Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2008. november 27. Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2008. november 27. Pécs."— Előadás másolata:

1 Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2008. november 27. Pécs

2 Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség általános kérdései Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium

3 Mi az egyenlőségi politika célja? A társadalmi egyenlőség megteremtése „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §) (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §)

4 Milyen eszközökkel érhető el a társadalmi egyenlőség? „egyenlő bánásmód” A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció mentességének biztosítása. „esélyegyenlőség” A gazdasági, politikai és szociális egyenlőség megteremtésére irányuló, konkrét intézkedéseket is tartalmazó integrált megközelítés, mely szükség esetén a pozitív diszkriminációt is magában foglalhatja.

5 Miért kell az esélyegyenlőséggel foglalkoznunk? Törvényben rögzített jog és kötelezettség Alkotmány (70/A,B §) Ágazati törvények Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény Célcsoport-specifikus jogszabályok Nemzetközi kötelezettségekNemzetközi kötelezettségek Európai UnióEurópai Unió ENSZENSZ Európa TanácsEurópa Tanács Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb.Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb. Gazdasági érdekGazdasági érdek Társadalmi igazságosságTársadalmi igazságosság

6 Egyenlő esélyek politikája az Európai Közösségben Általános jellemzők: –fokozatos szemléletváltás –jogfejlődés –kiindulópont: nemek közötti esélyegyenlőség 1957-751957-75 gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!)gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!) tagállamok jogharmonizációjának kezdetetagállamok jogharmonizációjának kezdete 1975-801975-80 szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása)szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása) pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok)pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok) 90-es évektől napjainkig90-es évektől napjainkig cél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülésecél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülése közvetett diszkrimináció fogalmaközvetett diszkrimináció fogalma pozitív akciókpozitív akciók pozitív diszkriminációpozitív diszkrimináció Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése)Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése) gender mainstreaminggender mainstreaming

7 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról Cél: általános antidiszkriminációs tv. megalkotása Vívmányai: a magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációjaa magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációja az antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalásaaz antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalása lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.)lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.) a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés)a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés)

8 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: közvetlen hátrányos megkülönböztetésközvetlen hátrányos megkülönböztetés közvetett hátrányos megkülönböztetésközvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatászaklatás jogellenes elkülönítésjogellenes elkülönítés megtorlásmegtorlás valamint az ezekre adott utasítás. - A törvény hatálya - 20 védett tulajdonság

9 Egyenlő Bánásmód Hatóság országos hatáskörű hatóság, a kormány irányítása alatt működik Eljárást kezdeményezhet: sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet állampolgári jogok országgyűlési biztosa ügyész Az EBH az alábbi döntéseket hozhatja: elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát pénzbírságot szabhat ki külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat a kérelmet elutasíthatja (egyenlőbánásmód követelménye nem sérült) az eljárást megszűntetheti

10 Esélyegyenlőségi tervek - CXXV. tv. 36 § az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.tv. 70/A. §-a szerint esélyegyenlőségi tervet elfogadni hátrányos helyzetű munkavállalókra terjed ki: onők o40 évnél idősebb munkavállalók oromák ofogyatékos személyek o2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók Helyzetfelmérés –munkakörülmények –bérek –szakmai előmenetel –képzés –kedvezmények Célkitűzések –a munkáltató milyen intézkedésekkel kívánja elérni az esélyegyenlőséget

11 Diszkriminációs indokok (Amszterdami Szerződés lapján): -nem -származás -vallási hovatartozás, hitbéli meggyőződés -fogyatékosság -kor -szexuális beállítottság A kormányzati politika célja: -a fenti problémák kezelése -a fenti problémák megelőzése -az esélyegyenlőségi politika kiterjesztésének segítségével minden társadalmi csoport számára a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

12 Intézkedési területek: 1.Fogyatékosságügy 2.Roma integráció 3.Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 4.Ifjúság 5.Idősügy 6.Térségi különbségek

13 1. Fogyatékosságügy Jogi szabályozás: Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az új Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési teréről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat Intézkedések: A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program Akadálymentesítés

14 2. Roma integráció Jogi háttér: Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 1105/2007 (XII. 27.) Korm. határozat intézkedési terv 2008- 2009. Beavatkozási területek: oktatás,oktatás, foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is),foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), lakhatás,lakhatás, egészségügy,egészségügy, egyenlő bánásmód érvényesítése, valamintegyenlő bánásmód érvényesítése, valamint kultúra, média és sport.kultúra, média és sport. Források: hazai költségvetés + ÚMFT (elsősorban TÁMOP, GOP, ROP-ok) Összesen 2008-2009-ben több tíz milliárd Ft.

15 Esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika Célja: csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik. Jelenleg az oktatás és lakhatás területén (ROP városfejlesztés) működik.. További lépések: kiterjeszteni az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területére → Esélyegyenlőségi útmutató készül.

16 A szegregálódott, infrastruktúra nélküli városrészek rehabilitációja 1.Regionális Operatív Program városfejlesztési pályázatok keretében kiírt pályázatok, forrás 2008-2009-re Funkcióbővítő integrált városfejlesztés 28 Mrd FtFunkcióbővítő integrált városfejlesztés 28 Mrd Ft Integrált, szociális jellegű városfejlesztés 22 Mrd FtIntegrált, szociális jellegű városfejlesztés 22 Mrd Ft 2.A pályázó településeknek kötelező Integrált Városfejlesztési Stratégiát készíteni - része az Anti-szegregációs Terv: benne azon területek, ahol 50%-nél magasabb az alacsony státuszúak száma. Mintegy 160 anti-szegregációs terv készült. 3.Az SZMM anti-szegregációs szakértői hálózat működtetésével segítette a pályázókat. A szakértő aláírása hiányában nem nyújtható be pályázat!

17 3. Nők és férfiak társadalmi egyenlősége Jogi háttér: ENSZ: -CEDAW Egyezmény 1982. évi 10. tvr. (az ENSZ Egyezménye a Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Valamennyi Formájának Felszámolásáról) és a hozzá kapcsolódó ajánlások (25 általános ajánlás, valamint az országspecifikus ajánlások -Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Terv EU: -EU elsődleges jogrendszere: az Európai Közösség Szerződése: 2., 3., 13., 137., és 141. cikkelye, -EU másodlagos jogrendszere: a tagállamok számára 11 db a tagállamok számára kötelezően harmonizálandó irányelv – direktíva - (melyből 2 még nem lett átültetve a magyar jogrendszerbe: a 2002/73-s a (a nemek közti egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban) és a 2004/113-as (a nemek közti egyenlő bánásmód a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutásban) Hazai: 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 2174/1997. (VI. 26.) Korm. határozat az ENSZ Nőkről szóló IV. Világkonferenciáján, 1995-ben elfogadott Cselekvési Tervvel összefüggésben, mely 12 cselekvési területen határozott meg intézkedéscsomagokat mind a tagállamok, mind a civil szervezetek számára

18 A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése minden intézkedésben. A Minisztérium a hatáskörébe tartozó feladatok megvalósítása során szoros együttműködésre törekszik a többi kormányzati szervvel, a civil szférával és a nemzetközi szervezetekkel egyaránt. Előkészítés alatt áll „A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv 2009-2020” Roadmap/ Ütemterv 2006-2010 a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtésea nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése a szakmai, a magán-és családi élet fokozottabb összehangolásaa szakmai, a magán-és családi élet fokozottabb összehangolása egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalbanegyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolásaa nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalombana nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.

19 1.prioritás: A Nők és Férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése (www.egyenlobert.hu) www.egyenlobert.hu Ezen a területen négy alcsoport dolgozik –A lisszaboni stratégia: gender elemzés és javaslatok kidolgozása –Nők a vállalkozásban –Az egyenlő munkáért egyenlő –A nemekre érzékeny költségvetés munkacsoportja 2.prioritás: A Munkahelyi kötelezettségek és a magánélet összehangolásával foglalkozó munkacsoport (www.munka-maganelet.hu) www.munka-maganelet.hu A munkacsoport szakmai anyagokkal is feltöltött honlapot hozott létre A Családbarát Munkahely Díj tartalmi megújítása Nagyobb közfigyelem és presztízs biztosítása, –a Családbarát Munkahely Díjnak, –a munka és magánélet összehangolásának Mini-kampány a napközbeni gyermekellátási rendszerről és a Családbarát Munkahely Díjról Tanulmányok a munka-magánélet témában (tanulmánykötet: Munka és magánélet)

20 3.prioritás: A két nem egyenlő arányú képviseletére a döntéshozatalban 2 munkacsoport: „Nők a politikai döntéshozatalban” „Nők a politikai döntéshozatalban”  fő témakör: női kvóta  tanulmánykötet kiadása: tanulmány, policy paper, interjúsorozat, civil álláspont; 2008 őszén megjelenik a „Női kvóta Magyarországon – ha igen, akkor miért nem” című tanulmánykötet  50-50%-os konferencia megszervezése 2008-ban „Nők a gazdasági döntéshozatalban”  P&G eset-tanulmányíró pályázat elbírálása, díjátadó  VII. Regionális Tanácsadási Konferencia  II. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia  Legjobb Női Munkahely Díj pályázat díjátadó  Nóra húgai című konferencia  Tanulmánykötet: Nők a gazdasági döntéshozatalban

21 4.prioritás: a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása (www.nedoljbe.hu; www.stopcsbe.hu) www.nedoljbe.huwww.stopcsbe.huwww.nedoljbe.huwww.stopcsbe.hu Az Európa Tanács nők elleni erőszak elleni kampányának megvalósítása A munkacsoport 2007. év elején állt fel és kidolgozta a nők elleni erőszak elleni fellépés különböző módszereit. A hazai emberkereskedelem elleni munkacsoport –Több éve működik a Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport –2007. június 28-án került sor a Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport ülésére, amelyet a Konzuli Főosztály abból az alkalomból hívott össze, hogy Magyarország az amerikai külügyminisztérium 2007. évi TIP jelentésében a legjobb (Tier 1.) minősítést szerezte meg.

22 5.Prioritás: A nemekhez kötődő sztereotípiák leküzdése www.sztereotipia.hu www.sztereotipia.hu Elkészült egy öt részes oktatófilm sorozat A filmsorozat címe: „Szerep - Nem-szerep” Oktatófilmek a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolásáért A filmek témái, címei: –Nők és a politika (a húszas évektől napjainkig) –A dolgozó nő (a húszas évektől napjainkig) –Női életpálya – karrier (a munka, karrier szempontból mutatja be a nőt) –Női életpálya – magánélet (család, gyermek hogyan egyeztethető össze a munkával) –Apafej (apák a gyerekekről, családról) Jelenleg készül egy kiadvány, melyben kifejezések, fogalmak, definíciók, magyarázatok jelennek meg. Ez egyben az oktatófilmek kísérő füzete is.

23 6.prioritás: A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül http://www.gendereuropankivul.hu http://www.gendereuropankivul.hu A prioritás célja az uniós jogszabályok végrehajtása a csatlakozó, a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országokban és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az európai szomszédsági politikában, valamint a kül- és a fejlesztési politikákban. Ezen a területen egy szűk körű munkacsoport jött létre. Együttműködés fontos lépése: 2008 április 10-11., Szerbia.

24 Családon belüli erőszak megelőzése és kezelése –Országos Kríziskezelő Hálózat- modellkísérlet – további bővítés –Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése –Zárt menedékház működtetése –Fenntarthatóság – a program folytatásához szükséges intézkedések – új jogszabály alkotása a családon belüli erőszak megelőzése és kezelése érdekében –a „Családi Csoportkonferencia” program továbbfolytatása –társadalmi szemléletváltást elősegítő kampány, melynek célja a segítő szolgálatok, különösen az OKIT minél szélesebb körű megismertetése

25 A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács A Tanácsot a 1089/2006. (IX. 25.) Korm. Határozat hozta létre Tripartit felépítésű A civil szervezetek többször is aggályaikat fejezték ki a civil tagok kiválasztásának mechanizmusával kapcsolatban 2008 őszén új választási szabályok alapján kerül sor a civil tagok megválasztására (Az ezzel kapcsolatos felhívás már olvasható a www.szmm.gov.hu honlapon.) www.szmm.gov.hu Tudatformálás, információterjesztés KSH zsebkönyv TÁRKI kötet Kiadványok (Munka és magánélet – tanulmánykötet; A nők és férfiak története stb.) Kampányok (pl.: Európai Tanács „Nők elleni, családon belüli erőszak” kampány magyarországi megvalósítása) Konferenciák Családbarát Munkahely Díj

26 4. Ifjúsági terület Jogi háttér: A gyermekek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20- án kelt ENSZ Egyeznény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: Nemzeti Ifjúsági Program Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

27 5. Idősügyi terület Jogi háttér: 1116/1996. (XII. 6.) Korm határozat az Idősügyi Tanács létrehozásáról Tervezés alatt: -Stratégia -Törvényi koncepció -Idősek Akadémiája Intézkedések: Idősbarát Önkormányzat” Díj és Konferencia „Idősbarát lakás” program „EZÜSTPROG 08” pályázati támogatás Társadalmi attitűd-váltásra irányuló rendezvények, kutatások, szakértői elemzések, kiadványok. Szenior Tanácsadó Modellprogram (80 órás képzés) Főbb témakörei:- Idősek a társadalomban Főbb témakörei:- Idősek a társadalomban - Biológiai változások időskorban - Az időskor lélektana - Jogi, betegjogi, ellátott jogi ismeretek

28 6. A területi különbségek csökkentése Élhetőbb Faluért” ProgramÉlhetőbb Faluért” Program 2002 óta tárcaközi együttműködéssel megvalósuló program. 2002 óta tárcaközi együttműködéssel megvalósuló program. Célja az ország leghátrányosabb helyzetű 600 településén élők esélyegyenlőségének javítása. (Pályázat, mintaprogramok, kutatások, képzések, mentori segítségnyújtás a településeken.) Célja az ország leghátrányosabb helyzetű 600 településén élők esélyegyenlőségének javítása. (Pályázat, mintaprogramok, kutatások, képzések, mentori segítségnyújtás a településeken.) Biztos Kezdet ProgramBiztos Kezdet Program Biztosítja, összehangolja a 0-5 éves korosztály optimális ellátásához szükséges szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe. Olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez. Fő prioritás: a korai képességfejlesztés. A program szerepel a TAMOP intézkedési között és kiemelt eleme a „Legyen jobb a gyerekeknek” zászlóshajó programnak. A program szerepel a TAMOP intézkedési között és kiemelt eleme a „Legyen jobb a gyerekeknek” zászlóshajó programnak.

29 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (Esélyek Házai)Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (Esélyek Házai) 19 megyében és a fővárosban vannak esélyházak. A 6 célcsoport: nők, gyermekek, romák, idősek, fogyatékossággal élő személyek, hátrányos helyzetű térségekben élők. Komplex feladatok: pl. tanácsadás, információszolgáltatás, segítségnyújtás, partnerségépítés, szakmai képzések. Együttműködők: SZMM, EBH, OBH, helyi önkormányzatok, regionális munkaügyi központok, civil szervezetek. regionális munkaügyi központok, civil szervezetek. IKSZT-kIKSZT-k Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek program célja: az 5000 fő alatti településeken többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával - kihasználatlan épületek felújítása révén - bővíteni a helyben elérhető alapszolgáltatások körét. A most induló IKSZT programhoz az osztály az Élhetőbb Faluért Programmal és az Országos Esélyegyenlőségi Hálózattal csatlakozik. 2009 őszétől várhatóan 900 településen működik majd IKSZT.

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2008. november 27. Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések