanulm á ny (106 oldal), a v á ltoz ó lehetős é gek miatt folyamatosan karbantartand ó. 1.3. A tud á sszolg á ltat á sok piacain a versenyhelyzet bemutat á sa, versenyk é pess é g ü k meghat á roz á sa, ö sszehasonl í t ó modell-elemz é sek v é gz é se a meghat á roz ó keresleti, versenyk é pess é gi param é terek alapj á n, az í g é retes tud á spiacok kiv á laszt á sa Eredm é ny: az elemz é sek int é zm é nyenk é nt elk é sz ü ltek, a visszajelz é sek alapj á n az elk é sz ü lt anyagok kism é rt é kű fel ü lvizsg á lata folyamatban van. 1.4. Tud á sszolg á ltat ó kapacit á sok é rt é kel é se, elemz é se (versenyk é pess é g, SWOT stb.): szem é lyi felt é telek, infrastrukt ú ra, h á l ó zati é s financi á lis felt é telek, stb. Eredm é ny: az elemz é sek int é zm é nyenk é nt elk é sz ü ltek, v é gleges í t é s ü k folyamatban van. A vezetői ö sszefoglal ó t é s d ö nt é si pontokat tartalmaz ó ppt bemutat ó is elk é sz ü lt. 1.5. Nemzetk ö zi piaci é s r é gi ó s int é zm é nyi elemz é sek eredm é nyeinek ö sszegző é rt é kel é se Eredm é ny: Az int é zm é nyenk é nti elemz é sek elk é sz ü ltek, az ö sszegző anyag k é szít é se folyamatban van.

7 2. Nemzetk ö zi tud á sszolg á ltat á sok kialak í t á sa, fejleszt é se, poz í cion á l á sa az í g é retes tud á spiacokra f ó kusz á lva ME/EKF/KRF (Időar á nyos c é l 2014.05.15-ig: 50%) 2.1. Nemzetk ö zi k é pz é si programok fejleszt é se 2.1.1. K ü lf ö ldi hallgat ó k idevonz á s á ra é s k é pz é s é re alkalmas k é pz é sekhez kapcsol ó d ó tananyag- é s oktat á s m ó dszertani fejleszt é s Eredm é ny: a tant á rgylista ö ssze á ll í t á sa, tantervek é s m ó dszertani h á tt é r kidolgoz á sa, tematik á k, tananyagok elk é sz í t é se angol nyelven időar á nyosan megt ö rt é nt, folyamatban van. 2.1.2. K ü lf ö ldi hallgat ó k k é pz é s é hez kapcsol ó d ó oktat ó k szaknyelvi tov á bbk é pz é se Eredm é ny: a tant á rgyi tematik á k, oktat á si anyagok elk é sz ü ltek, 9 nyelvi kurzus megtart á sra ker ü lt, tov á bbi kurzusok szervez é se folyamatban 2.1.3. Hazai é s nemzetk ö zi akkredit á ci ó s elj á r á sok lefolytat á sa Eredm é ny: hazai é s nemzetk ö zi akkredit á ci ó s elj á r á sok k ö vetelm é nyei r é szben ö sszegz é sre ker ü ltek, a dokumentumok elők é szt é se folyamatban van 2.1.4. K ü lf ö ldi vend é goktat ó k bevon á sa a k é pzők k é pz é s é be, oktat ó i mobilit á s n ö vel é se Eredm é ny: a k ü lf ö ldi vend é goktat ó k megh í v á s á ra vonatkoz ó ig é nyek felm é r é sre ker ü ltek, folyamatban a megh í vand ó k neves í t é se. 2.1.5. Nemzetk ö zi k é pz é si programok fejleszt é si lehetős é geinek ö sszegző é rt é kel é se Eredm é ny: az eddigi eredm é nyek ö sszegz é se elők é sz í t é s alatt van.

8 2. Nemzetk ö zi tud á sszolg á ltat á sok kialak í t á sa, fejleszt é se, poz í cion á l á sa az í g é retes tud á spiacokra f ó kusz á lva ME/EKF/KRF (Időar á nyos c é l 2014.05.15-ig: 50%) 2.2. Nemzetk ö zi innov á ci ó s tev é kenys é g fejleszt é se 2.2.1. K+F+I projektek tervez é se, ind í t á sa a perspektivikus főir á nyok é s tudom á nyter ü letek ment é n Eredm é ny: int é zm é nyenk é nt neves í t é sre ker ü ltek a potenci á lis nemzetk ö zi kooper á ci ó ra alkalmas K+F+I főir á nyok 2.2.2. Nemzetk ö zi konzorci á lis K+F+I projektek bőv í t é s é t c é lz ó strat é giai feladatok meghat á roz á sa Eredm é ny: a perspektivikus K+F+I projektekre vonatkoz ó kutat á si terv ö ssze á ll í t á sa, k ü lf ö ldi partnerekkel val ó egyeztet é se folyamatban van. 2.2.3. A K+F+I ter é n kialak í that ó, versenyk é pes nemzetk ö zi sz í nvonal ú szolg á ltat á sok meghat á roz á sa, t á mogat ó marketingstrat é gia kialak í t á sa Eredm é ny: a perspektivikus K+F+I szolgáltatásokra vonatkoz ó marketingstrat é gia kialak í t á sa folyamatban van. 2.2.4. Nemzetk ö zi innov á ci ó s programok fejleszt é si lehetős é geinek ö sszegző é rt é kel é se Eredm é ny: az eddigi elemz é sekre é p ü lő ö sszegz é s elők é sz í t é s alatt van.

9 3. Nemzetk ö zi k é pz é st t á mogat ó szolg á ltat á sok, szakmai egy ü ttműk ö d é sek fejleszt é se ME/EKF/KRF (Időar á nyos c é l 2014.05.15-ig: 33%) 3.1. Oktat á si adminisztr á ci ó, é s int é zm é nyi szolg á ltat á sok fejleszt é se (nyelvi k é pz é s, adminisztr á ci ó s fel ü letek, t á j é koztat ó kiadv á nyok) Eredm é ny: a felm é r é s megkezdőd ö tt, az eddig elk é sz ü lt t á j é koztat ó kiadv á nyok, a meglevő int é zm é nyi honlapok vonatkoz ó r é sz é nek meg ú j í t á sa a k ö vetkező l é p é s. 3.2. K ü lf ö ldi hallgat ó k fogad á s á hoz sz ü ks é ges idegen nyelvű k é pz é si programok ü gyint é z é s fejleszt é se Eredm é ny: az ü gyint é zők r é szv é tele a sz ü ks é ges idegen nyelvű k é pz é si programokban az oktat ó kkal p á rhuzamosan elkezdőd ö tt. 3.3. Idegen nyelvű szakmai k é pz é st megrendelő hazai é s k ü lf ö ldi megrendelőkkel kapcsolat ki é p í t é se Eredm é ny: m á r megl é vő é s potenci á lis k é pz é seket ig é nylő partnerekkel val ó kapcsolat é p í t é s megindult. 3.4. Nemzetk ö zi hallgat ó i, k é pz é si- é s kutat á si h á l ó zatokba val ó bekapcsol ó d á s, di á kcsere programok, k ö lcs ö n ö s kreditelismertet é s, joint degree diplom á k Eredm é ny: folyamatban van ú jabb mobilit á si programok elők é sz í t é se, a nemzetk ö zi partneri k ö r tov á bbi sz é les í t é se, elők é sz ü letek t ö rt é ntek nemzetk ö zi oktat á si ki á ll í t á sokon, v á s á rokon val ó r é szv é telre. 3.5. Nemzetk ö zi k é pz é seket t á mogat ó szolg á ltat á sok fejleszt é si lehetős é geinek ö sszegző é rt é kel é se Eredm é ny: a partnerint é zm é nyek k ö zti tapasztalatcsere szintj é n van jelenleg.

10 4. A r é gi ó int é zm é nyeinek k ü lf ö ldiek k ö r é ben, nemzetk ö zi piacokon t ö rt é nő n é pszerűs í t é se, elhelyez é se ME/EKF/KRF (Időar á nyos c é l 2014.05.15-ig: 10%) 4.1. Integr á lt nemzetk ö zi piaci strat é gia kidolgoz á sa, k ö z é pt á v ú, operat í v, feladatterv ö ssze á ll í t á sa Eredm é ny: az integr á lt nemzetk ö zi piaci strat é gia c é ljainak é s eszk ö zeinek azonos í t á sa, kidolgoz á sa, kiemelt rel á ci ó kra vonatkoz ó fő feladatok ö ssze á ll í t á sa folyamatban van. 4.2.Nemzetk ö zi marketing, é rt é kes í t é si é s kommunik á ci ó s, PR tev é kenys é gek megval ó s í t á sa, a konzorciumi int é zm é nyek k ö z ö s fell é p é se oktat á si v á s á rokon, hallgat ó toborz ó k ö rutak a strat é gi á ban meghat á rozand ó, kiemelt rel á ci ó kban. Eredm é ny: egyeztet é sek t ö rt é ntek é s t ö rt é nnek k ö z ö s konzorciumi fell é p é sek megszervez é s é re a strat é gi á ban meghat á rozott rel á ci ó kban, oktat á si ki á ll í t á sokon, v á s á rokon val ó r é szv é telre. 4.3. Egyeztetett nemzetk ö zi piaci strat é gia elfogadtat á sa a r é gi ó int é zm é nyeiben, belső marketing Eredm é ny: elők é sz í t é s alatt van.

11 Mutat ó neve T í pus (kimenet/er edm é ny) M é r- t é k- egy- s é g B á zis é rt é k 2013 dec. 31. 2014 ápr. 30. Minim á - lisan elv á rt c é l é rt é k C é l é rt é k el é r é s é - nek időpontja Mutat ó forr á sa Ú j, int é zm é nye- s í tett nemzetk ö zi partnerek sz á ma (VIII.alpr.) Eredm é nydb0033 2015. janu á r 31. K é t- vagy t ö bboldal ú egy ü ttmű- k ö d é si meg á lla- pod á s Nemzetk ö zi k é pz é si programok sz á ma (VIII.alpr.) Eredm é nydb0246 2015. janu á r 31. Int é zm é - nyi honlapok Nemzetk ö zi K+F+I programok sz á ma (VIII.alpr.) Eredm é nydb0246 2015. janu á r 31. Int é zm é - nyi honlapok =

12


Letölteni ppt "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV GYÖNGYÖS, 2014. MÁJUS 27. Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések