Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sopron 2007. október 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sopron 2007. október 8."— Előadás másolata:

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sopron 2007. október 8.

2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Témakörök: 1.Esélyegyenlőségi politika – nemzeti és EU 2.2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról 3.Egyenlő Bánásmód Hatóság 4.Esélyegyenlőségi tervek 5.2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év 6.Kommunikáció 7.„Mainstream” kormányzati munka

3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Mi az egyenlőségi politika célja? A társadalmi egyenlőség megteremtése „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §)

4 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Milyen eszközökkel érhető el a társadalmi egyenlőség? •„egyenlő bánásmód” A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció mentességének biztosítása. •„esélyegyenlőség” A gazdasági, politikai és szociális egyenlőség megteremtésére irányuló, konkrét intézkedéseket is tartalmazó integrált megközelítés, mely szükség esetén a pozitív diszkriminációt is magában foglalhatja.

5 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Miért kell az esélyegyenlőséggel foglalkoznunk? •Törvényben rögzített jog és kötelezettség •Alkotmány (70/A,B §) •Ágazati törvények •Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény •Célcsoport-specifikus jogszabályok •Nemzetközi kötelezettségek •Európai Unió •ENSZ •Európa Tanács •Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb. •Gazdasági érdek •Társadalmi igazságosság

6 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egyenlő esélyek politikája az Európai Közösségben Általános jellemzők: –fokozatos szemléletváltás –jogfejlődés –kiindulópont: nemek közötti esélyegyenlőség •1957-75 •gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!) •tagállamok jogharmonizációjának kezdete •1975-80 •szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása) •pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok) •90-es évektől napjainkig •cél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülése •közvetett diszkrimináció fogalma •pozitív akciók •pozitív diszkrimináció •Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése) •gender mainstreaming

7 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról Cél: általános antidiszkriminációs tv. megalkotása Vívmányai: •a magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációja •az antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalása •lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.) •a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés)

8 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: •közvetlen hátrányos megkülönböztetés •közvetett hátrányos megkülönböztetés •zaklatás •jogellenes elkülönítés •megtorlás valamint az ezekre adott utasítás. - A törvény hatálya - 20 védett tulajdonság

9 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Bánásmód Hatóság országos hatáskörű hatóság, a kormány irányítása alatt működik Eljárást kezdeményezhet: •sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy •jogi személyiség nélküli szervezet •állampolgári jogok országgyűlési biztosa •ügyész Az EBH az alábbi döntéseket hozhatja: •elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését •megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását •nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát •pénzbírságot szabhat ki •külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat •a kérelmet elutasíthatja (egyenlőbánásmód követelménye nem sérült) az eljárást megszűntetheti

10 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi tervek - CXXV. tv. 36 § •az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek •többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.tv. 70/A. §-a szerint esélyegyenlőségi tervet elfogadni •hátrányos helyzetű munkavállalókra terjed ki: onők o40 évnél idősebb munkavállalók oromák ofogyatékos személyek o2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók Helyzetfelmérés –munkakörülmények –bérek –szakmai előmenetel –képzés –kedvezmények Célkitűzések –a munkáltató milyen intézkedésekkel kívánja elérni az esélyegyenlőséget

11 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év Amszterdami Szerződés „... a Tanács … megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.„ (13. cikk (5) bekezdés) Jogi háttér •nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés – EU egyik alapelve •2000/43/EK irányelv – a faji- vagy etnikai származás alapján történő diszkrimináció tilalma többek közt a foglalkoztatás, a szakképzés, az oktatás, az áruk és szolgáltatások, valamint a szociális védelem terén •2000/78/EK irányelv – a vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor és szexuális beállítottság alapján történő megkülönböztetés tilalma

12 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év háttere A tematikus év oka  késés/problémák az EUs direktívák harmonizálásában  egyenetlen végrehajtás a nemzeti jogszabályok terén  ismeretek hiánya  2004 Zöld könyv: figyelemfelkeltés! A tematikus év prioritásai  jogok – az egyenlőséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való jog, a többszörös megkülönböztetés elleni fellépés  képviselet – a megkülönböztetést elszenvedők, valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele  elismerés – a sokféleség ünneplése  tisztelet – egy összetartóbb társadalom kialakítása

13 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év végrehajtása Jogszabályi háttér 771/2006/EK határozat Időtartam 2007. január 1. - december 31. Intézményrendszer –Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály –Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) Költségvetés 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) Az Európai Év magyar költségvetése 516 600 € (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

14 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év eseményei EU szint  Európa-szerte zajló információs kampány  „Egyenlőségi Csúcs” - nyitó és záró rendezvény  számos konferencia és esemény  Eurobarometer kutatások Magyar kormányzati intézkedések  6 intézkedés az Európai Év keretében  további források bevonása: pl. OFA pályázatok  „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

15 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év hat kormányzati intézkedése (Nemzeti Stratégia) 1. Partner konferencia és gála - 2007. március 5. 2. Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok 3. Kutatás 4. Esélyegyenlőségi tervek - pályázat 5. Záró konferencia – 2007. november 6. Kommunikáció – Média

16 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információs és promóciós kampány EU: Media Consulta Magyarország: Presolution Communication Szlogen: Adj esélyt az esélynek! Csatlakozz hozzánk 2007-ben! Kommunikációs eszközök: –Logo –Molino –Honlap –Hírlevél – ÖN-KOR-KÉP –Média workshopok - sztereotípiák leküzdése –Éves kalendárium – hozzáférhető információ a honlapon –Társadalmi Célú Reklám - Kodak Célkitűzés: –az év üzeneteinek eljuttatása a célcsoportokhoz, –tudatformálás, –hosszú távú együttműködések kiépítése az érintett szervezetekkel, egymás munkájának segítése

17 Szociális és Munkaügyi Minisztérium •Az EU Újságírói Díj azokat az újságírókat díjazza, akik a sokszínűség előnyeire és a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet. •2006-ban két magyar sikert ünnepelhettünk: –Hargitai Miklós 2. helyezést ért el a Népszabadság Online- on publikált „A mi cigány lányunk” című cikkéért –Szabó Csillát jelölték a Fiatal Újságírók Különdíjra EU Újságírói Díj 2007

18 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyév Különdíj 2007-ben: 2007-ben először minden nemzeti zsűri különdíjra is javasol egy cikket az európai zsűrinek. A különdíjra jelölés feltétele, hogy a cikk válassza témájául az esélyegyenlőséget, valamint hivatkozzon az egyenlő esélyek mindenki számára európai évre. •Különdíj: 2500 € értékű tanulmányút egy szabadon választott EU-országba. •Határidő: 2007. szeptember 30. •Eredményhirdetés: Esélyév záró- konferencia, Lisszabon Újságírói Díj 2007 c. könyv kiadása

19 Szociális és Munkaügyi Minisztérium EU Fotópályázat 2007: „Törj át a sztereotípián!” („Breaking Stereotypes”) Európa képző- és iparművész hallgatói kreatív állásfoglalásukat fejezhetik ki azzal, megmutatják alkotásaikat.

20 Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAMIONTURNÉ Szeged, 2007. május 30. •Vox pops •Fényképfal •Vendégkönyv •Jelbeszéd-workshop •Filmvetítés •Mobil Ability Park •Teszteld érzékeidet. •Kamionos kvízjáték •Koncert •Sokszínűségi Karaoke Verseny Budapest, 2007. augusztus 8. Sziget Fesztivál nyitónap

21 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Honlap EU-s honlap, magyarul is: http://equality2007.europa.eu •Hírek •Online sajtószoba •Online eseménynaptár •Linkek, referenciák Az SZMM honlapján: •Kalendárium •Letölthető anyagok •Pályázatok •Külön e-mail

22 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év nagykövetei: Palya Bea és Kaltenbach Jenő Az év nagykövetei olyan jól ismert, pozitív imázzsal rendelkező személyiségek, akik azonosulnak és egyetértenek a 2007 - Egyenlő esélyek mindenki számára európai év célkitűzéseivel, továbbá felkészültek arra, hogy aktívan és hatékonyan részt vegyenek az év népszerűsítésében.

23 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Olyan személyek, •akiknek élettörténete közvetlenül kapcsolódik az esélyévhez, •akik szembesültek a diszkriminációval és leküzdötték azt •akik hajlandóak megosztani történetüket a nyilvánossággal, írásban és audiovizuális módon is, •részt vesznek konferenciákon, egyéb eseményeken. Az év arcai – valódi élettörténetek Magyarországról 3 ilyen történetet kell továbbítanunk az EU felé. A történetekből 2 oldalas, illusztrációkkal ellátott szóróanyagok készülnek az adott ország nyelvén, médiasztorik alapanyagául szolgálhatnak. A Bizottsággal való egyeztetés után az EU tagországaiból beküldött legjobb 30 történetet angolra, németre és franciára fordítják és felteszik az Esélyév weboldalára.

24 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A roma népesség hátrányos helyzetének javítását célzó intézkedések: •Életminőség javítása modellprogram - 9 településen lakókörnyezeti rehabilitáció •Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) •Roma Integráció Évtizede program 2005-2015 (68/2007. (VI.28.) OGY határozat) •Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL, ÁFSZ, közhasznú munka •Roma Kulturális Alap (RKA) •Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó programja •Roma Koordinációs és Intervenciós Keret

25 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: •ENSZ EGYEZMÉNY •Országos Fogyatékosügyi Program •A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése •A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata •A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése •Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program •Akadálymentesítés

26 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőséget elősegítő intézkedések: •Nemzeti Cselekvési Program •Családbarát Munkahely díj •„Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” - pályázat •„Férfiszerepek” - pályázat •Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL •Női karriertervezés – OFA pályázat •Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat •Családi Csoport-Konferencia

27 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az idős emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: •Idősbarát Önkormányzati Díj •Pályázat az időseket tömörítő szervezetek számára szabadidős programok szervezésére •Szenior Tanácsadó Modellprogram (80 órás képzés) Főbb t émakörei: - Idősek a társadalomban - Biológiai változások időskorban - Az időskor lélektana - Jogi, betegjogi, ellátott jogi ismeretek A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: •Nemzeti Ifjúsági Program •Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

28 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Köszönöm a figyelmet! További információ: http://equality2007.europa.eu empl-year2007@cec.eu.int www.szmm.gov.hu www.egyenlobanasmod.hu eselyev2007@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sopron 2007. október 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések