Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Befogadás Szakkollégium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Befogadás Szakkollégium"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Befogadás Szakkollégium
2008. november 27. Pécs

2 Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség általános kérdései
Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium

3 Mi az egyenlőségi politika célja?
A társadalmi egyenlőség megteremtése „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §)

4 Milyen eszközökkel érhető el a társadalmi egyenlőség?
„egyenlő bánásmód” A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció mentességének biztosítása. „esélyegyenlőség” A gazdasági, politikai és szociális egyenlőség megteremtésére irányuló, konkrét intézkedéseket is tartalmazó integrált megközelítés, mely szükség esetén a pozitív diszkriminációt is magában foglalhatja.

5 Miért kell az esélyegyenlőséggel foglalkoznunk?
Törvényben rögzített jog és kötelezettség Alkotmány (70/A,B §) Ágazati törvények Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény Célcsoport-specifikus jogszabályok Nemzetközi kötelezettségek Európai Unió ENSZ Európa Tanács Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb. Gazdasági érdek Társadalmi igazságosság

6 Egyenlő esélyek politikája az Európai Közösségben
Általános jellemzők: fokozatos szemléletváltás jogfejlődés kiindulópont: nemek közötti esélyegyenlőség gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!) tagállamok jogharmonizációjának kezdete szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása) pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok) 90-es évektől napjainkig cél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülése közvetett diszkrimináció fogalma pozitív akciók pozitív diszkrimináció Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése) gender mainstreaming

7 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Cél: általános antidiszkriminációs tv. megalkotása Vívmányai: a magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációja az antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalása lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.) a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés)

8 közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: közvetlen hátrányos megkülönböztetés közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatás jogellenes elkülönítés megtorlás valamint az ezekre adott utasítás. - A törvény hatálya - 20 védett tulajdonság

9 Egyenlő Bánásmód Hatóság
országos hatáskörű hatóság, a kormány irányítása alatt működik Eljárást kezdeményezhet: sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet állampolgári jogok országgyűlési biztosa ügyész Az EBH az alábbi döntéseket hozhatja: elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát pénzbírságot szabhat ki külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat a kérelmet elutasíthatja (egyenlőbánásmód követelménye nem sérült) az eljárást megszűntetheti

10 Esélyegyenlőségi tervek - CXXV. tv. 36 §
az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII.tv. 70/A. §-a szerint esélyegyenlőségi tervet elfogadni hátrányos helyzetű munkavállalókra terjed ki: nők 40 évnél idősebb munkavállalók romák fogyatékos személyek 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók Helyzetfelmérés munkakörülmények bérek szakmai előmenetel képzés kedvezmények Célkitűzések a munkáltató milyen intézkedésekkel kívánja elérni az esélyegyenlőséget

11 Diszkriminációs indokok (Amszterdami Szerződés lapján):
nem származás vallási hovatartozás, hitbéli meggyőződés fogyatékosság kor szexuális beállítottság A kormányzati politika célja: a fenti problémák kezelése a fenti problémák megelőzése az esélyegyenlőségi politika kiterjesztésének segítségével minden társadalmi csoport számára a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

12 Intézkedési területek:
Fogyatékosságügy Roma integráció Nők és férfiak társadalmi egyenlősége Ifjúság Idősügy Térségi különbségek

13 1. Fogyatékosságügy Jogi szabályozás: Intézkedések:
Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az új Országos Fogyatékosügyi Program évekre vonatkozó középtávú intézkedési teréről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat Intézkedések: A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program Akadálymentesítés

14 2. Roma integráció Jogi háttér:
Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 1105/2007 (XII. 27.) Korm. határozat intézkedési terv Beavatkozási területek: oktatás, foglalkoztatás (beleértve a vállalkozásfejlesztést is), lakhatás, egészségügy, egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint kultúra, média és sport. Források: hazai költségvetés + ÚMFT (elsősorban TÁMOP, GOP, ROP-ok) Összesen ben több tíz milliárd Ft.

15 Esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika
Célja: csak azok a pályázatok, programok kapjanak támogatást, amelyek biztosítják, hogy a romák iskolai és területi szegregációja csökken, illetve megszűnik. Jelenleg az oktatás és lakhatás területén (ROP városfejlesztés) működik.. További lépések: kiterjeszteni az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területére → Esélyegyenlőségi útmutató készül.

16 A szegregálódott, infrastruktúra nélküli városrészek rehabilitációja
Regionális Operatív Program városfejlesztési pályázatok keretében kiírt pályázatok, forrás re Funkcióbővítő integrált városfejlesztés 28 Mrd Ft Integrált, szociális jellegű városfejlesztés 22 Mrd Ft A pályázó településeknek kötelező Integrált Városfejlesztési Stratégiát készíteni - része az Anti-szegregációs Terv: benne azon területek, ahol 50%-nél magasabb az alacsony státuszúak száma. Mintegy 160 anti-szegregációs terv készült. Az SZMM anti-szegregációs szakértői hálózat működtetésével segítette a pályázókat. A szakértő aláírása hiányában nem nyújtható be pályázat!

17 3. Nők és férfiak társadalmi egyenlősége
Jogi háttér: ENSZ: CEDAW Egyezmény évi 10. tvr. (az ENSZ Egyezménye a Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Valamennyi Formájának Felszámolásáról) és a hozzá kapcsolódó ajánlások (25 általános ajánlás, valamint az országspecifikus ajánlások Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Terv EU: EU elsődleges jogrendszere: az Európai Közösség Szerződése: 2., 3., 13., 137., és cikkelye, EU másodlagos jogrendszere: a tagállamok számára 11 db a tagállamok számára kötelezően harmonizálandó irányelv – direktíva - (melyből 2 még nem lett átültetve a magyar jogrendszerbe: a 2002/73-s a (a nemek közti egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban) és a 2004/113-as (a nemek közti egyenlő bánásmód a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutásban) Hazai: 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 2174/1997. (VI. 26.) Korm. határozat az ENSZ Nőkről szóló IV. Világkonferenciáján, 1995-ben elfogadott Cselekvési Tervvel összefüggésben, mely 12 cselekvési területen határozott meg intézkedéscsomagokat mind a tagállamok, mind a civil szervezetek számára

18 A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése minden intézkedésben. A Minisztérium a hatáskörébe tartozó feladatok megvalósítása során szoros együttműködésre törekszik a többi kormányzati szervvel, a civil szférával és a nemzetközi szervezetekkel egyaránt. Előkészítés alatt áll „A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv ” Roadmap/ Ütemterv a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése a szakmai, a magán-és családi élet fokozottabb összehangolása egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a döntéshozatalban a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a társadalomban a nemek közötti egyenlőség támogatása az EU-n kívül.

19 prioritás: A Nők és Férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése (www.egyenlobert.hu) Ezen a területen négy alcsoport dolgozik A lisszaboni stratégia: gender elemzés és javaslatok kidolgozása Nők a vállalkozásban Az egyenlő munkáért egyenlő A nemekre érzékeny költségvetés munkacsoportja prioritás: A Munkahelyi kötelezettségek és a magánélet összehangolásával foglalkozó munkacsoport (www.munka-maganelet.hu) A munkacsoport szakmai anyagokkal is feltöltött honlapot hozott létre A Családbarát Munkahely Díj tartalmi megújítása Nagyobb közfigyelem és presztízs biztosítása, a Családbarát Munkahely Díjnak, a munka és magánélet összehangolásának Mini-kampány a napközbeni gyermekellátási rendszerről és a Családbarát Munkahely Díjról Tanulmányok a munka-magánélet témában (tanulmánykötet: Munka és magánélet)

20 prioritás: A két nem egyenlő arányú képviseletére a döntéshozatalban
2 munkacsoport: „Nők a politikai döntéshozatalban” fő témakör: női kvóta tanulmánykötet kiadása: tanulmány, policy paper, interjúsorozat, civil álláspont; 2008 őszén megjelenik a „Női kvóta Magyarországon – ha igen, akkor miért nem” című tanulmánykötet 50-50%-os konferencia megszervezése 2008-ban „Nők a gazdasági döntéshozatalban” P&G eset-tanulmányíró pályázat elbírálása, díjátadó VII. Regionális Tanácsadási Konferencia II. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia Legjobb Női Munkahely Díj pályázat díjátadó Nóra húgai című konferencia Tanulmánykötet: Nők a gazdasági döntéshozatalban

21 prioritás: a nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem felszámolása (www.nedoljbe.hu; Az Európa Tanács nők elleni erőszak elleni kampányának megvalósítása A munkacsoport év elején állt fel és kidolgozta a nők elleni erőszak elleni fellépés különböző módszereit. A hazai emberkereskedelem elleni munkacsoport Több éve működik a Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport 2007. június 28-án került sor a Magyar-Amerikai Emberkereskedelem Elleni Munkacsoport ülésére, amelyet a Konzuli Főosztály abból az alkalomból hívott össze, hogy Magyarország az amerikai külügyminisztérium évi TIP jelentésében a legjobb (Tier 1.) minősítést szerezte meg.

22 Prioritás: A nemekhez kötődő sztereotípiák leküzdése www. sztereotipia
Prioritás: A nemekhez kötődő sztereotípiák leküzdése Elkészült egy öt részes oktatófilm sorozat A filmsorozat címe: „Szerep - Nem-szerep” Oktatófilmek a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolásáért A filmek témái, címei: Nők és a politika (a húszas évektől napjainkig) A dolgozó nő (a húszas évektől napjainkig) Női életpálya – karrier (a munka, karrier szempontból mutatja be a nőt) Női életpálya – magánélet (család, gyermek hogyan egyeztethető össze a munkával) Apafej (apák a gyerekekről, családról) Jelenleg készül egy kiadvány, melyben kifejezések, fogalmak, definíciók, magyarázatok jelennek meg. Ez egyben az oktatófilmek kísérő füzete is.

23 prioritás: A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül http://www.gendereuropankivul.hu
A prioritás célja az uniós jogszabályok végrehajtása a csatlakozó, a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt országokban és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az európai szomszédsági politikában, valamint a kül- és a fejlesztési politikákban. Ezen a területen egy szűk körű munkacsoport jött létre. Együttműködés fontos lépése: 2008 április , Szerbia.

24 Családon belüli erőszak megelőzése és kezelése
Országos Kríziskezelő Hálózat- modellkísérlet – további bővítés Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése Zárt menedékház működtetése Fenntarthatóság – a program folytatásához szükséges intézkedések – új jogszabály alkotása a családon belüli erőszak megelőzése és kezelése érdekében a „Családi Csoportkonferencia” program továbbfolytatása társadalmi szemléletváltást elősegítő kampány, melynek célja a segítő szolgálatok, különösen az OKIT minél szélesebb körű megismertetése

25 A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács
A Tanácsot a 1089/2006. (IX. 25.) Korm. Határozat hozta létre Tripartit felépítésű A civil szervezetek többször is aggályaikat fejezték ki a civil tagok kiválasztásának mechanizmusával kapcsolatban 2008 őszén új választási szabályok alapján kerül sor a civil tagok megválasztására (Az ezzel kapcsolatos felhívás már olvasható a honlapon.) Tudatformálás, információterjesztés KSH zsebkönyv TÁRKI kötet Kiadványok (Munka és magánélet – tanulmánykötet; A nők és férfiak története stb.) Kampányok (pl.: Európai Tanács „Nők elleni, családon belüli erőszak” kampány magyarországi megvalósítása) Konferenciák Családbarát Munkahely Díj

26 4. Ifjúsági terület Jogi háttér:
A gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20-án kelt ENSZ Egyeznény kihirdetéséről szóló évi LXIV. törvény A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: Nemzeti Ifjúsági Program Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

27 5. Idősügyi terület Főbb témakörei: - Idősek a társadalomban
Jogi háttér: 1116/1996. (XII. 6.) Korm határozat az Idősügyi Tanács létrehozásáról Tervezés alatt: Stratégia Törvényi koncepció Idősek Akadémiája Intézkedések: Idősbarát Önkormányzat” Díj és Konferencia „Idősbarát lakás” program „EZÜSTPROG 08” pályázati támogatás Társadalmi attitűd-váltásra irányuló rendezvények, kutatások, szakértői elemzések, kiadványok. Szenior Tanácsadó Modellprogram (80 órás képzés) Főbb témakörei: - Idősek a társadalomban - Biológiai változások időskorban - Az időskor lélektana - Jogi, betegjogi, ellátott jogi ismeretek

28 6. A területi különbségek csökkentése
Élhetőbb Faluért” Program 2002 óta tárcaközi együttműködéssel megvalósuló program. Célja az ország leghátrányosabb helyzetű 600 településén élők esélyegyenlőségének javítása. (Pályázat, mintaprogramok, kutatások, képzések, mentori segítségnyújtás a településeken.) Biztos Kezdet Program Biztosítja, összehangolja a 0-5 éves korosztály optimális ellátásához szükséges szolgáltatásokat, beilleszti azokat a helyben elérhető ellátások rendszerébe. Olyan helyi közösségeket épít, amelyek támogató környezetet nyújtanak a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez. Fő prioritás: a korai képességfejlesztés. A program szerepel a TAMOP intézkedési között és kiemelt eleme a „Legyen jobb a gyerekeknek” zászlóshajó programnak.

29 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (Esélyek Házai)
19 megyében és a fővárosban vannak esélyházak. A 6 célcsoport: nők, gyermekek, romák, idősek, fogyatékossággal élő személyek, hátrányos helyzetű térségekben élők. Komplex feladatok: pl. tanácsadás, információszolgáltatás, segítségnyújtás, partnerségépítés, szakmai képzések. Együttműködők: SZMM, EBH, OBH, helyi önkormányzatok, regionális munkaügyi központok, civil szervezetek. IKSZT-k Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek program célja: az 5000 fő alatti településeken többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával - kihasználatlan épületek felújítása révén - bővíteni a helyben elérhető alapszolgáltatások körét. A most induló IKSZT programhoz az osztály az Élhetőbb Faluért Programmal és az Országos Esélyegyenlőségi Hálózattal csatlakozik őszétől várhatóan 900 településen működik majd IKSZT.

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi Befogadás Szakkollégium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések