Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztóvédelmi jog célja „A fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet megteremtése a piaci viszonyok két szereplője, a fogyasztó és a termelő/kereskedő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztóvédelmi jog célja „A fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet megteremtése a piaci viszonyok két szereplője, a fogyasztó és a termelő/kereskedő."— Előadás másolata:

1

2 A fogyasztóvédelmi jog célja „A fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet megteremtése a piaci viszonyok két szereplője, a fogyasztó és a termelő/kereskedő között.” Két irányzat Protekcionista elmélet  A fogyasztók áldozatai a szabad piac visszaéléseinek  A fogyasztóvédelmi jog célja a fogyasztók védelem protektív jogi szabályozással „Bourgoignie-féle” irányzat  A fogyasztói jog céljának a fogyasztói érdekek védelmének jogi segítségét tekinti  A „védelem” helyett a „támogatás” az elsődleges Oktatás Tájékoztatáshoz való jog Jogi védelemhez való jog Jogorvoslathoz, igényérvényesítéshez való jog

3 A fogyasztóvédelmi jog elhelyezkedése JOG Polgári jog Kereskedelmi jog Büntető jog Közigazgatási jog Polgári eljárásjog F o g y a s z t ó v é d e l e m

4 Nemzetközi kitekintés A fogyasztóvédelem joga a XX. század terméke Történelmi emlékek: Ókorban: - Leviták könyve - Hammurapi törvényei - Római jog Középkorban: - Egyház által felügyelt piacok - Királyi ediktumok - Céhek és ipartestületi szabályok XVIII-XIX. század: - „jogi passzivitás” - „lasser faire” elv

5 A fogyasztóvédelem fejlődési irányai Amerikai modellEurópai modell

6 Amerikai modell Az amerikai fogyasztóvédelem az önszerveződések közreműködésére épül 1872-be postai csalások elleni törvény 1900-ban első élelmiszertörvény 1914 Federal Trade Commission Act (FTCA) a tisztességtelen kereskedelmi módszerek tilalmáról Federal Trade Commission (FTC): - független állami szerv - verseny tisztaságának ellenőrzés, majd fogyasztóvédelem 1960 –as évek „Thalidomide gyógyszerügy” 1962 Alapvető fogyasztói jogok deklarálása, amelyek biztosítják a jogot: - az információra - a biztonságra - a válsztásra - és a meghallgatásra

7 Európai modell I. A fogyasztói politikában is bekövetkezik az integráció 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség alapvető céljai között még nem szerepelt a fogyasztóvédelem 1970-es években merült fel az igény 1972 – párizsi csúcstalálkozó: életminőség és életszínvonal emelés Az EGK első fogyasztóvédelmi programja 1975-80 Deklarálja a fogyasztók 5 alapjogát: - Jog az egészség és biztonság védelmére - Jog a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmére - Jog a kárigények érvényesítésére - Információhoz és oktatáshoz való jog - Jog a képviseletre (meghallgattatás joga)

8 Európai modell II. Második fogyasztóvédelmi program 1981-85 - A fogyasztóvédelmi politika megerősítése és fellendítése - Megtévesztő reklámokról és a termékfelelősségről szóló rendeletek A Európai Közösség Harmadik fogyasztóvédelmi programja 1985-89 „Új impulzusok a fogyasztóvédelmi politikában” - Közösség piacán a termékek egészségügyi és biztonsági követelményeinek biztosítása - Fogyasztók életszínvonalának emelése - Fogyasztói érdekek érvényesítése Első három éves program 1990-1992 - Jogi hatékonyság növelése Második három éves program 1993-95 - A Maastrichti Szerződés jelentős változásokat hozott - Önálló Főigazgatóság a Bizottságon belül

9 Európai modell III. Fogyasztóvédelmi program 1996-1998 - A fogyasztási cikkekre vonatkozó szavatossági és jótállási rendelkezések közelítése - Irányelv a távollévők közötti kereskedelemről (97/7/EK) Az Amsterdami Szerződés fogyasztóvédelmi rendelkezései - Alapvető célja továbbra is a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása - „A közösség egyéb politikáinak a meghatározása és véghezvitele során tekintetbe veszi a fogyasztóvédelem követelményeit” - „Minimumharmonizáció elve” Fogyasztóvédelmi program 1999-2001 - A fogyasztói érdekérvényesítés erősítése - Az egészségvédelem és a biztonság magas szintjének biztosítása - A fogyasztók gazdasági érdekeinek fokozott védelme Fogyasztóvédelmi politikai stratégia 2002-2006 - Egységesen magas színvonalú fogyasztóvédelem kialakítása és biztosítása - A fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása - A fogyasztóvédelmi szervek bevonása az EU politikájának kialakításába

10 A magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése I. A fogyasztóvédelem helyzete a rendszerváltás előtt - 1990-ig „nyugati értelemben” nem volt - gazdasági akadálya a hiánygazdaság - fogyasztás pejoratív felfogása - felek kapcsolatrendszere aszimmetrikus és egyenlőtlen - 1997-es Ptk. módosítás: ASZF közérdekű bírósági megtámadása - 1984-es Versenytörvény Fogyasztóvédelem a rendszerváltást követő időszakban - 1991-ben létrehozták a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget - kötelező jótállásról és termékfelelősségről szóló törvények - 1996-os Versenytörvény - 1997-ben: gazdasági reklámokról szóló törvény - 1999-ben: Timeshare –ről és a távollévők által kötött szerződésekről szóló kormányrendeletek

11 A magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése II. A magyar integrációs törekvések és a jogharmonizáció - Az integrációs törekvések hatása egyértelműen kimutatható a fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése terén - Európai Megállapodás -1995-ös jogharmonizációs program - Fehér Könyv  fogyasztók számára biztosítani kell az un. Alapjogokat ogyasztóvédelemért felelős, megfelelő intézményi, szervezeti struktúra kialakítása  tanácsadó, konzultatív testületek felállítása ájékoztató, nevelő programok  hatékony jogérvényesítési rendszer biztosítása  Fogyasztói társadalmi szervezetek fejlődésének támogatása - AGENDA 2000 - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

12 „A fogyasztóvédelem iránti igény megjelenése összekapcsolódik annak felismerésével, hogy a gazdaságban nem érvényesülhet tökéletes verseny, így nem jöhet létre a vevő és az eladó közötti tökéletes egyenlőség” Klasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem Állami beavatkozás keynesiánus gazdaságelmélete A jóléti állam közgazdaságtana Neoklasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem Elméleti modellek

13 Klasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem  Adam Smith-i laissez faire gazdasági filozófia jellemzi  „Láthatatlan kéz” elmélete: Az állam zavartalan gazdasági környezetet teremt és nem állít akadályokat a gazdasági növekedés elé  Elveti a fogyasztók oldalán az állami beavatkozás lehetőségét  Az autonóm fogyasztó képes racionálisan választani a termékek és áruk közül  A termelők közötti szabad verseny megakadályozza a fogyasztói döntés befolyásolását

14 Állami beavatkozás keynesiánus gazdaságelmélete  A XIX. század végére a mono- és oligopóliumok elegendő hatalommal rendelkeznek, hogy a szabad versenyt, a fogyasztók szabad döntését korlátozzák vagy kizárják  A fogyasztók kívánságát igyekszenek a termeléshez igazítani marketingmódszerekkel.  A magasabb szintű termelés magasabb szintű szükséglet-kielégítést kényszerít ki  Gazdasági egyensúly felbomolhat Állami beavatkozás szükségessé válik

15 A jóléti állam közgazdaságtana  A két világháború közötti állami beavatkozás nyomán fejlődött ki  A jóléti állam az alapvető szociális jogokat az állami újraelosztás útján minden polgár számára biztosítani kívánja  Gunnar Myrdal a szabályozott kapitalizmus svéd modelljének megalkotója  Harold Wilensky jóléti állam felfogása Bevridge-jelentésSzövetségi foglalkoztatási törvény

16 Neoklasszikus közgazdaságtan és fogyasztóvédelem  Milton Friedman és a Chicago-i iskola  Az állami beavatkozás megfosztja az egyént a szabadságától  Jóléti állam többet oszt el, mint bevételei megengedik  Ez Költségvetési hiányt és inflációt okoz  Ezért a gazdasági növekedés lelassul  Thurow elmélete  Fogyasztók „tudatlanok”  Nem képesek az információk értékelésére  Garry S. Baker  A termelő és a fogyasztó közötti kapcsolatot úgy írja le, mint az Adott számú cselekvési lehetőségek közötti folyamatos, racionális választást  Thomas Balogh  A fogyasztó nem tudja követni a naprakész piaci információkat  A keresletet gyakran a termelő hozza létre vagy manipulálja azt

17 A fogyasztóvédelem társadalmi ismérvei és a közgazdaságtan I.  A piac megelőzi a termelést  Minőségi termelés  A fejlett társadalmakban a megrendelések irányítják a termelést  A tartós fogyasztási cikkek tömeges birtoklása  Tömegtermékek előállítása olcsóbb  A reklám egyik célja az igények egyöntetűségének biztosítása  A fogyasztóvédelem segítse elő a racionális választást  Állami beavatkozás jelenléte  Mindenhol jelen van  Intenzitását a politikai struktúra határozza meg

18 A fogyasztóvédelem társadalmi ismérvei és a közgazdaságtan II.  A szellemi tőke és a minőségi munkaerő felértékelődése  Megnő a dolgozókkal szembeni „tudásigény”  Nő a társadalmi mobilitás  Korábbi osztályszerkezet bonyolultabbá és elmosódottabbá vált  Gazdasági globalizáció  „Free Trade Agreement” A fogyasztóvédelem komplex interdiszciplináris jelenség, amely a modern közgazdaságtan, szociológia és a jog határmezsgyéjén helyezkedik el

19 © Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter – dr. Szuchy Róbert - 2005


Letölteni ppt "A fogyasztóvédelmi jog célja „A fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet megteremtése a piaci viszonyok két szereplője, a fogyasztó és a termelő/kereskedő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések